Dato for udgivelse
09 Jul 2015 08:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Jun 2015 08:10
SKM-nummer
SKM2015.499.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-929-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, moms, skat, fejl, strafudmåling, skærpelse, samfundstjeneste
Resumé

T var tiltalt for moms- og skattesvig. Han havde som indehaver af en virksomhed angivet momstilsvar på minus 170.000 kr. for 4. kvartal 2011, selvom tilsvaret rettelig var 0 kr. Endvidere havde han for 2009, 2010 og 2011 i forbindelse med sine i alt 68 Tast Selv indberetninger uberettiget taget fradrag for pensionsbidrag, renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, befordring, renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter, dagplejefradrag, kontingent til arbejdsløshedsforsikring og indskud på kapitalpension samt slettet de automatisk indberettede renteindtægter. Han havde derved unddraget for 170.000 kr. i moms og 117.681 kr. i skat i alt.

Byretten fandt T skyldig i skattesvig. T frifandtes for momssvig, da der var tale om en åbenbar fejl, som SKAT straks ville opdage, idet indtastningen var sket før kvartalets udløb med et rundt beløb og der i øvrigt kun var indtastet 0 vedrørende de enkelte kvartaler. T idømtes betinget fængsel på 20 dage samt en tillægsbøde på 117.000 kr.

Anklagemyndigheden ankede dommen.

T forklarede i landsretten, at han ikke kunne forklare, hvorfor han for 4. kvartal 2011 kom til at taste 170.000 kr. i købsmoms. Han var ikke god til at læse dansk på det pågældende tidspunkt.  Han opdagede først, at der var tastet 170.000 kr., efter at han havde klikket på "Godkend", og da var det for sent. Da han ringede til SKAT vedrørende fejlen, fik han at vide, at den ville blive rettet, og at han ikke skulle foretage sig mere.

Landsretten dømte tillige T for momssvig. Retten fandt det bevist, at T foretog den fejlagtige momsindberetning i den hensigt at unddrage statskassen de 170.000 kr. T's forklaring om omstændighederne i f.b.m. indberetningen fandtes utroværdig. T idømtes fængsel i 40 dage betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 275.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81
Skattekontrolloven § 13

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 3. juni 2015, 11. afdeling nr. S-929-14

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Rasmus Paludan, besk)

Afsagt af landsdommerne

Ole Græsbøll Olesen, Karsten Bo Knudsen og Charlotte Saltoft Thorlaksen med domsmænd

...............................................

Byrettens dom af 18. marts 2014, nr. 60-3350/2013

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift 

Anklageskrift er modtaget den 27. november 2013.

T er tiltalt for

1.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved den 7. december 2011 fra adressen ... med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte som indehaver af virksomheden H1 Service v/T, cvr.nr. ... angav et momstilsvar på minus kr. 170.000,- for 4. kvartal 2011, dækkende perioden fra den 1. oktober 2011 til den 31. december 2011, selvom momstilsvaret rettelig var kr. 0, hvorved statskassen blev søgt unddraget moms for 170.000,- kr.

2 - 4.

overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved fra adressen for indkomstårene 2009, 2010 og 2011 med forsæt til

skatteunddragelse at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til

brug for skatteansættelserne, idet tiltalte foretog indberetninger via TastSelv

a.            

i perioden mellem den 6. februar 2010 og den 16. februar 2011 for indkomståret 2009 i alt 8 gange indberettede fradrag for pensionsbidrag med i alt kr. 35.000,-, fradrag for renteudgifter af gæld til pengeinstitutter med i alt 14.646,- samt fradrag for befordring med i alt kr. 25.656,- hvorved det offentlige blev unddraget 26.313,- kr. i skat.

b.            

i perioden mellem den 5. marts 2011 og den 19 marts 2011 for indkomståret

2010 i alt 26 gange indberettede fradrag for pensionsbidrag med i alt kr.42.000,-, slettede de automatisk indberettede renteindtægter på kr. 3,- kr., fradrag for renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter med i alt 14.000 kr., fradrag for befordring med i alt 18.468,- kr., dagplejefradrag med i alt 3.500,- kr., samt fradrag for kontingent til arbejdsløshedsforsikring med i alt 9.600,- kr., hvorved det offentlige blev unddraget 30.155,- kr. i skat.

c.

i perioden mellem den 3. marts 2012 og den 12. juli 2012 for indkomståret 2011 i alt 34 gange indberettede fradrag for pensionsbidrag med i alt 45.000,- kr., fradrag for indskud på kapitalpension med i alt 46.000,- kr., fradrag for renteudgifter af gæld til pengeinstitutter med i alt 22.977,- kr., fradrag for befordring med i alt 47.641,- kr., fradrag for dagpleje med i alt 3.500,- kr., fradrag for kontingent til arbejdsløshedsforsikring med i alt 12.000,- kr., samt fradrag for fagligt kontingent med i alt 3.000,- kr., hvorved det offentlige blev unddraget 61.213,- kr. i skat.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og om i medfør af straffelovens § 50, stk. 2 en tillægsbøde på kr. 275.000,-.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af tiltalte T og af vidnerne V.1 og V.2. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Personlige forhold

