Dato for udgivelse
25 Aug 2015 13:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Feb 2015 12:50
SKM-nummer
SKM2015.559.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, S-1696-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skatteunddragelse, momsunddragelse, erstatning, regnskabsuorden
Resumé

T var tiltalt for skatte- og momsunddragelse idet han dels ikke havde selvangivet udbytte fra et af ham ejet selskab H1 s.m.b.a., hvori han tillige var daglig leder og dels ikke havde reageret på for lave foreløbige fastsættelser vedrørende moms. Den samlede unddragelse var opgjort til 752.391 kr.

Endvidere var T tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 302 om regnskabsuorden idet T ikke førte regnskabsbøger, ikke opbevarede regnskabsmateriale og ikke foretog regnskabsaflæggelse.

Anklager nedlagde påstand om erstatning til SKAT og konfiskation.

T forklarede, at han stiftede et s.m.b.a. og ikke et ApS idet denne selskabskonstruktion ikke krævede sikkerhed ved stiftelse. Han var blevet oplyst, at det ikke var nødvendigt at lave regnskab det første år og han tænkte ikke på at kontakte SKAT.

Byretten frifandt T for forholdet vedrørende regnskabsuorden men fandt T skyldig i forsætlig skatte- og momsunddragelse. Straffen blev fastsat til 5 måneders fængsel og en tillægsbøde på 750.000 kr.

Byretten tog erstatningspåstanden til følge.

Ved landsretten blev anklageskriftet berigtiget således at den samlede unddragelse udgjorde 748.571 kr. Endvidere fremlagde T udgiftsfakturaer for landsretten, de fakturerede beløb udgjorde 3.224.095 kr.

T forklarede, at han alene trak penge ud af selskabet til egen løn. T angav ikke denne løn til SKAT idet det ville gå lige op, når han trak kørsel og diæter fra. Han sendte alle bilag til revisor og regnede med alt var i orden.

Landsretten fandt det, under hensyn til T's forklaring om, hvorledes fakturabeløbene blev betalt, ubetænkeligt at lægge til grund, at fakturaerne ikke var reelle og at de derfor ikke dokumenterede udgifter betalt af H1 s.m.b.a.

Landsretten fandt, efter en samlet vurdering, herunder T's forklaring om hvorledes han forholdt sig over for dokumenter fra SKAT og hans betaling af store kontantbeløb i forbindelse med virksomhedens drift, at T havde haft forsæt til at unddrage skat af aktieindkomst og moms som sket.

Byrettens dom blev stadfæstet med de ændringer, at tillægsbøden blev nedsat til 725.000 kr. og T blev frifundet for påstanden om konfiskation.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16
Momsloven § 81

Henvisning

-

Vestre Landsrets dom af 3. februar 2015, 1. afdeling nr. S-1696-13

 

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kåre Pihlmann) 

 

Afsagt af landsdommerne 

Kristian Petersen, Henrik Twilhøj og Kirsten Schmidt (kst.) med domsmænd

 

................................................... 

 

Byrettens dom af 9. juli 2013, nr. IBJ-41/2013

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 9. januar 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattesvig efter skattekontrollovens § 16, stk. 3, jfr. stk. 1,

ved med forsæt til skatteunddragelse som indehaver og daglig leder af selskabet H1 s.m.b.a. at have undladt inden 4 uger efter at have modtaget sin årsopgørelse på skattemappen, for 2009 den 10. november 2010 og for 2010 den 4. marts 2011, over for skattemyndighederne at berigtige sine skatteansættelser for indkomstårene 2009 og 2010, hvorved skattepligtig udlodning (maskeret udbytte) fra selskabet H1 s.m.b.a. ikke blev selvangivet, hvorfor aktieindkomsten blev ansat for lavt med 277.036 kr. for indkomståret 2009 og med 592.373 kr. for indkomståret 2010, og hvorved det offentlige blev unddraget aktieskat 117.445 kr. for 2009 og 236.446 kr. for 2010, eller i alt 354.391 kr.

