Dato for udgivelse
13 Oct 2015 11:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Jul 2012 11:47
SKM-nummer
SKM2015.651.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
S-2803-11
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige
Emneord
Proportionalitetsprincip, mistanke, motorkøretøj
Resumé

SKAT havde beslaglagt en registreringsattest og nummerplader til en personbil, idet man havde begrundet mistanke om, at A havde overtrådt registreringsafgiftsloven. Formålet var at sikre det offentliges krav vedrørende afgift m.v.

SKAT havde vurderet, at bilens værdi var så lav, at det ville være forbundet med for mange omkostninger for det offentlige at beslaglægge bilen. Uden registreringsattesten og nummerpladerne ville A være afskåret fra at sælge bilen og køre i den, og registreringsattesten og nummerpladerne repræsenterede derfor selve bilen værdi.

Byretten fandt ikke betingelserne for beslaglæggelse opfyldt.

Kendelsen blev kæret til Vestre Landsret, som fandt betingelserne for beslaglæggelse for opfyldte.

Reference(r)

Retsplejeloven § 802, stk. 2, nr. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2 A.C.3.1.2.3

Vestre Landsrets kendelse af 2. juli 2012, nr. S-2803-11

Parter

Anklagemyndigheden

mod

A

Afsagt af landsdommer

Ulrik Jensen, Lis Frost og Linda Hangaard

.......................................................

Byrettens kendelse af 18. november 2011, nr. K01-3529/2011

Sagens oplysninger 

Ingen var mødt.

Det tidligere fremlagte var til stede.

Fra retsbogen

"...

Anklageren anmodede om, at den af SKAT den 31. august 2011 kl. 13.31 foretagne beslaglæggelse af en registreringsattest og nummerplader til en personbil af mærket VW Bora, registreringsnummer ..., godkendes, og at beslaglæggelsen kan opretholdes, jf. retsplejelovens § 802, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. toldlovens § 83, stk. 1.

På forespørgsel oplyste anklageren, at det alene er registreringsattesten og nummerpladerne, der påstås beslaglagt, samt at beslaglæggelsen alene ønskes foretaget med henblik på at sikre det offentliges krav på sagsomkostninger og et eventuelt bødekrav.

Advokat Jørn B. Svanberg protesterede imod, at anmodningen tages til følge.

Dokumentation fandt sted.

Retten bemærkede, at der er en fejl i gengivelsen af SKATs afgørelse af den 27. januar 2011 i retsbogen for den 12. oktober 2011, idet det retteligt fremgår af afgørelsen, at A forventer at udrejse af Danmark den 7. januar 2012.

Anklageren oplæste med forsvarerens tiltræden den forklaring, som A afgav i retsmødet den 12. oktober 2011, jf. retsbogen, side 3, 2.-4. afsnit fra neden.

A vedstod forklaringen og forklarede supplerende, at hun fortsat ikke ønsker at udtale sig nærmere om, hvorvidt hun har opfattet papiret, som hun modtog fra SKAT, som en tilladelse til at køre i bilen i Danmark, eller ej. Siden januar 2011 har hun boet på adressen ..., når hun har været her i landet. Hun har også af og til opholdt sig på sin ungarske adresse i ... .

Anklageren anførte, at betingelserne i retsplejelovens § 802, stk. 1 og 2, for at beslaglægge registreringsattesten og nummerpladerne er opfyldt. A er med rimelig grund mistænkt for overtrædelse af registreringsafgiftsloven. Hun har i januar 2011 søgt SKAT om tilladelse til at køre i bilen i Danmark, men har fået afslag herpå, da hun ud fra de foreliggende oplysninger har haft til hensigt at opholde sig her i landet i mere end 185 dage. På baggrund af A´s forklaring må det lægges til grund, at hun har modtaget SKATs afgørelse. SKAT har vurderet, at bilens værdi er så lav, at det vil være forbundet med for mange omkostninger for det offentlige at beslaglægge bilen. Derfor har man i stedet valgt at beslaglægge registreringsattesten og nummerpladerne. Uden registreringsattesten og nummerpladerne er A afskåret fra at sælge bilen og køre i den, og registreringsattesten og nummerpladerne repræsenterer derfor selve bilens værdi. Det må forventes, at der fra SKATs side vil blive rejst krav om bødestraf over for A.

