Dato for udgivelse
08 Jul 2015 09:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Jun 2015 07:47
SKM-nummer
SKM2015.492.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-634-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Renteberegning, forfaldstidspunkt, rentebetaling, solvens
Resumé

Appellanten var ikke berettiget til fradrag for renter i henhold til et frivilligt forlig med en bank, idet banken ikke havde tilskrevet, opkrævet eller indberettet renter.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindende dom.

Reference(r)

Ligningsloven § 5, stk. 1
Ligningsloven § 5, stk. 8

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.A.11.2.6.1

Parter

A
(Advokat Stinne Richter Berg)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Mikkel Isager-Sally)

Afsagt af landsretsdommerne

Ole Græsbøll Olesen, Karsten Bo Knudsen og Charlotte Saltoft Thorlaksen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 3. februar 2014 (BS 46D-717/2013) er anket af A med påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at der forfaldt renter i hvert af indkomstårene 2000 og 2002-2005 i henhold til det mellem ham og Danske Bank A/S indgåede forlig af 18. november 1994, og at Danske Bank A/S ikke forud for renternes forfaldstidspunkt havde givet tidsubestemt henstand hermed, samt at de af byretten tilkendte sagsomkostninger på 100.000 kr. til Skatteministeriet nedsættes til et af landsretten fastsat mindre beløb.

Skatteministeriet har principalt påstået stadfæstelse, subsidiært hjemvisning til fortsat behandling i Byretten.

Supplerende sagsfremstilling

Forliget af 18. november 1994 indeholder ikke bestemmelser om, hvorledes A skulle nedbringe gælden ifølge forliget, herunder om tidspunkter for betaling af ydelser, ydelsernes størrelse og tidspunkter for tilskrivning af renter.

Den 10. november 2008/1. januar 2009 indgik A og Danske Bank A/S et nyt frivilligt forlig vedrørende mellemværendet. Restgælden blev efter en nedskrivning af hovedstolen opgjort til 1.056.012,48 kr. Det er endvidere anført i forliget, at "Renter indtil 10.11.2008" udgør 625.464,35 kr. Det fremgår af sagen, at A har fået godkendt skattefradrag herfor for året 2009.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Forliget af 18. november 1994 indeholder ikke bestemmelser om, hvorledes A skulle nedbringe gælden ifølge forliget, herunder om tidspunkter for betaling af ydelser, ydelsernes størrelse og tidspunkter for tilskrivning af renter. Parterne er enige om, at Danske Bank A/S hverken har tilskrevet, opkrævet eller indberettet renter i relation til det forliget for de pågældende indkomstår, ligesom der ikke er betalt renter i de pågældende år.

Allerede som følge heraf tiltræder landsretten, at der ikke kan gives A skattefradrag for renter ifølge forliget for indkomstårene 2000 og 2002 - 2005.

Landsretten finder ikke grundlag for at ændre byrettens afgørelse om sagsomkostninger for byretten.

Landsretten stadfæster herefter byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten med i alt 80.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 80.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.