Dato for udgivelse
16 Jun 2015 12:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Jun 2015 12:45
SKM-nummer
SKM2015.411.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-4608247
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, autocampere
Resumé

Højesterets dom i SKM2014.728.HR, har vist et behov for en uddybning og præcisering af hvilket udstyr, der skal være i en campingbil, der er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. registreringsafgift og første gang er anmeldt til registrering før den 25. april 2007, for at den opfylder kravet om, at den utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse.

Reglerne og praksis vedr. campingbiler er beskrevet i SKATs vejledninger fra 1999 og frem til den særligt lempelige registreringsafgift for campingbiler blev ophævet ved lov nr. 541 af 6. juni 2007. Den beskrevne praksis i disse vejledninger finder fortsat anvendelse for campingbiler, der er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. afgift i den dagældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 1, og som første gang er anmeldt til registrering efter den 15. februar 1990 og før den 25. april 2007. Dette styresignal supplerer og uddyber beskrivelsen af praksis. 

Hjemmel

Registreringsafgiftsloven § 5 a, stk.2

Reference(r)

Dagældende bestemmelse i registreringsafgiftsloven § 5 a, stk. 1, nr.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.8.1.4.4.

1. Sammenfatning (resumé)

Højesterets dom i SKM2014.728.HR, har vist et behov for en uddybning og præcisering af hvilket udstyr, der skal være i en campingbil, der er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. registreringsafgift, for at den opfylder registreringsafgiftslovens krav om, at den utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse.

Reglerne og praksis vedr. campingbiler er beskrevet i SKATs vejledninger fra 1999 og frem til den særligt lempeligt registreringsafgift for campingbiler blev ophævet ved lov nr. 541 af 6. juni 2007.

Den beskrevne praksis i disse vejledninger finder fortsat anvendelse for campingbiler, der er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. afgift i den dagældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 1, og som første gang er anmeldt til registrering efter den 15. februar 1990 og før den 25. april 2007. Dette styresignal supplerer og uddyber beskrivelsen af praksis.

2. Begreber og definitioner

I praksis bruges betegnelserne campingbiler og autocampere i flæng. I dette styresignal anvendes betegnelsen campingbil.

I dette styresignal er en campingbil et køretøj, der er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. afgift i den dagældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 1, og som første gang er anmeldt til registrering efter den 15. februar 1990 (indførsel af særlig lempelig registreringsafgift for campingbiler ved lov nr. 61 af 7. februar 1990) og før den 25. april 2007 (ophævelse af særlig lempelig registreringsafgift for campingbiler ved lov nr. 541 af 6. juni 2007).

Styresignalet omfatter alle typer af campingbiler, herunder MPV- og SUV-campere, der er ombygget til campingbiler.

3. Baggrund og problemstilling

Højesteret har i dom af 17. september 2014, der er offentliggjort som SKM 2014.728 HR udtalt, at:  

"Højesteret finder, at det er i overensstemmelse med lovens ordlyd, forarbejder og formål, at stille krav om, at bilens camperudstyr skal medbringes under kørsel i en autocamper for at den kan anses for ikke alene konstrueret, men også utvivlsomt indrettet til ophold og beboelse"

Højesterets dom har givet anledning til, at De Danske Bilimportører (DBI) og FDM har rettet henvendelse til SKAT, og oplyst, at der efter Højesterets dom er usikkerhed om hvilket udstyr, der skal være i en campingbil, for at campingbilen opfylder den dagældende registreringsafgiftslovs krav om, at den utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. Det er navnligt ejere, der ikke har købt campingbilen fra ny, der er i tvivl om hvilket udstyr, der skal være i campingbilen.

Praksis vedr. campingbiler er beskrevet i SKATs vejledninger fra 1999 og frem til den særligt lempelige registreringsafgift for campingbiler blev ophævet ved lov nr. 541 af 6. juni 2007. Den beskrevne praksis i disse vejledninger finder fortsat anvendelse for campingbiler, der er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. afgift i den dagældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 1, og som første gang er anmeldt til registrering efter den 15. februar 1990 og før den 25. april 2007. Se nærmere afsnit 5.

