Dato for udgivelse
27 Feb 2015 12:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Jan 2015 11:07
SKM-nummer
SKM2015.161.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-3633448
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Lightere, refillere, mineralolieafgift, svovlafgift
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en række produkter, som består af et bredt sortiment af lightere og forskellige refillere, er afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven, NOx-afgiftsloven og CO2-afgiftsloven, men ikke efter svovlafgiftsloven. Under hensyn til SKATs tavshedspligt offentliggøres det bindende svar i redigeret udgave.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014
Lovbekendtgørelse nr. 1072 af 26. august 2013
Lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011
Lovbekendtgørelse nr. 78 af 8. februar 2006

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 16
CO2-afgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 9 og 10
NOx-afgiftsloven § 2, stk. 2, og bilag 1, nr. 10
Svovlafgiftsloven § 1, nr. 11.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.4.1.3.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.4.5.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.7.11.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.7.20.

Spørgsmål

Under hensyn til SKATs tavshedspligt offentliggøres det bindende svar i redigeret udgave.

  1. Er produkter, som er omfattet af denne anmodning og som indeholder blandinger af butan- og propangas, som anvendes til andre formål end motorbrændstof, afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven, NOx-afgiftsloven og CO2-afgiftsloven?

  2. Er produkter, som dem i denne anmodning omhandlede, indeholdende blandinger af butan- og propangas, men under 0,05% svovl afgiftspligtige efter svovlafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 11 eller 12?

  3. Eksisterer der en bagatelgrænse, hvorefter mindre mængder af LPG omfattet af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16, NOx-afgiftslovens § 2, stk. 2, bilag 1, nr. 10 og CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9 eller 10 og bilag 2 nr. 9 eller 10, ikke er afgiftspligtige eller afgiften ikke opkræves?

Svar

  1. Ja.

  2. Nej.

  3. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Én af de varegrupper, som spørger håndterer, er et bredt sortiment af lightere og forskellige refillere, herunder lommelightere og ukrudtsgas mv.

Produkterne indeholder alle en blanding af primært butan- og probangas i forskellige blandingsforhold. Produkterne indeholder andre raffinaderigasser i begrænsede mængder på ca. 0,1%.

Udtalelse fra Force Technology

For at få defineret karakteren af spørgers produkter (henholdsvis LPG og raffinaderigasser), har SKAT anmodet Force Technology om at fremsende en udtalelse til sagen.

Force Technology har i en udtalelse til sagen af 8. september 2014 anført følgende:

" Baggrund om navne:

Ren propan ( typisk 95% ren propan), ren butan og blandinger af propan og butan er alle omfattet af begrebet LPG, der står for liquified petroleum gas. Trykket over væsken afhænger af blandingsforholdet mellem propan og butan, trykket er højst for propan og lavest for butan. I Danmark har flydende gas (LPG) i form af "flaskegas" længe været anvendt i husholdninger og til motorkøretøjer, herunder trucks.

Butan anvendes som samlebetegnelse for alle blandinger af isobutan og n-butan uden specifikation af blandingsforholdet.

I praksis kan andre petroleumsgasser også være flydende, såsom etylen og propylen, men der anvendes normalt ikke betegnelsen LPG for disse. Raffinaderigas vil normalt indeholde en del alkener som etylen og propylen og vil normalt ikke opfylde normale specifikationer for LPG.

Opslag i "Den store danske":

"Uden for gasværkernes ledningsnet vandt flaskegas fra 1950'erne stadig større udbredelse. Flaskegassen bliver produceret på olieraffinaderierne. Den består af propan (C3H8) og butan (C4H10); disse komponenter er ideelle til formålet, idet de er flydende ved beskedne overtryk, men gasformige ved atmosfæretryk."

"Raffinaderigas, gas, som fremkommer ved forskellige destillations-, kraknings- og raffineringsprocesser og bruges som brændsel og som råstof i petrokemisk industri. Sammensætningen kan variere meget; således kan gassen indeholde lavere carbonhydrider som: methan, ethan og ethylen samt brint og hydrogensulfid."

Den medsendte analyse viser, at gassens indhold af propan og butan tilsammen typisk udgør 99,8 %, og der er således tale om en helt normal LPG. LPG har typisk meget lidt svovl, langt under 0,05 %, hvilket analysen bekræfter for dette produkt (under 1 ppm (0,0001 %)).

