Dato for udgivelse
07 Sep 2015 11:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Jan 2014 11:08
SKM-nummer
SKM2015.580.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-1305-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, groft, uagtsomt, påtegning, slagteri
Resumé

T var tiltalt for ved grov uagtsomhed i perioden 1. juli 2004 - 31. december 2006 i forbindelse med sin virksomhed med salg af grise og kreaturer at have afgivet urigtige momsangivelser, idet han for perioden angav et for lavt momstilsvar med 219.305 kr. Når han indberettede beløb, han modtog fra slagteriet, indberettede han slutbeløbene og tog ikke højde for modregningen af beløbene for indkøbte svin. Revisor havde anført i revisorpåtegningerne på skatteregnskaberne, at der ikke er foretaget afstemning/kontrol af momsindberetninger. Revisor var blevet frifundet i Revisornævnet i en af T anlagt sag.

T forklarede at det ikke var ham, der skulle indberette momsen, det var revisor. Revisor havde fået hans momskode. Han havde bedt hende om at lave momsregnskab og momsangivelserne. Han lavede en foreløbig momsangivelse, når hun ikke havde fået det gjort. Han havde ikke læst revisors påtegninger. Han fik regnskabet udleveret af revisor uden at kunne få hjælp af hende. Hun havde ikke givet ham instruktion. Han havde fået at vide, at han skulle skrive det, der stod til sidst på slagteriafregningerne, og der stod nogle gange nul. Han var ikke opmærksom på, at der var forskel på det af ham angivne og den moms, hans revisor havde beregnet.

Byretten fandt bevist, at T havde handlet groft uagtsomt. T idømtes en bøde på 90.000 kr. svarende til halvdelen af normalbøden. Bøden blev nedsat til halvdelen af normalbøden, da sagen uden grund havde ligget stille i samlet mere end 2½ år hos politiet, selvom en del af den samlede sagsbehandlingstid må tilskrives T's egne forhold. Retten bemærkede i øvrigt, at sagen i sig selv er en ukompliceret afgiftssag.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Momsloven § 81

Henvisning

-

Vestre Landsrets dom af 30. januar 2014, 12. afdeling nr. S-1305-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Mikkel Cramer)

Afsagt af landsdommerne

Marie S. Mikkelsen, Torben Geneser og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)

...................................................................

Byrettens dom af 4. juni 2013, nr. 98-4937/2012

Anklageskrift af 1. november 2012 er modtaget den 5. november 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af

Momslovens § 81, stk. 1, nr. 1,

ved groft uagtsomt i tiden fra den 1. juli 2004 til den 31. december 2006 i forbindelse med sin virksomhed med salg af grise og kreaturer, at have afgivet urigtige oplysninger til SKAT til brug for afgiftskontrollen, idet han for perioden angav et for lavt momstilsvar med 219.305 kr., hvorved det offentlige blev unddraget et tilsvarende beløb.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 180.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer 

T har forklaret, at har drevet virksomhed med salg af grise og kreaturer. Han har været momsregistreret siden 1976. Det skal nok passe, at han afregnede moms halvårligt. Han bestrider ikke selve opgørelsen af momsstilsvaret på 219.305 kr., som det nu er er beregnet.

Han købte grise af en landmand. Indkøbene blev finansieret af slagteriet, som tiltalte så havde en gæld til. Når grisene var fedet op, solgte han dem til slagteriet, men det gav underskud. Han fik ikke penge til gode hos slagteriet, da han købte nye grise. Når han solgte til slagteriet, blev hans gæld for indkøb af grisene modregnet. Sommetider var der ikke noget overskud. Hans revisor havde sagt, at han skulle skrive nul i regnskabet, og det har han gjort.

Han købte grise med det samme igen.

Forespurgt om han, når han solgte grise til slagteriet, og der blev modregnet, har indberettet salgsmoms, har tiltalte forklaret, at det ikke var ham, der skulle indberette momsen, men hans revisor. Han har lavet en foreløbig momsangivelse, når hun ikke havde fået det gjort. Hans revisor skulle føre hans regnskab uanset hvad. Han havde ikke selv kendskab til det. Man kan ikke lave et regnskab uden at lave moms af det. Det har hans revisor også fået at vide. Hans revisor skulle lave hans regnskab, og han mener, at hans momsregnskab var med i det. Han havde haft revisoren fra 2001. De havde en mundtlig aftale. Hun har aldrig gjort ham bekendt med, at der var noget galt med momsen. Han har ikke modtaget perioderegnskaber/halvårsregnskaber. Der er måske et sted, der står noget med nogle. Det skulle jo stå i regnskabet, hvis der var noget galt med momsen, når det bliver ført af en revisor.

