Dato for udgivelse
15 Sep 2015 10:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Jul 2015 09:44
SKM-nummer
SKM2015.601.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, S-0021-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Lønmodtager, naturalier
Resumé

T var tiltalt for skattesvig ved for indkomstårene 2008, 2009 og 2010 med forsæt til skatteunddragelse ikke at have oplyst om eller selvangivet løn modtaget fra sin arbejdsgiver på i alt 100.000 kr., ligesom han ved grov uagtsomhed for indkomstårene 2008-11 uberettiget selvangav befordringsfradrag med 251.787 kr. i alt, selvom han havde fri bil til rådighed af sin arbejdsgiver. T havde derved unddraget for 150.387 kr. i skat i alt.

T erkendte sig skyldig m.h.t. befordringsfradragene, men nægtede sig i øvrigt skyldig.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig med hensyn til den ikke selvangivne løn og i grov uagtsomhed vedrørende befordringsfradraget. Retten lagde til grund, at der hos T's arbejdsgiver blev fundet en udførlig opgørelse med underbilag over beløb som angiveligt er blevet udbetalt og prissatte varer som angiveligt er blevet overdraget til T i 2008, 2009 og 2010 sammenholdt med at der var fundet tilsvarende opgørelser f.s.v. angår andre ansatte, der i meget vidt omfang har vedtaget bøder for skattesvig i den anledning og fandt det derfor bevist, at T havde modtaget "sort" løn. T idømtes en bøde på 120.000 kr.

T forklarede for landsretten, at han ikke på noget tidspunkt har modtaget "sort" løn, heller ikke i form af naturalier.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte bøden til 100.000 kr., idet der ikke var ført bevis for, at T i 2008 og 2009 havde fået mere end 76.841,66 kr. udbetalt, eller at han skulle have fået udbetalt noget i 2010.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13

Henvisning

-

Vestre Landsrets dom af 8. juli 2015, 13. afdeling nr. S-0021-15

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Stephan Muurholm)

Afsagt af landsdommerne

Karen Foldager, Malene Urup og Anette Fogh (kst.)

...........................................................

Byrettens dom af 12. december 2014, nr. 11-6416/2014

Anklageskrift er modtaget den 6. oktober 2014.

T er tiltalt for overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1 og 2 - skattesvig,

ved for indkomstårene 2008, 2009 og 2010 med forsæt til skatteunddragelse ikke at have oplyst om eller selvangivet løn, som blev udbetalt til ham fra G1 Produktion A/S på henholdsvis 48.000,- kr. i 2008 og 48.000,- kr. i 2009 samt 4.000,- kr. i 2010, ligesom han ved grov uagtsomhed uberettiget selvangav befordringsfradrag med beløb på 100.000, - kr. for 2008, på 78.637,- kr. for 2009, på 73.150,- kr. for 2010 og på 34.650 kr. for 2011, selvom han havde fri bil til rådighed fra sin arbejdsgiver, G1 Produktion A/S, alt hvorved det offentlige blev unddraget i alt 150.387,- kr. i skat.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har erkendt skyldig med hensyn til de omhandlede befordringsfradrag og i øvrigt nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet V.1. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der har været fremlagt opgørelse vedrørende T med underbilag vedrørende perioden august 2007 til januar 2010. Opgørelsen og underbilagene er SKAT blevet bekendt med i forbindelse med revision af skatteforholdene hos den daværende arbejdsgiver, G1 Produktion A/S. 

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i ved grov uagtsomhed uberettiget at have selvangivet befordringsfradrag som anført i anklageskriftet.        

Med hensyn til den ikke selvangivne løn, må det lægges til grund, at der hos arbejdsgiveren blev fundet en udførlig opgørelse med underbilag over beløb som angiveligt er blevet udbetalt og prissatte varer som angiveligt er blevet overdraget til T i 2008, 2009 og 2010. Efter vidneforklaringen afgivet af V.1 må det videre lægges til grund, at der på virksomheden er blevet fundet tilsvarende opgørelser for så vidt angår andre ansatte, der i meget vidt omfang har vedtaget bøder for skattesvig i den anledning. De ledende medarbejdere hos arbejdsgiveren er ikke indkaldt som vidner, idet straffesager mod dem efter det oplyste ikke er afgjort.

Herefter og når henses til indholdet af de omhandlede underbilag samt til V.1´s forklaring om sin gennemgang at lønsedlerne, finder retten det bevist, at T har modtaget løn som anført i anklageskriftet uden at oplyse dette til skattemyndighederne.

Retten dømmer herved T for skattesvig som anført i anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 120.000 kr., jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1 og 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

T skal betale en bøde på 120.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

........................................................