Højesterets dom i SKM2014.728.HR, har imidlertid vist et behov for en uddybning og præcisering af hvilket udstyr, der skal være i en campingbil, for at den opfylder kravet om, at den utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse.

Dette styresignal uddyber og supplerer beskrivelsen af praksis.

4. Retsgrundlaget

I 1989 blev registreringsafgiften af campingbiler med virkning fra 1. januar 1990 nedsat fra marginalt 180 pct. til 60 pct. med den begrundelse, at campingindretningen ikke skulle belastes med den høje marginale afgift af almindelige personbiler.

4.1 Lov nr. 61 af 7. februar 1990

Reglerne om en særlig lempelig afgift for campingbiler blev indsat i registreringsafgiftsloven ved lov nr. 61 af 7. februar 1990. Bestemmelsen fik følgende ordlyd:

" § 5 a. For køretøjer med tilladt totalvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, udgør afgiften 60 pct. af den afgiftspligtige værdi.

Stk. 2. Et køretøj, som er berigtiget med afgift efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 60 pct. af køretøjets afgiftspligtige værdi."

Bestemmelsen trådte i kraft den 15. februar 1990.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår bl.a. (jf. Folketingstidende 1989-90, tillæg A, L 42, sp. 1329 og 1331):

"Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Forslaget om afgiftslettelse vedrører alene køretøjer med totalvægt over 2 tons, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. Det betyder, at køretøjet skal have en passende loftshøjde, og skal være indrettet med sovepladser, køkken, vand-, og spildevandstank m.m."

4.2 Lov nr. 463 af 31. maj 2000

Ved lov nr. 463 af 31. maj 2000 blev reglerne for campingbiler i registreringsafgiftsloven justeret, og bestemmelsen fik følgende ordlyd:

"§ 5 a. For følgende køretøjer udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 60 pct. af resten:

1) Køretøjer med en egenvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer"

Ændringsloven trådte i kraft den 1. juni 2000, men ændringen for campingbiler havde dog først virkning fra og med den 1. september 2000.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår bl.a. (jf. Folketingstidende 1999 - 2000, tillæg A, L 235, s. 6437 og 6439):

"Almindelige bemærkninger

...

Campingbiler

Efter bestemmelsen defineres campingbiler, som biler med en tilladt totalvægt over 2 ton, som er utvivlsomt indrettet til ophold og beboelse. I bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslaget blev dette specificeret yderligere: "køretøjet skal have en passende loftshøjde, og skal være indrettet med sovepladser, køkken, vand- og spildevandstank mm." (L 42, 1989-90-samlingen).

....

Regeringen foreslår derfor, at bestemmelsen om den særligt gunstige afgiftsberigtigelse for campingbiler præciseres med krav om mindst 4 sovepladser og en ændring med hensyn til størrelsen af bilerne fra 2 ton tilladt totalvægt til 2 ton egenvægt. Herved skulle ordningen kunne normaliseres samtidigt med, at "rigtige" campingbiler fortsat kan få glæde af ordningen"

"Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Den foreslåede ændring præciserer, at der med campingbiler forstås køretøjer med en egenvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer. Både præciseringen med hensyn til størrelse af bilen og overnatningsfaciliteterne, har til formål at begrænse mulighederne for at få almindelige større personbiler kategoriseret som campingbiler

...

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni 2000.

...

Ændringen for campingbiler foreslås at have virkning fra og med 1. september 2000. Herved opnås, at campingbiler, der afgiftsberigtiges i campingsæsonen 2000, kan registreres efter de hidtil gældende regler"

4.3 Lov nr. 541 af 6. juni 2007

Ved lov nr. 541 af 6. juni 2007 blev reglen for campingbiler ændret og fik følgende ordlyd:

"§ 5 a, stk. 2. Køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, afgiftsberigtiges efter § 4. For køretøjer nævnt i 1. pkt. med en tilladt totalvægt på mindst 2 t, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer, kan der dog ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretning samt fortjeneste og moms heraf..."