Tiltalte er blevet foreholdt, at det fremgår af bilag 1.8, side 2, at der i afgiftsperioden 1. juli til 31. december 2004 er angivet 21.293 kr. i salgsmoms, men bogført 232.864 kr.

Forespurgt om den store forskel gav ham anledning til undren, har tiltalte henvist til sin revisor. Han har videre forklaret, at han ikke har fået hjælp af revisoren. Hun har ikke gennemgået tallene med ham.

Tiltalte er blevet foreholdt bilag 1.13, skatteregnskab 2004, revisorpåtegningen side 2, hvor der står "... Skatteregnskabet er udarbejdet på grundlag af virksomhedens førte kassekladde, forelagte bilag, samt meddelte oplysninger". Han har hertil forklaret, at revisoren har fået alle hans papirer.

Han er videre blevet foreholdt, at der står i påtegningen "Der er ikke foretaget afstemning/kontrol af momsindberetninger". Han har hertil forklaret, at han ikke har været opmærksom herpå. Han har ikke læst revisorpåtegningen. Han har ikke læst skatteregnskabet, da der ikke var penge i det. Der var ikke meget opmuntrende i det. Han mener, at revisoren skulle have gennemgået regnskabet med ham. Det gør hans nuværende revisor. Han har bare fået regnskabet afleveret uden at kunne få nogen hjælp ved revisoren.

Tiltalte er blevet forehold bilag 1.14, skatteregnskab 2005, revisorpåtegningen side 2, hvor der står "Der er ikke foretaget afstemning/kontrol af momsindberetninger". Han har hertil forklaret, at han heller ikke har læst denne påtegning.

Tiltalte er blevet forehold bilag 1.15, skatteregnskab 2006, revisorpåtegningen side 2, hvor der står "Der er ikke foretaget afstemning/kontrol af momsindberetninger, idet indehaver selv har forestået momsindberetningen". Han har hertil forklaret, at han heller ikke har læst denne påtegning. Der er ingen tvivl om, at revisoren skulle lave momsindberetningerne. Der er ikke andre muligheder. Han blev først bekendt med, at der var noget galt, da JV fra Told og Skat kom ud til ham. Det var ved kontrollen i 2007. Da var regnskabet for 2006 ikke færdigt. Man kan ikke lave regnskabet uden at føre momsen.

Tiltalte er blevet foreholdt, at han i følge bilag 1.19, forklaringsrapport, under et møde hos SKAT den 15. april 2009 sammen med sin daværende advokat blandt andet skulle have forklaret:

"...

På grund af hans dårlige økonomiske situation havde han været nødt til at sælge grise på kontrakt til slagteriet. Det foregik på den måde, at han af slagteriet lånte penge til køb af smågrise. Bilagene på køb af smågrise modtog han fra slagteriet, som havde betalt dem. Når han så leverede grise til slagteriet modregnede slagteriet disse beløb i afregningen. Efter instruktion fra revisor havde han ved opgørelsen af momsen kun medregnet slutbeløbet. Det salg, som slagteriet havde modregnet for udlæg til køb af smågrise, var således ikke blevet medregnet ved hans opgørelse af salgsmomsen. Hvis afregningen fra slagteriet f.eks. havde været på 0,- kr. efter modregning, havde han ikke medregnet noget beløb.

..."

Tiltalte har hertil forklaret, at han havde fået at vide af sin revisor, at han skulle skrive nul, når der ikke stod noget. Det gjorde han derfor. Revisoren kunne ikke være uvidende, når hun lavede momsregnskab.

Tiltalte er ikke regnskabsuddannet. Han har ingen viden om momsregnskab. Han har altid fået nogen til at lave det for sig. De har fået hans bilag. Han har ikke selv lavet angivelser. Han har lavet disse indberetninger, fordi revisoren ikke fik det lavet. Hun har altid været bagefter. Han havde hende som revisor i 5 år. Hans tidligere revisor var død.

Han havde bedt revisoren lave momsregnskabet og momsangivelserne, men hun var bagud. Det er derfor, at han selv har lavet angivelserne. Hun sagde, at han skulle skrive nul, når der ikke stod noget. Han har gjort det efter bedste evne.