2.

momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1,

ved med forsæt til afgiftsunddragelse som indehaver og daglig leder af selskabet H1 s.m.b.a. for perioden 20. juli 2009 til 31. december 2010 at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han ikke reagerede på foreløbige fastsættelser af momstilsvaret for perioden 20. juli 2009 til 31. marts 2010 og indsendte urigtige momsangivelser for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010, hvorved tilsvaret, efter der er givet et skønsmæssigt fradrag på 50 % til køb og omkostninger, for perioden 20. juli 2009 til 31. december 2009 blev angivet for lavt med 163.000 kr. og for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 blev angivet for lavt med 235.000 kr., eller i alt 398.000 kr.

4.

overtrædelse af straffelovens § 302, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, ved i årene 2007, 2008 og 2009 som ansvarlig leder af virksomhederne H1 s.m.b.a. og H2 på særlig grov måde at have overtrådt lovgivningens krav til bogføring, herunder registrering af transaktioner og udfærdigelse af regnskabsmateriale, til opbevaring af regnskabsmateriale og til aflæggelse af årsregnskaber eller tilsvarende regnskaber, idet tiltalte ikke førte regnskabsbøger, ikke opbevarede virksomhedernes regnskabsmateriale og ikke foretog regnskabsaflæggelse.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om tillægsbøde på 750.000 kr.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 124.505,50 kr. hos tiltalte, jf. straffelovens § 75.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået, at tiltalte skal betale 398.000 kr. i erstatning til SKAT.

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Vedrørende forhold 1 og 2:

Ved tiltaltes erkendelse og det i øvrigt oplyste findes anklages rigtighed bevist.

Vedrørende forhold 4:

Efter anklagerens påstand frifindes tiltalte for dette forhold.

Straffen fastsættes til fængsel i 5 måneder, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1 og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 750.000 kr. jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75.

Retten tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 5 måneder. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 750.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage. 

Hos tiltalte konfiskeres 124.505,50 kr. med tilskrevne renter til sikkerhed for SKATs erstatningskrav.

Tiltalte skal inden 14 dage til SKAT betale 398.000 kr. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.............................................................

Vestre Landsrets dom af 3. februar 2015, 1. afdeling nr. S-1696-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kåre Pihlmann)

Byretten har den 9. juli 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. IBJ-41/2013).

 

Påstande 

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frifindes for bestemmelsen om konfiskation af 124.505,50 kr.

Anklagemyndigheden har påstået dommens afgørelse om erstatning stadfæstet.

Tiltalte har for landsretten gjort gældende, at han ikke har haft forsæt til at unddrage SKAT aktieskat og moms, og at de unddragne beløb under alle omstændigheder skal nedsættes i overensstemmelse med de udgifter, som han for landsretten har dokumenteret, at H1 s.m.b.a. har haft.

Supplerende oplysninger 

Tiltalte har for landsretten fremlagt i alt 30 fakturaer, der fremtræder som udstedt af G1 til H1 s.m.b.a. De fakturerede beløb udgør i alt 3.224.095,85 kr.

SKAT har efterfølgende foretaget en ny beregning af den af tiltalen omhandlede unddragelse af skat og moms. Det fremgår heraf, at såfremt fakturabeløbene skal medtages i virksomhedens skatteregnskab, vil den samlede unddragelse af aktieskat udgøre 332.481 kr., og den samlede unddragelse af moms udgøre 184.625 kr.

Det fremgår også af beregningen, at det samlede unddragne beløb vedrørende aktieskat i henhold til den endelige tiltale for byretten rettelig udgør 350.571 kr. og ikke 354.391 kr., som det fremgår af tiltalen. Anklagemyndigheden har tilsluttet sig denne beregning.

Afhøringsrapport af 5. november 2010 vedrørende kurator advokat ØB har været dokumenteret.

Personlige forhold 

Tiltalte er ved dom af 22. januar 2010 straffet med en bøde for overtrædelse af færdselsloven.

Forklaringer 

Tiltalte og vidnerne V.1, V.2 og V.3 har afgivet forklaring for landsretten.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han kan vedstå sin forklaring for byretten. Han ejede H1 s.m.b.a. Han har alene trukket beløb ud af firmaet til sin egen løn. Det er rigtigt, at han ikke har angivet beløb til SKAT. Han regnede med, at det ville gå lige op, når han trak kørsel og diæter fra.

Han sendte alle bilag til sin revisor og regnede med, at alt var i orden. Revisoren og BP fortalte ham, at det ikke var nødvendig at gøre nogen vedrørende skat og moms det første år. Han modtog dokumenter fra SKAT. Dem sendte han videre til sin revisor.

