Dato for udgivelse
20 Mar 2015 10:41
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
15-1011298
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Opdatering af Forklarende Bemærkninger til KN.


Kommissionen har offentliggjort en opdatering af Forklarende Bemærkninger (FB) til den Kombinerede Nomenklatur (KN).

Denne udgave af FB/KN indeholder og erstatter, hvor det er relevant, de forklarende bemærkninger, der er offentliggjort i C-udgaven af De Europæiske Unions Tidende, til og med 16. september 2014. De FB/KN, der blev offentliggjort i C-udgaven af De Europæiske Unions Tidende efter nævnte dato, forbliver i kraft og vil blive medtaget i FB/KN, når disse revideres.

De KN-positioner og underpositioner, der henvises til, er de for 2015 gældende (fastlagt i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2014).

Desuden indeholder den offentliggjorte opdatering af FB/KN en tilføjelse vedrører KN kode 1902 30 10 (andre pastaprodukter) - hvori der fastlægges en definition på "Tørrede".

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende nr. C 76 af 4. marts 2015.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af tilføjelsen til Forklarende Bemærkninger vedr. KN kode 1902 30 10, kan dog fortsat benyttes i en periode på 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret