Dato for udgivelse
17 Aug 2015 10:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Jun 2015 09:27
SKM-nummer
SKM2015.551.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-1488815
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritaget personbefordring luftskib
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der er tale om momsfritaget personbefordring, når Spørgers kunder via heliumgassen i luftskibets ballonelementet bliver løftet op i 125 meters højde over København for derefter at blive trukket tilbage til samme sted via det kabel, som er fastgjort til luftskibet.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 15

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit D.A.5.15.2.

Redaktionelle noter

Senere instans: SKM2017.54.LSR

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at selskabets aktivitet med befordring af personer kan fritages for moms som personbefordring efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 15?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker at starte en virksomhed med transport af passagerer i et luftskib op til en højde af 125 meter.

Luftskibet vil være beliggende i København og skal være et fremtrædende vartegn i bybilledet, hvor tanken bl.a. er, at luftskibet skal være et nyt og innovativt vartegn i København.

Ud over indtægter fra passagerer vil selskabet have momspligtige indtægter fra salg af reklamebannere og merchandise.

Luftskibet vil være forankret til et kabel, der sørger for, at luftskibet ikke flyver væk, samtidig med at kablet sørger for, at luftskibet kommer sikkert tilbage på landjorden.

Luftskibet er certificeret som et normalt luftfartøj og kommer derfor ind under de gældende internationale love på dette område.

Luftfartøjet består af et hylster, som er fyldt med heliumgas. Gassen løfter luftskibet op i luften, og det trækkes ned ved hjælp af et elektrisk spil. Luftskibet lander efter hver opstigning på en dertil indrettet platform. Luftskibet kan kun lande på denne platform og ingen andre steder. Landingsformen er cirkulær og har en diameter på 13 meter.

Det forventes, at turen vil vare ca. 15 minutter inklusiv op- og nedstigning.

Turen foregår ved, at passageren stiger ind i en kurv, der hænger under luftskibet, hvorefter luftskibet stiger op til en højde af ca. 125 meter. Efter at have nået den ønskede højde, og passagerne har haft mulighed for at nyde udsigten, tage billeder m.v. trækker kablet ballonen tilbage til jorden.

Luftskibet kan transportere omkring 16 personer pr. tur inkl. personale, der sørger for sikkerhed m.v.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 15 er personbefordring fritaget for moms.

Fritagelsen omfatter som udgangspunkt befordring af personer med alle former for befordringsmidler. Dette gælder eksempelvis taxa- og limousinekørsel, kørsel i hestevogn m.v.

Der er ikke meget retspraksis på området, i forhold til at definere begrebet "persontransport"

Skatterådet har dog i SKM2013.605.SR taget stilling til, hvorvidt transport af faldskærmsudspringere kunne være omfattet af momsfritagelsen.

I den konkrete sag var det oplyst, at spørger skulle transportere x antal mennesker af gangen fra punkt A til punkt B. Punkt B befandt sig ca. 4 km. over jorden, hvor springerne hoppede af flyet. Det var flyveturen til 4 km højde de betalte for. Det var ligegyldigt for virksomheden, om springerne hoppede ud eller ej.

Det er Spørgers opfattelse, at salg af billetter til luftskibet i et vist omfang kan sammenlignes med ovenstående sag.

Det afgørende for passagerne er at blive transporteret fra jorden op i 125 meters højde, så de kan nyde København oppefra. Der er således tale om transport af personer fra et punkt A til et punkt B - beliggende 125 meter over jorden - og retur igen til punkt A.

Det er i den forbindelse ikke afgørende, at passagerne ikke står af ved punkt B, men i stedet returnerer til udgangspunktet.

Set fra passagerernes synspunkt efterspørges der en transport med luftskibet til en position 125 meter over jorden og retur. Det er således både oplevelsen af at flyve i et luftskib samt muligheden for at opleve København oppefra, som efterspørges af passagererne.

På samme måde som i SKM2013.605.SR er det således transporten fra et sted til et andet, der efterspørges af passageren, hvorfor flyveturen efter Spørgers opfattelse må kategoriseres som persontransport. Dette underbygges af, at luftskibet er indregistreret som et fly, og derved over for det offentlige fremstår som et transportmiddel.

På baggrund af ovenstående er det Spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at selskabets aktivitet med befordring af personer i et luftskib kan anses for momsfritaget personbefordring omfattet af momslovens § 13,

stk. 1, nr. 15.

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 15

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

15) Personbefordring.

Momssystemdirektivets artikel 371

De medlemsstater, som pr. 1. januar 1978 fritog de transaktioner, der er anført i bilag X, del B, kan fortsætte med at fritage dem på de betingelser, der var gældende i hver af de berørte medlemsstater på samme dato.

Momssystemdirektivets bilag X, del B, nr. 10

Transaktioner, som medlemsstaterne kan fortsætte med at fritage for afgift

[...]

10) Befordring af personer og transport af varer, der medføres af rejsende såsom bagage og motorkøjetøjer, eller ydelser i forbindelse med personbefordring, i det omfang befordringen af disse personer er afgiftsfri.

Praksis

C-83/99, Kommissionen mod Spanien

Det fremgår af fast retspraksis, at bestemmelser, der har karakter af en undtagelse fra et princip, skal fortolkes strengt efter ordlyden.

Af det anførte følger, at begrebet virksomhed bestående i  "befordring af personer og disses bagage" skal fortolkes i overensstemmelse med de pågældende ords almindelige betydning.

