Dato for udgivelse
19 Oct 2015 11:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Apr 2015 10:32
SKM-nummer
SKM2015.657.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-4543426
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Onlinebutik - leveringssted - involvering i transporten
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger kan sælge forbrugsvarer til kunder i Danmark via en onlinebutik uden fakturering af dansk moms, når varerne skal afhentes ved selskabets lager i Tyskland, samt at det vil medføre samme resultat, såfremt Spørger ikke bistår med transporten, men alene giver kunderne generelle informationer om fragtpriser.

Rådet bemærker endvidere, at det ved salg fra Spørgers onlineshop til danske private kunder, og Spørger hverken er direkte eller indirekte involveret i transporten, er kundernes ansvar at angive og betale afgifter af varerne, dvs. Spørger har ingen anmeldelsespligt, betalingspligt eller hæftelse for afgifter, som skal betales i Danmark. 

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 14, stk. 1,
Momsloven § 48, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit D.A.6.1.6.

Spørgsmål:

 1. Kan SKAT bekræfte, at Spørger kan sælge forbrugsvarer til kunder i Danmark via en onlinebutik uden fakturering af dansk moms, når varerne skal afhentes ved Spørgers lager i Tyskland, og Spørger hverken bistår med transporten til Danmark, eller giver kunderne konkrete oplysninger om fragtfirma-er/fragtmænd, der kan transportere varerne til kundens adresse i Danmark?

 2. Kan SKAT bekræfte, at Spørger kan sælge forbrugsvarer til danske kunder via en onlinebutik uden afregning af dansk moms, når varerne skal afhentes ved Spørgers lager i Tyskland, og Spørger ikke bistår med transporten til Danmark, men alene giver kunderne generelle informationer om fragtpriser til Danmark?

 3. Kan SKAT bekræfte, at Spørger ikke har nogen anmeldelsespligt, betalingspligt eller hæftelse af nogen art for afgifter, som skal betales i Danmark af punktafgiftspligtige varer, som sælges via onlineshoppen til kunder i Danmark under de omstændigheder, som er beskrevet i spørgsmål 1?

 4. Kan SKAT bekræfte, at Spørger ikke har nogen anmeldelsespligt, betalingspligt eller hæftelse af nogen art for afgifter, som skal betales i Danmark af punktafgiftspligtige varer, som sælges via onlineshoppen til kunder i Danmark under de omstændigheder, som er beskrevet i spørgsmål 2?

Svar:

 1. Ja

 2. Ja

 3. Ja, se dog indstilling og begrundelse

 4. Ja, se dog indstilling og begrundelse

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver i dag butikker i Tyskland, hvorfra der sælges alkohol, sodavand, tobak, slik og andre forbrugsvarer til eksempelvis kunder bosiddende i bl.a. Danmark. Varerne befinder sig fysisk i butikkerne i Tyskland, hvor de ligeledes afhentes af kunderne.

Spørger påtænker at supplere de fysiske butikker med en online-butik, der vil have samme varesortiment som Spørgers fysiske butikker.  Varerne vil befinde sig fysisk på Spørgers lager i Tyskland.

Konceptet for onlinebutikken vil være som følger: 