Vestre Landsrets dom af 8. juli 2015, 13. afdeling nr. S-0021-15

Byretten har den 12. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 11- 6416/2014).

Påstande

Tiltalte T har påstået frifindelse for overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1, ved for indkomstårene 2008-2010 med forsæt til skatteunddragelse ikke at have oplyst om eller selvangivet løn fra G1 Produktion A/S som nærmere anført i tiltalen.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer 

Tiltalte og vidnet V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af vidnet V.2.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke på noget tidspunkt har modtaget "sort" løn, heller ikke i form af naturalier. Han tænker, at regnskabet kunne være en af LF´s fiduser. LF var ikke altid lige fin i kanten. LF er tidligere politibetjent og havde bl.a. gps-sporing på alle selskabets køretøjer og overvågningskameraer opsat, og han har måske villet gardere sig på en eller anden måde. Han havde under sin ansættelse et udmærket forhold til LF, men de var ikke venner. Han kender ikke NK nærmere. Han har ikke været bekendt med regnskabet, som han først har set hos Politiet. LF blev meget sur, hvis man glemte at aflevere dagsrapporter og ugestatistik, men han har ikke oplevet at blive trukket i løn i den anledning.

Han arbejdede dels som sælger dels som servicemedarbejder i virksomheden. Han havde en antagelse om, at nogle medarbejdere fik udbetalt "sort" løn. Denne antagelse var baseret på, at der ind imellem var medarbejdere, ofte udlændinge, som var ansat til at udføre enkeltstående opgaver.

V.2 var også ansat hos G1 Produktion A/S. De kørte begge i det samme område i ... . Han var ikke under sin ansættelse i selskabet klar over, hvor meget V.2 fik i løn, herunder heller ikke, om han modtog "sort" løn. I forbindelse med straffesagen mod LF fortalte V.2 ham, at han havde modtaget "sort" løn. V.2 kom ofte hos ham privat, da tiltalte tog defekte pumper med for V.2 til service på selskabets adresse og havde reservedele med tilbage til V.2.

Foreholdt, at V.2 under straffesagen mod LF har forklaret, at han bl.a. fik udbetalt "sort" løn i en postkasse hos tiltalte, har han forklaret, at det er rigtigt, at V.2 havde en postkasse i hans carport. Tiltalte lagde post fra selskabet til V.2 i postkassen. Der var tale om kuverter med uudfyldte servicerapporter. Det er muligt, at der også har været penge i disse kuverter, men det har han i så fald ikke været klar over.

Ved ansættelsen i 2006 kendte han ikke virksomheden i forvejen. Han blev oprindeligt aflønnet med 25.000 kr. om måneden og havde herudover fri telefon og bil til arbejdskørsel til rådighed. På et tidspunkt fik han et godt tilbud fra en konkurrerende virksomhed, og han opsagde derfor sit job hos selskabet. LF spurgte, hvad han skulle have for at blive, og han fik herefter en månedlig lønforhøjelse på 10.000 kr. og fri bil. LF spurgte, om han var interesseret i en alternativ ordning, men de talte ikke nærmere herom. Der blev ikke mellem de ansatte talt om løn.

Han har kørt ... ud til kunder. Han havde da følgesedler med, og betalingen skete til NK. Han har aldrig modtaget kontant betaling for ... . Han har fået sin fastnettelefon betalt af selskabet, da han fik en telefax hjem, som han skulle sende servicerapporterne til selskabet på. Den rykker, der er omtalt i regnskabet, må angå selskabet.

Forevist faktura nr. 47227 vedrørende G2 Murer ApS, jf. ekstrakten side 37, har han forklaret, at der ikke er tale om betaling for arbejde, han har fået udført derhjemme.

Der stod ikke i hans ansættelsesaftale noget om en bødeordning ved manglende indlevering af dagsrapporter og ugestatistikker. Han har først set underbilagene til regnskabet i ekstrakten side 22 hos Politiet. Som medarbejder kunne man købe eksempelvis ... til indkøbspris. Det var LF, man skulle tale med om det, men han har kun i begrænset omfang gjort brug af denne adgang.

Han var allerede ansat i selskabet, da V.2 blev ansat. V.2 har for nylig fortalt ham, at han blev aflønnet med 22.000 kr. pr. måned. Tiltalte arbejder i dag som sælger hos G3. Han får 39.000 kr. + pension i løn, og herudover har han fri bil, telefon og internet. Han har ikke i de nævnte indkomstår haft indtægt andre steder fra.

