Dato for udgivelse
17 Nov 2015 11:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Nov 2014 10:25
SKM-nummer
SKM2015.713.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-17-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, taxi, sikkerhedsstillelse, lønsumsafgift, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, vognmandsvirksomhed, sagsbehandlingstid, fængsel, betinget
Resumé

T var tiltalt for skattesvig og svig m.h.t. arbejdsmarkedsbidrag, A-skatter og lønsumsafgift. T fortsatte med at drive sin taxivognmandsvirksomhed efter at SKAT tvangsafmeldte T´s registrering for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og lønsumsafgift.  T´s chauffører havde fået udleveret lønsedler af T som viste en højere indkomst, end den T havde indberettet. Han havde derved unddraget for 2.085.224 kr. i skat, 1.068.651 kr. i arbejdsmarkedsbidrag og 2.966.423 kr. i A-skat samt 451.948 kr. i lønsumsafgift.

T forklarede at hans indtjening var faldet og at det ofte kneb med at få afregnet de indkørte beløb. Det var T alene, der stod for ledelsen af vognmandsvirksomheden. T afregnede med chaufførerne, lavede løn på sin computer og videresendte indeholdt A-skat m.v. Chaufførerne afleverede kopier af de trafikbøger, som de udfyldte ved vagternes begyndelse og afslutning. Oplysningerne førte han ind i en inddateringsrapport på sin pc og afregnede herefter straks kontant indkørte beløb med chaufførerne. Efterfølgende udarbejdede han lønsedler og sørgede gennem banken for udbetaling til chaufførerne og indbetaling af tilbageholdt A-skat. Der kunne meget vel være differencer i forhold til taxameterregistreringerne p.g.a. at der ikke blev taget højde for spærrede Dankort, fejlture samt kontanter, som nogle chauffører undlod at afregne.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen, men nedsatte det samlede unddragelsesbeløb til 6 mio. kr., henset til at der ikke i f.b.m. efterforskningen af straffesagen er foretaget en fuldstændig revision. Retten lagde til grund, at T ved sine inddateringer vedrørende kørslerne i vognmandsforretningen i hvert fald næsten undtagelsesfrit har lagt de elektroniske registreringer fra taxametrene, som trafikbøgerne også bygger på, til grund, og at han med udgangspunkt heri har udarbejdet lønsedler til og afregnet med de enkelte chauffører og at T efter en række af chaufførernes kørsler fiktivt var overført til T selv, vedrørende de enkelte chauffører har udarbejdet andre lønsedler med et afvigende indhold, som har dannet grundlag for indberetning og indbetaling til SKAT samt bogføring, regnskabsaflæggelse og selvangivelse. T var bekendt med, at registreringen var inddraget af SKAT, men fortav forsætligt at han var fortsat med at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

T idømtes fængsel i 1½ år samt en tillægsbøde på 6 mio. kr. Fængselsstraffen blev gjort betinget på baggrund af den lange sagsbehandlingstid, T´s alder og helbredstilstand.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13
Arbejdmarkedsbidragsloven § 18 (dagældende)
Opkrævningsloven § 17
Straffeloven § 289
Lønsumsafgiftsloven § 18

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 27. november 2014, 8. afdeling nr. S-17-14

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T 

Afsagt af landsdommerne 

M. Lerche, Lone Dahl Frandsen og Niels Fenger (kst.) med domsmænd

..........................................................

Byrettens dom af 17. december 2013, nr. 1-1838/2013

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

T er tiltalt for

1a.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved i sin selvangivelse for indkomståret 2006, modtaget af SKAT den 29. oktober 2007, med forsæt til skatteunddragelse at have angivet overskuddet af sin personlige taxivognmandsvirksomhed beliggende ...1 med 1.531.816 kr., selvom overskuddet var 2.623.748 kr., hvorved der blev unddraget 827.725,42 kr. i skat.

