Dato for udgivelse
24 Mar 2015 13:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Dec 2014 13:16
SKM-nummer
SKM2015.211.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-1937-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, negativ, momstilsvar, dokumentfalsk, købsmoms
Resumé

T var tiltalt for momssvig af særlig grov karakter for som indehaver af en virksomhed at have afgivet urigtige momsangivelser, idet han elektronisk den 29. marts 2012 angav et negativt momstilsvar på 668.408 kr., selvom momstilsvaret rettelig var 572 kr. Han havde derved unddraget for 667.836 kr. i moms. Endvidere var T tiltalt for dokumentfalsk ved den 27. april 2012 med forsæt til at skuffe i retsforhold at have brugt to falske fakturaer over for SKAT som bevis for betalt købsmoms.

T tilstod. Det var en impulsiv handling, han ville se, om det gik.

Byretten fandt bevist, at T havde forsæt til momssvig af særlig grov karakter og dokumentfalsk. T idømtes 6 måneders ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 650.000 kr. Der lagdes vægt på at T havde tilsigtet at opnå betydelig økonomisk vinding for sig selv.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Momsloven § 81
Straffeloven § 171

Henvisning

-

Vestre Landsrets dom af 2. december 2014, 9. afdeling nr. S-1937-14

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kjeld Skov)

Afsagt af landsretsdommerne

Olav D. Larsen, Fabrin og Mia Grosen Skovbo (kst.) med domsmænd

..............................................................

Byrettens dom af 11. september 2014, nr. 12-1141/2014

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 24. april 2014.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. nr. 1 momssvig af særlig grov karakter,

ved for perioden 1. januar 2012 til den 31. marts 2012, som indehaver af virksomheden, H1, med fortsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han i momsangivelse indsendt elektronisk den 29. marts 2012 angav et negativt momstilsvar på 668.408 kr., selv om momstilsvaret rettelig var 572 kr., hvorved statskassen blev forsøgt unddraget 667.836 kr.

2.

straffelovens § 171 - dokumentfalsk, ved den 27. april 2012, fra virksomheden H1, med forsæt til at skuffe i et retsforhold, at have gjort brug af to falske fakturaer dateret den 18. februar 2012 og den 30. marts 2012 på henholdsvis 1.958.080,75 kr. og 1.958.126,50 kr., der begge tilkendegav at være udstedt af virksomheden G1, idet T sendte fakturaerne til SKAT som bevis for betalt købsmoms til virksomheden G1, selvom fakturaerne ikke hidrørte fra virksomheden G1.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Tiltalte har påstået rettens mildeste dom.

Forklaringer

Tiltalte T, har forklaret, at han i sit firma har handlet med tøj og har lavet alt muligt forefaldende arbejde. De første 1-2 år gik det fint, men han tjente ikke det store. Han lavede selv indberetningen af moms, og det var også ham, der udarbejdede regnskabet i firmaet. Det er korrekt som anført i retsmødebegæringen, at han indberettede negativt momstilsvar og brugte de 2 falske fakturaer fra G1. Det var en impulsiv handling, han ville se, om det gik. Han fik ingen penge udbetalt. Han havde ikke tænkt over, hvad pengene skulle bruges til, hvis han havde fået dem udbetalt.

Personlige forhold

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han arbejder ved G2 som asfaltarbejder. Han er uddannet asfaltarbejder. Han har fast arbejde ved G2 i perioden 1. april til 1. december. Han har arbejdet ved G2 de sidste 2 år. Han arbejder som tjener i Frankrig, når der ikke er noget arbejde ved G2. Han bor alene.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 171 og § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. nr. 1.

Retten finder ikke, at det at der alene er tale om en engangs unddragelse og sagsbehandlingstidens længde på ca. 2 ½ år fra indberetningen i marts 2012 kan føre til at nogen del af straffen kan gøres betinget, ej heller med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte har ved lovovertrædelsen tilsigtet at opnå betydelig økonomisk vinding for sig selv, og tiltalte skal derfor idømmes en tillægsbøde uanset tiltaltes eventuelt for nuværende manglende betalingsevne.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 650.000 kr., jf. straffelovens 50, stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 6 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 650.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

............................................................................

Vestre Landsrets dom af 2. december 2014, 9. afdeling nr. S-1937-14

Byretten har den 11. september 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 12- 1141/2014).

Påstande

Tiltalte T har påstået formildelse, navnlig således at fængselsstraffen gøres betinget, og at bødestraffen bortfalder.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han har haft fast asfaltarbejde hos G2 siden den 1. februar 2013. Om vinteren arbejder han dog i Frankrig.

Landsrettens begrundelse og resultat

Fængselsstraffen er efter overtrædelsernes omfang passende fastsat til fængsel i 6 måneder.

Under hensyn til overtrædelsernes karakter tiltrædes det, at der ikke er grundlag for at gøre fængselsstraffen eller nogen del heraf betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Det tiltrædes herunder, at sagsbehandlingstiden ikke kan ændre herved.

Af de grunde, der herom er anført af byretten, tiltrædes det, at tiltalte tillige er idømt en bøde som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.