Dato for udgivelse
07 Sep 2015 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Jun 2015 13:33
SKM-nummer
SKM2015.584.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-440-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, punktafgifter, sodavand, pant, fest, dåser, rasteplads
Resumé

T var tiltalt for den 31. oktober 2012 på en rasteplads at have indført 2.232 dåser øl og 2.088 dåser sodavand bestemt til videresalg uden at være registreret som midlertidig registreret varemodtager, uden at anmelde varetransporten til SKAT og uden at indbetale afgiften inden varetransport fra Tyskland samt uden at være tilmeldt som importør hos Dansk Retursystem A/S.

T forklarede at varerne var til en privat fest. De var 4 værter til festen, ham selv, hans kæreste, hans søn og hans svigerdatter. Hans søn og svigerdatter kørte lidt senere fra Tyskland, idet de skulle se på nogle ting i butikken i Tyskland. Sønnen og svigerdatteren kørte i en personbil. Han selv kørte i en kassevogn. Det var derfor, drikkevarerne var i hans bil. Han havde kun sukkerfrie sodavand med, fordi der er sukkersyge i hans familie.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Mængden af de indførte øl og sodavand var så stor, at det ikke kunne lægges til grund, at drikkevarerne var til eget forbrug. T idømtes en bøde på 20.000 kr. Det faktum, at T havde betalt afgiften nu vedrørende de indførte drikkevarer, gav ikke anledning til fradrag i bødens størrelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Det forhold, at mineralvandsafgiftsloven nu er ophævet indebar ikke, at T ikke kunne straffes for overtrædelsen af denne lov, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt. og Østre Landsrets dom af 25. april 2014 (SKM2014.651.ØLR).

Reference(r)

Øl- og vinafgiftsloven § 25
Mineralvandsafgiftslov § 21 (dagældende)
Pantbekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010 § 118 (dagældende)

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 3. juni 2015, 12. afdeling nr. S-440-15

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T(advokat Lars Dinesen, besk.) 

Afsagt af landsdommerne 

Niels Fenger (kst.), Bloch Andersen og Henrik Gam

..................................................................................

Byrettens dom af 27. januar 2015, nr. 15-1414/2014

Anklageskrift er modtaget den 6. februar 2014.

T er tiltalt for

1.            

overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven, lovbekendtgørelse nr. 890 af. 17. august 2006, § 25, stk. 1, punkt 2 og 5 og stk. 5, jfr. § 6, stk. 1, 2. pkt., senest ændret ved lov nr. 1385 af 21. december 2009,

ved forsætligt eller groft uagtsomt den 31. oktober 2012 på ...1 rasteplads, at have indført 2.232 dåser øl bestemt til videresalg eller overdragelse i Danmark, uden at være registreret som midlertidig registreret varemodtager, uden at anmelde varetransporten til Told- og skatteforvaltningen samt uden at indbetale afgiften inden varetransport fra Tyskland.

2.            

overtrædelse af den dagældende mineralvandsafgiftslov, lovbekendtgørelse nr. 419 af. 7. maj 2012, § 21, stk. 1, punkt 2 og 7, og stk. 5 jf. § 10 a, stk. 5,

ved forsætligt eller groft uagtsomt den 31. oktober 2012 på ...1 rasteplads, at have indført 2.088 dåser sodavand bestemt til videresalg eller overdragelse i Danmark, uden at være registreret som midlertidig registreret varemodtager, uden at anmelde varetransporten til Told- og skatteforvaltningen samt uden at indbetale afgiften inden varetransport fra Tyskland.

3.               

overtrædelse af pantbekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010 § 118, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og 2,

ved forsætligt eller groft uagtsomt den 31. oktober 2012 på ...1 rasteplads, at have indført 2.232 dåser øl og 2.088 dåser mineralvand i pantpligtig emballage, bestemt til videresalg eller overdragelse i Danmark, uden at være tilmeldt som importør hos Dansk retursystem A/S.