1b.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved i sin selvangivelse for indkomstsåret 2007, modtaget af SKAT den 23. december 2008, med forsæt til skatteunddragelse at have angivet overskuddet af sin personlige taxivognmandsvirksomhed beliggende ...1 med 652.236 kr., selvom overskuddet var 3.299.177 kr., hvorved der blev unddraget 1.257.499,49 kr. i skat.

2a.

overtrædelse af den tidligere gældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a,

ved i sin selvangivelse for indkomstsåret 2006, med forsæt til at unddrage arbejdsmarkedsbidrag, som beskrevet i forhold 1a at have angivet den bidragspligtige indkomst for lavt, hvorved der blev unddraget 161.169 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

2b.

overtrædelse af den tidligere gældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a,

ved i sin selvangivelse for indkomstsåret 2007, med forsæt til at unddrage arbejdsmarkedsbidrag, som beskrevet i forhold 1b at have angivet den bidragspligtige indkomst for lavt, hvorved der blev unddraget 200.593 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

3.            

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2,

ved i perioden fra den 1. januar 2006 til den 13. august 2008, som indehaver af sin personlige taxivognmandsvirksomhed beliggende ...1, med forsæt til at unddrage A-skat at have afgivet urigtige oplysninger og fortiet oplysninger til SKAT til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregisteret af A-skat,

idet tiltalte fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2007 og fra den 1. februar 2008 til den 30. juni 2008 indberettede et mindre beløb, end han havde indeholdt, eftersom han alene indberettede 1.523.380 kr.,

og idet tiltalte vedrørende perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. januar 2008 og fra den 1. juli 2008 til den 13. august 2008 undlod at reagere på SKATs for lave skønsmæssige fastsættelse af A-skat på 193.000 kr.,

hvorved der i alt blev unddraget A-skat for 2.301.101 kr.

4.            

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. opkrævningslovens § 17, stk. 2. jf. stk. 1, nr. 2,

ved i perioden fra den 1. januar 2006 til den 13. august 2008 som indehaver af sin personlige taxivognmandsvirksomhed beliggende ...1, med forsæt til at unddrage arbejdsmarkedsbidrag at have afgivet urigtige oplysninger og fortiet oplysninger til SKAT til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregisteret af arbejdsmarkedsbidrag,

idet tiltalte fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2007 og fra den 1. februar 2008 til den 30. juni 2008 indberettede et mindre beløb, end han havde indeholdt, eftersom han alene indberettede 524.536 kr.,

og idet tiltalte vedrørende perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. januar 2008 og fra den 1. juli 2008 til den 13. august 2008 undlod at reagere på SKATs for lave skønsmæssige fastsættelse af arbejdsmarkedsbidrag på 63.000 kr.,

hvorved der i alt blev unddraget arbejdsmarkedsbidrag for 530.916 kr.

5a.

overtrædelse af lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for afgiftsåret 2006 som indehaver af den personlige taxivognmandsvirksomhed beliggende ...1 , med forsæt til afgiftsunddragelse at have afgivet urigtige oplysninger og fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

idet tiltalte i perioden fra den 1. januar 2006 til den 30. september 2006 angiv en for lav lønsumsafgift, eftersom han alene angav 31.540 kr.,

og idet tiltalte efterfølgende undlod at reagere på SKATs for lave skønsmæssige fastsættelse af yderligere lønsumsafgift på 30.000 kr., hvoraf 12.000 kr. vedrørte perioden fra den 1. oktober 2006 til den 31. december 2006 og 18.000 kr. vedrørte hele afgiftsåret 2006,

hvorved der i alt blev unddraget 204.465 kr. i lønsumsafgift.

5b.

overtrædelse af lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for afgiftsåret 2007 som indehaver af den personlige taxivognmandsvirksomhed beliggende ...1 , med forsæt til afgiftsunddragelse at have afgivet urigtige oplysninger og fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

idet tiltalte i perioden fra den 1. januar 2007 til den 30. september 2007 angav en for lav lønsumsafgift, eftersom han alene angav 47.638 kr.,

og idet tiltalte efterfølgende undlod at reagere på SKATs for lave skønsmæssige fastsættelse af yderligere lønsumsafgift på 36.000 kr., hvoraf 14.000 kr. vedrørte perioden fra den 1. oktober 2007 til den 31. december 2007 og 22.000 kr. vedrørte hele afgiftsåret 2007,

hvorved der i alt blev unddraget 247.483 kr. i lønsumsafgift.

