Dato for udgivelse
03 Nov 2015 11:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Oct 2015 12:34
SKM-nummer
SKM2015.681.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-1343-15
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Pantefogedudlæg
Resumé

Spørgsmålet i kæresagen var overordnet, om kærendes indsigelser mod et pantefogedudlæg af 2. maj 2011 var fremsat efter fristen i skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 3. Kærende havde bl.a. under sagen anført, at udlægget var ugyldigt som følge af, at der var foretaget et samlet udlæg til sikkerhed for flere krav tilhørende forskellige kreditorer.

Landsretten tiltrådte af de af byretten anførte grunde, at indsigelserne mod gyldigheden af pantefogedudlægget var fremsat for sent, jf. skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 3, og at sagen var afvist fra domstolene som følge heraf.

Da sagen under henvisning til retsplejelovens § 232, stk. 2, var blevet færdigbehandlet ved civilretten ved afholdelse af hovedforhandling, fandt landsretten på denne baggrund og under hensyn til sagens værdi og udfald, at de af byretten fastsatte sagsomkostninger var passende.

Landsretten stadfæstede således byrettens dom (SKM2015.514.BR).

Reference(r)

Skatteinddrivelsesloven § 6, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2 G.A.2.2.3.2.2

Parter

A
(selvmøder)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anders Roed)

Afsagt af landsretsdommerne

Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Benedikte Holberg

Sagens baggrund og parternes påstande

Ingen var mødt eller indkaldt.

Det tidligere fremlagte og sagens akter var til stede.

Kærende, A, har nedlagt påstand om, at landsretten realitetsbehandler den sag, der er afgjort ved Byrettens dom af 22. maj 2015 (sag BS 46D-2611/2014), subsidiært hjemviser sagen til realitetsbehandling ved byretten. Kærende har endvidere nedlagt påstand om, at de ham ved dommen pålagte sagsomkostninger på 60.000 kr. nedsættes til et lavere beløb.

Indkærede, Skatteministeriet, har påstået afvisning af kæremålet som følge af fristoveroverskridelse, men har ikke fremsat bemærkninger vedrørende de af kærende nedlagte påstande.

Ved kendelse af 9. juli 2015 meddelte landsretten kærende tilladelse til kære trods fristoverskridelse og fastsatte frister for eventuelle yderligere indlæg fra parterne til henholdsvis den 24. august 2015 og den 14. september 2015.

Landsretten har ikke modtaget yderligere indlæg fra parterne.

Efter votering afsagdes

K e n d e l s e

Landsretten tiltræder af de af byretten anførte grunde, at kærendes indsigelser mod gyldigheden af pantefogedudlægget, der blev foretaget den 2. maj 2011, er fremsat for sent, jf. skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 3, og at sagen er afvist fra domstolene som følge heraf.

Sagen blev af kærende fejlagtigt anlagt ved civilretten i stedet for fogedretten, og der blev udvekslet processkrifter og påstandsdokumenter som i en almindelig civil sag. Sagen blev under henvisning til retsplejelovens § 232, stk. 2, færdigbehandlet ved civilretten ved afholdelse af hovedforhandling den 27. april 2015. På denne baggrund og under hensyn til sagens værdi og udfald findes de af byretten fastsatte sagsomkostninger passende. Landsretten stadfæster således tillige dommens bestemmelse herom.

T h i   b e s t e m m e s

Byrettens afgørelse om afvisning af sagen og om sagsomkostninger stadfæstes.

A skal i kæremålsomkostninger betale 2.500 kr. til Skatteministeriet. Beløbet skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.

Sagen sluttet.