 1. Kunden bestiller og betaler varerne via onlinebutikken. Der kan være tale om en erhvervskunde eller en kunde, der handler til privat forbrug.
 2. Kunden har mulighed for at afhente de købte varer på Spørgers lager i Tyskland eller arrangere transport af varerne til Danmark via en uafhængig fragtmand.
 3. Der vil altid ske separat afregning af varer og fragt. Varerne betales således altid via onlinebutikken, mens betalingen for fragt altid afregnes separat med den valgte fragtmand.
 4. Hvad angår transporten af solgte varer vil gælde følgende: 
  • På onlinebutikkens webside vil blive oplyst, at kunden kan vælge at afhente varerne selv eller få varerne leveret af en uafhængig fragtmand. Herudover vil blive oplyst, at Spørger har erfaring for, at transport af varer fra Spørgers lager i Tyskland til Danmark vil koste omkring xx DKK pr. 10 kg (det vil sige at den forventede pris per. 10 kg vil blive angivet på onlinebutikkens webside). Endvidere vil der på onlinebutikkens webside være angivet et link til en google søgning, der omfattet ordene "fragtmænd Tyskland Danmark ikke-erhvervsmæssig transport" eller lignende søgeord. 
  • Spørger vil ikke have nogen kontakt med transportører vedrørende transport af varer til kunderne, og Spørger vil ikke angive eller henvise til nogen konkret transportør på onlinebutikkens webside. 
  • Transporten bestilles af kunden i en særskilt transaktion med den fragtmand, som kunden vælger. Kunden skal således selv tage kontakt til fragtmanden, og bestilling af fragt sker via fragtmandens egen hjemmeside på baggrund af kundens egne oplysninger om, hvad der skal transporteres, og hvorfra og hvortil transporten skal ske. Der vil ikke ske nogen overførsel af information vedrørende de købte varer fra Spørger onlinebutik til den valgte fragtmand.
  • Spørger udleverer de købte varer til kunden eller dennes fragtmand ved Spørgers lager i Tyskland, og transporten sker på kundens regning og risiko. Spørger har ingen instruktionsbeføjelser i forhold til fragtmanden.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1 og 2

Det er Spørgers opfattelse, at Spørger kan sælge forbrugsvarer fra sit lager i Tyskland til danske kunder via den påtænkte onlineforretning uden dansk moms, når Spørger ikke bistår med transporten til Danmark og heller ikke giver kunderne oplysninger om konkrete transportmuligheder/fragtmænd.

Spørgsmålet om, hvorvidt Spørgers salg af forbrugsvarer til kunder i Danmark via den påtænkte onlineforretning skal afregnes med dansk (eller tysk) moms afhænger af leveringsstedet. Der skal alene betales dansk moms af varerne, såfremt leveringsstedet er i Danmark.

Når der som her er tale om varer, som skal transporteres fra sælger til kunden vil leveringsstedet i momsmæssig henseende som udgangspunkt være det sted, hvor varen befinder sig på det tidspunkt, hvor transporten påbegyndes, jf. momssystemdirektivets artikel 32, stk. 1.

Heraf følger, at varer, som danske kunder køber i Spørgers onlinebutik som udgangspunkt skal anses for leveret ved Spørgers lager i Tyskland, og derfor ikke skal afregnes med dansk moms.

Dette udgangspunkt kan kun fraviges, såfremt Spørgers salg via onlinebutikken omfattes af undtagelsesreglen om fjernsalg i momssystemdirektivets artikel 33, stk. 1, der er implementeret i ML § 14, stk. 1, nr. 3 ("Fjernsalgsreglen"). Fjernsalgsreglen indebærer, at leveringsstedet i momsmæssig henseende flyttes fra det sted, hvor varen befinder sig ved transportens påbegyndelse til det sted, hvor varen befinder sig ved transportens afslutning.

Det fremgår af ML § 14, stk. 1, nr. 3, at fjernsalgsreglen finder anvendelse, når en vare sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land til Danmark, og den udenlandske sælger er registreringspligtig for dette salg i Danmark, jf. momslovens § 48, stk. 3.

Fjernsalg er i ML § 14, stk. 1, nr. 2 defineret som "salg af varer fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret".

Spørgsmålet om, hvornår der er tale om fjernsalg i ML § 14s forstand har været adresseret i flere afgørelser samt styresignaler, senest SKATs styresignal af 29. september 2014 offentliggjort som SKM2014.671.SKAT.

