Dato for udgivelse
19 Aug 2015 14:52
SKM-nummer
SKM2015.556.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-0958307
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Momsregistrering, konkursboer, afvikling, leverancer, angivelse, afregning
Resumé

SKAT præciserer, at konkursboer, som i overensstemmelse med praksisændringen i SKM2015.498.SKAT senest med virkning fra den 1. oktober 2015 skal momsregistreres for videreførelse helt eller delvist af virksomheden, herunder ved realisation af varelagre, og for salg af driftsmidler, kan udskyde afregningen af moms, som boerne allerede har opkrævet af deres salg af driftsmidler før praksisændringen, til tidspunktet for den afsluttende behandling af boet i skifteretten.

Hjemmel

LBK nr. 106 af 23/01/2013

Reference(r)

Momsloven § 47, stk. 1, jf. § 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit D.A.20.2.2

SKAT er blevet spurgt om, hvornår de konkursboer, som ikke hidtil har været momsregistreret, skal afregne den moms, som boerne allerede har opkrævet ved salg af driftsmidler, når de i overensstemmelse med praksisændringen i SKM2015.498.SKAT senest med virkning fra den 1. oktober 2015 skal være momsregistrerede for videreførelse helt eller delvist af virksomheden, herunder ved realisation af varelagre, og for salg af virksomhedens driftsmidler.

Den hidtidige administrative praksis, der har fritaget konkursboerne for pligten til at være momsregistreret, har ikke medført, at konkursboerne har været fritaget for at opkræve og betale moms. Momsafregningen i konkursboer, der ikke har været momsregistrerede, har været udskudt til den afsluttende behandling af boet i skifteretten.

Da det kun er muligt at iværksætte en skærpende praksisændring med virkning for fremtiden og efter udmelding af et passende varsel, der giver virksomhederne mulighed for at indrette sig efter den ændrede retstilstand, er ændringen i skærpende retning af konkursboernes pligt til at lade sig momsregistrere givet virkning fra offentliggørelsen af styresignalet den 8. juli 2015, dog således, at for de her omhandlede konkursboer, der er etableret før denne dato, træder ændringen i kraft den 1. oktober 2015.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at afregningen af moms, som konkursboerne har opkrævet ved salg af driftsmidler før praksisændringen, kan afvente tidspunktet for afslutningen af boet i overensstemmelse med hidtidig praksis.