Ændringen havde virkning fra den 25. april 2007.

Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår blandt andet (jf. Folketingstidende 2006 - 07, tillæg A, L217, s. 7830):

"1.5. Stramning for autocampere

Det har vist sig, at bestemmelserne er blevet udnyttet på en uhensigtsmæssig måde, idet almindelige større personbiler - oftest af MPV-type - ombygges til campingbiler, hvor omkostningerne ved ombygningen har været meget begrænsede, således at disse biler i praksis substituerer almindelige større personbiler, hvorved provenuet fra registreringsafgiften af personbiler udhules.

Det foreslås, at hovedreglen fremover bliver, at der for campingbiler betales registreringsafgift som for almindelige personbiler, men at værdigrundlaget er uden udgiften til campingindretningen"

5. SKATs beskrivelse af regler og praksis

Reglerne og praksis vedr. campingbiler er beskrevet i SKATs vejledninger fra 1999 og frem til den særligt lempeligt registreringsafgift for campingbiler blev ophævet ved lov nr. 541 af 6. juni 2007. Den beskrevne praksis i disse vejledninger finder fortsat anvendelse for campingbiler, der er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. afgift i den dagældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 1, og som første gang er anmeldt til registrering efter den 15. februar 1990 og før den 25. april 2007.

I SKATs nyhedsbrev af december 1999 til virksomheder, der var registreret efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. samt virksomheder, der handler med eller ombygger campingbiler foretog SKAT en stramning af administrativ praksis:

"Praksisændring

Med virkning fra den 1. februar 2000 vil der i godkendelserne fra (SKAT) blive anført, hvor mange sæder bag førersædet, som den ombyggede autocamper er godkendt med. Eventuelle befæstningshuller og -beslag mv. til ekstra sæder vil blive krævet dækket eller fjernet.

Der vil endvidere blive stillet krav om, at køkkenarrangement er fastmonteret i køretøjet. I nogle køretøjer er køkkenarrangementet indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvist, hvilket forsat kan accepteres.

I en autocamper skal der altid under kørsel medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser"

Af nyhedsbrevet fremgår, at der blev etableret en overgangsordning:

"Overgangsordning

På baggrund af at de hidtidige godkendelser af nye ombyggede autocampere ikke i alle tilfælde har været tilstrækkelig entydige vedrørende indretningen, herunder også med hensyn til antallet af sæder, etableres en overgangsordning, hvorefter køretøjer, som importørerne og ombyggerne har indgået bindende aftale enten om køb af, bestemt for ombygning til autocamper, eller indgået bindende aftale om salg til slutbruger, vil kunne godkendes efter de hidtidige retningslinjer og godkendelser indtil udgangen af august måned 2000. 

Dokumentation for, at den bindende aftale om køb eller salg er opfyldt, skal senest den 30. december 1999 indsendes til Told - og Skatteregion Høje-Taastrup, der vil administrere overgangsordningen, og herunder underrette de øvrige told -og skatteregioner om, hvilker biler omfattes af ordningen.

Praksis er efterfølgende beskrevet således i SKATs vejledninger:

"Konstruktion og indretning
Autocampere skal have en egenvægt over 2 tons og være utvivlsomt konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. Det vil sige forsynet med vinduer, isoleret, indvendig beklædt og opvarmet som større campingvogne.

Der skal være 

 • mindst 4 sovepladser
 • køkkenarrangement med vand- og spildevandstank
 • evt. toilet
 • passende loftshøjde.

Sovepladserne kan indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads. Vand- og spildevandstank skal være af en art og omfang, der svarer til køretøjets størrelse.

