Dato for udgivelse
25 Feb 2015 10:37
SKM-nummer
SKM2015.157.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-5382574
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Fradrag, lån, proforma, renteudgifter, skattearrangement
Resumé

Et gældsforhold blev som følge af manglende dokumentation ikke anset for reelt. Der blev derfor ikke godkendt fradrag for renter vedrørende gældsforholdet.

 

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e

 

Henvisning

-

 

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2010

 

 

 

Fradrag for renteudgifter til pengeinstitutter

 

11.919

 

120.251

 

11.919

2011

 

 

 

Fradrag for renteudgifter til pengeinstitutter

 

10.295

 

297.028

 

10.295

2012

 

 

 

Fradrag for renteudgifter til pengeinstitutter

 

10.964

 

270.309

 

10.964

2013

 

 

 

Fradrag for renteudgifter til pengeinstitutter

 

10.000

 

165.000

 

10.000

Faktiske oplysninger
Sagen er en del af et samlet sagskompleks vedrørende et skattearrangement, som først er udbudt af G1 ApS, men senere overdraget til G2 ApS og G3 ApS.

Hos Erhvervsstyrelsen foreligger følgende oplysninger om udbyderen af skattearrangementet
G1 ApS, beliggende i Y1.:

26.08.2010 Stiftet af JLB, bosiddende i Y2.
26.08.2010 - 05.04.2013 Selskabets direktion bestod af JLB.
26.08.2010-11.07.2011 Selskabets navn var i denne periode G4 ApS.

29.06.2012 Årsregnskab for perioden 26.08.2010 - 31.12.2011 modtaget. Regnskabet er ikke påtegnet af en revisor.

05.04.2013 - 21.08.2013 Under likvidation og advokat SKK indtrådt som likvidator.

21.08.2013 Under opløsning
Selskaberne G2 ApS og G3 ApS ejes af CGJ, bosiddende i Y3.

Der foreligger ikke yderligere oplysninger om ovennævnte selskaber.

SKAT er bekendt med følgende oplysninger vedrørende et lånearrangement udbudt af G1 ApS:

Tegningsaftale vedrørende køb af 100 andele a 10.000 kr. i G5 eller i alt 1.000.000 kr.

Af garantiaftale fremgår, at G5 garanterer, at den investerede kapital på 1.000.000 kr. i den indgåede tegningsaftale over en periode på 5 år fra 2. januar 2011 vil blive udviklet med en gennemsnitlig årlig stigning på 17 %, således at den akkumulerede kapital den 31. december 2015 vil være udviklet til garanteret minimumsværdi på 2.192.450 kr., beregnet for den 5 års investeringsperiode.

Sikkerhed: Garantistiller G1 ApS kautionerer overfor investor. Kautionen omfatter følgende: Garantistiller giver garanti for til enhver tid at ville købe investeringen samt renter til kurs 100 svarende til 1.000.000 kr. med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage. Det fremgår endvidere, at der gives direkte, ubetinget og fuld modregningsadgang i lånet udstedt af garantistiller.

Til betaling af den foretagne investering er der oprettet et gældsbrev på 1.000.000 kr., der forrentes fra den 1. januar 2011 med en fast rente på 15 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld. Gældsbrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt indtil udløb.

Den årlige ydelse er fastsat til 150.000 kr. Ydelsen udgør alene renter, idet gældsbrevet indestår afdragsfrit i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2015. Den årlige ydelse betales over 12 terminer jf. den til gældbrevet vedhæftede amortisationsplan.

Det fremgår endvidere af det modtagne materiale, at investor modtager en årlig udbetaling til en BonusFerie på 9.600 kr. Første gang efter 12 måneder. Efter 12 måneder tilføres BonusFerie 800 kr. pr. måned.

Af investeringsoversigten fremgår, at der til dækning af de årlige renteudgifter modtages en årlig udbetaling på 102.000 kr., således at den årlige indbetaling andrager 48.000 kr. svarende til den anslåede skattebesparelse med en skatteprocent på 32 %, (sundhedsbidrag + kommune- og kirkeskat). Hvorfra den årlige udbetaling kommer, fremgår ikke af det modtagne materiale.