6.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, og opkrævningslovens § 17, stk. 3,

ved i perioden fra den 14. august 2008 til den 1. januar 2009 forsætligt at drive taxivognmandsvirksomhed, selvom SKAT havde inddraget registreringen efter opkrævningslovens § 11, stk. 9, og

ved i samme periode med forsæt til skatteunddragelse at have fortiet oplysninger til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregisteret af A-skat, idet han fortsatte med at indeholde A-skat, selvom registreringen var inddraget, hvorved der blev unddraget A-skat for 665.322 kr.

7.

overtrædelse af opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, og opkrævningslovens § 17, stk. 3,

ved som beskrevet under forhold 6 i perioden fra den 14. august 2008 til den 14. januar 2009, med forsæt til at unddrage arbejdsmarkedsbidrag at have fortiet oplysninger til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregisteret af arbejdsmarkedsbidrag, idet han fortsatte med at indeholde arbejdsmarkedsbidrag, selvom SKAT havde inddraget registreringen efter opkrævningslovens § 11, stk. 9, hvorved der blev unddraget arbejdsmarkedsbidrag for 175.973 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har krævet, at tiltalte straffes med 2 års fængsel og en tillægsbøde på 6.425.000 kr.

Tiltalte har principalt nedlagt påstand om frifindelse og subsidiært om, at en eventuelt forskyldt straf udmåles på et lavere niveau end det krævede og gøres betinget.

Sagsfremstilling 

Den 13. august 2008 tvangsafmeldte SKAT tiltaltes registrering for indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og lønsumsafgift, fordi hans taxi-vognmandsvirksomhed ikke kunne stille sikkerhed i henhold til opkrævningsloven.

Da SKAT blev opmærksom på, at tiltalte fortsatte med at drive virksomheden, anmodede man politiet om bistand, og den 14. januar 2009 blev der med rettens tilladelse foretaget ransagning på virksomhedens registrerings-, kontor- og værkstedsadresser samt hos bestillingskontoret G2. Der blev endvidere indhentet regnskabs- og bogføringsmateriale fra R1 Administration.

SKAT udarbejdede herefter med udgangspunkt i registreringer fra G2 og det i øvrigt fremskaffede materiale en udførlig sagsfremstilling, som forelå den 28. april 2010.

Den 29. august 2012 fremsendte SKAT en tiltalebegæring til politiet.

Efter sagen var efterforsket, blev der rejst tiltale ved et anklageskrift af 11. juli 2013, som retten modtog den 15. juli.

Sagen er hovedforhandlet den 6., 17. og 18. december 2013.

I den forbindelse reducerede anklagemyndigheden sin samlede opgørelse af de påstået unddragne beløb til 6.440.801,09 kr.

Forklaringer

Tiltalte har bl.a. forklaret, at han blev taxivognmand i 1960erne. I begyndelsen havde han kun en enkelt bil. I 1972 fik han endnu en, og det største antal, 17, havde han fra 1988 til 2004. Her blev antallet reduceret til 8.

Indtjeningen pr. bil lå oprindeligt 30% over det seneste niveau. De sidste år tjente han ikke mange penge, bl.a. fordi omkostningerne til f.eks. forsikring blev ved med at stige. Desuden var der kommet mange udenlandske chauffører, som i modsætning til de studerende, der oprindeligt havde udgjort en betydelig del, ikke var interesserede i deres renomme. Det betød, at det også ofte kneb med at få afregnet de indkørte beløb. Til sidst lå driftsresultatet på 400-450.000 kr. om året efter renter, men før skat. Han havde måttet låne mange penge med sikkerhed i sit hus og bilerne og måttet have en stor kassekredit. Renteudgifterne udgjorde omkring 700.000 kr. om året. Han havde følgelig ikke haft mulighed for at investere eller bruge mange penge.

