Dato for udgivelse
18 Aug 2015 13:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Aug 2015 13:46
SKM-nummer
SKM2015.555.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-1501658
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Tatovør, frihånd, kunstnerisk ydelse.
Resumé

På baggrund af Skatterådets bindende svar, SKM2015.275.SR har SKAT fundet anledning til at præcisere, at det faktum, at en tatovør arbejder i frihånd, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at statuere, at der er tale om udøvelse af momsfritaget kunstnerisk virksomhed. Det, at der arbejdes i frihånd, er således ét blandt flere elementer, som skal indgå i den samlede vurdering af virksomhedsaktiviteten.

Hjemmel

Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106 af 23/1-2013).

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, litra 7.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit D.A.5.7.

Sammenfatning
Med henvisning til et bindende svar fra Skatterådet, SKM2015.275.SR, har SKAT fundet anledning til at præcisere, at det faktum, at en tatovør arbejder i frihånd, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at statuere, at der er tale om udøvelse af momsfritaget kunstnerisk virksomhed. At der arbejdes i frihånd er således ét blandt flere elementer, som skal indgå i vurderingen af virksomhedsaktiviteten.

Baggrund og problemstilling
Landsskatterettens kendelse SKM2006.463.LSR

Landsskatteretten fandt, at Højesterets dom, U1985,122H, skal fortolkes således, at tatovørvirksomhed ikke som branche generelt kan anses for omfattet af fritagelsesbestemmelsen vedrørende kunstnerisk virksomhed, men at højesteretsdommen imidlertid ikke er udtryk for, at en konkret tatovørvirksomhed ikke under nogen omstændigheder vil kunne karakteriseres som kunstnerisk virksomhed.

Ved Landsskatterettens vurdering af, hvorvidt den konkrete tatovør kunne anses for at udøve kunstnerisk virksomhed, blev der lagt vægt på en række elementer, herunder tatovørens arbejdsmetode, den kvalitative udførelse af tatoveringsarbejderne samt syns- og skønsmanden vurdering af, hvorvidt tatovørens arbejdsform og det udførte arbejde var udtryk for kunstnerisk virksomhed.

Skatterådets afgørelse offentliggjort som SKM2015.275.SR

Med henvisning til Landsskatterettens kendelse SKM2006.463.LSR fandt Skatterådet, at arbejdsmetoden, herunder det at der tegnes i frihånd, er ét blandt flere elementer, som skal indgå ved vurderingen af, hvorvidt tatovører udøver kunstnerisk virksomhed, idet det bl.a. også er nødvendigt at foretage en vurdering af kvaliteten af de udførte arbejder samt vurdere om de udførte arbejder kan anses som resultatet af kunstnerisk virksomhed.

Det retlige grundlag
Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 7 er følgende varer og ydelser fritaget for afgift:

"Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed".

Af momssystemdirektivets bilag X, del B fremgår:

"Transaktioner, som medlemsstaterne kan fortsætte med at fritage:

  1. [...]

  2. Ydelser leveret af forfattere, kunstnere, herunder udøvende kunstnere, advokater og andre personer i liberale erhverv, bortset fra lægegerningen og dertil knyttede erhverv, [...]

SKATs opfattelse
Det er i overensstemmelse med det bindende svar fra Skatterådet, SKM2015.275.SR, SKATs opfattelse, at det ved den momsretlige vurdering af, om der foreligger udøvelse af kunstnerisk virksomhed omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, litra 7, ikke er tilstrækkeligt, at tatovøren arbejder i frihånd.

At tatovøren arbejder i frihånd er således kun ét blandt flere elementer, som skal indgå i en samlet vurdering af, hvorvidt en tatovør udøver kunstnerisk virksomhed.  

En eventuel yderligere præcisering af betingelserne for, at tatovørvirksomhed kan anses som udøvelse af momsfritaget kunstnerisk virksomhed, afventer Skatteministeriets igangværende undersøgelse af fritagelsen for kunstnerisk virksomhed, hvor der bliver set på omfanget af brugen af fritagelsen, gældende praksis, afgræsningen af fritagelsen samt alternativ afgræsning af fritagelsen med henblik på at vurdere, om der kan foretages en hensigtsmæssig ændring af bestemmelsen, jf. svaret på spørgsmål 1, til B2, FT 2014/15. 

Ophævelse
Styresignalet ophæves 6 måneder efter offentliggørelse på SKATs hjemmeside. Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2016-1.