Dato for udgivelse
23 Feb 2015 09:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Nov 2014 08:53
SKM-nummer
SKM2015.139.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, S-1670-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, bevis, vejledning, restaurant, kok
Resumé

T var tiltalt for som ansvarlig for, at en restaurant ikke havde udfyldt logbogen korrekt under SKATs kontrolbesøg den 29. august 2012, idet der ikke var påført start og sluttidspunkt ud for de ansatte der var på arbejde den 28. og 29. august 2012, ligesom der blev konstateret at en kok, der udførte arbejde på kontroltidspunktet ikke var anført i logbogen.

T forklarede at han forud for kontrolbesøget var blevet pålagt at føre logbog, men han var ikke blevet nærmere vejledt om, hvorledes den skulle føres. Han huskede ikke om han havde modtaget vejledningsbrev fra SKAT om hvordan logbog skulle føres. Han har svært ved at forstå de breve der kommer fra SKAT. Den pågældende kok var ikke på arbejde den dag, men T skulle blot vise ham hvordan kokkearbejdet skulle udføres. Kokken var i gang med at søge arbejdstilladelse, og derfor var var han ikke startet som kok endnu.

Byretten fandt T skyldig grov i uagtsom overtrædelse af kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1. Der blev herved lagt vægt på at han var blevet grundigt vejledt af SKAT om udfyldning af logbog i forbindelse med pålægget om at føre logbog. T idømtes en bøde på 6.300 kr. Det kunne ikke bevises at der var en kok på arbejde på kontroltidspunktet, som ikke var anført i logbogen.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 74 A

Henvisning

-

Østre Landsret dom af 13. november 2014, 15. afdeling nr. S-1670-14

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Ellen M. Bredal Nielsen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

B. Vollmond, Norman E. Cleaver og Martin Broms (kst.)

...................................................

Byrettens dom af 15. maj 2014, nr. 1-4296/2013 jf. 4586/2013

Bødeforelæg er modtaget den 5. november 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af

kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1, som ansvarlig for fa. H1, cvr. nr. ... , under SKATs kontrolbesøg den 29. august 2012 ved ikke at have udfyldt logbogen korrekt, idet der ikke var påført start og sluttidspunkt ud for de ansatte der var på arbejde den 28. og 29. august 2012, ligesom det også blev konstateret at en kok, der udførte arbejde på kontroltidspunktet ikke var anført i logbogen.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet V.1.

Tiltalte har forklaret, at han den 29. august 2012 havde besøg af SKAT. Han var forud for kontrolbesøget blevet pålagt at føre logbog, men han var ikke blevet nærmere vejledt om, hvorledes den skulle føres. Han husker ikke, om han i forbindelse med pålægget havde fået brev fra SKAT om, hvorledes logbogen skulle føres. Han husker således ikke, om han har modtaget brevet af 12. juli 2012 fra SKAT (bilag 5). Det er ham, der har ført logbogen, der fremgår af sagens bilag 4. På side 2 i bilag 4 er anført henholdsvis hans to sønner, en praktikant fra kommunen og hans ægtefælle. Han havde ikke fået at vide, at han i logbogen skulle anføre arbejdstidens start- og sluttidspunkt for hver enkelt ansatte. Efter kontrolbesøget den 29. august 2012 bad han om et møde med SKAT, hvilket han var til ca. en uge senere. Efterfølgende var han også til et møde hos politiet. Det var først efter disse møder, at han forstod, hvorledes logbogen skulle føres. Han har svært ved at forstå de breve, der kommer fra SKAT. GZ som SKAT antræf i hans virksomhed den 29. august var ikke på arbejde den pågældende dag. Det var tiltalte, der var kok den pågældende dag. GZ var til stede, for at tiltalte kunne vise ham, hvorledes kokkearbejdet skulle udføres. GZ var i gang med at søge arbejdstilladelse, og derfor var han ikke startet som kok endnu. Tiltalte var kommet i kontakt med GZ gennem en ven i Kina, der var bekendt med, at GZ ikke var glad for sit arbejde i Holland. GZ var kommet til Danmark 1-2 uger før kontrolbesøget den 29. august 2012.