På et tidspunkt, hvor huset var blevet for stort, købte han en projektlejlighed til 6,5 mio. kr. for lånte midler. Hans datter købte også en. Byggeriet blev imidlertid forsinket og stod først færdigt i slutningen af 2007. Han havde følgelig måttet udskyde salget af huset, og i 2008 stoppede banken pludselig finansieringen og lukkede alle hans konti. Det betød bl.a., at den satte sig på de beløb, han fik overført fra G2. Han måtte derfor betale chaufførerne af sin opsparing. Pludselig kom SKAT også med et stort krav. Det lykkedes imidlertid at sælge lejligheden med tab for 5,2 mio. kr.

Det var tiltalte alene, der stod for ledelsen af vognmandsvirksomheden. Han afregnede med chaufførerne, lavede løn på sin computer og videresendte indeholdt A-skat mv. Tiltalte var den eneste, der havde adgang til bankkontiene.

Hans revisor stod for bogføring samt udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser på grundlag af det materiale, herunder kontoudskrifter, som tiltalte afleverede til ham hver tredje måned. Materialet til årsregnskabet for 2008 blev afleveret til en ny revisor i 15 flyttekasser. Tiltalte vidste ikke, hvad der siden var sket med det. Om grundlaget for sit arbejde med lønninger og anden afregning forklarede tiltalte bl.a., at chaufførerne afleverede kopier af de trafikbøger, som de udfyldte ved vagternes begyndelse og afslutning. Han førte oplysningerne ind i en inddateringsrapport på sin computer og afregnede herefter straks kontant indkørte beløb med chaufførerne. Efterfølgende udarbejdede han lønsedler og sørgede gennem banken for udbetaling til chaufførerne og indbetaling af tilbageholdt A-skat. Der kunne meget vel være differencer i forhold til de lister med taxameterregistreringer, som han modtog fra G2. De tog bl.a. ikke højde for Dankort, der viste sig at være spærrede, og fejlture, dvs. tilfælde, hvor kunder undlod at betale. Dertil kom kontanter, som nogle chauffører undlod at afregne. I disse tilfælde anførte tiltalte sit eget navn inddateringsrapporten i stedet for chaufførens. Det drejede sig indtil 2008, hvor der skete udskiftninger i chaufførgruppen, om meget betydelige beløb, som han allerede af omkostningsmæssige grund havde opgivet at inddrive, formentlig omkring 10% og i hvert fald langt mere end 2%.

Grunden til, at han ikke havde sagt noget om dette tidligere, var, at han ikke var blevet spurgt.

V.1, der er ansat i SKAT, har forklaret om inddragelsen af tiltaltes registrering efter opkrævningsloven. SKAT rettede henvendelse til ham ved anbefalede og almindelige varslingsbreve breve den 9. og 29. juli 2008. Da brevene hverken kom retur eller gav anledning til reaktioner, inddrog SKAT ved breve af 13. august med kopi til Taxinævnet tiltaltes registrering. Den 18. august modtog SKAT en anmodning af 8. august om udsættelse fra tiltaltes daværende advokat. Dette gav anledning til, at man samme dag i et almindeligt brev til advokaten fastholdt afgørelsen

V.2 har bl.a. forklaret, at hun nu er pantefoged, men på daværende tidspunkt deltog i arbejdet med at undersøge tiltaltes skatteforhold. Hendes opgave var at fortage opstilling af de data, SKAT modtog fra G2. Vidnet redegjorde nærmere for, hvorledes de modtagne data blev sikret og bearbejdet, jf. herved også jf. herved beskrivelsen i sagsfremstillingen side 79. Bestillingskontoret oplyste, at fordelingen mellem kort og kontantbetalinger på det omhandlede tidspunkt gennemsnitligt var 50/50.