Hans revisor havde hans momskode. Han har siddet på hendes kontor ved siden af hende, mens hun har indberettet hans moms; men det lyver hun om. Han kan ikke huske hvilket år, det var. Hun havde momskoden. Det har hans nuværende revisor også.

Hans revisor har aldrig givet ham nogen instruktion. Hun har ikke instrueret ham om, hvordan han skulle forholde sig med smågrisene, som var købt på kontrakt. Han har afregnet momsen af slutbeløbet på slagteriafregningerne, men ikke taget højde for, at slagteriet havde modregnet for indkøb af grisene. Han havde fået at vide, at han skulle skrive det tal, der stod til sidst, og der stod nogen gange nul. Han havde en revisor bagved, der lavede det. Det var svært. Der var så mange bilag. Han havde så mange grise dengang.

Han var ikke opmærksom på, at der var forskel på den moms, som han havde angivet, og den moms, som hans revisor havde beregnet. Han har aldrig af revisor fået noget at vide om, at der var forskel herpå. Han har ikke lavet fejl i momsregnskabet med vilje.

NG har forklaret, at hun er selvstændig revisor. Hun har for nogen år siden deponeret sin registrering. Hun har været revisor for tiltalte i perioden 2001-2006.

Vidnet er blevet foreholdt bilag 1.13, 1.14, 1.15, skatteregnskaber for 2004, 2005 og 2006. Hun har bekræftet, at hun har udfærdiget disse. Der var snak om, at hun også skulle lave momsregnskab for tiltalte, men hun har aldrig fået bilagene til momsregnskaberne til tiden, så hun kunne nå at lave dem. Tiltalte har derfor altid selv angivet momstallene. Hun skulle ikke decideret foretage en afstemning af momsen, men der sker automatisk en afstemning, når man taster købs- og salgsbilag. Momsen bliver så beregnet af bilagene. Der udvises en gæld. Hun har manglet oplysninger om, hvad der var indberettet til moms. På det tidspunkt kunne man ikke gå ind og se dette. Hun kunne ikke se, hvad tiltalte havde indberettet, og hvad han havde fået udbetalt af moms.

Hun har gjort tiltalte bekendt med, at der var noget galt med momsen. Hun har et notat fra et regnskabsmøde vedrørende 2003 om, at det var helt galt med noget momsafregning i forhold til de bilag, som tiltalte havde afleveret. Hun havde ikke de rigtige tal, og de måtte lave nogle skønnede tal ud fra, hvad tiltalte havde fået udbetalt.

Det er korrekt, at hun i skatteregnskabet for 2006 har anført i sin påtegning, at regnskabet er fuldstændigt (ufuldstændigt.red.SKAT), idet der mangler en del bilag på betalte poster. Hun kunne se af bankkontoudtog, at der var betalte poster, som hun ikke havde bilag på.

Vidnet er blevet gjort bekendt med, at tiltalte har forklaret, at slagteriet lagde ud, når han købte grise (kontraktgrise). Når grisene efter opfedning blev indleveret til slagteriet til slagtning, foretog slagteriet modregning i udbetalingen af det beløb, som han havde købt grise for. Vidnet skulle ifølge tiltalte have sagt til ham, at han kun skulle indberette salgsmoms af det nederste beløb på afregningen. Vidnet har bestridt, at hun sagt til tiltalte, at han skulle lave momsangivelsen på denne måde. Hun har altid sagt, at han skulle indberette alt, hvad han fik udbetalt fra slagteriet, også a conto beløbene, og at de også var momspligtige. Samtlige indtægter er skatte- og momspligtige. Hun har aldrig sagt til tiltalte, at han ikke skulle momsindberette det fulde beløb fra slagteriet.

Hun har ikke haft tiltaltes momskode. Hun har aldrig haft momskoden. Hun har haft hans skattekode, men momskoden er særskilt.

Efter at SKAT igangsatte en kontrol hos tiltalte i 2007, lavede hun en momsafstemning ud fra de ting, som hun havde kendskab til fra det regnskab, som hun lavede for tiltalte. De ting, som ikke fremgik af regnskabet, kunne hun ikke opgøre. De salgs- og købsbilag, som hun havde fået, kunne hun stemme af med det moms, som hun havde kunnet regne sig frem til og som kunne være rigtigt eller forkert. Det svarede til de bilag, der var i regnskabet. Den egentlige momsafstemning foretog hun først efter, at SKAT var kommet ind i billedet. Hun kontrollerer selvfølgelig, at koderne er rigtige på de forskellige konti.

