Dato for udgivelse
05 Oct 2015 12:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Sep 2015 12:27
SKM-nummer
SKM2015.636.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-1431643
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Lønsumsafgiftspligt og registrering
Emneord
Lønsumsafgift - uddannelsessøgende læger
Resumé

Skatterådet bekræfter, at Spørger ikke er lønsumsafgiftspligtig i forbindelse med aflønning af uddannelsessøgende læger, der ansættes af praktiserende læger.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit D.B.5.1.

Redaktionelle noter

Påklaget til Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten

Spørgsmål:

  1. Er Spørger lønsumsafgiftspligtig i forbindelse med aflønning af uddannelsessøgende læger?

Svar:

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en dansk region.

Alment praktiserende læger kan virke som tutorlæger, når Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har givet tilladelse. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse tildeler tutorlægen en uddannelsessøgende læge med et halvt års varsel.

Den uddannelsessøgende læge ansættes i tutorlægens lægevirksomhed, og modtager inden ansættelsen en ansættelseskontrakt med reference til overenskomsten mellem PLO og Yngre Læger og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Arbejdsgiveransvaret over for den uddannelsessøgende læge og tredjemand ligger hos den ansættende myndighed, som for uddannelsessøgende læger i fase 2 og 3 er tutorlægepraksis. Tutorlægen er endvidere ansvarlig for tegning af ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring for uddannelsessøgende læger i fase 2 og fase 3.

Instruktionsbeføjelsen i den periode, den uddannelsessøgende læge er i almen praksis, udføres af tutorlægen i overensstemmelse med gældende love og overenskomst om almen praksis. Tutorlægen er overordnet læge i forhold til den uddannelsessøgende læge såvel i faglig henseende som i henseende til arbejdets tilrettelæggelse og i forhold til patienterne.

Godkendte tutorlæger er berettiget til tilskud til ansættelse af den uddannelsessøgende læge, som Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har givet tilladelse til.

For at lette administrationen i forhold til den enkelte tutorlæge, udbetaler Spørger på tutorlægens vegne løn direkte til den uddannelsessøgende læge i godkendte uddannelsesforløb efter overenskomst mellem PLO og Yngre Læger.

Spørger sender herefter en regning til praksislægerne.

Spørger finansierer 68 % af lønudgifterne (dvs. løn inkl. tillæg, feriepenge, pension og bidrag) til uddannelsessøgende læger i fase 2 og 61 % til uddannelsessøgende læger i fase 3.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at Spørger ikke er lønsumsafgiftspligtig i forbindelse med aflønning af uddannelsessøgende læger.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke er lønsumsafgiftspligtig i forbindelse med aflønning af uddannelsessøgende læger.

Lovgrundlag

Af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, fremgår følgende:

"Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, nr. 3, nr. 5 og 6, nr. 10-12, nr. 15 og 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven. Der betales tillige afgift af virksomheder, der udgiver eller importerer aviser."

Videre fremgår det af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, at:

"Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret opgjort efter reglerne i 2.-4. pkt., jf. dog stk. 2 og 5....."

Praksis

SKM2009.147.LSR

Løntilskud, som en virksomhed modtog fra en kommune vedrørende ansatte i fleksjob, kunne modregnes ved beregning af lønsummen. Da ansatte i fleksjob ikke kan antages at præstere en arbejdsydelse, der svarer fuldt ud til den udbetalte løn, finder retten, at tilskud til fleksjobordningen udbetalt til arbejdsgiverne kan modregnes ved beregning af lønsummen, jf. § 3, stk. 1, i lønsumsafgiftsbekendtgørelsen.

Begrundelse

I henhold til lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, skal lønsumsafgiftspligtige virksomheder til lønsummen medregne enhver form for løn, som virksomhedens ansatte har erhvervet inkl. alle tillæg, uanset om de indgår i lønnen eller ydes særskilt.

Det er efter en konkret vurdering SKATs opfattelse, at de uddannelsessøgende læger - uanset at disses løn udbetales af Spørger - må anses for ansatte i tutorlægens lægevirksomhed.

Der er herved bl.a. henset til det oplyste om, at de uddannelsessøgende læger indgår ansættelsesaftaler med tutorlægerne, at arbejdsgiveransvaret over for den uddannelsessøgende læge og tredjemand ligger hos tutorlægerne, samt at tutorlægerne har instruktionsbeføjelsen over for den uddannelsessøgende læge.

Under hensyn til, at de uddannelsessøgende læger ikke kan betragtes som ansatte hos Spørger, er Spørger ikke lønsumsafgiftspligtig i forbindelse med aflønning af uddannelsessøgende læger.

Lønsumsafgiftspligten af vederlaget til den uddannelsessøgende læge påhviler i stedet tutorlægens virksomhed.

Det bemærkes, at SKAT i denne forbindelse ikke har taget stilling til, om Spørger er en lønsumsafgiftspligtig virksomhed, jf. lønsumsafgiftslovens § 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej". 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.