En autocamper skal have en passende loftshøjde for at opfylde kravet om at være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. En passende loftshøjde betyder, at køretøjet enten skal have forhøjet tag eller løftbart tag. Der er ikke fastsat en minimumslofthøjde, men der skal være sædvanlig ståhøjde ved køkkenarrangementet, og i bilens opholds- og gangarealer skal der være en loftshøjde, der tillader oprejst eller i det mindste let foroverbøjet gang.

Køkkenarrangementet skal være fastmonteret i køretøjet. I nogle køretøjer er køkkenarrangementet indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvist, hvilket godt kan accepteres.

I en autocamper skal der altid under kørsel medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser.

Motornævnet har i en konkret sag truffet afgørelse om, at en loftshøjde på 151 cm. ikke er tilstrækkelig."

6. "Camperfortegnelsen"

Der har fra forskellige branche- og interesseorganisationer været fremsat ønske om, at SKAT offentliggør den såkaldte "Camperfortegnelse", under henvisning til, at den oprindelige godkendelse som campingbil kan være bortkommet, eller er gået tabt i forbindelse med salg, eller at den virksomhed der har ombygget køretøjet til en campingbil ikke længere eksisterer, således at oplysninger ikke længere er tilgængelige.

"Camperfortegnelsen" er SKATs godkendelse af en biltype/bilmodel, eventuelt efter ombygning, som campingbil. Hvis et køretøj fx er ombygget her i landet til en campingbil, har SKAT ved forevisning enten af det enkelte køretøj, eller af en prototype, godkendt at køretøjet opfylder kravene til at være en campingbil. SKATs godkendelse indeholder blandt andet oplysninger om mærke, importør, ombygger, type og model og indretning.

Da "Camperfortegnelsen" indeholder oplysninger om en fysisk eller juridisk persons økonomiske og erhvervsmæssige forhold, er den omfattet af tavshedspligten i skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1. Der kan således ikke ske offentliggørelse af fortegnelsen, hverken helt eller delvist.

Ejeren eller brugeren af en campingbil kan dog hos SKAT få udleveret den godkendelse, der vedrører den pågældende campingbil. Se yderligere oplysninger på SKATs hjemmeside.

Det bemærkes, at der ikke ved syn tages stilling til om en campingbil opfylder kravene til utvivlsom at være konstrueret og indrettet som en campingbil.

7. SKATs opfattelse

SKAT skal herved uddybe og supplere beskrivelsen af praksis om hvilket udstyr, der skal være i en campingbil for at den opfylder kravet om, at den utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse.

Ad sæder

Der må ikke være monteret flere sæder end det antal sæder bilen er godkendt til som campingbil. Der er typisk tale om et mindre antal sæder end i en almindelig personbil.

Ad sovepladser

Campingbilen skal være indrettet med sovepladser.

For campingbiler, der er anmeldt til registrering første gang efter den 1. september 2000, skal campingbilen være indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer.

Er campingbilen registreret første gang før 1. september 2000, skal der være mulighed for opredning af sovepladser til mindst 2 personer.

Sovepladserne kan indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads.

Ad køkkenarrangement med vand- og spildevandstank

Campingbilen skal være indrettet med køkkenarrangement, i form af koge- og eller gasblus og køkkenvask, der er tilsluttet vand- og spildevandstank.

Vand- og spildevandstank skal være af en art og omfang, der svarer til køretøjets størrelse.

For campingbiler, der er anmeldt til registrering første gang efter den 1. september 2000, skal køkkenarrangementet være fastmonteret i campingbilen. Det kan dog accepteres, at køkkenarrangementet er indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvist.

Ad bord

For campingbiler, der er anmeldt til registrering første gang efter den 1. september 2000, skal der altid under kørsel medbringes et bord (evt. aftageligt).

Efter anvisning skal bordet kunne fastmonteres i bilen ved hjælp af en roset eller lignende fastgørelsesanordning. Dette indebærer, at bordet og nødvendigt værktøj til at fastgøre bordet altid skal medbringes under kørslen.  

Ad passende loftshøjde.