Hermed er svaret på spørgsmål 1 klart ja: LPG, er omfattet af mineralolieafgiftslovens § 1, nr. 16, NOx-afgiftslovens § 2, stk. 1, bilag 1, nr. 10, samt CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, og bilag 2, pkt. 9, som de er citeret af ansøger.

Svaret på spørgsmål 2 er et klart nej, der er ikke noget måleligt indhold af svovl i gassen. Selv hvis der af sikkerhedsgrunde skulle være tilsat odorant, vil niveauet være langt under 0,05%, som er den nedre grænse for svovlafgift."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Formålet med det bindende svar er at opnå sikkerhed for, at de pågældende varer er omfattet af afgiftspligten samtidig med, at det sikres, at spørger anvender den korrekte afgiftssats.

Spørger har henvist til at følgende fremgår af Den juridiske Vejledning, afsnit E.A.4.1.2.:

"Ved mineralolieprodukter forstås i hovedsagen energikilder udvundet fra råolie. Mineralolieprodukter anvendes i princippet enten som motorbrændstof eller som brændsel. Mineralolieafgiftsloven indeholder produkterne gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, benzin, gas, karburatorvæske og smøreolie."

Følgende fremgår af Den juridiske Vejledning, afsnit E.A.4.1.3.1.:

"Varen "Anden flaskegas (LPG)" under punkt 16 i skemaet ovenfor omfatter bl.a. campinggas."

Spørger anfører følgende vedrørende de enkelte spørgsmål:

Ad. 1: Er produkter, som dem i denne anmodning omhandlede, indeholdende forskellige blandinger af butan- og propangas afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven, NOx-afgiftsloven og CO2-afgiftsloven?

LPG er en forkortelse for Liquefied Petroleum Gas og betegner de to kulbrinter propan og butan. Den flydende gas er et naturligt biprodukt ved udvinding og forarbejdning af naturgas og olie. Ved raffinering opvarmes råolie, hvorved forskellige delprodukter udskilles ved forskellige temperaturer. Propan og Butan er meget lette gasser og udvindes derfor ved de laveste temperaturer. Ved de højere temperaturer udskilles olieprodukterne.

Da de i dette tilfælde omhandlede produkter indeholder både propan og butan kombineret med den uklare vejledning fra SKAT, kan der opstå tvivl om, hvorvidt produkterne er afgiftspligtige. Herudover er det også uklart, hvis der er afgiftspligt, efter hvilke bestemmelser, afgiftspligten indtræder.

Punktafgiftslovgivningen fastlægger afgiftspligten for en lang række produkter. Ofte defineres de afgiftspligtige produkter i samme bestemmelse, som angiver den relevante afgiftssats for produkterne.

Hvis propan og butan er omfattet af afgiften, falder de definitionsmæssigt under to betegnelser i de ovennævnte punktafgiftslove, henholdsvis LPG og raffinaderigas. Yderligere beskrives afgiftspligten og afgiftssatsen for både LPG og raffinaderigas i visse tilfælde i samme bestemmelse. Det gør sig f.eks. gældende i mineralolieafgiftsloven og NOx-afgiftsloven. I andre tilfælde indeholder punktafgiftslovene forskellige afgiftssatser for henholdsvis LPG og raffinaderigas. Dette er tilfældet i svovlafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

Ved fastlæggelsen af afgiftspligten og den tilhørende afgiftssats er det derfor relevant at sondre mellem LPG og anden raffinaderigas. Forarbejderne til de relevante punktafgiftslove og praksis indeholder ingen fortolkningsbidrag.

Når der henses til ordlyden af de relevante bestemmelser, som sondrer mellem henholdsvis "anden flaskegas i form af LPG" og "gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas", er det ikke klart, hvad forskellen mellem de to produkter er. Da LPG imidlertid fremkommer ved raffinering på samme måde som andre raffinaderigasser, må en mindre i mer-betragtning kombineret med en ordlydsfortolkning betyde, at ren propan, ren butan og en ren blanding af propan og butan skal betragtes som LPG. Øvrige blandinger, herunder propan og butan i blanding med andre raffinaderigasser, henhører under definitionen raffinaderigas.