Det er bl.a. på baggrund af denne praksis Spørgers opfattelse, at en onlinebutik, der som beskrevet ovenfor vil blive drevet af Spørger uden nogen form for samarbejde eller koordinering med fragtmænd, eller anden form for konkret involvering i transporten af de solgte varer, falder uden for fjernsalgsreglens anvendelsesområde.

Det er derfor også Spørger opfattelse, at leveringsstedet for de solgte varer i alle tilfælde, og uanset om køber er momsregistreret i Danmark eller ej, skal anses for at være i Tyskland, hvorfor der ikke skal afregnes dansk moms heraf. 

Spørgsmål 3 og 4

Det er Spørgers opfattelse, at den påtænkte onlineforretning ikke vil medføre nogen anmeldelsespligt, betalingspligt eller hæftelse for Spørger efter danske regler, for så vidt angår punktafgifter, som skal betales i Danmark af varer, der sælges til danske kunder via onlinebutikken. 

Denne konklusion er ligeledes baseret på, at den påtænkte onlineforretning vil blive drevet på det vilkår, at de danske kunder selv skal arrangere transporten til Danmark.

Der henvises til afgørelsen i SKM2013.720.SR, hvor Skatterådet udtalte, at ansvaret for anmeldelse og betaling af eventuel punktafgift påhviler den danske kunde, når denne køber varer via en onlinebutik, og selv arrangerer transporten til Danmark.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan sælge forbrugsvarer til kunder i Danmark via en onlinebutik uden fakturering af dansk moms, når varerne skal afhentes ved selskabets lager i Tyskland, og Spørger hverken bistår med transporten til Danmark, eller giver kunderne konkrete oplysninger om fragtfirmaer/fragtmænd, der kan transportere varerne til kundens adresse i Danmark?

Lovgrundlag

Momslovens § 14, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, har følgende ordlyd:

"§ 14. Leveringsstedet for varer er her i landet i følgende tilfælde:

1. Når varen ikke forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet.

2. Når varen forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren påbegyndes. Leveringsstedet er dog ikke her i landet, når varen installeres eller monteres i udlandet af leverandøren eller for dennes regning, eller når varen sælges ved fjernsalg til andre lande og virksomheden er registreringspligtig for dette salg i det andet EU-land. Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret efter §§ 47, 49-50 a eller 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

3. Når varen forsendes eller transporteres her til landet og varen installeres eller monteres her i landet af en udenlandsk leverandør eller for dennes regning eller varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. § 48, stk. 3."

Momslovens § 48, stk. 3, har følgende ordlyd:

"Afgiftspligtige personer, der leverer varer ved fjernsalg her til landet fra andre EU-lande, jf. § 14, nr. 3, skal uanset § 47, stk. 2, ikke registreres og betale afgift her i landet, når leveringen vedrører andre varer end punktafgiftspligtige varer, jf. § 34, stk. 1, nr. 3, og den samlede levering her til landet ved fjernsalg hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 280.000 kr."

Praksis

SKM2014.606.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en tysk virksomhed kan sælge bl.a. protein- og kosttilskud til danske kunder fra sin hjemmeside alene med tysk moms, såfremt kunderne selv skal sørge for afhentning i Tyskland

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at det samme vil være tilfældet, såfremt Spørgeren udvirker købsprocessen således, at Spørgers hjemmeside automatisk videresender oplysninger til fragtmanden om afhentningsadresse, leveringsadresse, faktureringsadresse og prisen på fragten. Spørger organiserer herved reelt transporten af varerne sammen med transportørerne, idet køberen blot skal godkende en på forhånd udarbejdet transportaftale - en transportaftale, som er sammenstykket af sælgeren og transportøren i fællesskab. I dette tilfælde skal varerne faktureres med dansk moms.

SKM2013.720.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørger fra Tyskland kan sælge blandt andet kolonialvarer, øl, vin og sodavand via et allerede etableret online-handelskoncept til danske kunder alene med tysk moms, når kunderne selv afhenter varerne.

