Dato for udgivelse
08 Jun 2015 10:11
Til
Tonnagebeskattede selskaber
Sagsnummer
15-1443947
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage har været faldende.


Hvorfor dette nyhedsbrev
I henhold til tonnageskattelovens regler skal alle operatørselskaber, der er omfattet af ordningen hvert år som bilag til det skattemæssige årsregnskab vedlægge oplysninger om, i hvilket omfang den af operatørselskabet i årets løb opererede bruttotonnage, har været registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS, henholdsvis uden for EU/EØS. 

SKAT har nu bearbejdet de indsendte oplysninger. Det meddeles hermed, at procentfordelingen af den opererede bruttotonnage for operatørselskaberne - set under ét - fordeler sig således:

Indenfor
EU/EØS

Udenfor  
EU/EØS

Gennemsnit over indkomståret 2012

39,29 %

60,71 %

Gennemsnit over indkomståret 2013

34,33 %

65,67 %

Ændring

- 4,96 %

Som det fremgår af tallene har andelen registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS været faldende.

Betydningen af faldende andel
Da andelen har været faldende finder reglen i tonnageskattelovens § 21 a, stk. 2, anvendelse.

Det betyder, at det enkelte operatørselskab skal opfylde betingelsen om, at operatørselskabets opererede bruttotonnage, der er registret i en stat, der er medlem af EU/EØS, over indkomståret 2014 skal være fastholdt eller forøget i forhold til basisdagen.

Såfremt operatørselskabet ikke opfylder denne betingelse beskattes indtægt fra den yderligere andel efter reglen i tonnageskattelovens § 21 a, stk. 2, der henviser til lovens § 6 b.

Undtagelse
Det skal bemærkes, at denne bestemmelse kun finder anvendelse, såfremt operatørselskabets opererede bruttotonnage i gennemsnit over indkomståret 2014 ikke har været mindst 60 %, der er registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS jf. tonnageskattelovens § 21 a, stk. 2.

Forbehold
SKAT tager forbehold for senere ændringer, idet SKATs beregning af procentfordelingen er foretaget på baggrund af de indberettede oplysninger.

Yderligere information
For yderligere information kan der henvises til Den juridiske vejledning på www.skat.dk.


Med venlig hilsen
SKAT