Advokat Jørn Svanberg henviste til sine bemærkninger i retsmødet den 12. oktober 2011, jf. retsbogen side 4, 2. afsnit fra oven, og anførte yderligere, at betingelserne for beslaglæggelse i retsplejelovens § 801, stk. 1, nr. 2, og § 802, stk. 2, nr. 2, ikke er opfyldt. Bilens registreringsattest og nummerplader repræsenterer ikke nogen værdi, og en beslaglæggelse af disse effekter kan hverken anses for at være nødvendig for at sikre det offentliges krav på sagsomkostninger eller bøde.

A havde lejlighed til at udtale sig.

..."

Kendelse

Retten afsagde kendelse:

Efter de foreliggende oplysninger er A med rimelig grund mistænkt for overtrædelse af bekendtgørelse nr. 651 af 16. juni 2011 om registrering af køretøjer m.v. § 17, stk. 1, der kan medføre bødestraf, jf. § 100, stk. 3.

En beslaglæggelse af bilens nummerplader og registreringsattest medfører efter rettens opfattelse ikke, at A afskæres fra at råde over bilen for eksempel ved salg eller gave, jf. retsplejelovens § 807 b, stk. 1. På denne baggrund, og da hverken nummerpladerne eller registreringsattesten findes at repræsentere nogen økonomisk værdi, kan en beslaglæggelse af de pågældende effekter ikke anses for nødvendig for at sikre det offentliges krav på sagsomkostninger og bøde. Betingelserne i retsplejelovens § 802, stk. 2, nr. 2, er derfor ikke opfyldt, hvorfor

b e s t e m m e s 

Den af SKAT den 31. august 2011 kl. 13.31 foretagne beslaglæggelse af en registreringsattest og nummerplader til en personbil af mærket VW Bora, registreringsnummer ..., godkendes ikke.

.............................................................

Vestre Landsrets kendelse af 2. juli 2012, nr. S-2803-11

Sagens oplysninger 

Fremlagte bilag:

- brev af 22. juni 2012 fra Statsadvokaten med oplysning om, at kæreskriftet den 10. maj 2012 er forkyndt for A.

Kendelse  

Landsretten afsagde kendelse:

Det tiltrædes, at A med rimelig grund er mistænkt for overtrædelse af bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer ved uberettiget at have benyttet en udenlandsk indregistreret bil til kørsel i Danmark, jf. retsplejelovens § 802, stk. 2, nr. 1.

Beslaglæggelse af registreringsattest og nummerplader er sket til sikring af det offentliges krav på sagsomkostninger og et eventuelt bødekrav, jf. retsplejelovens § 802, stk. 2, nr. 2. Det er oplyst, at beslaglæggelsen er begrænset til registreringsattest og nummerplader for at undgå omkostninger til transport og opbevaring af bilen under sagen, idet disse omkostninger er vurderet ikke at stå i rimeligt forhold til bilens værdi.

I medfør af retsplejelovens § 802, stk. 2, vil der sammen med beslaglæggelse af en bil utvivlsomt kunne ske beslaglæggelse af nummerpladerne. I tilknytning hertil vil der tillige kunne ske beslaglæggelse af bilens registreringsattest. Landsretten finder, at bestemmelsen derfor også giver hjemmel til under sagen foreløbigt at begrænse beslaglæggelse til en bils registreringsattest og nummerplader. En sådan beslaglæggelse indebærer en væsentlig indskrænkning i adgangen til faktisk og retligt at råde over bilen og giver en rimelig sikkerhed for bilens tilstedeværelse ved sagens afslutning, således at den på det tidspunkt eventuelt vil kunne beslaglægges.

Da betingelserne for beslaglæggelse i medfør af retsplejelovens § 802, stk. 2. nr. 1 og 2, derfor er opfyldt

b e s t e m m e s 

Beslaglæggelsen af registreringsattest og nummerplader til personbil VW Bora med registreringsnummer ... godkendes.