4.

overtrædelse af pantbekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010, § 118, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 5, jf. § 10, stk. 1 og 3,

ved forsætligt eller groft uagtsomt den 31. oktober 2012 på ...1 rasteplads, at have indført 2.232 dåser øl og 2.088 dåser mineralvand i pantpligtig emballage bestemt til videresalg eller overdragelse i Danmark, uden at produkter og emballagetyper var tilmeldt Dansk retursystem A/S.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig idet drikkevarerne var til privatforbrug. Desuden er mineralvandsafgiftsloven nu ophævet.

Forklaringer 

T har forklaret, at det er rigtigt, at han havde de mange drikkevarer med fra Tyskland. Årsagen var, at han og hans søn og svigerdatter skulle holde en stor fest i anledning af hans egen og svigerdatterens runde fødselsdag. Desuden skulle de købe øl til et familiearrangement og til jul og nytår. Til festen skulle de være 70 personer til spisning. Efterfølgende skulle der komme flere til. Festen blev aflyst fordi drikkevarerne blev konfiskeret. Til familiearrangementet skulle de være 20 personer, og også til jul og nytår skulle de være omkring 20 personer. De var 2 personer i bilen, da de blev standset, han selv og hans datter. Hans søn og svigerdatter var også med på turen til Tyskland, men de kørte i deres egen bil og var stadig i Tyskland, da han og hans datter blev stoppet af SKAT. Medarbejderne fra SKAT ringede til sønnen og svigerdatteren i Tyskland.

Han, hans børn og hans svigerdatter splejsede om indkøbet. Hans hustru deltog også i betalingen. Gæsterne til festen skulle selv betale 130 kr. for maden, medens drikkevarerne skulle betales af ham og hans børn samt svigerdatteren. Han og hans kone bidrog med 4.000 kr., mens hans søn og svigerdatter betalte 6.000 kr.

De blev standset lige før ... . SKAT havde spærret hele motorvejen og standsede samtlige biler. Da betjentene åbnede hans bil, sagde de, at det var for ensformigt, det han havde med. Der er sukkersyge i hans familie, derfor havde han kun sukkerfrie sodavand med. Det forklarede han betjentene. Der var en kvindelig og en mandlig betjent. En af dem ringede og talte med hans svigerdatter. Han overhørte samtalen og kunne forstå, at hans svigerdatter bekræftede, at drikkevarerne skulle bruges til en fest. Han var forundret over, han blev standset, idet han kunne se, at andre biler fik lov at køre videre, selv om de havde flere drikkevarer med, end han havde. Han har sendt en masse dokumentation til SKAT. Han har desuden sagt til SKAT, at der må foretages fradrag for den mængde drikkevarer, han lovligt kan indføre. Da han fik en regning fra SKAT, betalte han de krævede ca. 7.000 kr. for at få sagen ud af verden. SKAT fortsatte imidlertid med at sende breve til ham, og det gik op for ham, at de ikke anså sagen for afsluttet.

Han er førtidspensionist og har ikke fast ejendom eller aktiver i øvrigt af høj værdi.

De var 4 værter til festen, ham selv, hans kæreste, hans søn og hans svigerdatter. Hans søn og svigerdatter kørte lidt senere fra Tyskland, idet de skulle se på nogle ting i butikken i Tyskland. Sønnen og svigerdatteren kørte i en personbil. Han selv kørte i en kassevogn. Det var derfor, drikkevarerne var i hans bil.

V.1 har som vidne forklaret, at hun var med på turen til Tyskland den 31. oktober 2012. Hendes bror og hendes daværende svigerinde var også med, men de kørte i en anden bil. Hun og hendes far blev standset kort før middag. Årsagen til, de skulle til Tyskland, var, at de skulle købe ind til hendes fars og hendes svigerindes fødselsdag. Det var et større arrangement, men hun ved ikke præcis hvor mange, der skulle deltage.

Da de blev standset, blev de spurgt, hvorfor deres indkøb var så ensformigt. Hun svarede hertil, at de primært havde købt sukkerfrie sodavand fordi, der var sukkersyge i familien.