Han videreformidlede mandskab til blandt andet G2 Industriservice. Mandskabet fik han fra G1, som han kendte gennem nogle bekendte. Han havde ikke personlige relationer til V.3, men han havde kontakt til ham, når han lejede folk. Han havde også i den forbindelse kontakt til V.1. Han går ud fra, at G1 betalte løn til sine folk. Når han modtog fakturaer fra G1, betalte han dem kontant. V.3 ønskede kontant betaling.

Forevist fakturaer, tillægsekstrakten side 26 og 27, har han forklaret, at det var sådanne fakturaer, han fik fra G1. Han fik fakturaerne i "hånden" fra V.3 og V.1. Rubrikken "Antal" viser antal enheder eller timer, og rubrikken "SATS" viser timeprisen. Fakturaerne på tillægsekstraktens side 46, 49 og 55 på 441.231,25 kr., 204.266,88 kr. og 117.355,50 kr. betalte han også kontant.

Han mødte V.3 gennem nogle bekendte fra ...1 i maj 2009. Hans bekendte hedder NH og LM. Dem havde han mødt i byen. Det første møde med V.3 foregik i ...1. De talte under mødet om, hvilke folk V.3 kunne tilbyde. Han har nok været på G1´s kontor i ...2 ca. 20 gange.

Det var CP, der udførte arbejdet vedrørende fakturaerne på tillægsekstrakten side 26, 27 og 28. Arbejdet vedrørende fakturaen ekstrakten side 29 blev udført på varmeværker. Det fremgår af de fakturaer, som han sendte til sine kunder, hvilke folk der blev anvendt. V.3 stak af til Spanien umiddelbart efter, politiet kom ind i sagen i 2009.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han fortsat er i lære som elektriker. Han har 3 hjemmeboende børn og får udbetalt ca. 10.000 kr. i lærlingeløn og 3.000 kr. i børnepenge om måneden. Han vil ikke kunne betale en bøde på 750.000 kr. Han er fortsat indstillet på at udføre samfundstjeneste.

V.1 har forklaret, at han var salgsdirektør i G1. De prøvede på at få G1 i gang i et års tid, men det gik ikke, fordi en aftale med G3 om ophængning af reklamer ikke blev til noget. G1 gik konkurs, og V.3 forsvandt sporløst i forbindelse med firmaets sammenbrud. V.3 havde haft flere selskaber, der alle gik ned. G1 beskæftigede sig med annoncemarkedet. Der kom og gik mange mennesker i virksomheden også mennesker i arbejdstøj, men han ved ikke noget nærmere om, hvad de skulle.

Han kender tiltalte, som han mødte hos en kammerat, LM, i 2012 eller 2013. Han kan ikke huske, at han skulle have mødt tiltalte i forbindelse med sit arbejde for G1.

Foreholdt afhøringsrapport af 3. december 2010, side 2, 3. afsnit, om, at han havde hørt om tiltalte tidligere, og at han ikke kan udelukke, at V.3 udlejede arbejdskraft, har han forklaret, at han ikke kan huske at have forklaret ordret sådan, men han tror, at tiltaltes navn stod i firmaets register vedrørende kontakter inden for salg og marketing.

Han ved ikke, om V.3 har lejet arbejdskraft ud. Døren ind til V.3 blev lukket, når der kom folk, der skulle tale med V.3. Navnet V.2 siger ham ikke noget. 

V.2 har forklaret, at han går i skole for at blive ejendomstekniker. Tidligere har han arbejdet som bl.a. murerarbejdsmand. Han har arbejdet for V.3, men han kender ham ikke. V.3 formidlede noget arbejde i Norge til ham. Der var tale om smedearbejde. Han talte alene i telefon med V.3 om arbejdet i Norge. Han var kun i Norge en gang, fordi der opstod problemer med betaling af lønnen. Der var mange andre danskere på pladsen i Norge, men han ved ikke, hvor de kom fra. Han tror, at V.3 havde kontakter til nogle virksomheder, og at V.3 skaffede arbejdskraft til dem. Han er rimelig sikker på, at han ikke har udført arbejde i Danmark for V.3.

