Dato for udgivelse
15 Apr 2015 16:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Apr 2015 16:19
SKM-nummer
SKM2015.256.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-4338413
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Generelt om punktafgifter + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, demo-bil, slutbruger, almindelig pris
Resumé

Den afgiftspligtige værdi af et nyt køretøj er dets almindelige pris ved salg til bruger, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, 1. pkt.

Det er således den altovervejende hovedregel i registreringsafgiftsloven, at afgiftsberigtigelsen skal ske på grundlag af brugerens købspris.

En forhandler, der udtager en bil til eget brug i forhandlervirksomheden (demo-bil), er at anse som en bruger på lige fod med alle andre, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 9.

Forhandleren kan derfor som udgangspunkt afgiftsberigtige demo-bilen på grundlag af sin egen indkøbspris hos importøren.

Det er dog en forudsætning herfor, at indkøbsprisen som minimum indeholder 9 pct. samlet avance i de forudgående salgsled, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven §§ 8, 9 og 10a.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.8.1.5.2.

1. Sammenfatning

Den afgiftspligtige værdi af et nyt køretøj er dets almindelige pris ved salg til bruger, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, 1. pkt.

Det er således den altovervejende hovedregel i registreringsafgiftsloven, at afgiftsberigtigelsen skal ske på grundlag af brugerens købspris.

En forhandler, der udtager en bil til eget brug i forhandlervirksomheden (demo-bil), er at anse som en bruger på lige fod med alle andre, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 9.

Forhandleren kan derfor som udgangspunkt afgiftsberigtige demo-bilen på grundlag af sin egen indkøbspris hos importøren.

Det er dog en forudsætning herfor, at indkøbsprisen som minimum indeholder 9 pct. samlet avance i de forudgående salgsled, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

2. Baggrund og problemstilling

Bilbranchen i DI har anmodet SKAT om en udtalelse om den afgiftspligtige værdi af de nye køretøjer som forhandlervirksomheder mv. udtager til eget brug, de såkaldte "demo-biler".

Bilbranchen i DI har oplyst, at forhandlervirksomheder har behov for at udtage demobiler til brug i deres virksomhed.

Begrebet demobil bruges om de biler, som indregistreres til en bilforhandlers erhvervsmæssige anvendelse i forhandlervirksomheden, og eksempelvis anvendes til følgende formål: 

  • Demonstration for kunder eller presse. 
  • Udlejning til kunder i forbindelse med for eksempel reparation af kundens bil, eller ventetid ved levering af ny bil. 
  • Firmabil for ansatte i virksomheden.

Forhandlervirksomhederne vil for disse demobiler være i besiddelse af dokumentationen for anvendelsen. Dette vil typisk være prøvekørselsblanketter for demobiler, lejekontrakter for udlejningsbiler, samt indberetning af skat for firmabiler. Endvidere vil virksomhederne af hensyn til momslovens regler om udtagning føre et detaljeret regnskab for bilernes konkrete anvendelse.

3. Regelgrundlaget

3.1 Afgiftspligtig værdi

Reglerne om et nyt køretøjs afgiftspligtige værdi findes i registreringsafgiftslovens §§ 8 - 9. De centrale bestemmelser er følgende:

Registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1

Stk. 1. Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er dets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet eller, hvis told- og skatteforvaltningen inden køretøjets registrering udsteder bevis for afgiftsberigtigelsen, på tidspunktet for bevisets udstedelse. Den afgiftspligtige værdi må ikke være lavere end den pris, der er betalt for køretøjet, jf. dog § 9, stk. 4. I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 9 pct. i samlet avance for importør og forhandler. Den afgiftspligtige værdi må ikke indeholde negativ importøravance, jf. dog § 9, stk. 3 og 4. Såfremt told- og skatteforvaltningen konstaterer, at elementer, herunder avance, som indgår i beregningen af den afgiftspligtige værdi, overflyttes eller faktureres, så de ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, kan de transaktioner, hvor den pågældende overflytning eller omfakturering er konstateret, tilsidesættes i relation til afgiften.

Registreringsafgiftslovens § 8, stk. 3

Til den afgiftspligtige værdi medregnes værdien af alt udstyr, som leveres med køretøjet, eller hvortil køretøjet er indrettet. Der kan dog ses bort fra betalingen for radioapparater, der indgår i handelen, dog højst for et beløb af 1.000 kr. Uden for afgiftsberegningen kan endvidere holdes ekstraudstyr, der leveres af forhandleren i forbindelse med køretøjets salg til bruger og efter særskilt aftale mellem forhandleren og brugeren, dog betinget af, at montering eller udførelse af arbejdet i øvrigt på køretøjet ikke foretages af fabrikations- eller importørvirksomheden. Til den afgiftspligtige værdi medregnes heller ikke betaling for sidevogne, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport og ikke benyttes til persontransport.

Registreringsafgiftslovens § 8, stk. 9

Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved afgiftsberigtigelse af køretøjer på grundlag af såvel udtagelse til eget brug som salg til en virksomhed, der erhvervsmæssigt handler med eller udlejer motorkøretøjer, eller salg til en sådan virksomheds nærtstående.

3.2 Definitioner

3.2.1 Definition af nye køretøjer

Et køretøj, der er mindre end 4 år gammelt, bliver anset som nyt indtil det har kørt 2.000 kilometer, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker at det kan sælges som fabriksnyt. Se bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 § 27 om nye contra brugte køretøjer.

3.2.2 Demo-biler

En forhandlervirksomhed kan udtage et køretøj til virksomhedens eget brug (demobiler).

Forhandleren skal kunne dokumentere, at den pågældende bil har været anvendt til eget brug i virksomheden. Dokumentationen herfor skal opbevares af forhandleren.

4. SKATS opfattelse

4.1 Beregning af registreringsafgift

Et køretøj skal afgiftsberigtiges på grundlag af bilens almindelige handelspris ved salg til bruger her i landet, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1. Dette er gældende såvel ved enkeltstående salg af biler til forbrugere, ved salg af en eller flere biler til erhvervsdrivende og ved bilforhandleres udtagelse af biler til eget brug - eksempelvis som demo-biler, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 9.

4.2 Afgiftsberigtigelse af demo-biler

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 8, stk. 9, at registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1 - hvorefter den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er den almindelige pris ved salg til bruger her i landet - også finder anvendelse ved afgiftsberigtigelse af køretøjer, der udtages til brug i forhandlervirksomheden (demobiler).

Demo-biler skal således afgiftsberigtiges på grundlag af den almindelige pris ved salg til bruger.

Idet forhandleren ved udtagelse af demo-biler er at betragte som en bruger på lige fod med alle andre, kan forhandleren som udgangspunkt afgiftsberigtige bilen på grundlag af sin egen indkøbspris.

Det er en forudsætning for, at forhandleren kan anvende sin egen indkøbspris ved afgiftsberigtigelse af en demo-bil, at indkøbsprisen indeholder minimum 9 pct. samlet avance i de forudgående salgsled, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

5. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den Juridiske Vejledning 2015-2, afsnit E.A.8.1.5.2. Herefter er styresignalet ophævet.