Investeringsoversigten viser endvidere, at nettogevinsten af investeringen er estimeret til 133.620 kr., der fremkommer således: 

Akkumuleret investering, (1.000.000 kr. fremskrevet med 17 % pr. år)

 

 

2.192.448 kr.

Indfrielse af lån i år 5

 

-1.000.000 kr.

 

 

1.192.448 kr.

Skat

-500.828 kr.

 

Udbetalt i investeringens løbetid

-510.000 kr.

 

Udbetalt årlig BonusFerie

-48.000 kr.

      

       -1.058.828 kr.

Estimeret nettogevinst

 

133.620 kr.

SKAT har konkret mistanke om skattesvig og har den 8. april 2013 anmeldt personkredsen bag nævnte udbyderselskaber til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet. SKAT oplyser, at sagskomplekset vedrører ca. 100 skatteydere.

Da klageren har selvangivet 165.000 kr. i renteudgifter i 2011 til G1 ApS svarer det til, at han har tegnet 11 andele a 10.000 kr. eller i alt investeret i alt 1.100.000 kr.

SKATs udtalelse har været sendt i høring hos klagerens repræsentant, men repræsentanten har ikke reageret herpå.

SKATs afgørelse
SKAT har ikke godkendt fradrag for renteudgifter med henholdsvis 11.919 kr. for indkomståret 2010, 10.295 kr. for indkomståret 2011, 10.964 kr. for indkomståret 2012 og 10.000 kr. for indkomståret 2013.

Som begrundelse herfor har SKAT anført, at det såkaldte lån er uden økonomisk realitet og udelukkende oprettet for at få rentefradrag.

Baggrundsoplysninger
Sagen opstod i anledning af, at SKAT ønskede at undersøge modtagne renteindberetninger fra nævnte selskaber for 2010, 2011 og 2012 til en samlet værdi af ca. 60 mio. kr.

En væsentlig del af indberetningerne vedrørende 2010 og 2011 blev først modtaget i februar 2012 og påkaldte sig alene af den grund særlig opmærksomhed. Den 25. februar 2013 varslede SKAT kontrolbesøg til at finde sted den 12. marts 2013 hos G1 ApS på selskabets adresse.

I brevet gjorde SKAT opmærksom på, at bl.a. følgende materiale ønskedes fremlagt under besøget:

  • En afstemning mellem renteindtægter bogført i selskabet og renteudgifter indberettet til SKAT på låntagerne.
  • Sagsmappe på hver enkelt låntager, herunder låneansøgning, gældsbrev og øvrige aftaler mv.
  • Kontoudtog vedrørende samtlige bevægelser (udbetalinger/indbetalinger på låneforholdet for hver enkelt låntager fra lånets etablering frem til 31.12.2012).
  • Selskabets balancer pr. 31.12.2010, 31.12.2011 og 31.12.2012.
  • Selskabets kontospecifikationer for perioden 28.08.2010 - 31.12.2012.
  • Selskabets bankkontoudtog for samtlige danske og udenlandske ud- og indlånskonti for perioden 28.08.2010 - 31.12.2012.
  • Redegørelse for selskabets daglige drift, eftersom selskabet ikke er registreret for A-skat og lønsumsafgift. (Herunder hvordan den daglige ledelse og de konsulenter, som selskabet anvender, honorerer).
  • Selskabets revisionsprotokol.

Selskabet har ingen ansatte, men en person ved navn OJ ringede og oplyste, at han repræsenterede selskabet og bad om, at mødet blev udsat til 21. marts 2013.

Det blev aftalt, at han forinden skulle tilsende SKAT prospektmateriale på det låne- og investeringsarrangement, som selskabet udbyder til kunderne.

Han var dog ikke sikker på, at selskabet stadig udbød sådanne arrangementer, og SKAT modtog da heller intet materiale. Den 20. marts 2013 ringede OJ og aflyste mødet, idet han oplyste, at selskabets direktør JLB (bosiddende i Y2) var blevet indlagt på hospital.

