Dato for udgivelse
04 Aug 2015 11:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Dec 2014 11:20
SKM-nummer
SKM2015.524.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-1314-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, konsulent, ludoman, samfundstjeneste
Resumé

T var tiltalt for som indehaver af et konsulentfirma, forsætligt at have selvangivet overskud af virksomhed for lavt for 2007-08 med i alt 1.031.843 kr. samt for alle kvartaler i 2008 at have indsendt 0 angivelser, selvom salgsmomsen udgjorde 68.000 kr. Han havde derved unddraget for 496.911 kr. i skat, 72.242 kr. i arbejdsmarkedsbidrag og 68.000 kr. i moms.

T erkendte sig skyldig. T forklarede at han var ludoman, bankuddannet og i 2007/08 var ansat i en kreditforening. Sideløbende havde han sit eget konsulentfirma. Han havde investeret i nogle ting, der gav tab, som han troede, han kunne trække fra, men han har hverken opgivet indtægterne eller det, han regnede med kunne fradrages.

Byretten fandt bevist, at T havde forsæt til moms- og skattesvig. T idømtes ubetinget fængsel i 6 måneder samt en tillægsbøde på 625.000 kr. Der var ikke grundlag for andet end helt ubetinget straf med henvisning Højesterets dom SKM2004.356.HR, sammenholdt med, at T er veluddannet og at sagsbehandlingstiden udelukkende må tilskrives, at T først til allersidst bidrag til sagens oplysning.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men hævede tillægsbøden til 637.000 kr. på grund af ændret unddragelsesberegning.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsbidragsloven § 18 (dagældende)
Momsloven § 81

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 1. december 2014, 12. afdeling nr. S-1314-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kenneth Tygesen, besk.) 

Afsagt af landsdommerne

Gitte Rubæk Pedersen, Bloch Andersen og Karoline Normann (kst.) med domsmænd

.......................................................................

Byrettens dom af 22. april 2013, nr. 99-9516/2012

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 21. december 2012. Tiltalen blev begrænset ved nyt anklageskrift af 22. april 2013, hvorefter T er tiltalt for

1.            

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, skattesvig af særlig grov karakter,

ved som indehaver af den personligt drevne virksomhed H1 v/ T cvr.nr. ... med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige oplysninger til brug ved skatteansættelserne for indkomstårene 2007 og 2008, idet han

for indkomståret 2007 den 30 juni 2008 selvangav overskud af virksomhed med 128.195 kr.,

for indkomståret 2008 den 30. juni 2009 selvangav overskud af virksomhed med 566 kr. og

hvilke overskud SKAT har opgjort til reelt androg

665.250 kr. for indkomståret 2007,

366.593 kr. for indkomståret 2008,

hvorved han unddrog det offentlige skat med 295.417 kr. for indkomståret 2007 og med 180.564 kr. for indkomståret 2008, eller i alt unddrog det offentlige skat med 496.911 kr.

2.               

overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. tidligere arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.,

ved som indehaver af den personligt drevne virksomhed H1 v/ T cvr.nr. ... med forsæt til at unddrage staten bidrag for indkomstårene 2007 og 2008 at have selvangivet overskud af virksomhed og dermed bidragsgrundlaget for lavt som anført under forhold 1, hvorved staten blev unddraget bidrag med 42.964 kr. for indkomståret 2007 og med 29.278 kr. for indkomståret 2008 eller i alt unddrog bidrag med 72.242 kr.

3.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved som indehaver af den personligt drevne virksomhed H1 v/ T cvr.nr. ... med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han for sin virksomhed for alle kvartaler i 2008 angav salgsmoms med 0 kr., uagtet salgsmomsen for 2008 udgjorde 68.000 kr.

Påstande 

Anklagemyndigheden har udover om fængselsstraf nedlagt påstand om en tillægsbøde i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, på ikke under 625.000 kr.

T har erkendt sig skyldig, som den endelige tiltale er formuleret. 

Forklaringer

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Den afgivne forklaring er lydoptaget, men er efterfølgende renskrevet således:

T, har forklaret, at han i 2007/2008 var ansat som ...chef i ... kredit. Han er bankuddannet og havde videreuddannet sig. Efter han blev uretmæssigt fyret hos ... kredit, havde han det dårligt psykisk. Han er kommet ovenpå igen og har taget en ny uddannelse som ... og har job i G2. Han kan det med tal, men har ikke specialviden om skat.

Han har undladt, at oplyse SKAT alt hvad han skulle have oplyst. Han havde sideløbende med han var ansat i G1 kredit sit eget konsulentfirma, hvor han rådgav og udviklede ejendomme og prospekter. Han har investeret i nogle ting, der gav tab, som han troede, han kunne trække fra, men han har hverken opgivet indtægterne eller det, han regnede med kunne fradrages.

