Dato for udgivelse
11 May 2015 15:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 May 2015 15:01
SKM-nummer
SKM2015.318.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-0811906
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift - avance - bevisbyrde - genoptagelse
Resumé

SKAT har i forbindelse med indsatsprojektet "Flytning af avance på biler" truffet en række afgørelser om betaling af yderligere registreringsafgift under henvisning til, at der er sket overflytning af avance fra nye biler til brugte biler.

Landsskatteretten har i SKM2014.718 afgjort, at det ikke er tilstrækkeligt for at dokumentere, at der er overflyttet avance, at det objektivt er konstateret, at et nyt køretøj er solgt med negativ avance samtidig med, at der er konstateret et overskud på den samlede handel med køber.

Landsskatterettens afgørelse i SKM2014.718.LSR er ikke indbragt for domstolene.

SKAT vil af egen drift genoptage sager, hvor SKAT, på tilsvarende vis som i SKM2014.718.LSR, har fundet, at der er sket flytning af avance alene på grundlag af en objektiv konstatering af, at et nyt køretøj er solgt med negativ avance samtidig med, at der er konstateret et overskud på den samlede handel med køber.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 8, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.8.1.5.1.

1. Sammenfatning
SKAT har i forbindelse med indsatsprojektet "Flytning af avance på biler" truffet en række afgørelser om betaling af yderligere registreringsafgift under henvisning til, at der er sket overflytning af avance fra nye biler til brugte biler.

Landsskatteretten har i SKM2014.718 afgjort, at det ikke er tilstrækkeligt for at dokumentere, at der er overflyttet avance, at det objektivt er konstateret, at et nyt køretøj er solgt med negativ avance samtidig med, at der er konstateret et overskud på den samlede handel med køber.

Landsskatterettens afgørelse i SKM2014.718.LSR er ikke indbragt for domstolene.

SKAT vil af egen drift genoptage sager, hvor SKAT, på tilsvarende vis som i SKM2014.718.LSR, har fundet, at der er sket flytning af avance alene på grundlag af en objektiv konstatering af, at et nyt køretøj er solgt med negativ avance samtidig med, at der er konstateret et overskud på den samlede handel med køber.

2. Baggrund og problemstilling
2.1 Indsatsprojektet "Flytning af avance på biler"
Det fremgår af registreringsafgiftslovs § 8, stk. 1, sidste pkt., at

"Såfremt told- og skatteforvaltningen konstaterer, at elementer, herunder avance, som indgår i beregningen af den afgiftspligtige værdi, overflyttes eller faktureres, så de ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, kan de transaktioner, hvor den pågældende overflytning eller omfakturering er konstateret, tilsidesættes i relation til afgiften."

SKAT har i forbindelse med indsatsprojektet "Flytning af avance på biler" truffet en række afgørelser om betaling af yderligere registreringsafgift under henvisning til, at der er sket overflytning af avance fra nye biler til brugte biler.

En række af SKATs afgørelser er påklaget til Skatteankestyrelsen. Landsskatteretten har i SKM2014.718.LSR truffet afgørelse i én af sagerne. Afgørelsen er ikke indbragt for domstolene.

2.2 Sagens faktiske omstændigheder
SKM2014.718.LSR vedrører en autoriseret bilforhandler, der er registreret efter lov om registreringsafgift. SKAT kontrollerede forhandlerens salg af nye biler, hvor forhandleren som en del af den samlede købesum indbyttede køberens brugte bil.

Til brug for SKATs kontrol fremsendte forhandleren for hvert enkelt salg en slutseddel, selskabets vognkort, faktura udstedt til køber samt skemaer med registreringsafgiftsberegningerne for de nye biler.

Helt overordnet viste SKATs kontrol, at forhandleren ved alle de kontrollerede bilsalg, solgte den nye bil med negativ avance, samtidig med at forhandleren i forbindelse med videresalget af den brugte byttebil havde opnået en - større - positiv avance.

2.3 SKATs afgørelse
Det var SKATs opfattelse, at forhandleren konsekvent og i strid med registreringsafgiftslovens § 8. stk. 1, sidste pkt., havde overflyttet avance fra den nye bil til den brugte bil.