Vidnet har bekræftet, at tiltalte har klaget over hende til Revisornævnet. Vidnet er blevet foreholdt Revisornævnets afgørelse af 24. juni 2010, bilag 1.24, side 10, 2. nederste afsnit:

"...

Indklagede har bestridt, at der bestod nogen aftale om, at hun skulle have udarbejdet momsregnskaber for klager, og at hun skulle have været bekendt med klagers momskode, hvilket støttes af, at indklagede ikke har faktureret klager for momsregnskaber, ligesom indklagede også i sin revisionspåtegning på skatteregnskabet for indkomståret 2006 har anført, at klager selv har forestået momsindberetning. Mod indklagedes benægtelse, der støttes af SKATs sagsfremstilling, kan nævnet heller ikke anse det for godtgjort, at indklagede ikke har informeret klager om, at der var momsforskelle mellem de indsendte momsangivelser og de udarbejdede regnskabstal i bogføringen.

... Indklagede frifindes derfor for den rejste klage.

..."

Vidnet har herefter understreget, at hun aldrig har indberettet et eneste momstal for tiltalte.

Tiltalte og hun har talt om, at hun kunne lave momsregnskab for ham. Hun har imidlertid sagt, at momsregnskabet så skulle være ajour. Hun kunne ikke lave momsindberetninger for ham med tilbagevirkende kraft. Det kan man ikke. Hun kunne ikke lave indberetninger for ham efter, at perioden var lukket, og han selv havde indberettet tallene. Hun har aldrig indberettet moms for ham. Hun har ikke fået hans momskode.

Vidnet er blevet gjort bekendt med, at tiltalte har forklaret, at de har siddet sammen på hendes kontor, hvor hun har indberettet moms for ham. Hun har forklaret hertil, at momstallene kom frem i det skatteregnskab, som hun lavede for tiltalte. Hun har indberettet skatteregnskabet, selvangivelsen. Det er helt anden kode.

Vidnet er blevet foreholdt, at hun i sin påtegning på tiltaltes skatteregnskab for 2004 har anført, "Der er ikke foretaget afstemning/kontrol af momsindberetninger". Hun er også foreholdt, at der ikke står i påtegningen, at hun havde konstateret en stor difference i forhold til den angivne moms. Hun har hertil forklaret, at der står i regnskabet, hvad hun mener i forhold til hendes system, at momsen burde være. Hun har ikke lavet yderligere påtegninger i regnskabet om momsen, da hun havde svært ved at se, hvad der faktisk var indberettet. Man kunne på dette tidspunkt ikke gå ind og se det, idet SKATs tastselvsystem, da ikke var fuldt oppe at køre. Det er efterfølgende blevet sådan, at man kan gå ind og se hvad, der er indberettet, og dermed kontrollere det.

Hun kunne se, at der var forskel på det moms, der var angivet, og det som hun regnede sig frem til, da hun fik nogle af momsangivelserne, men ikke dem alle. I et af regnskaberne er det skønnet, idet tiltalte påstod, at han fik omkring 40.000 kr. udbetalt. Vidnet havde påpeget over for ham, at der manglede rigtig mange penge i kassen. Hun havde en fornemmelse af, at der var store uoverensstemmelser. Hun har også skrevet i sine regnskabspåtegninger, at hun ikke har foretaget momsafstemninger. Hun havde ikke mistanke om, at der forelå ulovligheder. Der var så mange ting i regnskabet, hvor de efterfølgende har måttet ringe rundt til kreditorer og leverandører for at få sendt regninger.

Vidnet er blevet forespurgt, om hun havde en fornemmelse af, at momsreglerne ikke var overholdt. Hun har hertil forklaret, at hun var bange for, at der var en hel masse bilag, som hun ikke havde fået ind, men tiltalte sagde hele tiden, at hun havde fået dem. Men så kunne hun f.eks. se, at der var et kontoudtog for en dyrlæge, som der var en indbetaling på. Hun ringede så til dyrlægen, og bad ham om at sende regningen. Der manglede nogle bilag i forhold til kontoudtogene fra banken. Hun har ikke kunnet afløfte moms uden bilag. Hun har bogført efter, hvad der fremgik af oplysningerne fra banken. Men tiltalte havde et problem med sin bank. Han hævede derfor mange checks f.eks. fra kreaturhandler til kontanter. Han vekslede checken på posthuset og betalte regninger med pengene. Det kunne hun jo ikke se. Hun kunne derfor ikke sige, om tingene var rigtige eller forkerte. Hun kunne kun se tallene ud fra de bilag, som hun havde.