Momsnævnets afgørelse 19/67

Såkaldte køreforretninger (karruseller, luftgynger, radiobiler, rutschebaner, pariserhjul, mm) er omfattet af afgiftspligten. Dette gælder ligeledes spejlkabinetter og tilsvarende forlystelser.

SKM2009.456.LSR

Sagen angik en lokal togbane som transporterede besøgende i et tog de ca. 500 meter til og fra en turistattraktion.

Landsskatteretten fandt, at bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, skulle fortolkes strengt ud fra ordet personbefordrings almindelige betydning, idet retten henviste til EF-domstolens dom i sagen C-83/99, Kommissionen mod Spanien.

Retten bemærkede, at de personer, der benyttede togbanen, ville blive transporteret fra et sted til et andet, og eventuelt tilbage igen. Ud fra en almindelig sproglig forståelse af ordet kan den transport, der sker i den forbindelse, karakteriseres som befordring af personer og dermed omfattet af momsfritagelsesreglen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 15 om persontransport.

Retten bemærkede tillige, at den pågældende aktivitet ud fra ordenes almindelige betydning mere havde karakter af personbefordring end en egentlig forlystelse. Der blev herved bl.a. henset til, at togbanens længde var ca. 500 meter, og til at klagers formål ikke var at drive forlystelser, men derimod bl.a. at udvikle en informationsvirksomhed om ejendommens kulturhistoriske, geologiske og biologiske værdier.

SKM2012.324.SR

Sagen angik et tog bestående af to elektriske lokomotiver (et i hver ende) samt passagervogne. Toget transporterede besøgende de ca. 500 meter til og fra en turistattraktion. [Spørger i sagen var identisk med klager i SKM2009.456.LSR]

Henset til at Trafikstyrelsen ikke anså jernbanen for en togbane underlagt Trafikstyrelsen, men derimod en offentlig forlystelse omfattet af Justitsministeriets myndighedsområde fandt Skatterådet, at der ikke var tale om personbefordring omfattet af momsfritagelsen.

SKM2013.605.SR

Sagen angik levering af flytransport til faldskærmsklubber.

Skatterådet fandt, at der var tale om momsfritaget personbefordring, når Spørger med et fly transporterede personer fra punkt A til punkt B, hvor punkt B var ca. 4 km over jorden.

Ved afgørelsen lagde Skatterådet vægt på, at spørgers ydelse alene bestod i, at transportere personer fra et sted til et andet.

Begrundelse

Spørger driver selvstændig økonomisk virksomhed, og er dermed en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, stk. 1. Spørger skal dermed betale afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4.

I medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 15 er personbefordring imidlertid fritaget for afgift.

Det er fast praksis, at de betegnelser, der anvendes til at betegne de fritagelser, der er undtagelser fra det almindelige princip, hvorefter moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der udføres mod vederlag af en afgiftspligtig personer, skal fortolkes strengt efter ordlyden, jf. herfor C-83/99, Kommissionen mod Spanien.

Hverken i momssystemdirektivet eller momsloven gives en definition af, den virksomhed, der består i "befordring af personer".

Af det ovenfor anførte følger, at begrebet "personbefordring" derfor må fortolkes i overensstemmelse med de pågældende ords almindelige betydning, jf. herfor C-83/99, Kommissionen mod Spanien og SKM2009.456.LSR.

I Den danske ordbog defineres begrebet "personbefordring" som "Transport af passagerer fra ét sted til et andet."

Momsfritagelsen for personbefordring omfatter som udgangspunkt befordring af personer med alle former for befordringsmidler. Personbefordring med såvel hestevogne som luftskibe vil således også være omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

I nærværende sag bliver Spørgers kunder via heliumgassen i hylsteret (Ballonelementet) løftet op i 125 meters højde over København for derefter at blive trukket tilbage til samme sted via det kabel, som er fastgjort til luftskibet.

Det er SKAT opfattelse, at Spørgers kunder i forbindelse med den beskrevne brug af luftskibet ud en almindelige sproglig forståelse af ordet "persontransport, ikke kan anses for at blive transporteret fra ét sted til et andet.

Det er derimod SKATs vurdering, at der er tale om en oplevelse i en forlystelse, hvor formålet ikke er at blive transporteret fra ét sted til ét andet sted. Det er således SKATs opfattelse, at kundernes brug af luftskibet er sammenlignelig med elastikspring, luftgynger og lign, som er momspligtige, jf. Momsnævnets afgørelse 19/67 og SKM2012.324.SR.

Ved vurderingen har SKAT bl.a. henset til, at det primære formål for kunderne er en oplevelse, herunder at "nyde udsigten over København, tage billeder m.v. frem for behovet for egentlig transport, jf. SKM2009.456.LSR modsætningsvis.

Ved vurderingen er det endvidere tillagt betydning, at der efter det oplyste ikke er tale om et styrbart luftfartøj, jf. at luftskibet ifølge anmodningen er forankret til jorden med et kabel, som sørger for at luftskibet ikke flyver væk, ligesom luftskibet ifølge anmodningen trækkes tilbage til jorden via af et elektrisk spil.

For så vidt angår Spørgeres henvisning til Skatterådets afgørelse, offentliggjort som SKM2013.605.SR skal det bemærkes, er der i den pågældende sag -  i modsætning til nærværende sag - var tale om styrbart luftfartøj, ligesom formålet for faldskærmsudspringeren var selve transporten til punkt B med henblik på udspring. Det er således SKATs vurdering, at nærværende sag ikke er sammenlignelig med forholdene i SKM2013.605.SR.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har tiltrådt SKATs indstilling med den af SKAT anførte begrundelse.