Skatterådet kan endvidere bekræfte, at spørger kan henvise til/anbefale en dansk og/eller en tysk transportør til transport af de købte varer fra spørgers lager i Tyskland til kundens adresse i Danmark, uden at der skal pålægges dansk moms.

Skatterådet bemærker dog, at besvarelsen ikke udelukker, at SKAT efterfølgende på baggrund af yderligere tilvejebragte oplysninger om de konkret foretagne transaktioner konstaterer, at der efter en samlet helhedsbedømmelse af transaktionerne, eller eventuelt ud fra misbrugsbetragtninger, er tale om fjernsalg, og dermed skal afregnes dansk moms.

SKM2011.207.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørger kan sælge træpiller fra sit tyske lager uden dansk moms via selskabets danske hjemmeside og modtage betaling herfor med betalingskort eller bankoverførsel til selskabets danske bankkonto. Skatterådet kan endvidere bekræfte, at spørger kan foretage en henvisning til en ekstern fragtmand i forbindelse med modtagelsen af bestillingen af varer, hvor kunden betaler direkte til fragtmanden, uden at dette medfører afregning af dansk moms på de solgte varer. Skatterådet bemærker dog, at besvarelsen ikke udelukker, at SKAT efterfølgende på baggrund af yderligere tilvejebragte oplysninger om de konkret foretagne transaktioner konstaterer, at der efter en samlet helhedsbedømmelse af transaktionerne, eller eventuelt ud fra misbrugsbetragtninger, er tale om fjernsalg, og dermed skal afregnes dansk moms.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers tyske filial, efter ordremodtagelse fra en dansk kunde, kan bestille træpillerne fra en polsk fabrikant til levering direkte til den danske kunde, uden fysisk at have været på den tyske filials lagerplads, uden afregning af dansk moms

Begrundelse

Ved salg fra Spørgers onlineshop vil Spørger skulle fakturere med dansk moms, såfremt forbrugsvarerne i henhold til momsloven har leveringssted i Danmark.

Efter reglerne i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, er leveringsstedet her i landet, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. momslovens § 48, stk. 3. Registreringspligten indtræder ved en omsætning på 280.000 kr., medmindre der er tale om punktafgiftspligtige varer, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 3.

Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Spørger har oplyst, at de varer, som sælges til danske kunder via Spørgers hjemmeside, befinder sig i Tyskland på tidspunktet for indgåelsen af salgsaftalen, samt at kunderne selv sørger for transporten af varerne til Danmark ved selv at afhente varerne i Tyskland - Spørger bistår hverken med transporten til Danmark eller giver kunderne konkrete oplysninger om fragtfirmaer/fragtmænd.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at Spørger ved salget via Spørgers onlinebutik i denne situation ikke kan anses for at være direkte eller indirekte involveret i transporten af varen, og der er derfor ikke tale om fjernsalg, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Salget af varer via Spørgers onlinebutik har under disse forudsætninger ikke leveringssted i Danmark, og salget skal derfor ikke pålægges dansk moms.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan sælge forbrugsvarer til danske kunder via en onlinebutik uden afregning af dansk moms, når varerne skal afhentes ved selskabets lager i Tyskland, og Spørger ikke bistår med transporten til Danmark, men alene giver kunderne generelle informationer om fragtpriser ti Danmark

Lovgrundlag

Der henvises til afsnittet "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til afsnittet "Praksis" under spørgsmål 1.

Begrundelse

Ved salg fra Spørgers onlineshop vil Spørger skulle fakturere med dansk moms, såfremt forbrugsvarerne i henhold til momsloven har leveringssted i Danmark.

Efter reglerne i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, er leveringsstedet her i landet, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. momslovens § 48, stk. 3. Registreringspligten indtræder ved en omsætning på 280.000 kr., medmindre der er tale om punktafgiftspligtige varer, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 3.

Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Spørger har oplyst, at Spørger i forbindelse med det beskrevne salg under spørgsmål 2 vil oplyse køberne om, at Spørger har erfaring for, at transport af varer fra Spørgers lager til Danmark vil koste omkring xx kr. pr. 10 kg, ligesom Spørgers hjemmeside vil linke til en google-søgning omfattende ordene "fragtmænd Tyskland Danmark ikke-erhvervsmæssig transport". Det lægges til grund for besvarelsen, at Spørger ingen indflydelse har på resultatet af den pågældende google-søgning.

SKAT bemærker, at der ikke er tale om fjernsalg, når sælgeren af varerne foretager en oplistning af mulige transportører på sin hjemmeside eller lignende i forbindelse med salget, såfremt denne oversigt blot er udtryk for, at sælgeren selv har undersøgt, hvilke transportører der kan tænkes at ville forestå transporten og derefter ønsker at informere sine kunder herom som en service, jf. SKM2014.671.SKAT.

Sælgeren kan ligeledes uden at blive anset for at være indirekte involveret i transporten endvidere anføre enkelte generelle oplysninger omkring fragten, som kan have betydning for, hvem der for køberen er relevant at kontakte med henblik på at aftale en transport.

Det er SKATs opfattelse, at Spørger på sin hjemmeside kan anføre oplysninger omkring gennemsnitlige/skønnede fragtpriser på sin hjemmeside uden at blive anset for at være indirekte involveret i transporten - dette under forudsætning af, at oplysningerne ikke er udtryk for, at Spørger har kommunikeret med konkrete transportører og med oplysningerne tilsigter, at Spørgers kunder vælger disse transportører.

Under hensyn til det oplyste om, at Spørger bl.a. ikke har nogen kontakt med transportører vedrørene transport af sine varer til kunderne, at transporten bestilles særskilt af kunden, at der ikke sker nogen overførsel af informationer fra Spørgers hjemmeside til transportøren, at Spørger ikke har nogen instruktionsbeføjelser over for transportøren, samt at transporten sker for kundens regning og risiko, er det SKATs samlede vurdering, at Spørgers salg af varer fra onlineshoppen til danske kunder ikke opfylder betingelserne i momsloven for at have leveringssted i Danmark.

Salget af varer via Spørgers onlineshop skal under disse forudsætninger ikke pålægges dansk moms.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at selskabet ikke har nogen anmeldelsespligt, betalingspligt eller hæftelse af nogen art for afgifter, som skal betales i Danmark af punktafgiftspligtige varer, som sælges via onlineshoppen til kunder i Danmark under de omstændigheder, som er beskrevet i spørgsmål 1.

Lovgrundlag

Kommissionens forordning nr. 3649/92 artikel 1 har følgende ordlyd:

"Hvis punktafgiftspligtige varer, der allerede er overgået til forbrug i en medlemsstat, er bestemt til anvendelse i en anden medlemsstat, til de formål der er nævnt i artikel 7 i direktiv 92/13/EØF (nu artikel 33 og 34 i direktiv 2008/118/EF), udarbejder den person der er ansvarlig for transporten inden for Fællesskabet et forenklet ledsagedokument. Under transporten af disse varer fra en medlemsstat til en anden skal dokumentet ledsage forsendelsen under hele transporten og fremlægges for medlemsstaternes afgiftsmyndigheder med henblik på kontrol"

I samme forordning har artikel 4 følgende ordlyd:

"Det forenklede ledsagedokument udfærdiges i tre eksemplarer.

Eksemplar 1 opbevares af leverandøren med henblik på afgiftskontrol.

Eksemplar 2 ledsager varerne under transporten og opbevares af modtageren.

Eksemplar 3 ledsager varerne og returneres til leverandøren med et modtagelsesbevis, der udstedes af modtageren og indeholder en angivelse af varernes videre afgiftsbehandling i bestemmelsesmedlemsstaten, hvis leverandøren skal bruge et sådant især i godtgørelsesøjemed. Dette eksemplar vedlægges en eventuel ansøgning om godtgørelse, jf. artikel 22, stk. 3 i direktiv 92/12/EØF (nu artikel 33, stk. 6 i direktiv 2008/118/EF)."