Vidnet V.1 har forklaret, at hun er ansat ved SKAT, og at hun den 29. august 2012 var på opfølgningsbesøg til et tidligere kontrolbesøg i tiltaltes virksomhed, idet tiltalte den 12. juli 2012 var blevet pålagt at føre logbog. Logbogen havde hun personligt udleveret til tiltalte den 12. juli 2012, hvor han fik en grundig mundtlig vejledning i, hvorledes den skulle føres, ligesom han fik udleveret en skriftlig vejledning på kinesisk. Logbogens enkelte kolonner blev gennemgået med tiltalte, herunder at han skulle anføre arbejdstidens start- og sluttidspunkt uanset de ansattes ansættelsesvilkår. Han fik også at vide, at familiemedlemmer skulle føres i logbogen, hvis de var beskæftiget i virksomheden. Under kontrolbesøget den 29. august 2012 var GZ også til stede, men vidnet var ikke ude i køkkenet og så derfor ikke, om GZ arbejdede den pågældende dag. Vidnet havde tidligere været på virksomhedsbesøg hos tiltalte den 4. juli 2012, hvor GZ også var til stede. Under dette besøg stod GZ i køkkenet og arbejdede. Dette konstaterede vidnet ved selvsyn. Dengang oplyste tiltalte dog et andet navn for GZ, ligesom han sagde, at det var et af hans familiemedlemmer, men vidnet kunne genkende ham som værende den samme person under besøgene henholdsvis den 4. juli 2012 og 29. august 2012.

Der har været fremlagt pålæg om at føre logbog af 12. juli 2012 og sider fra logbog fra kontrolbesøg den 29. august 2012.

Personlige forhold 

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det følger af kildeskattelovens § 86 A, stk. 1, at SKAT kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om de ansatte.

De oplysninger, der skal registreres, jf. kildeskattelovens § 86 A, stk. 1, 2. pkt., jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 91, stk. 4, fremgår af § 6, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 400 af 3. maj 2011 om anvendelse af oplysninger om løn, beskæftigelse m.v. til brug for administration af forsikringssystemet.

Oplysningerne er navn og cpr.nr., hvilken løn der udbetales, og start- og forventet sluttidspunkt for arbejdet den pågældende dag.

Den logbog, som SKAT udleverede til tiltalte i forbindelse med pålægget den 12. juli 2012 er i overensstemmelse hermed.

Det kan efter bevisførelsen ikke lægges til grund, at der var en kok (GZ) på arbejde på kontroltidspunktet den 29. august 2012, som ikke var anført i logbogen.

Det fremgår af logbogen, at tiltalte har ikke anført start- og sluttidspunkt for de ansatte, der var på arbejde den 28. og den 29. august 2012.

Retten lægger efter vidnet V.1´s forklaring til grund, at tiltalte den 12. juli 2012 i forbindelse med pålægget om at føre logbog blev grundigt mundtligt vejledt om, hvorledes den skulle føres, herunder at han skulle anføre arbejdstidens daglige start- og sluttidspunkt for hver enkelt ansatte, ligesom han fik udleveret en skriftlig vejledning på kinesisk.

Retten finder det på denne baggrund ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltaltes manglende korrekte udfyldelse af logbogen i hvert fald kan tillægges ham som groft uagtsomt.

Med den ovenfor anførte begrænsning er tiltalte herefter skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 6.300 kr., jf. kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Tiltalte T skal betale en bøde på 6.300 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

........................................................

Østre Landsret dom af 13. november 2014, 15. afdeling nr. S-1670-14

Byrettens dom af 15. maj 2014 (1-4296/2013) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har forklaret blandt andet, at han modtog logbogen den 12. juli 2012, men han modtog ikke nogen instruktion i at føre den. Han fik dog at vide, at det var vigtigt at anføre personnummer. Han fik ikke at vide, at han skulle udfylde tidspunktet, hvor de ansatte arbejdede. Der var mange informationer, og han kunne ikke overskue det hele, da der samtidig var mange kunder. Personen fra SKAT så, hvordan han udfyldte logbogen og vedkommende godkendte udfyldningen. Han fik en kinesisk oversættelse af instruktionen i oktober eller november, da SKAT kom med en ny logbog. De 2 personer, som står øverst på side 43 i logbogen, er hans sønner. Den 3. er en ansat, og den sidste er hans kone.

Vidnet V.1 har forklaret blandt andet, at hun i SKAT arbejder med kontrolbesøg. Ved det første kontrolbesøg den 4. juli 2012, var der lønsedler, som ikke stemte, og der var en person, som forsvandt. Derfor besluttede SKAT at udlevere en logbog. Logbogen skal føres dagligt i et år. Hun er sikker på, at hun gav tiltalte en grundig vejledning i, hvordan logbogen skulle føres. Sammen med logbogen udleverede hun en vejledning på kinesisk. Hun understreger altid, at det er vigtigt, at arbejdstiden udfyldes, før man åbner forretningen. Det er mere alvorligt, hvis en person, der ikke er anført i logbogen, arbejder i forretningen, end at der ikke er anført arbejdstider. Tiltaltes søn, som talte godt dansk, var til stede, da de var der den 12. juli 2012.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter som fastslået heri.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t  

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.