V.3 har bl.a. forklaret, at han er specialkonsulent i SKAT og har været med til at udarbejde sagsfremstillingens pkt. 1, 2 og 4 (side 8-21 og 41-47). Det skete med udgangspunkt i materiale, man modtog fra G2 og det fremskaffede bogføringsmateriale samt tiltaltes inddateringsrapporter (f.eks. side 49) med tilhørende trafikbogskopier (f.eks. side 50-63) og lønsedler (f.eks. side 64-76), herunder tiltaltes egen (f.eks. side 77f, samt de afvigende lønsedler, som chauffører havde afleveret til SKAT. Vidnet gennemgik herefter udvalgte dele af fremstillingen. Ved de beløbsmæssige opgørelser burde der have været givet tiltalte et fradrag på skønsmæssigt 2% for bl.a. fejlture.

V.4 har bl.a. forklaret, at han er skatterevisoruddannet og, nu pensioneret, specialkonsulent i SKAT. Han deltog også i arbejdet med at gennemgangen af tiltaltes sag og var med til at udarbejde sagsfremstillingens pkt. 1 med tilhørende bilag. Vidnet gennemgik dele heraf.

V.5 har bl.a. forklaret, at han er cand. merc. aud. og ansat i SKAT. Han var med til at forberede sagen og arbejdede sammen med V.6. De tog sig af spørgsmålet om indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, jf. sagsfremstillingens pkt. 3 (side 22-47). De talte i den forbindelse med en lang række af tiltaltes tidligere chauffører. Den oprindelige hypotese havde været, at de i et vist omfang havde kørt sort. Dette viste sig ikke at holde stik, idet udbetalingerne til chaufførerne stort set modsvarede oplysningerne fra G2 og de lønsedler, de pågældende foreviste. Det var vidnets opfattelse, at der nok også burde have været givet tiltalte et fradrag for gebyrer og fejlture på 2%.

V.6 har bl.a. forklaret, at hun er uddannet skatterevisor og specialkonsulent i SKAT. Hun arbejdede ligesom det forrige vidne med spørgsmålet om ændring af chaufførernes skatteansættelse. Det skete, som det fremgår af sagsfremstillingen, i første række ved at sammenholde de oplysninger, man havde modtaget fra G2, med de lønsedler, chaufførerne forviste.

V.7 har bl.a. forklaret, at han er HD i revision og en årrække har drevet R1 Administration. Han havde tiltalte som kunde indtil 2007. Han udførte bogføring og udarbejdede årsregnskaber og udfyldte selvangivelser på grundlag af de bilag, han modtog fra tiltalte, og kontoudskrifterne fra banken. Tiltalte stod selv for den daglige udarbejdelse af løn- og kørselsregnskaber. Der var forskellige problemer med 2007-regnskabet, som reelt aldrig blev afklaret; og han burde nok have taget et skriftligt forbehold. Tiltalte var imidlertid fuldt orienteret, og vidnet foretog og skulle heller ikke foretage revision. Han havde imidlertid konstateret, at der var god sammenhæng mellem den oplyste omsætning og lønomkostningerne. Vidnet havde aldrig set udskrifter fra G2, og tiltalte havde aldrig talt om, at der var problemer med at få chaufførerne til at afregne deres kørsler.

V.8 har bl.a. forklaret, at han er cand. merc. aud. og registreret revisor. Han fik udleveret bilag vedrørende tiltaltes virksomhed med henblik på at udarbejde et regnskab for 2008. Der lå ingen opgørelser fra G2 over virksomhedens omsætning. Han havde set regnskabet for 2007, men ikke for 2006. Tiltalte oplyste ikke noget om, at han havde mistet penge de tidligere år, og det fremgik ikke af 2007-regnskabet, selvom det i givet fald nok burde have været anført i en note.

V.9 har bl.a. forklaret, at han arbejdede som chauffør hos tiltalte i 2007 og 2008. Når en vagt var slut, afleverede han de indkørte kontantbeløb. Det skete, at han samtidig fik et lille forskud, som så blev modregnet ved næste lønudbetaling. Han modtog lønsedler, der svarede til udbetalingerne. På et tidspunkt blev han indkaldt til møde hos SKAT. Han foreviste bl.a. nogle lønsedler, men kunne ikke huske, om resultatet blev, at han skulle betale restskat.