Vidnet er på ny blevet foreholdt, at tiltalte har forklaret, at han, når han indberettede de beløb, som han modtog fra slagteriet, indberettede slutbeløbene og ikke tog højde for modregningen af beløbene for indkøbte svin. Hun er blevet forespurgt om dette ikke er en revisionsmæssig teknisk finesse, hvis det skulle laves korrekt. Vidnet har hertil forklaret, at hvis man driver virksomhed i dag, så ved man også, at samtlige indtægter, man har, er skatte- og momspligtige. Hun synes ikke, at afregningerne fra slagteriet er komplicerede, men hun er selvfølgelig fagmand.

Hun har gjort tiltalte opmærksom på uoverensstemmelserne. Det står i regnskaberne. I årsregnskabet 2003 skrev hun i revisorerklæringen som supplerende oplysninger "Der er i regnskabet medtaget en ubekendt indbetaling på 80.000 kr. under indtægter, samt der er anslået moms retur for 2. kvartal 2002 med ca. 40.000 kr., fordi der er blevet betalt regninger med ca. 120.000 kr." Hun har ikke decideret sendt tiltalte et brev om, at hun mente, at der var uoverensstemmelser i regnskaberne. Det hele er lavet en gang årligt i de første år, da tiltalte ikke afleverede bilagene i tide. Han kom hvert år og bad hende lave et skatteregnskab, da det var galt med selvangivelsen. Til sidst fandt hun ud af i 2003, at der manglede penge; men tiltalte kunne lige så vel have vundet i lotto. Hun har ikke i årene 2004-2006 gjort tiltalte mere specifikt opmærksom på uoverensstemmelserne. Hun havde gjort ham opmærksom herpå i 2003. I 2004 sagde hun til ham, at hun ikke kunne kontrollerer eller foretage afstemning af momsindberetningerne. Hun havde ikke oplysningerne til det. I 2004-2006 har hun skrevet, at hun ikke kunne foretage kontrol. Det var jo en opfølgning. Ellers ville en revisorerklæring jo blive meget lang, hvis hun skulle medtage forbeholdene fra de forrige år. Det ville blive gentagelse på gentagelse.

Øvrige oplysninger

SKAT igangsatte kontrol af tiltaltes momsangivelser den 3. december 2007.

Den 11. februar 2009 afsagde Landsskatteretten kendelse, hvor den stadfæstede, at tiltalte var afkrævet 381.537 kr. i yderligere afgiftstilsvar i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2005.

Den 1. oktober 2009 sendte SKAT tiltalebegæring til Politiet for unddragelse af i alt 338.356 kr. i moms i perioden, der er omfattet af anklageskriftet, med beregning af et bødekrav på 300.000 kr. Tiltalebegæringen er modtaget den 5. oktober 2009.

Den 24. juni 2010 har Revisornævnet afsagt kendelse, hvor registreret revisor NG er frifundet for en klage fra tiltalte, hvor han har gjort gældende, at hun har tilsidesat god revisorskik i forbindelse med revision af hans skatteregnskaber for årene 2003-2006.

Tiltalte er afhørt af politiet den 9. september 2010, og revisor NG er afhørt den 13. september 2010.

Den 1. november 2010 frifandt Byretten Skatteministeriet for en påstand fra tiltalte om, at ministeriet skulle dømmes til at anerkende, at han ikke skyldte afgiftstilsvar for 1. og 2. halvår 2003 samt 2. halvår 2004, opgjort af Landsskatteretten til 257.516 kr. Dommen er stadfæstet ved Vestre Landsrets dom af 30. juni 2011 (SKM2011.508.VLR).

Den 12. april 2011 skrev tiltaltes daværende advokat, advokat GF, til SKAT, at tiltalte havde fundet diverse bilag for 2005, der ikke var med i årsregnskabet for 2005, og som han anmodede om momsrefusion for. Der henvises til vedlagte kopier. Yderligere oplyses, at tiltalte også har fundet bilag for 2004, som vil blive fremsendt med henblik på momsrefusion.

Det fremgår af rapport af 16. november 2011, at revisor NG denne dato er blevet afhørt af politiet og har udleveret diverse regnskabsmateriale men ingen regnskabsbilag.