Praksis

SKM2013.720.SR

Skatterådet bemærker, at når en dansk kunde køber punktafgiftspligtige varer på internettet og selv arrangerer transporten til Danmark, er det kundens ansvar at angive og betale afgifter af varerne.

Begrundelse

I Spørgers beskrivelse af de faktiske forhold er anført, at der kan være tale om både erhvervskunder og private kunder, der bestiller og betaler varerne via onlinebutikken. Da der eksistere et særligt regelsæt ved erhvervsmæssigt salg mellem medlemslandene i EU af punktafgiftspligtige varer, er det nødvendigt at sondre mellem de to situationer.

Punktafgifter som er omfattet af EU bestemmelserne er de harmoniserede afgifter, som er de afgifter, der er indført i alle EU-lande, hvilket drejer sig om afgifter på alkoholholdige drikkevarer, tobaksvarer og mineralolieprodukter mv.

Ved salg fra Spørgers onlineshop til danske private kunder og disse selv arrangerer transporten til Danmark jf. spørgsmål 1 og 2, er det kundernes ansvar at angive og betale afgifter af varerne, dvs. Spørger har ingen anmeldelsespligt, betalingspligt eller hæftelse for afgifter, som skal betales i Danmark. Der skal bl.a. betales punktafgifter af følgende varer:

 • alkoholholdige drikkevarer, fx spiritus, vin og øl
 • batterier (lukkede NiCd-batterier)
 • bekæmpelsesmidler (pesticider)
 • bæreposer med hank af plast eller papir
 • chokolade, kakao, lakrids, lakridskonfekt, bolsjer
 • cigaretpapir, skrå og snus
 • el-pærer, lysstofrør og neonrør
 • engangsservice (tallerkener, bestik, kopper)
 • kaffe og te, herunder pulverkaffe
 • kul og energikoks
 • mandler, hasselnødder, jordnødder og lignende
 • mineralolieprodukter, fx benzin, dieselolie og fyringsolie
 • mineralsk fosfor i foderstoffer
 • tobaksvarer, fx cigaretter, cigarer og røgtobak
 • vækstfremmere og antibiotika.

Det bemærkes endvidere, at der herved ikke er taget stilling til, hvordan emballager omfattet af pantbekendtgørelsen skal behandles med hensyn til betaling af pant.

Der er heller ikke taget stilling til eventuelle krav i forhold til markedsføringsregler med hensyn til oplysningspligt til kunderne om betaling af afgifter på hjemmesider mv. eller andre bestemmelser uden for SKATs ressort.

Ved salg til erhvervskunder af varer omfattet af de harmoniserede afgifter, skal den person, der er ansvarlig for transporten, transportøren, udfærdige et forenklet ledsagedokument jf. Kommissionens forordning nr. 3649/92, artikel 1. Spørgers onlineshop er jf. artikel 4 forpligtet til at opbevarer eksemplar 1 af det forenklede ledsagedokument med henblik på eventuel afgiftskontrol. Spørger har ingen anmeldelsespligt, betalingspligt eller hæftelse for afgifter, som skal betales i Danmark.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at selskabet ikke har nogen anmeldelsespligt, betalingspligt eller hæftelse af nogen art for afgifter, som skal betales i Danmark af punktafgiftspligtige varer, som sælges via onlineshoppen til kunder i Danmark under de omstændigheder, som er beskrevet i spørgsmål 2.

Lovgrundlag

Der henvises til afsnittet "Lovgrundlag" under spørgsmål 3.

Praksis

Der henvises til afsnittet "Praksis" under spørgsmål 3.

Begrundelse

Der henvises til afsnittet "Begrundelse" under spørgsmål 3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja, se dog indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.