Dato for udgivelse
12 Aug 2015 10:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Aug 2015 10:29
SKM-nummer
SKM2015.532.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-1538461
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Indkomstår, forlængelse, omlægning
Resumé

I dette styresignal beskrives en række fortolkninger af reglerne om omlægning af indkomstår, som SKAT har foretaget under udviklingen af TastSelv Selskabsskat. Styresignalet indeholder vurderinger af spørgsmål om forlængelse af et nystiftet selskabs første indkomstår, omlægning af indkomstår som følge af brancheændring i et datterselskab og omlægning af administrationsselskabets indkomstår som følge af andre forhold i datterselskabet.

Reference(r)

Den juridiske vejledning 2016-1 C.D.2.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1 C.D.2.1.2

1. Sammenfatning
I styresignalet beskrives en række fortolkninger af reglerne om omlægning af indkomstår, som SKAT har foretaget under udviklingen af TastSelv Selskabsskat (DIAS - Digitaliseringen af Selskabsselvangivelsen). 

SKAT har foretaget vurderinger af spørgsmål om

  • Forlængelse af nystiftet selskabs første indkomstår 
  • Omlægning af indkomstår som følge af brancheændring i datterselskab 
  • Omlægning af administrationsselskabets indkomstår som følge af andre forhold i datterselskabet  

2. Baggrund og problemstilling
I forbindelse med digitaliseringen af selskabsselvangivelsen har SKAT foretaget en række generelle fortolkninger, som ikke tidligere har været fuldt ud beskrevet i Den juridiske vejledning. 

TastSelv Selskabsskat skal kunne håndtere en række juridiske spørgsmål, der vil kunne opstå, når et selskab omlægger sit indkomstår. 

Det drejer sig om spørgsmål om, hvorvidt et selskabs første indkomstår kan forlænges, så det første indkomstår udskydes til det efterfølgende år. Desuden drejer det sig om et administrationsselskabs mulighed for at omlægge sit indkomstår pga. fx en brancheændring i et datterselskab og administrationsselskabets mulighed for at omlægge sit indkomstår som følge af andre forhold i datterselskabet.

3. Regelgrundlaget
Selskabsskattelovens § 4, stk. 2

Stk. 2. Skatteansættelsen finder første gang sted for det indkomstår, jf. § 10, som den første indkomstperiode udgør eller træder i stedet for uden hensyn til dennes længde. Den første indkomstperiode kan udgøre op til 18 måneder, medmindre andet følger af § 10, stk. 5.

Selskabsskattelovens § 10, stk. 2

Stk. 2. Et tidligere benyttet indkomstår kan vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for selskabet eller foreningen m.v., såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold. Omlægning af et indkomstår kan kun ske, såfremt alle indkomstperioder kommer til beskatning, og såfremt intet indkomstår efter reglerne i stk. 1, 6. og 7. pkt., hverken overspringes eller dubleres. Selskabet eller foreningen m.v. skal inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, give meddelelse herom til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til omlægning af et tidligere benyttet indkomstår begrundet i andre forhold i selskabet eller foreningen m.v. Ansøgning herom skal indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt.

4. SKATs opfattelse

4.1 Forlængelse af nystiftet selskabs første indkomstår

Eksempel:

Et nystiftet selskab er stiftet med regnskabsperioden 1. juli 2015 til 31. december 2015. Det indebærer, at det første indkomstår er indkomståret 2015. 

Kan selskabets første indkomstår forlænges til fx 30. juni 2016, så det første indkomstår bliver 2016 i stedet for 2015?

SKATs opfattelse

Det er SKATs opfattelse, at selskabet kan forlænge det første indkomstår (indenfor de gældende frister) til fx 30. juni 2016, så det første indkomstår i stedet bliver indkomståret 2016, og selskabets første skattemæssige indkomstår derved udskydes. 

Et selskabs første indkomstperiode kan udgøre op til 18 måneder, jf. selskabsskattelovens § 4, stk. 2. Den forlængelse, der beskrives i eksemplet, medfører ikke, at indkomstårets længde overstiger 18 måneder. 

Det fremgår af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, at "et tidligere benyttet indkomstår" kan vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis visse betingelser er opfyldt. Omlægning af et indkomstår kan kun ske efter denne bestemmelse, såfremt alle indkomstperioder kommer til beskatning, og såfremt intet indkomstår overspringes eller dubleres. 

Disse betingelser er under alle omstændigheder opfyldt i det beskrevne eksempel. 

Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til omlægning af et tidligere benyttet indkomstår begrundet i andre forhold i selskabet eller foreningen mv. Ansøgning herom skal indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt. 

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2015-1 C.D.2.1.2 Indkomstår, at selskabet også skal give meddelelse eller ansøge om omlægning, når første indkomstperiode ændres, og reglerne om indkomstperiodens længde og placering for første indkomstperiode skal følges.

Selskabsskattelovens § 10, stk. 2, kan næppe anvendes for nystiftede selskaber, der endnu ikke har indsendt selvangivelse. En sproglig forståelse af ordene "tidligere benyttet" fører mest naturligt til, at reglerne om omlægning af indkomstår i selskabsskattelovens § 10, stk. 2, ikke anvendes for nystiftede selskaber.

Forarbejderne til selskabsskattelovens § 10, stk. 2, (Lov nr. 166 af 24. marts 1999 - L 87 1998-99, 1. samling) og til selskabsskattelovens § 4, stk. 2, (Lov nr. 180 af 23. marts 1995 - L 141 1994-95) indeholder ikke bidrag til fortolkningen af spørgsmålet. Formålet med selskabsskattelovens § 10, stk. 2, støtter heller ikke en anden fortolkning.

Tværtimod fremgik det Ligningsvejledningen 1993 S.B.1.1.3, at "Den en gang benyttede regnskabsperiode kan ikke ændres uden tilladelse..." og af TS-cirk 1993-11: "Ansøgning er ikke nødvendig ved ændring af 1. regnskabsperiode, i det omfang der endnu ikke er/ skulle have været selvangivet herfor."

Et nystiftet selskab kan derfor forlænge sit indkomstår som beskrevet, så det første indkomstår udskydes. Forlængelsen er ikke omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, og kan derfor ske uden ansøgning.

4.2 Omlægning af indkomstår som følge af brancheændring i datterselskab

SKAT har forholdt sig til, om fx en brancheændring i et datterselskab vil være omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. pkt., og om administrationsselskabet i en sambeskatning dermed kan ændre indkomstår med denne begrundelse, uden at det kræver tilladelse.

Selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. pkt.: "Et tidligere benyttet indkomstår kan vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for selskabet eller foreningen mv., såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold."

Reglerne i selskabsskattelovens § 10, stk. 2, blev indført med lov nr. 166 af 24. marts 1999 (L 87 1998-99). På det tidspunkt var reglerne om obligatorisk national sambeskatning endnu ikke indført, og reglerne beskriver derfor efter deres ordlyd ikke, om der skal være tale om forhold, der gør sig gældende i administrationsselskabet, eller om der også kan være tale om forhold, der gør sig gældende i et datterselskab i en sambeskattet koncern.

Driften i en sambeskattet koncern kan være placeret udelukkende i et datterselskab. SKAT mener derfor, at fx en brancheændring mv. i et datterselskab må være omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. pkt. Et administrationsselskab må dermed også kunne ændre indkomstår i sådanne situationer uden, at det kræver tilladelse.

Hvis der også er placeret drift i administrationsselskabet og driften i datterselskabet er af underordnet karakter i forhold til driften i administrationsselskabet, vil det dog afhænge af en konkret vurdering, om fx en brancheændring i et datterselskab kan begrunde, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår uden en tilladelse.

4.3 Omlægning af administrationsselskabets indkomstår som følge af andre forhold i datterselskabet

Selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt., lyder: "Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til omlægning af et tidligere benyttet indkomstår begrundet i andre forhold i selskabet eller foreningen mv."

Det fremgår af bemærkningerne til selskabsskattelovens § 10, stk. 2, (lov nr. 166 af 24. marts 1999 - L 87 1998-99), at er der andre forhold i selskabet, der kan begrunde en omlægning af indkomståret, skal selskabet ansøge skatteministeren (nu told- og skatteforvaltningen) herom. Som eksempel på sådanne andre forhold nævnes hensynet til revisors arbejdstilrettelæggelse.

Henset til de betragtninger, som SKAT nævner i den vurdering, der er beskrevet under pkt. 4.2, finder SKAT også, at andre forhold i et datterselskab må være omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt., så administrationsselskabet dermed også kan søge om tilladelse til at ændre sit indkomstår begrundet i "andre forhold" i et datterselskab. SKAT har ikke fundet offentliggjorte afgørelser om spørgsmålet, og SKATs opfattelse meldes derfor ud i dette styresignal.

5. Gyldighed
Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.1.2. Herefter er styresignalet ophævet.