Dato for udgivelse
16 Jun 2015 14:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Apr 2015 12:45
SKM-nummer
SKM2015.417.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
19. afdeling, B-1640-13
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Når man vil klage + Virksomheder
Emneord
Omkostninger, fritagelse, bistand, advokat
Resumé

Sagsøger har hævet sagen og ønsker, at hver part skal bære egne omkostninger, subsidiært skal sagsøger kun delvist erstatte Skatteministeriets omkostninger til sagen.

Landsretten finder, at sagsøger kun skal pålægges delvise sagsomkostninger.

Reference(r)

Retsplejelovens § 314
Retsplejelovens § 312

Henvisning

-

Redaktionelle noter

Teksten i resumeet er ændret den 2. juli 2015

Parter

H1 A/S
(advokat Arne Møllin Ottosen)

mod

Skatteministeriet
(advokat Jan Børjesson)

Afsagt af landsdommerne

Linde Jensen, Katja Høegh og Peter Mørk Thomsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Ingen var mødt eller indkaldt.

Det tidligere fremlagte var til stede.

Desuden fremlagdes sagsøgtes brev af 9. april 2015 med bemærkninger til spørgsmålet om sagens omkostninger.

Det fremgår heraf og af sagens akter i øvrigt, at H1 A/S ved brev af 26. marts 2015 har hævet sagen anlagt mod Skatteministeriet den 21. marts 2013. Sagen, der er blevet henvist af byretten til landsretten, var berammet til hovedforhandling i landsretten den 28. og 29. april 2015.

Under sagen for landsretten har H1 A/S nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skulle tilbagebetale en udgående afgift på 16.465.517 kr. vedrørende leasingydelser faktureret af H1 til G1 A/S.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Forklaringer

H1 A/S har vedrørende spørgsmålet om sagens omkostninger anført blandt andet, at sagen alene er hævet af praktiske grunde, idet banken fortsat er af den opfattelse, at banken har ret til tilbagebetaling af den udgående afgift. Landsretten bør træffe afgørelse om, at hver part skal bære egne omkostninger, subsidiært skal H1 kun delvist erstatte Skatteministeriets omkostninger til sagen. Sagen har vedrørt et principielt retligt spørgsmål og lovfortolkning på et område af stor praktisk relevans og generel interesse, hvor der ikke foreligger væsentlig dansk domstolspraksis eller fortolkningsbidrag i øvrigt. Yderligere har sagen vedrørt fortolkning af EU-lovgivning og en række præjudikater fra EU-domstolen. Parterne var derfor også enige om, at sagen skulle henvises til Østre Landsret som første instans i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1, hvilket den også blev. Dertil kommer, at sagsøgte er en offentlig myndighed.

Skatteministeriet har vedrørende spørgsmålet om sagens omkostninger anført blandt andet, at H1 som sagsøger bør pålægges at betale sagsomkostninger til Skatteministeriet svarende til 2/3 af de vejledende takster for proceduresager tillagt moms svarende til 340.000 kr. ekskl. moms. H1 har hævet sagen to dage forud for afslutningen af sagens forberedelse den 28. marts 2015 og dermed på et tidspunkt, hvor ministeriet har udarbejdet udkast til sammenfattende processkrift. Skatteministeriets advokat har sammenlagt registreret et tidsforbrug på 126 timer på sagens behandling. Skatteministeriet kan ikke tiltræde, at sagen har vedrørt et principielt juridisk spørgsmål. Sagen har angået spørgsmålet om, hvorvidt H1 har været i god tro i relation til de indgåede leasingkontrakter med G1, hvilket er et spørgsmål af bevismæssig karakter.

Rettens begrundelse og resultat

Efter votering afsagdes kendelse

Det følger af retsplejelovens § 314, at når en sag hæves, kan retten pålægge en af parterne at betale fulde eller delvise sagsomkostninger til modparten eller bestemme, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til modparten.

Ved fastsættelse af sagsomkostninger i hævede ankesager, skal retten anvende principperne i retsplejelovens §§ 312 og 313.

Når en sag hæves, fordi sagsøgeren har opgivet sit krav, skal sagsøgeren som udgangspunkt betale fulde sagsomkostninger til sagsøgte, medmindre en af undtagelserne i retsplejelovens § 312, stk. 3 til 7, finder anvendelse. Efter § 312, stk. 3, kan retten således bestemme, at den tabende part ikke eller kun delvis skal erstatte modparten de påførte udgifter, hvis særlige grunde taler for det.

Landsretten finder, at sagens karakter ikke taler for en fritagelse for betaling af sagsomkostninger. Henset hertil, og i øvrigt til sagens værdi, forløb og det af Skatteministeriet oplyste om anvendt tidsforbrug, finder landsretten efter en samlet vurdering, at H1 A/S skal betale 300.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet til dækning af ministeriets udgifter til advokatbistand inkl. moms.

T h i   b e s t e m m e s

H1 A/S skal inden 14 dage betale 300.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.