Af rapport af 19. december 2011 fremgår, at tiltalte den 11. november 2011 skriftligt er blevet anmodet om at sende yderligere bilag senest den 28. november 2011. Tiltalte bad ved en besked på en kriminalassistents telefonsvarer den 28. november 2011 om at få fristen udsat til den 16. december 2011. Da bilagene ikke var modtaget af politiet blev tiltalte opsøgt på bopælen den 19. december 2011. Han fik en ny frist til indlevering af bilag til den 9. januar 2012. Tiltalte afleverede herefter den 9. januar 2012 blandt andet bilagsmapper med fakturaer for 2003, 2004 og 2005. Bilagene blev sendt til SKAT.

SKAT skrev den 1. februar 2012 blandt andet til politiet:

"...

Det er årsregnskaberne og den bogføring, der ligger til grund for disse, der danner grundlag for opgørelsen af det unddragne momsbeløb. De afleverede bilag er derfor sammenholdt med de af R1 Revision fremlagte kontospecifikationer over momskonti. Virksomhedens øvrige bilag har ikke været til rådighed for gennemgangen.

Gennemgangen har vist, at en væsentlig del af de nu fremlagte bilag ikke har været til rådighed for revisor i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskaberne. Af en væsentlig del af bilagene fremgår, at disse er betalt kontant og betalingerne fremgår derfor heller ikke af kontoudtog fra banken, som har været til revisors rådighed.

..."

SKAT har herefter foretaget en fornyet beregning af unddraget moms svarende til tiltalen og beregnet et bødekrav på 180.000 kr. Brevet er modtaget af politiet den 3. februar 2012

I rapport af 8. februar 2012 har politiet gengivet konklusionerne i SKATs brev.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten lægger efter tiltaltes forklaring og det i øvrigt oplyste til grund, at de for lave afgiftsangivelser primært er fremkommet ved, at han ikke har angivet salgsmoms af afregningerne for de svin, som han leverede til slagtning, men alene af de nettobeløb, som han fik udbetalt efter, at slagteriet havde modregnet hans gæld for indkøb af svin.

Det er udtrykkelig anført i revisorpåtegningerne på skatteregnskaberne, at der ikke er foretaget afstemning/kontrol af momsindberetninger. Herefter og efter revisor NG´s forklaring tilsidesættes tiltaltes forklaring om, at det var revisoren, der skulle lave momsindberetningerne/de endelige momsindberetninger, og at det var hende, der havde instrueret ham i den fremgangsmåde, som han anvendte ved momsindberetningen. Det bemærkes herved, at revisorens forklaring om problemerne med at udfærdige korrekte skatteregnskaber for tiltalte er underbygget af oplysningerne i SKATs brev af 1. februar 2012.

Retten finder at tiltalte, der har været momsregistreret siden 1976, ved den beskrevne fremgangsmåde har handlet groft uagtsomt. Han er derfor skyldig i den rejste tiltale.

Sagen har efter det oplyste ligget ubehandlet hos politiet i perioderne 5. oktober 2009 til 9. september 2010, den 13. september 2010 til den 16. november 2011 og den 8. februar 2012 til den 1. november 2012. Det bemærkes herved, at der ikke har været behov for at udsætte straffesagen på klagesagen over tiltaltes revisor eller på afgørelse af den civile sag, som tiltalte havde anlagt mod Skatteministeriet, jf. herved TfK 2000.694, TfK 2011.483 og TfK 2012.953. Da sagen således uden grund har ligger stille i samlet mere ende 2½ år er bøden, selvom en del af den samlede sagsbehandlingstid må tilskrives tiltaltes egne forhold, nedsat til det halve af normalbøden. Det bemærkes vedrørende sagsbehandlingstiden i øvrigt, at sagen i sig selv er en ukompliceret afgiftssag.

Straffen fastsættes til en bøde på 90.000 kr., jf. momslovens § 81, stk. 1, nr. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

T skal betale en bøde på 90.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

..........................................................................

Vestre Landsrets dom af 30. januar 2014, 12. afdeling nr. S-1305-13

Byretten har den 4. juni 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 98-4937/2012).

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte, T, har påstået formildelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Under hensyn til den lange sagsbehandlingstid, hvorunder sagen som anført af byretten i perioder har ligget stille hos politiet, tiltrædes det også under hensyn til sagens karakter, at straffen er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.