Dato for udgivelse
28 Oct 2015 11:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Oct 2015 08:36
SKM-nummer
SKM2015.671.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-64-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering + Skat
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Boligselskab, syn, skøn, lighedsgrundsætning, nabo, geoteknisk, rapport
Resumé

Spørgsmålet i sagen var, om der var grundlag for at hjemvise en grundværdiansættelse til fornyet behandling hos vurderingsmyndigheden.

Grundejeren gjorde gældende, at der ikke var taget behørig højde for dårlige jordbundsforhold, og at Landsskatteretten i strid med en fast administrativ praksis havde undladt at hjemvise sagen til fornyet behandling, selvom der var fremlagt geotekniske rapporter for Landsskatteretten, som ikke tidligere havde været fremlagt.

Grundejeren henviste bl.a. til, der ubestridt var dårlige jordbundsforhold på grunden, og at der for naboejendommen - som var eneste anden ejendom i grundværdiområdet - var indrømmet et nedslag for ekstrafundering, samt at Landsskatteretten i hvert fald i 13 sager havde truffet afgørelse om hjemvisning, fordi der var fremlagt en geoteknisk rapport for Landsskatteretten, som ikke tidligere havde været fremlagt.

Byretten frifandt Skatteministeriet og anførte, at grundejeren ikke ved eksempelvis syn og skøn over grundens handelspris eller på anden måde havde godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn, og at det heller ikke var godtgjort, at Landsskatterettens skøn var foretaget på forkert grundlag.

Desuden anførte byretten, at Landsskatteretten under de foreliggende omstændigheder ikke var forpligtet til at hjemvise sagen, og at grundejerens synspunkter vedrørende de forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger i relation til naboejendommen ikke kunne føre til andet resultat.

Grundejeren ankede sagen til landsretten og gjorde supplerende gældende, at Landsskatterettens kendelse led af begrundelsesmangler.

Landsretten anførte, at den ene af de to geotekniske rapporter - som begge viste behov for ekstrafundering - var udarbejdet inden grundejerens underskrift af det betingede skøde på ejendommen, og at det således måtte lægges til grund, at købesummen for grunden var fastsat under hensyn til behovet for ekstrafundering.

Herefter og i øvrigt af de grunde, byretten havde anført, stadfæstede landsretten byrettens frifindende dom (SKM2015.118.BR), idet Landsskatterettens kendelse heller ikke sås at lide af nogen begrundelsesmangel.

Reference(r)

Vurderingsloven § 13

Henvisning

Den juridiske vejlednings 2015-2 H.A.3.1

Parter

H1 Boligselskab
(advokat Hans Elgaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Mattias Chor)

Afsagt af landsdommerne

Norman E. Cleaver, Gerd Sinding (kst.) og Lasse Bødker Grymer (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 12. december 2014 (BS 10N-475/2014) er anket af H1 Boligselskab med påstand som for byretten om, at indstævnte skal anerkende, at vurderingen pr. 1. januar 2003 for ejendommen beliggende ...2-1, hjemvises til vurderingsmyndigheden til fornyet behandling.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at H1 Boligselskab erhvervede ejendommen beliggende ...2-1 ved et betinget skøde, som boligselskabet underskrev den 2. januar 1987. Af det betingede skødes § 1 fremgår følgende:

"...

Parcellen, der i henhold til vedhæftede udstykningskort er af areal 24.037m², overdrages til køberne i den stand, hvori den nu er og forefindes og som påvist med rette tilliggende og tilhørende, hvorved bemærkes, at kommunen ikke påtager sig noget ansvar for bundforholdene, som køberne forinden købet har haft lejlighed til nærmere at undersøge.

..."

Ifølge det betingede skøde, var købesummen aftalt til 5.082.609,75 kr. Som anført i Landsskatterettens kendelse af 18. november 2013, blev købesummen imidlertid reguleret til 6.315.721,75 kr. Af et brev af 2. januar 1987 fra advokat TO til kommunen fremgår, at den regulerede købesum for 1.182.604 kroners vedkommende udgjorde kloaktilslutningsbidrag og for 50.508 kroners vedkommende udgjorde antennetilslutningsbidrag.

Endeligt skøde blev underskrevet af H1 Boligselskab den 10. marts 1987 og af kommunen den 17. marts 1987.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Appellanten har for landsretten supplerende anført, at Landsskatterettens kendelse af 18. november 2013 ikke er tilstrækkeligt begrundet, og at dette bør føre til, at sagen hjemvises til vurderingsmyndigheden til fornyet behandling.

Indstævnte har heroverfor anført, at Landsskatterettens kendelse af 18. november 2013 er tilstrækkeligt begrundet, og at det i øvrigt ikke kan føre til hjemvisning af sagen til vurderingsmyndigheden, hvis Landsskatterettens begrundelse ikke anses for tilstrækkelig, men alene til hjemvisning af sagen til Landsskatteretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

De to geotekniske rapporter, som H1 Boligselskab har fremlagt i forbindelse med sagens behandling for Landsskatteretten, er dateret henholdsvis den 24. oktober 1985 og den 16. februar 1987. Den første geotekniske rapport forelå således inden boligselskabets underskrift af det betingede skøde den 2. januar 1987, mens den anden geotekniske rapport fremkom i tiden mellem underskriften af det betingede skøde og underskriften af det endelige skøde.

Allerede i den geotekniske rapport af 24. oktober 1985 blev der peget på behovet for ekstrafundering, og det må således lægges til grund, at købesummen for grunden var fastsat under hensyn hertil. Fremkomsten af den geotekniske rapport af 16. februar 1987 medførte et begrænset yderligere behov for ekstrafundering, men der er ikke for landsretten fremkommet nærmere oplysninger om udgifterne i den forbindelse.

Herefter og i øvrigt af de grunde, byretten har anført, stadfæster landsretten byrettens dom, idet det bemærkes, at Landsskatterettens kendelse ikke ses at lide af nogen begrundelsesmangel.

H1 Boligselskab skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 50.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand. Det er for landsretten oplyst, at sagens værdi udgør 484.581 kr. Beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er fastsat under hensyn hertil samt under hensyn til sagens karakter og omfang. Det er oplyst, at Skatteministeriet ikke er momsregistreret.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 Boligselskab betale 50.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.