V.10 har bl.a. forklaret, at han arbejdede som chauffør hos tiltalte et par år. Antallet af kontantbetalinger var forholdsvis ringe, og der var ikke mange fejlture. Han afregnende de kontante betalinger over for tiltalte og fik aldrig forskud på lønnen. De lønsedler, han modtog hver måned var i overensstemmelse med det udbetalte. SKAT havde ikke kontaktet ham.

V.11 har bl.a. forklaret, at han kørte som chauffør hos tiltalte i 5-6 år. Når han afregnede for kontantkørsler, som måske udgjorde mellem 30 og 50 % af turene, skete det, at han beholdt et beløb som forskud på løn. Der var fejlture 1-2 gange om ugen, hvor kunden stak af uden at betale. Vidnet mente at have hørt, at tiltalte havde haft problemer med en enkelt chauffør. Han checkede ikke, om lønsedlerne svarede til den udbetalte løn, da han stolede på tiltalte.

V.12 og V.13 har bl.a. forklaret, at de er henholdsvis erhvervs- og privatrådgiver i F1-bank, hvor tiltalte var kunde. De havde ingen kommunikation omkring tiltaltes samlede økonomiske forhold, og da der opstod vanskeligheder i 2008/09 overgik sagen til bankens inkassoafdeling.

Personlige forhold 

Tiltalte er bl.a. straffet

ved Landsrettens ankedom af 31. januar 2006 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 279, og § 290 samt registreringsafgiftsloven og -bekendtgørelsen, loven om taxikørsel og bekendtgørelsen om særlige krav til taxier, jf. straffelovens § 89, med fængsel i 1 år 3 måneder, betinget med vilkår om samfundstjeneste og 2 års prøvetid, samt en tillægsbøde på 375.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage,

ved Landsrettens ankedom af 27. september 2007 for overtrædelse af ATP-lovens § 33, stk. 1a, jf. § 30, stk. 1, jf. § 17, stk. 1, med bøde,

ved Byrettens dom af 19. december 2007 efter straffelovens § 285, jf. § 279, jf. § 21 og § 89, med 6 måneders fængsel, betinget med vilkår om samfundstjeneste og 2 års prøvetid, således at det havde sit forblivende ved den forrige betingede dom.

Kriminalforsorgen har efter undersøgelse af tiltaltes personlig forhold i en erklæring af 23. oktober 2013 skønnet, at han er egnet til at modtage en betinget afgørelse, uden at der er behov for at fastsætte vilkår om tilsyn.

Tiltalte har supplerende oplyst, at han nu er alvorligt angrebet af mavekræft.

Rettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen må retten lægge til grund, at tiltalte ved sine inddateringer vedrørende kørslerne i taxivognmandsforretningen i hvert fald næsten undtagelsesfrit har lagt de elektroniske registreringer fra taxametrene til systemet hos G2, som trafikbøgerne også bygger på, til grund, og at han med udgangspunkt heri har udarbejdet lønsedler til og afregnet med de enkelte chauffører.

Retten må imidlertid også lægge til grund, at tiltalte, efter en række af chaufførernes kørsler fiktivt var overført til ham selv, vedrørende de enkelte chauffører har udarbejdet andre lønsedler med et afvigende indhold, som har dannet grundlag for indberetning og indbetaling til SKAT samt bogføring, regnskabsaflæggelse og selvangivelse.

Tiltalte findes herved

at have angivet overskuddet af taxivognmandsvirksomheden og den bidragspligtige indkomst vedrørende indkomstårene 2006 og 2007 for lavt (forhold 1a og b),

at have angivet den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst vedrørende indkomstårene 2006 og 2007 for lavt (forhold 2a og b),

at have afgivet urigtige/fortiet oplysninger for SKAT til brug for angivelse/indberetning til indkomstregistrering af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, idet han indberettede mindre beløb, end han havde indeholdt, ligesom han undlod at reagere på SKATs for lave skønsmæssige fastsættelser, alt vedrørende 2006-2008 (forhold 3 og 4),

at have afgivet urigtige/fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen/angivet for lav lønsumsafgift, ligesom han udlod at reagere på SKATs for lave skønsmæssige fastsættelse af lønsumsafgift, alt vedrørende 2006 og 2007 (forhold 5a og b).