Sagen startede op i 2009. Han blev kontaktet af SKAT. De ville gerne have, at han skulle komme med kontoudtogene, og ville vide, hvad der var kommet ind og ud af kontoen. Han kan ikke huske, om han sendte de oplysninger. På det tidspunkt blev han fyret fra G1 kredit og stod der uden job. Hans økonomi lå i ruiner, og hans lejlighed blev solgt. Han spillede roulette og blackjack på internettet. Han gik også på kasino. Han både vandt og tabte. Han har opgørelser over disse udgifter og indtægter. Man kan også se, at udgiften var større end indtægten i de her år.

Første gang SKAT fik bilagene fra spilleindtægterne var i onsdags, hvor han var nede at snakke med dem. Der var foretaget en ransagning i hans hjem den 13. oktober 2010. Heller ikke her fandt man bilagene. Han mener, at man kan se på kontoudtogene, hvad der kommer ind og ud. De fleste indtægter kommer fra spil. Han har ikke før nu sandsynliggjort det over for SKAT.

Han har ikke været sygemeldt eller indlagt, men har ikke været sig selv. Han har været tynget psykisk af det. Han har ikke været ved lægen og fået behandling. Han var også blevet opfordret til at søge hjælp, men det har han ikke gjort. Han har klaret det selv.

Han mener ikke, at han blev fyret på grund af sit spil og levevis. Han er ludoman.

Politiet foretog en ransagning den 13. oktober 2010, hvor han var til stede. Politiet sendte sagens akter til SKAT. SKAT sendte en afgørelse den 27. juni 2011, som han ikke reagerede på. SKAT sendte den 2. november 2011 den endelig afgørelse. Han kan ikke huske, hvornår han fik sin lejlighed solgt, da han ikke fik flyttet adresse lige der. Han fik afgørelsen på et senere tidspunkt fra SKAT. Han reagerede først, da sagen blev indbragt for retten.

Han havde en bilagsmappe på sit kontor i G1, der indeholdt hans private bilag. Det har ikke været muligt at få fat i den.

Han har to børn, som han ser regelmæssigt. I dag har han en kæreste, som han har været sammen med i syv år. Han bor en del hos kæresten.

Rettens begrundelse og afgørelse

T har uden forbehold erkendt sig skyldig, som tiltalen endeligt blev formuleret. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at han er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder og en tillægsbøde på 625.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, jf. straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. tidligere arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt. samt momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Retten har ikke fundet grundlag for andet end helt ubetinget straf med henvisning til Højesterets dom SKM2004.356.HR, sammenholdt med, at tiltalte er veluddannet og at sagsbehandlingstiden udelukkende må tilskrives, at tiltalte først til allersidst bidrog til sagens oplysning.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden fastsættes til fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

T straffes med fængsel i 6 måneder og en tillægsbøde på 625.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Han skal betale sagens omkostninger.

..........................................................................

Østre Landsrets dom af 1. december 2014, 12. afdeling nr. S-1314-13

Byrettens dom af 22. april 2013 (99-9516/2012) er anket af tiltalte med påstand om formildelse. Tiltalte har påstået, at forhold 1 ikke skal henføres til straffelovens § 289, samt der skal udmåles en kortere fængselsstraf, som skal gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er enighed mellem parterne om, at angivelsen i forhold 1 af unddragelsens størrelse for indkomståret 2008 ikke udgør 180.564 kr., men rettelig 201.494 kr., således at angivelsen af den samlede unddragelse er korrekt.

Personlige forhold

Tiltalte er tidligere straffet

ved

bødeforelæg af 25. juli 2008 fra Politiet for overtrædelse af færdselsloven med en bøde på 2.000 kr., klipværdi

  

ved

Byrettens dom af 13. december 2011 for overtrædelse af færdselsloven med en bøde på 1.000 kr., klipværdi 1, og

  

ved

Byrettens dom af 21. december 2012 for overtrædelse af færdselsloven med en bøde, der bortfaldt, og en betinget førerretsfrakendelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808. I konklusionen fra Kriminalforsorgen er anført, at såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, skønnes tiltalte egnet til at modtage en sådan afgørelse.

Supplerende forklaring 

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke reagerede på afgørelsen fra SKAT, fordi han ikke var sig selv. Han var ikke i stand til det. Han havde en løbende dialog med SKAT, hvorunder han oplyste, at han spillede. Hans lejlighed blev solgt på tvangsauktion.

Hans personlige forhold er uændrede.

Landsrettens begrundelse og resultat

Under hensyn til størrelsen af de unddragne beløb i forhold 1 sammenholdt med sagens omstændigheder tiltræder landsretten, at forholdet henføres under straffelovens § 289.

Straffen, der fastsættes efter straffelovens § 89 findes passende.

5 voterende finder ikke, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at gøre straffen betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

1 voterende finder det under hensyn til tiltaltes personlige forhold og sagens omstændigheder forsvarligt, at straffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste i 120 timer, inden for en længstetid på 8 måneder.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet, således at tiltalte straffes med fængsel i 6 måneder.

Landsretten finder, at tillægsbøden rettelig skal udmåles til 637.000 kr. svarende til det unddragne beløb. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage,

Landsretten stadfæster med denne ændring dommen.

T h i   k e n d e s    f o r   r e t 

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at tillægsbøden forhøjes til 637.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.