Sondringen mellem de to typer gas findes i både mineralolieafgiftsloven, NOx-afgiftsloven, CO2-afgiftsloven og svovlafgiftsloven. Forskellen mellem lovteksterne berører alene spørgsmålet om afgiftssats og ikke afgiftspligt.

De i dette tilfælde omhandlede produkter indeholder propan og butan samt et mindre indhold af andre raffinaderigasser. På den baggrund må spørgsmål 1 besvares bekræftende med et "Ja".

Ad. spørgsmål 2: Er produkter, som dem i denne anmodning omhandlede, indeholdende mindre end 0,05% svovl, afgiftspligtige efter svovlafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 11?

Som det fremgår af svovlafgiftslovens § 1, stk. 1, så afhænger afgiftspligt efter svovlafgiftsloven indledningsvist af mængden af svovl i det pågældende produkt. I det omfang mængden er mindre end 0,05% svovl, jf. svovlafgiftslovens § 1, stk. 1, 1. led, er produktet ikke svovlafgiftspligtigt.

I et tilfælde, hvor det konkrete svovlindhold er mindre end 0,05% svovl, vil spørgsmål 2 derfor skulle besvares med et "Nej".

Ad. spørgsmål 3: Eksisterer der en bagatelgrænse, hvorefter mindre mængder af produkter omfattet af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16, NOx-afgiftslovens § 2, stk. 2, bilag 1, nr. 10, og CO2-afgiftslovens § § 2, stk. 1, nr. 9 og 10, og bilag 2, nr. 9 eller 10, ikke er afgiftspligtige eller afgiften ikke opkræves?

Der synes ikke af de respektive punktafgiftslove at fremgå en hjemmel til en sådan bagatelgrænse. En sådan bagatelgrænse synes heller ikke at fremgå af praksis. På den baggrund skal spørgsmål 3 besvares benægtende med et "Nej".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at produkter, som er omfattet af denne anmodning og som indeholder blandinger af butan- og propangas, som anvendes til andre formål end motorbrændstof, erafgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven, NOx-afgiftsloven og CO2-afgiftsloven?

Lovgrundlag

Mineralolieafgiftslovens § 1, stk. stk. 1, nr. 16, har følgende ordlyd:

"Der betales afgift af mineralolieprodukter m.v. I perioden 2010-2014 er satserne for de enkelte år som anført i bilag 2. For 2015 udgør afgiften for følgende mineralolieprodukter m.v.:

16) Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas, 250,7 øre pr. kg."

CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9 og 10, og bilag 2, nr. 9 og 10, har følgende ordlyd:

"I perioden 2010-2014 er afgiftssatserne for de enkelte år som anført i bilag 2. For 2015 udgør afgiften for følgende energiprodukter:

 9) Anden flaskegas i form af LPG, 50,8 øre pr. kg.

10) Gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas, 50,4 øre pr. kg.

Bilag 2

Satser for kuldioxidafgiftslovens § 2, stk. 1, 2 og 4

 

 

1. jan. - 31. dec. 2010

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

9) anden flaskegas (LPG)

øre/kg

46,5

47,3

48,2

49,0

49,9

10) gas (bortset fra LPG), der anvendes ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) 

øre/kg

46,1

46,9

47,7

48,6

49,5

"

Lov om afgift af kvælstofoxider § 2, stk. 2, og lovens bilag 1, nr. 10, har følgende ordlyd:

"Stk. 2. Hvor der ikke sker måling af udledning af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding i overensstemmelse med § 1, stk. 2, betales der afgift ved levering, udlevering og forbrug af varer, som angivet i bilag 1 til denne lov.

Bilag 1

Satser for § 2, stk. 2, i lov om afgift af kvælstofoxider

 

 

1. jan. - 31. dec. 2010

 

1. jan. - 31. dec. 2011

 

1. jan. - 30. juni 2012

 

1. juli - 31. dec. 2012

 

1. jan. - 31. dec. 2013

 

1. jan. - 31. dec. 2014

 

Fra 1. jan. 2015

 

10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie

øre/kg

0,9

0,9

1,0

4,6

4,7

4,8

4,9

"

Begrundelse

SKAT har lagt til grund, at alle spørgers produkter indeholder en blanding af primært butan- og probangas i forskellige blandingsforhold. Produkterne indeholder andre raffinaderigasser i begrænsede mængder på ca. 0,1 %.