Da SKAT insisterede på, at mødet skulle gennemføres, og at SKAT under alle omstændigheder ønskede adgang til selskabets regnskaber, oplyste OJ, at adressen Y1, hvor mødet skulle afholdes, er et kontorhotel, samt at der faktisk kun var tale om en postkasse, og at han ikke havde noget kendskab til virksomheden. Han var bare en “bekendt", der hjalp med at formidle kontakten til JLB.

SKAT har efterfølgende indkaldt dokumentation for rentefradraget hos et mindre antal skatteydere, men der var ingen, der havde materiale vedrørende investeringsarrangementet, men betaling af renter blev i visse tilfælde dokumenteret ved et lånedokument vedrørende en kassekredit hos G1 ApS til betaling af renter på hovedlånet.

Renterne fra kassekreditten var imidlertid ikke indberettet til SKAT.

På ovenstående baggrund indgav SKAT den 8. april 2013 politianmeldelse vedrørende personkredsen bag de nævnte selskaber.

Fra det tidspunkt har SKAT måttet afstå fra at anvende skattekontrollovens oplysningspligter over for personerne bag selskaberne, jf. retssikkerhedslovens § 10, hvorfor SKAT har været tilbageholdende med at føre dialog med selskaberne efter politianmeldelsen. SKAT har alene sagsbehandlet de enkelte skatteydere og bedt dem indsende dokumentation for berettigelsen af deres rentefradrag, hvilket dog i intet tilfælde er forekommet.

Politiet har gjort CGJ bekendt med, at sagen efterforskes af politiet, og at SKAT ikke kan afkræve ham og selskaberne oplysninger, men at han dermed ikke er afskåret fra uopfordret at indsende dokumentation for, at der foreligger et reelt låneforhold, der berettiger investorerne til et skattemæssigt fradrag.

Til orientering kan yderligere oplyses, at renteindberetningerne for 2010 og 2011 er foretaget som et lån optaget i F1-Bank. På R75-kontrolbilag for 2010 og 2011 fremstår renteudgifterne derfor som indberettet af F1-Bank.

Vedrørende nærværende sag
SKAT kan ikke godkende fradrag for den del af klagerens renteudgifter, som er opført på klagerens årsopgørelser samt forskudsregistreringen for 2013 som følge af klagerens engagement med G1 ApS og G2 ApS/ G3 ApS, idet det er SKATs vurdering, at det såkaldte lån er uden økonomisk realitet og udelukkende oprettet for at opnå rentefradrag (skattearrangement).

Det er en forudsætning for at få fradrag for renteudgifter, at der dels er tale om reelle renteudgifter, og at der er tale om et retligt forpligtigende gældsforhold. Som det fremgår af skattekontrollovens § 10 F, er det udbyderens pligt at dokumentere realiteten i sådanne gældsforhold.

SKAT har forsøgt at indhente de fornødne oplysninger om arrangementet hos udbyderne. SKAT har ikke modtaget den udbedte dokumentation, og arrangementet kan derfor ikke godkendes skattemæssigt.

Ved vurderingen har SKAT endvidere lagt vægt på, at investorerne ikke ses at have haft rådighed over lånet, og at renterne bliver betalt via en kassekredit oprettet af kreditor. Kassekreditten er ikke blevet oplyst til SKAT.

De årsopgørelser/forskudsopgørelse, som SKAT har korrigeret, er dannet på grundlag af følgende indberettede renteudgifter:

2010

108.332 kr. Indberettet af G1 ApS den 24.05.2012

2011

165.000 kr. Indberettet af G1 ApS den 24.05.2012

 

121.733 kr. Indberettet af G1 ApS den 24.05.2012

I alt

286.733 kr.

2012

259.345 kr. Indberettet af skatteyder via TastSelv den 15.03.2013

2013

165.000 kr. Indberettet af skatteyder via TastSelv den 04.09.2012, (forskud)

Der er intet i skatteyders indkomst- og formueforhold, der tilsiger, at vedkommende skulle have haft mulighed for at betale renter i den angivne størrelsesorden.

SKATs udtalelse i forbindelse med klagen
Klagen er ikke vedlagt nogen form for dokumentation for, at der er tale om et reelt låneforhold, at lånet er blevet udbetalt eller at renterne er blevet betalt i overensstemmelse med en låneaftale. Der er derfor reelt set ikke under sagsbehandlingen eller i den nu modtagne klage fremkommet dokumenter, som SKAT har kunnet forholde sig til.