Foreholdt afhøringsrapport af 29. november 2010, side 2, om, at han havde arbejdet for V.3 i Danmark, har vidnet forklaret, at han ikke mener, at han har arbejdet i Danmark, men det er muligt, at det er sket en gang. Han skulle have løn på sædvanlig vis, når han arbejdede for V.3, men han modtog alene et a conto beløb i kontanter, inden han tog af sted til Norge. Han har aldrig udført arbejde for tiltalte, der er hans svoger. Det er ca. 5 ½ år siden, at han arbejdede for V.3.

V.3 har forklaret, at G1 er et datterselskab til G4, og at han har været direktør for G1. G1 gik konkurs i 2009 eller 2010. De personer, der arbejdede i G4, var ansat i G1. G4 var en slags "Blå Avis" for erhvervsfolk. Han kender ikke tiltalte, som han aldrig har mødt eller talt med. G1 har alene lejet arbejdskraft ud til G4. Den arbejdskraft beskæftigede sig med telefonsalg og ikke håndværksarbejde.

Forevist fakturaer, tillægsekstrakten side 26, 27, 28, 30, 31 og 32, har han forklaret, at fakturaerne er påført G1´s adresse og hans gamle mailadresse, men der er ikke tale om fakturaer udstedt af G1. G1 sendte højst ca. 20 fakturaer ud i firmaets levetid. Det var alene ham, der udstedte fakturaer for G1.

G1 havde en omsætning på 600-700.000 kr. og beskæftigede sig alene med udleje af arbejdskraft til firmaet G4. G1 gik konkurs. I 2010 rejste han til Spanien, hvor han har familie, fordi han havde mistet sit arbejde, og fordi han var blevet truet i forbindelse med G4´s konkurs.

Der var tale om, at G1 tillige skulle beskæftige sig med reklamer til G5, men det blev ikke til noget. Der kom aldrig håndværkere i arbejdstøj på G1´s kontor, og firmaet har ikke beskæftiget sig med at udleje arbejdskraft. Han kender ikke V.2 og har aldrig sendt V.2 på en arbejdsopgave i Norge.

Forevist faktura, tillægsekstrakten side 26, har han forklaret, at det undrer ham, at tiltalte har fået kendskab til hans mailadresse, når tiltalte aldrig har mødt ham. Tiltalte har muligvis fået mailadressen fra SM, der er kriminel.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte har først fremlagt de omhandlede fakturaer under ankesagen, og den tidligere direktør for G1 V.3 har benægtet, at fakturaerne er udstedt af dette firma, ligesom salgsdirektøren V.1 ikke har kunnet bekræfte, at han har talt med tiltalte i forbindelse med sit arbejde for G1, som forklaret af tiltalte. Herefter og under hensyn til tiltaltes forklaring om, hvorledes fakturabeløbene blev betalt, er det ubetænkeligt at lægge til grund, at fakturaerne ikke er reelle, og at de derfor ikke dokumenterer udgifter afholdt af H1 s.m.b.a.

Herefter og efter tiltaltes forklaring for byretten er det bevist, at tiltalte har unddraget SKAT for aktieskat og moms som angivet i tiltalen dog med den begrænsning, at det unddragne beløb i overensstemmelse med SKATs beregning for landsretten og anklagemyndighedens tilkendegivelse herom for så vidt angår aktieskat nedsættes til i alt 350.571 kr.

Efter en samlet vurdering, herunder af tiltaltes forklaring om hvorledes han forholdt sig over for dokumenter fra SKAT og hans betaling af store kontantbeløb i forbindelse med virksomhedens drift, finder landsretten det bevist, at tiltalte har haft forsæt til at unddrage SKAT for aktieskat og moms som sket.

Det tiltrædes herefter, at tiltalte med den anførte begrænsning er fundet skyldig efter tiltalen.

Det tiltrædes, at straffen, der er en tillægsstraf efter straffelovens § 89, er udmålt til fængsel i 5 måneder og en tillægsbøde. Der er efter sagens karakter ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Tillægsbøden fastsættes til 725.000 kr. med forvandlingsstraf på fængsel i 60 dage.

I overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte for påstanden om konfiskation.

De juridiske dommere tiltræder dommens afgørelse om erstatning.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Byrettens dom stadfæstes med de ændringer, at tillægsbøden nedsættes til 725.000 kr., og at tiltalte frifindes for påstanden om konfiskation.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Erstatningen skal betales inden 14 dage.