SKAT har endvidere lagt til grund, at en af spørger gengivet produktspecifikation, er repræsentativ for samtlige spørgers produkter, og at den således kan anvendes til brug for vurderingen af identifikationen og karakteren af spørgers produkter.

Hvis spørgers produkter skal være omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftsloven, CO2-afgiftsloven og lov om afgift af kvælstofoxider, skal produkterne enten defineres som LPG eller som gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas.

Af den af SKAT indhentede udtalelse fra Force Instituttet fremgår, at ren propan (typisk 95 pct. ren propan), ren butan og blandinger af propan og butan alle er omfattet af begrebet LPG, der står for Liquified Petroleum Gas. Force Instituttet har videre angivet, at produktspecifikation for spørgers produkter viser, at gassen typisk består af 99,8 pct. propan og butan. Spørgers produkter er således en helt normal LPG.

SKAT finder på den baggrund, at spørgers produkter er afgiftspligtige efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. stk. 1, nr. 16, CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, samt bilag 2, nr. 9, og lov om afgift af kvælstofoxider § 2, stk. 2, bilag 1, nr. 10.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at produkter, som dem i denne anmodning omhandlede, indeholdende blandinger af butan- og propangas, men under 0,05% svovl, er afgiftspligtige efter svovlafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 11 eller 12?

Lovgrundlag

Svovlafgiftslovens § 1, nr. 11, har følgende ordlyd:

"Der betales afgift af svovlindholdet i følgende varer, såfremt varen indeholder over 0,05 pct. svovl:

11) Anden flaskegas (LPG)"

Begrundelse

SKAT har lagt til grund, at spørgers produkter alle indeholder en blanding af primært butan- og probangas i forskellige blandingsforhold. Produkterne indeholder andre raffinaderigasser i begrænsede mængder på ca. 0,1%.

SKAT har endvidere lagt til grund, at en af spørger gengivet produktspecifikation, er repræsentativ for samtlige spørgers produkter, og at den således kan anvendes til brug for vurderingen af identifikationen og karakteren af spørgers produkter.

Hvis spørgers produkter skal være omfattet af afgiftspligten efter svovlafgiftsloven, er det først og fremmest en betingelse, at produkterne indeholder over 0,05 pct. svovl.

Af den af SKAT indhentede udtalelse fra Force Instituttet fremgår, at der ikke er noget måleligt indhold af svovl i spørgers produkter. Force Instituttet har videre angivet, at selv om der af sikkerhedsgrunde skulle være tilsat odorant til produkterne, vil niveauet af svovl være langt under 0,05 pct.

SKAT finder på den baggrund, at spørgers produkter ikke er afgiftspligtige efter svovlafgiftsloven, jf. lovens § 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med nej.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at der eksisterer en bagatelgrænse, hvorefter mindre mængder af LPG omfattet af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16, NOx-afgiftslovens § 2, stk. 2, bilag 1, nr. 10 og CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, og bilag 2, nr. 9, ikke er afgiftspligtige eller afgiften ikke opkræves?

Lovgrundlag

Der henvises til lovgrundlaget under besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Det fremgår af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. stk. 1, nr. 16, at der betales afgift af anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas. Mineralolieafgiftsloven indeholder derudover ingen bestemmelser, hvorefter mindre mængder af LPG ikke er afgiftspligtige eller, at afgiften ikke opkræves.

Det fremgår af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, og bilag 2, nr. 9, at der betales afgift af anden flaskegas i form af LPG. CO2-afgiftsloven indeholder derudover ingen bestemmelser, hvorefter mindre mængder af LPG ikke er afgiftspligtige eller, at afgiften ikke opkræves.

Det fremgår af lov om afgift af kvælstofoxider § 2, stk. 2, og lovens bilag 1, nr. 10, at der betales afgift af anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie. Lov om afgift af kvælstofoxider indeholder derudover ingen bestemmelser, hvorefter mindre mængder af LPG ikke er afgiftspligtige eller, at afgiften ikke opkræves.

SKAT finder således sammenfattende, at der ikke eksisterer en bagatelgrænse, hvorefter mindre mængder af LPG omfattet af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16, NOx-afgiftslovens § 2, stk. 2, bilag 1, nr. 10 og CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, og bilag 2, nr. 9, ikke er afgiftspligtige eller, at afgiften ikke opkræves.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.