Dato for udgivelse
13 Oct 2015 10:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Dec 2014 08:44
SKM-nummer
SKM2015.650.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-2402-14
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige
Emneord
Proportionalitetsprincip, mistanke, motorkøretøj
Resumé

SKAT havde beslaglagt en registreringsattest og nummerplader til en personbil, idet man havde rimelig begrundet mistanke om, at A havde overtrådt registreringsafgiftsloven. Formålet var at sikre det offentliges krav vedrørende afgift m.v.

A ønskede beslaglæggelsen forelagt for retten.

Byretten og Landsretten fandt at øjemedet med beslaglæggelse ville være spildt, hvis man skulle have afventet rettens kendelse.

Reference(r)

Retsplejeloven § 802, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2 A.C.3.1.2.3

Vestre Landsrets kendelse af 2. december 2014, 5. afdeling nr. S-2402-14

Parter

Anklagemyndigheden

mod

A

Afsagt af landsdommerne

Henrik Twilhøj, Chr. Bache og Hanne Harriiz Pedersen

..........................................................

Byrettens kendelse af 13. oktober 2014, nr. 2-6239/2014

Udskrift fra retsbogen

"...

Beslaglæggelse

Anklager RK var mødt for anklagemyndigheden.

Der blev fremlagt anmodning af 10. september 2014 om godkendelse af beslaglæggelse af nummerplade og registreringsbevis til tysk indregistreret bil ... .

Mistænkte A var ikke mødt. Ifølge udskrift af det Centrale Person Register pr. 12. september 2014 var mistænktes adresse .... En underretning af 16. september 2014 om retsmødet er returneret. Der er sendt en ny underretning til mistænkte den 9. oktober 2014 til samme adresse, hvor mistænkte ifølge en udskrift af samme dato fra det Centrale Person Register stadig var tilmeldt.

Anklageren oplyste, at beslaglæggelsen er foretaget af Politiet på SKATs vegne den 6. september 2014 kl. 13.30 i medfør af toldlovens § 83 i forbindelse med en færdselsforseelse. A har samme dag anmodet om, at beslaglæggelsen blev forelagt for retten. Retten har ved en fejl fra SKATs side først modtaget sagen den 10. september 2014 kl. 15.03.

Anklageren oplyste, at A er mistænkt for overtrædelse blandt andet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, og registreringsbekendtgørelsens § 7 og § 17.

Anklageren redegjorde for sagen med henvisning til det anførte i anmodningen og i SKATs afgørelse af 9. september 2014 og indbringelsesskrivelse af samme dato. Mistænktes adresse er rettelig ... nr.  x og ikke nr. y, og mistænkte har oplyst, at han har været i landet cirka 6 gange om måneden og ikke om året.

Kendelse 

Retten afsagde kendelse:

Efter det oplyste stod den omhandlede bil registreret i mistænktes navn, og mistænkte har indført bilen i Danmark. Ifølge mistænktes egne oplysninger har han arbejdet off-shore og været i Danmark 6 gange om måneden og anvendt bilen både til privatkørsel og erhvervskørsel. Der er ikke opnået tilladelse til anvendelse af bilen som firmabil. Mistænkte har registreret folkeregisteradresse i Danmark sammen med sin samleverske og må formodes at have centrum for livsinteresser i Danmark.

Efter de foreliggende oplysninger er A således med rimelig grund mistænkt for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, og registreringsbekendtgørelsens § 7 og § 17.

Beslaglæggelse af nummerplader og registreringsbevis til den tysk indregistrerede bil må som det mindre i det mere anses for nødvendig for at sikre det offentliges krav blandt andet på afgift, bøde og sagsomkostninger efter retsplejelovens § 802, stk. 2, jf. toldlovens § 83, stk. 1.

Øjemedet ville have været forspildt, hvis man skulle have afventet rettens kendelse, jf. tillige retsplejelovens § 806, stk. 4.

Den omstændighed at beslaglæggelsen er forelagt få dage for sent, kan ikke føre til ophævelse af beslaglæggelsen, idet overskridelsen ikke har haft betydning for sagen.

Retten godkender således beslaglæggelsen, der kan opretholdes indtil videre.

T h i   b e s t e m m e s 

Retten godkender, at politiet har beslaglagt nummerplader og registreringsbevis til tysk indregistreret bil ... hos A, cpr. nr. ... . Beslaglæggelsen kan opretholdes.

..."

...................................................

Vestre Landsrets kendelse af 2. december 2014, 5. afdeling nr. S-2402-14

A kærer kendelse om beslaglæggelse afsagt af Byretten

Fremlagte bilag:

- udskrift af retsbogen for Byretten med bilag

- breve af 6. og 21. november 2014 fra Byretten.

Den 13. oktober 2014 har byretten afsagt kendelse om opretholdelse af beslaglæggelse.

Kendelsen er kæret af A.

Landsretten afsagde

Kendelse 

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens kendelse.

T h i   b e s t e m m e s

Byrettens kendelse stadfæstes.