Dato for udgivelse
06 May 2015 14:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 May 2015 14:46
SKM-nummer
SKM2015.295.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
14-4640314
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Tonnageskat
Emneord
Tonnageskat
Resumé

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i Østre Landsret over for et tonnagebeskattet rederis påstand om, at nedsætte rederiets skattepligtige tonnageindkomst for så vidt angår den del, der vedrører den overskydende bruttotonnage for indlejede skibe efter tonnageskattelovens § 7, stk. 1, idet rederiet ikke har overholdt 1:4 forholdet i bestemmelsen.

SKAT har derfor ændret sin praksis til at være i overensstemmelse med dette resultat tilbage til og med indkomståret 2008.

Reference(r)

Tonnageskatteloven § 7
Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.D.8.8.3.4.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.D.8.8.3.4 og C.D.8.8.5.1

1. Sammenfatning
I styresignalet beskrives ændring af SKATs praksis om tonnageskatteordningen som følge af, at Skatteministeriet i en sag ved Østre Landsret har taget bekræftende til genmæle.

Sagen drejer sig om tonnagebeskattede rederiers opgørelse af den skattepligtige indkomst i tilfælde af, at rederiet har haft indlejet tonnage, der overstiger fire gange egentonnagen.

2. Baggrunden for ændring af praksis
For at en transportydelse skal kunne omfattes af tonnageskatteordningen, skal den som udgangspunkt foregå med rederiets egne skibe. Rederiet kan inden for visse begrænsninger anvende lejede skibe.

Der kan dog højst inddrages lejet bruttotonnage svarende til fire gange rederiets egen bruttotonnage under tonnageskatteordningen. Indkomst fra eventuel overskydende lejet tonnage skal beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i Østre Landsret over for et tonnagebeskattet rederis påstand om, at nedsætte rederiets skattepligtige tonnageindkomst for så vidt angår den del, der vedrører den overskydende bruttotonnage for indlejede skibe efter tonnageskattelovens § 7, stk. 1, idet rederiet ikke har overholdt 1:4 forholdet i bestemmelsen.

Dette betyder, at tonnagebeskattede rederier, der har beregnet skattepligtig tonnageindkomst efter tonnageskattelovens 15, og tillige har beregnet en skattepligtig indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler, kan anmode om genoptagelse fra og med indkomståret 2008.

3. Ny praksis
Den nye praksis som følge af, at der er taget til bekræftende genmæle i sagen er, at tonnageindkomsten opgjort efter tonnageskattelovens § 15, stk. 1, skal nedsættes i forhold til en overskydende tonnage opgjort efter tonnageskattelovens § 7.

Hvis der f.eks. sker beskatning af 50 % af bruttoindtjeningen i almindelig indkomst, jf. tonnageskattelovens § 7, skal skalaindkomsten opgjort efter tonnageskattelovens § 15, stk. 1 tilsvarende nedsættes med 50 %.

4. Hidtidig praksis for opgørelsen af tonnageindkomsten
Det har været SKATs hidtidige praksis, at der både skulle beregnes en skattepligtig indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler efter bestemmelsen i tonnageskattelovens § 7, stk. 1, og efter tonnageskattelovens § 15 om beregning af skalaindkomsten for så vidt angår den del, der vedrører den overskydende bruttotonnage for indlejede skibe, såfremt rederiet ikke har overholdt i 1:4 forholdet i bestemmelsen.

5. Genoptagelse
Den ændrede praksis betyder, at tonnagebeskattede rederier, der opfylder ovennævnte betingelser, kan anmode om genoptagelse fra og med indkomståret 2008, idet der blev taget bekræftende til genmæle i en sag, der vedrører en afgørelse fra SKAT om indkomståret 2008.

6. Frister for genoptagelse

6.1 Ordinær genoptagelse
I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af en skatteansættelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår.

6.2 Ekstraordinær genoptagelse
Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Afgørelsen fra SKAT vedrører indkomståret 2008. Reglerne om ekstra genoptagelse bevirker, at der under alle omstændigheder kan ske genoptagelse fra og med indkomståret 2008.

7. Reaktionsfrist
Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 26 stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

8. Anmodning om genoptagelse
Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 3.

8.1 Almindelig post
Anmodningen kan sendes med almindelig post:

SKAT, Store Selskaber 1, Sluseholmen 8, 2450 København SV

8.2 E-mail
Anmodning kan også sendes med elektronisk til følgende e-mail:

store-selskaber-sikker-post@skat.dk

9. Gyldighed
Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2015-2, afsnit C.D.8.8.

Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2015-2 og udløbet af reaktionsfristen i pkt. 7 er styresignalet ophævet.