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for denne sag ved

- 03.04.06, idømt bøde, 6 dagbøder á kr. 500, for overtrædelse af straffelovens § 279.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1

Efter tiltaltes forklaring har han indtastet de 170.000 kr. som angivet. Indtastningen er sket før kvartalets udløb med et rundt beløb. Der er i øvrigt kun indtastet 0 vedrørende de enkelte kvartaler. På den baggrund lægges det til grund, at der er tale om en åbenbar fejl, som SKAT straks ville opdage. På den baggrund kan det ikke lægges til grund, at tiltalte har haft forsæt til overtrædelse af momsloven. Tiltale frifindes derfor for forhold 1.

Forhold 2-4

Det lægges til grund efter bevisførelsen og tildels tiltaltes egen forklaring, at tiltalte enten selv eller ved bemyndigelse til en anden á mange omgange har foretaget de nævnte indtastninger, som han burde være klar over, ikke kunne give fradrag. Herefter har tiltalte overtrådt skattekontrolloven som angivet, og han findes skyldig i dette forhold.

Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 117.000 kr. jf. straffelovens § 50 stk. 2.

Retten har lagt vægt på dels, at tiltalte á mange gange har foretaget de nævnte indtastninger, der vedrører 3 skatteår, og dels beløbets størrelse, samt dels at tiltalte ikke tidligere er straffet for skatteunddragelse, men nok for et mindre forhold af bedrageri.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 20 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

- Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 117.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

....................................................

Østre Landsrets dom af 3. juni 2015, 11. afdeling nr. S-929-14

Byrettens dom af 18. marts 2014 (60-3350/2013) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse.

Tiltalte har påstået formildelse.

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er endvidere afgivet forklaring af vidnet V.3.

Den i byretten af vidnet V.2 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han tidligere havde indtastet 0 i såvel salgsmoms som købsmoms for de første tre kvartaler i 2011. Han kan ikke forklare, hvorfor han for 4. klartal i 2011 kom til at taste 170.000 kr. i købsmoms. Han var ikke god til at læse dansk på det pågældende tidspunkt. Han tør efter dette ikke bruge TastSelv mere. Tiltalte opdagede først, at der var tastet 170.000 kr., efter at han havde klikket på "Godkend", og da var det for sent. Da han ringede til SKAT vedrørende fejlen, fik han at vide, at den ville blive rettet, og at han ikke skulle foretage sig mere.

Vidnet V.3 har forklaret blandt andet, at han er specialkonsulent i SKAT og beskæftiger sig med moms. Han har ikke haft noget med denne sag at gøre. Der er forskellige parametre for, hvornår man skal reagere over for indberetninger, som skønnes at se mærkelige ud. Det afhænger af den konkrete sag, om man vil reagere. 170.000 kr. i købsmoms kan se helt naturligt ud for en virksomhed med en stor omsætning i modsætning til en virksomhed uden omsætning. Hvis man efter at have klikket på "Godkend" opdager en fejl i indberetningen, kan man klikke på "Tilbage" og derefter rette fejlen. Hvis man foretager en "Nulindberetning", kommer man direkte til et kvitteringsbillede uden at skulle indberette beløb. 

Personlige oplysninger

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808.

Tiltalte har forklaret blandt andet, at han og hans hustru nu venter det 6. barn.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte er i forhold 2, som bevismæssigt ikke er omfattet af anken, blandt andet dømt for i perioden fra den 6. februar 2010 til den 19. marts 2011 i 34 tilfælde forsætligt at have indberettet fejlagtige skattefradrag til SKAT. Indberetningen af momsbeløbet på 170.000 kr. i forhold 1 er sket den 7. december 2011. Henset hertil og til tiltaltes utroværdige forklaring om omstændighederne i forbindelse med indberetningen, anser landsretten det for bevist, at tiltalte foretog den fejlagtige indberetning i den hensigt at unddrage statskassen de 170.000 kr. Landsretten finder herefter tiltalte skyldig i forhold 1.

Straffen forhøjes til fængsel i 40 dage, der gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt.

Tiltalte idømmes en tillægsbøde på 275.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage. I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med fængsel i 40 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder på betingelse af, at tiltalte inden for en prøvetid på 1 år ikke begår strafbart forhold, og at han inden for en længstetid på 6 måneder udfører ulønnet samfundstjeneste i 60 timer.

Prøvetiden ophører, når længstetiden for at udføre samfundstjeneste er udløbet.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde pa 275.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.