Det var SKATs opfattelse, at dette helt objektivt var konstateret, når en ny bil blev solgt med en negativ avance (tab) samtidig med, at der var konstateret et overskud på den samlede handel - altså salget af den nye bil og salget af den brugte bil, som er taget i bytte ved salget af den nye bil.

Det var endvidere SKATs opfattelse, at det ikke var nødvendigt med yderligere dokumentation, idet overflytning af avance måtte anses for en kendsgerning allerede som følge af den måde, som den konkrete handel er gennemført på. Det var derfor efter SKATs opfattelse unødvendigt at inddrage den konkrete købs- og salgspris på den brugte bil, som var taget i bytte, i vurderingen.

2.4 Landsskatterettens afgørelse
I SKM2014.718.LSR fandt Landsskatteretten det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at forhandleren havde overflyttet avance fra de nye biler til de brugte biler. Herom udtalte Landsskatteretten:

"Landsskatteretten mener, at det ikke er tilstrækkeligt for at dokumentere, at der er overflyttet avance, så avancen ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, at der objektivt er konstateret, at et nyt køretøj er solgt med negativ avance samtidig med, at der er konstateret et overskud på den samlede handel med køber. Det er derfor ikke berettiget, at SKAT har opkrævet selskabet yderligere registreringsafgift. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at SKAT ikke ved den objektive konstatering har godtgjort, at der i alle tilfælde reelt er tale om flytning af avance og ikke et salg med tab efterfulgt af et salg med avance".

3. Genoptagelse
Landsskatterettens afgørelse i SKM2014.718.LSR indebærer at der skal ske genoptagelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 1, i de tilfælde, der har tilsvarende forhold som i SKM2014.718.LSR.

Da SKAT har et sikkert kendskab til den kreds af forhandlere, der har krav på genoptagelse, og da SKAT umiddelbart og uden yderligere undersøgelser har mulighed for entydigt at udsøge de tilfælde, hvor genoptagelse i henhold til dette styresignal er relevant, vil SKAT af egen drift foretage genoptagelse af alle relevante sager.

SKAT vil genoptage de sager, hvor SKAT på tilsvarende vis som i SKM2014.718.LSR, har truffet en afgørelse eller hvor forhandleren har indsendt en efterangivelse om regulering af forhandlers registreringsafgiftstilsvar, og hvor afgørelsen er truffet/efterangivelsen indsendt alene på grundlag af en konstatering af følgende objektive omstændigheder:

  • Forhandleren har solgt en ny bil til en pris, der ligger over mindstebeskatningsprisen, men med negativ avance i forhold til standardprisen.

  • Forhandleren har opnået en fortjeneste ved videresalg af den i samme handel indbyttede brugte bil.

  • Forhandleren har samlet set opnået fortjeneste på handelsforholdet med kunden.

Disse principper vil endvidere finde anvendelse på verserende sager, i det omfang sagsbehandlingen alene er baseret på en vurdering svarende til den, der er beskrevet i dette styresignal.

Praksisændringen gælder ikke, hvis der ved afgørelsen er inddraget og lagt vægt på andre omstændigheder, end de ovenfor anførte.

Hvis SKAT således i begrundelsen for afgørelsen eksempelvis har sammenlignet forhandlerens avance på den videresolgte indbyttede brugte bil med forhandlerens gennemsnitsavancer på tilsvarende biler i øvrigt, vil sagen som udgangspunkt ikke være omfattet af de sager, som skal genoptages ifølge dette styresignal.

3.1 Frister for genoptagelse
3.1.1 Ordinær genoptagelse
Efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

3.1.2 Ekstraordinær genoptagelse
Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, endvidere ske ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, når hidtidig praksis er underkendt ved en afgørelse fra Landsskatteretten. I disse tilfælde kan genoptagelse foretages til gunst for den afgiftspligtige fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis.

Den sag, der førte til underkendelse af praksis i Landsskatteretten i SKM2014.718.LSR vedrørte handler foretaget i perioden fra 1. februar 2009 til 31. december 2010.

3.1.3 Reaktionsfristen
Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

4. Gyldighed
Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2015-2, afsnit E.A.8.1.5.1.

Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2015-2 og udløbet af reaktionsfristen i pkt. 3.1.3. er styresignalet ophævet.