Campingbilen skal have en passende loftshøjde for at opfylde kravet om at være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. En passende loftshøjde betyder, at køretøjet enten skal have forhøjet tag eller løftbart tag.

Der er ikke fastsat en minimumslofthøjde, men der skal være sædvanlig ståhøjde ved køkkenarrangementet, og i bilens opholds- og gangarealer skal der være en loftshøjde, der tillader oprejst eller i det mindste let foroverbøjet gang. Motornævnet har i en konkret sag truffet afgørelse om, at en loftshøjde på 151 cm. ikke er tilstrækkelig.

Løftbart tag må ikke være svejset fast eller på anden måde fastgjort så taget ikke kan hæves/løftes.

Der skal altid medbringes det værktøj, der er nødvendigt til at hæve/løfte taget. Der skal endvidere medbringes og kunne etableres teltdug til løftbart tag.

8. Ændringer i forhold til SKATs godkendelse som campingbil

SKATs godkendelse af en bil som campingbil ("Camperfortegnelsen") indeholder udover oplysninger om mærke, type og model også en beskrivelse af campingbilens indretning, det vil sige oplysninger om antal siddepladser, sovepladser, køkkenmodulet, bord mv.

Det kan forekomme, at fx den oprindelige fastgørelse af et bord, eller placering af bordet, er ændret i forhold til SKATs oprindelige godkendelse af campingbilen.

Hvis en sådan campingbil fortsat opfylder kravet om, at den utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, som beskrevet i dette styresignal under afsnit 7, er det ikke afgørende om der er sket ændringer af indretningen fx af et bords placering, således at indretningen ikke længere er identisk med det anførte i SKATs godkendelse. Det afgørende er, at campingbilen, efter en konkret vurdering, opfylder de krav, der er beskrevet i dette styresignal i afsnit 7.

9. Konsekvenser, hvis udstyret ikke er med i campingbilen 

Det er et krav, for at campingbilen fortsat kan være indregistreret efter de tidligere gældende regler om 60 pct. afgift, at

 • der ikke må ske fjernelse af fastmonteret udstyr.
 • alt løst campingudstyr, der hører til den sædvanlige brug af campingbilen altid og til enhver tid skal medbringes i campingbilen under kørsel.
  • Fx skal der altid medbringes udstyr, så der kan etableres sovepladser, herunder nødvendige plader, madrasser, liggeunderlag mv. Der stilles ikke krav om, at der medbringes sengetøj, soveposer mv., hvis det blot med rimelighed er muligt at sove på den etablerede soveplads.
  • Fx skal udstyr til sædvanlig brug af køkkenet, herunder blus til madlavning og vandtank altid medbringes. Der stilles ikke krav om at service, herunder gryder, pander, tallerkner mv. medbringes.
 • der medbringes værktøj, der er nødvendigt til eksempelvis at hæve taget, montere bordet, udtage/vende stole mv.

Hvis alt udstyr ikke medbringes under kørslen, eller hvis fastmonteret udstyr er fjernet, vil campingbilen ikke længere kunne anses for at være "utvivlsomt konstrueret og indrettet som campingbil". Det bemærkes, at en enkelt tur uden påkrævet udstyr og indretning, er tilstrækkeligt til, at campingbilen ikke anses for at være utvivlsom konstrueret og indrettet som campingbil.

Hvis campingbilen ikke længere anses for utvivlsomt konstrueret og indrettet som campingbil, kan ejeren eller brugeren af bilen blive pålagt at betale registreringsafgift, som om der er tale om en almindelig personbil. Registreringsafgiften beregnes ud fra handelsprisen for en tilsvarende personbil.

Hvis en campingbil er anvendt i strid med de betingelser der gælder for den lempelige registreringsafgift på 60 pct., kan ejeren eller brugeren pålægges en bøde, hvis der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 4. 

10. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den Juridiske Vejledning 2015-2, afsnit E.A.8.1.4.4.

Herefter er styresignalet ophævet.