Dato for udgivelse
25 Feb 2015 13:18
SKM-nummer
SKM2015.158.SANST
Myndighed
Skatteankestyrelsen
Sagsnummer
14-4300820
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Udlæg, afvist, transport, overskydende skat
Resumé

En klage over SKATs afslag på et selskabs anmodning om notering af udlæg i en persons overskydende skat/moms blev afvist af Skatteankestyrelsen.

 

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 11, § 35 a og § 35 b.

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit G.A.2.2.2.1

SKAT har afslået H1 ApS' (herefter benævnt selskabet) anmodning om notering af udlæg i en persons eventuelle overskydende skat/moms for 2013.

Skatteankestyrelsen afviser klagen.

Faktiske oplysninger
Ved brev af 2. april 2014 meddelte selskabets repræsentant SKAT, at han i Fogedretten beliggende i Y1 den 31. marts 2014 havde foretaget udlæg hos en navngiven debitor for 5.552,94 kr. Udlægget blev på vegne af selskabet foretaget i debitors eventuelle overskydende skat/moms for 2013. Repræsentanten anmodede SKAT om at notere det foretagne udlæg, herunder at overskydende skat ikke måtte udbetales til debitor, men skulle udbetales til repræsentantens kontor, indtil selskabet var fyldestgjort for sit tilgodehavende.

SKATs afgørelse
Anmodningen om at notere udlægget er afslået, da der "mangler en side med kopi af afgørelse fra fogedretten".

SKAT har efterfølgende meddelt, at SKAT stiller som betingelse for at notere udlæg i en fordring, at SKAT modtager udskrift af fogedrettens afgørelse. SKAT skal sikre sig, at transporthaveren er legitimeret til at oppebære betalingen, da SKAT ellers risikerer at skulle udbetale samme fordring igen til den oprindelige berettigede.

SKAT har endvidere meddelt, at SKAT ikke vurderer afvisningen som en afgørelse, men som et led i faktisk forvaltningsvirksomhed.

Selskabets opfattelse
Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at SKAT skal notere det anmeldte udlæg.

Der er ikke belæg for at kræve dokumentation forlods fra fogedretten, idet denunciation er tilstrækkelig opfyldelse af sikringsakten. En retsbogsudskrift fra fogedretten koster 175 kr., og den udgift er der ingen, der kan pålægges at betale.

Skatteankestyrelsens afgørelse
Skatteankestyrelsen kan som udgangspunkt alene behandle klager over afgørelser af offentligretlig karakter, jf. jf. skatteforvaltningslovens §§ 11, 35 a og 35 b samt Landsskatterettens afgørelse af 4. marts 2008, offentliggjort som SKM2009.280.LSR (www.SKAT.dk). 

SKATs notering af udlæg/afvisning af notering af udlæg kan ikke anses som en offentlig retsakt, men må anses som en privatretlig disposition, hvorved SKAT - i lighed med andre, herunder private fordringsdebitorer - noterer transport i tilgodehavender.

SKATs afgørelser vedrørende notering eller afvisning af notering af udlæg anses således for at være af privatretlig karakter.

Skatteankestyrelsen kan derfor som udgangspunkt ikke behandle klagen.

Udgangspunktet om, at Skatteankestyrelsen alene kan behandle klager over afgørelser af offentligretlig karakter, kan dog fraviges ved lov og antagelig også, hvor særlige forhold taler for, at den pågældende tillægges de partsrettigheder, der følger af bl.a. forvaltningsloven.

Der er ikke i skatteforvaltningsloven belæg for at antage, at Skatteankestyrelsen er klagemyndighed for SKATs afgørelser af privatretlig karakter.

Der foreligger heller ikke sådanne særlige forhold, der taler for, at kreditorer for så vidt angår afgørelser vedrørende SKATs notering af udlæg, tillægges andre rettigheder, end de rettigheder kreditor ville have i forhold til andre fordringsdebitorer.

Klagen afvises derfor.