Tillæg efter selskabsskattelovens § 35, stk. 1

Efter selskabsskattelovens § 35, stk. 1, skal skattepligtige selskaber for hvert af indkomstårene 2002 til og med det seneste indkomstår, der udløber inden indberetningstidspunktet, fortage digital indberetning til told- og skatteforvaltningen af resterende fremførselsberettigede underskud, jf. selskabsskattelovens § 12 og fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2, jf. dog stk. 4.

For sambeskattede selskaber m.v. påhviler indberetningspligten administrationsselskabet.

Indberetter et selskab m.v. ikke underskud til Skatteforvaltningen inden udløbet af indberetningstidspunktet, skal selskabet betale et tillæg på 5.000 kr.

I henhold til bekendtgørelse om registrering af underskud mv. med senere ændringer, er indberetningstidspunktet senest den 1. september 2015. Bek. nr. 1037, af 26.09.2014 og Bek nr. 679, af 06.05.2015.

Tillægget i selskabsskattelovens § 35, stk. 1, svarer til det tillæg, der maksimalt kan gives efter skattekontrollovens § 5, stk. 1. Tillægget for manglende rettidig underskudsangivelse kan pålægges ud over skattetillægget for manglende rettidig selvangivelse efter skattekontrolloven.

Ved sambeskattede selskaber m.v., er det alene administrationsselskabet, der kan pålægges et tillæg ved for sen indberetning.

Bemærk: Administrationsselskabet kan alene pålægges ét tillæg pr. sambeskatning. Der kan således ikke opkræves et tillæg pr. selskab i sambeskatningen. 

Fritagelse for tillæg

Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan Skatteforvaltningen se bort fra fristen for indberetning samt fritage selskaberne mv. for betaling af tillægget.

Se bekendtgørelse om registrering af underskud mv.  Bek. nr. 1037, af 26.09.2014, med senere ændringer Bek nr. 679, af 06.05.2015.

Afgørelse om tillæg efter selskabsskattelovens § 35, stk. 1.

Afgørelse om tillæg træffes, når Skatteforvaltningen kan konstatere, at et selskab har et underskud, som ikke er indberettet rettidigt.

Skatteforvaltningens afgørelse om tillæg kan påklages til Landsskatteretten jf. skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 2.

Efter skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3, kan klager over visse typer af afgørelser henskydes til Skatteankestyrelsen. Efter bemærkningerne til ændringen af selskabsskattelovens § 35, stk. 1, må det forventes, at Landsskatteretten henskyder sager om fritagelse for betaling af tillæg til Skatteankestyrelsen.