V.1 har supplerende forklaret, at der hos G1 Produktion A/S blev fundet en mappe indeholdende regnskaber for 15 medarbejdere. Der var håndskrevne underbilag til alle regnskaber. Regnskaberne var udarbejdet efter de samme principper, men de månedlige beløb i venstre kolonne var ikke de samme. I forhold til højre kolonne kunne der både være tale om kontantbetalinger og om naturalieydelser i form af benzinkort, køkkenmaskiner og andet. Hun talte med alle de ansatte, som havde et regnskab i mappen, og de var alle klar over, at de naturalier og kontantbeløb, der var opregnet i regnskabet, ikke fremgik af deres lønseddel. Håndskriften på bilagene ligner LF´s håndskrift, og de har antaget, at initialerne "..." står for NK. Forevist faktura nr. 47227 vedrørende G2 Murer ApS, jf. ekstrakten side 37, har hun forklaret, at hun har set, hvordan fakturaen er behandlet i selskabets bogholderi. Der er her udstedt en faktura den 19. marts 2008 til G2, men senere er der udstedt en kreditnota på det samme beløb til den samme virksomhed. Hun er lidt usikker på, hvem fakturaen i ekstrakten side 37 er udstedt til, da hendes bilag ser anderledes ud. Vedrørende faktura nr. 0058 af 25. juni 2008 fra TDC til bl.a. tiltalte, jf. ekstrakten side 44, har hun forklaret, at hun også her har gennemgået bogholderiet, og regningen er betalt af selskabet. I forhold til sagerne med de øvrige medarbejdere, der har erkendt at have modtaget "sort" løn, husker hun ikke at have set kreditnotaer udstedt af selskabet.

V.2 har forklaret, at han var ansat hos G1 Produktion A/S fra januar 2008 til maj 2010. Han var til ansættelsessamtale hos LF. Startlønnen var 22.000 kr. med mulighed for en lønstigning til 32.000 kr. ved udgangen af prøvetiden. Ved prøvetidens udløb blev han imidlertid kaldt ind til LF og fik at vide, at han i stedet for lønforhøjelsen på 10.000 kr. pr. måned kunne få 2.500 kr. "sort" hver 14. dag, hvilket han nødtvungent accepterede. Han var ikke klar over, hvad de øvrige sælgere fik i løn. Han havde også en bil til rådighed, som måtte anvendes til arbejdsmæssig kørsel. Den "sorte" løn blev primært udbetalt kontant. Han fik enkelte gange også naturalier.

Forevist regnskabsbilag vedrørende T, jf. ekstrakten side 22, har han forklaret, at han under sagen mod LF fik forevist sit eget regnskab, som var opbygget på samme måde. Selv havde han i højre kolonne kun få poster, da han primært modtog kontantbetaling. Han fik kontanterne, når han var på selskabets adresse i ...1 . Tiltalte havde også kontanter med til ham fra selskabet. Kontanterne lå i kuverter, og han ved ikke, om tiltalte var klar over, hvad der var i kuverterne. Vidnet har ikke talt med tiltalte herom. Det var naturligt, at han fik posten leveret hos tiltalte, da tiltalte oftere var i ...1 . Tiltalte bor kun 30 km fra vidnet. Vidnet kører i dag som sælger og tjener månedligt 39.000 kr. + pension. Der lå 2.500 kr. ad gangen i kuverterne. Pengene lå i en kuvert for sig selv. Han fik også tilbud og materiale vedrørende ... . Disse papirer lå også som regel i kuverter. Der stod ikke noget på kuverterne med pengene.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte som anført i tiltalen har optjent løn, der er udbetalt enten i kontanter eller i form af naturalier, og at tiltalte ikke har oplyst herom eller selvangivet denne løn.

Det fremgår imidlertid af det regnskab, der vedrører betalingen af lønnen, at tiltalte i 2008 og 2009 alene har fået udbetalt 76.841,66 kr. i kontanter eller i form af naturalier. Det fremgår videre, at han i 2010 ikke har fået noget udbetalt, men at der 12 gange er konteret beløb på 500 kr. med angivelsen "dagsrapport m.m.", "ikke afleveret dagsrapport" og "ikke afleveret ugestatistik". Tiltalte har bestridt, at der var indgået nogen aftale med arbejdsgiveren om, at manglende aflevering af dagsrapport mv. skulle medføre et træk i lønnen. Tiltales ansættelsesaftale med arbejdsgiveren er ikke dokumenteret under sagen.

Der er herefter ikke ført bevis for, at tiltalte i 2008 og 2009 har fået udbetalt mere end 76.841,66 kr., eller at han skulle have fået udbetalt noget i 2010. Som tiltalen er rejst, er tiltalte herefter alene skyldig i forsætlig skatteunddragelse med et beløb på 76.841,66 kr., hvorved det beløb, der er unddraget i skat, i hvert fald kan fastsættes til 135.000 kr.

Som følge heraf nedsættes bøden til 100.000 kr.

Med denne ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at bøden nedsættes til 100.000 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.