Uanset udfaldet af politiets undersøgelser, vil det skattemæssige fradrag kræve, at der - uagtet at skatteyderen måtte have været i god tro - fremlægges dokumentation for fradragsretten.

Da det er SKATs opfattelse, at en sådan dokumentation ikke findes, er det SKATs umiddelbare vurdering, at klagebehandlingen kan ske uafhængigt af politiets efterforskning vedrørende udbyderne og deres selskaber.

I udtalelsen anføres endvidere, at SKAT har modtaget adskillige klager til udtalelse fra Skatteankestyrelsen, samt at enkelte skatteydere har tilkendegivet, at de ikke ønsker at klage, men i stedet har indgivet politianmeldelse mod udbyderne.

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at renteudgifter skal tilbageføres til det selvangivne således, at SKAT kan træffe ny afgørelse på et andet grundlag.

Efter klagerens opfattelse har han efter bedste evne været imødekommende over for SKATs henvendelse omkring dokumentation af sine renteudgifter for nævnte indkomstår.

Imidlertid har det ikke været muligt at opnå en bare rimelig dialog med SKAT, og efter klagerens opfattelse har SKAT givet modstridende oplysninger omkring den fremsendte dokumentation.

En medarbejder hos SKAT Koncernservice har ved skrivelse af 5. august 2013 lovet svar fra direktør i G6, AE . Dette svar var lovet indenfor 4 uger. Det vil sige senest den 4. september 2013. Dette svar er endnu ikke modtaget.

SKAT har ved skrivelse af den 4. september 2013 tilkendegivet, at den tilsendte dokumentation ikke kan godkendes, hvorfor man på den baggrund har ændret klagerens årsopgørelser for 2010, 2011 og 2012 samt forskudsregistrering for 2013, hvilket efter klagerens opfattelse vil give ham et uoverskueligt likviditetsmæssigt minus for 2013 og svære økonomiske problemer i årene fremover.

Klageren mener, at SKAT har truffet sin afgørelse på et forkert grundlag, idet SKAT ikke har kontaktet G2 ApS eller G3 ApS på nogen måde, hverken ved brev, mail eller telefon. Klageren har modtaget kopi af brev, som G3 ApS den 28. juli 2013 har skrevet til SKAT omkring dette forhold. Svar på denne skrivelse var af SKAT lovet senest den 2. september 2013. Denne besvarelse er endnu ikke modtaget hos G3 ApS.

SKAT har altså hos G2 ApS og G3 ApS udeladt at indhente oplysninger hos långiver til belysning af eventuelle spørgsmål, som SKAT måtte have. Alligevel har SKAT efter klagerens opfattelse valgt at stille ham i en håbløs økonomisk situation, hvorfor klageren har anmodet om aktindsigt hos Skatteankestyrelsen i materiale modtaget fra SKAT.

Det er således klagerens opfattelse, at SKAT dømmes til at tilbageføre de foretagne reguleringer af klagerens renteudgifter for 2010, 2011, 2012 samt 2013 således, at en eventuel reduktion af renteudgifterne kan træffes på et rimeligt grundlag.

Landskatterettens afgørelse
Det er en forudsætning for fradragsret i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, om fradrag for renter af gæld, at der består et reelt gældsforhold med en retlig forpligtelse til at betale renter.

Ved bedømmelsen af, om der i den konkrete sag foreligger et reelt gældsforhold, er der lagt vægt på, at klagen ikke er vedlagt noget om selve arrangementet, (investerings- og lånearrangementet).

Det bemærkes herved, at det er klageren, der har bevisbyrden for berettigelsen af det selvangivne rentefradrag.

Da der ikke er fremlagt nogen dokumentation, finder Landskatteretten ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse gældsforholdet for reelt, hvorfor der ikke kan indrømmes fradrag for renteudgifter i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e til G1 ApS, G2 ApS og G3 ApS i de af klagen omhandlede indkomstår.

Klageren er derfor ikke berettiget til at foretage fradrag for renteudgifter i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.