De skulle splejse om indkøbet af drikkevarerne. Festen blev aflyst, da drikkevarerne blev konfiskeret.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Den mængde øl og sodavand, tiltalte har indført, er så stor, at retten uanset tiltaltes forklaring om, at drikkevarerne skulle bruges til en fest, ikke finder, at det kan lægges til grund, at drikkevarerne var til eget forbrug.

Det er herefter bevist, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 20.000 kr., jf. øl- og vinafgiftsloven, lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, § 25, stk. 1, punkt 2 og 5 og stk. 5, jfr. § 6, stk. 1, 2. pkt., senest ændret ved lov nr. 1385 af 21. december 2009, den dagældende mineralvandsafgiftslov, lovbekendtgørelse nr. 419 af 7. maj 2012, § 21, stk. 1, punkt 2 og 7, og stk. 5 jf. § 10 a, stk. 5, pantbekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010 § 118, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1 og 3.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Ved straffens fastsættelse er der lagt vægt på, at der er tale om i alt fire lovovertrædelser. Bøden er fastsat i overensstemmelse med praksis i tilsvarende sager. Retten finder ikke, at der er grundlag for at foretage fradrag i bøden for det beløb, tiltalte har betalt i afgift vedrørende de indførte drikkevarer.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

T skal betale en bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

................................................................

Østre Landsrets dom af 3. juni 2015, 12. afdeling nr. S-440-15

Byrettens dom af 27. januar 2015 (15-1414/2014) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse. 

Supplerende forklaringer 

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at der ved festen skulle komme en masse unge mennesker bagefter, måske 30-50. Nogle kunne måske godt drikke 20-30 øl eller sodavand. Derfor skulle der købes så meget. De var 4 personer, der indkøbte varerne og betalte for dem. Derfor forstår han det ikke. Han har haft diskosprolaps siden 1983 og har kun 4.000 kr. om måneden at leve for. Han fik nu mulighed for at holde fest ved at blive en del af den anden fest. De skulle spise på ... , og festen skulle derefter holdes privat i ... . Der var max. inviteret 20 af tiltalte. Resten skulle være fra svigerdatterens familie m.v. Han har aldrig holdt en sådan fest før. Resten af øl og sodavand skulle bruges til jul og nytår, og en eventuel rest herefter skulle deles mellem SD og tiltalte.

Han læste, at der var en grænse på 10.000 kr. for indkøb, men han var ikke klar over, at der ikke måtte indføres mere end 110 liter øl. De har indført for 9.050 kr. Han troede, at det var ok.

Han har en gang tidligere for 6-7 år siden været over grænsen for at købe øl og sodavand.

Den i byretten af vidnet V.1 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten tilsidesætter tiltaltes forklaring om, at den indførte mængde øl og sodavand tilhørte 4 personer og skulle bruges til fester m.v. Landsretten bemærker herved, at tiltaltes forklaring om festdeltagere m.v. er præget af en betydelig grad af usikkerhed. Herefter og efter mængden af øl og sodavand tiltræder landsretten, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter øl- og vinafgiftsloven, lovbekendtgørelse nr. 1062 af 26. august 2013 § 25, stk. 1, nr. 2 og 5, og stk. 5, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt., jf. tidligere lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006 § 25, stk. 1, nr. 2 og 5, og stk. 5, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt., dagældende mineralvandsafgiftslov, lovbekendtgørelse nr. 419 af 7. maj 2012, § 21, stk. 1, nr. 2 og 7, og stk. 5, jf. § 10 a, stk. 5, og pantbekendtgørelse nr. 104 af 27. januar 2014 § 106, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1 og 3, jf. tidligere pantbekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010 § 118, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1 og 3.

Ved § 7 i lov nr. 789 af 28. juni 2013 blev lov om afgift af mineralvand m.v. ophævet. Dette indebærer ikke, at tiltalte ikke kan straffes for overtrædelsen af denne lov, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt., og Østre Landsrets dom af 25. april 2014 (S-3854-13 - SKM2014.651.ØLR).

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.