Overtrædelserne findes at være sket med fortsæt til at unddrage det offentlige skatter og afgifter.

Tiltalte findes endvidere at være fortsat med at drive taxivognmandsvirksomhed fra august 2008 til januar 2009, selvom det efter bevisførelsen må lægges til grund, at han var bekendt med, at registreringen var inddraget af SKAT, ligesom det må lægges til grund, at han med forsæt til at unddrage skatter og afgifter fortav, at han fortsatte med at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (forhold 6 og 7).

Størrelsen af de unddragne beløb fastsættes med udgangspunkt i de af SKAT foretagere beregninger, men således at det samlede beløb henset til, at der ikke i forbindelsen med efterforskningen af straffesagen er foretaget en fuldstændig revision, skønsmæssigt nedsættes til 6 mio. kr.

Straffen fastsættes i medfør af skattekontrollovens § 13, stk. 1, den dagældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, og stk. 3, samt lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, alt tildels sammenholdt med straffelovens § 289, som en tillægsstraf, jf. herved også lovens § 89, på fængsel i 1 år 6 måneder.

Retten har ved udmålingen af frihedsstraffen bl.a. henset til den meget lange tid, der er forløbet siden forholdende blev begået og sagen kunne havde været retsforfulgt.

Når yderligere hensyn tages til tiltaltes alder og helbredstilstand, findes det forsvarligt at gøre straffen betinget på vilkår som neden for anført.

Tiltalte skal i henhold til straffelovens § 50, stk. 2, betale en tillægsbøde på 6 mio. kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Tiltalte T straffes med fængsel i 1 år 6 måneder.

Under forudsætning af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i en prøvetid på 2 år fra endelig dom, skal frihedsstraffen dog ikke fuldbyrdes.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 6 mio. kr. Forvandlingsstraffen for bøden er 60 dages fængsel.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

............................................................

Østre Landsrets dom af 27. november 2014, 8. afdeling nr. S-17-14

Byrettens dom af 17. december 2013 (1-1838/2013) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Supplerende sagsfremstilling

I en udførlig sagsfremstilling af 28. april 2010 med bilag har SKAT fremsat forslag til ændring og talmæssig opgørelse for kontrolperioden 1. januar 2006 til 14. januar 2009 vedrørende regulering af resultatet af tiltaltes virksomhed for indkomstårene 2006 og 2007 (forhold 1a og 1b), skønsmæssig skatteansættelse for indkomståret 2008, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for perioden 1. januar 2006 til 14. januar 2009 (forhold 2a, 2b, 3, 4, 6 og 7) og lønsumsafgift for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2008 (forhold 5a og 5b).

SKAT har i ansvarsredegørelse af 21. februar 2012 foretaget en strafferetlig vurdering af sagen. Af redegørelsen fremgår blandt andet:

"...

Generel beskrivelse

Sagen er opstået som led i et af SKATs indsatsprojekter, idet T blev tvangsafmeldt fra registrering af SKAT 13. august 2008, da virksomheden ikke kunne opfylde krav om sikkerhedsstillelse. (fane 6)

Ved efterfølgende kontrol konstateredes, at virksomheden fortsat blev drevet uregistreret efter tvangsafmeldelsen. Politiet gennemførte herefter 14. januar 2009, efter anmodning fra SKAT, ransagning på en række adresser med tilknytning til virksomheden. Der henvises nærmere til fane 15, sagsfremstillingen s. 5-7.

Ved SKATs efterfølgende gennemgang af de ved ransagningen fremkomne oplysninger konstateredes, at virksomhedens omsætning og lønomkostninger for 2006, 2007 og 2008 væsentlig oversteg de angivne beløb.

SKAT konstaterede også ved gennemgang af chaufførernes skatteansættelse, at disse, som følge af de for lave indberetninger, var skatteansat for lavt. Chaufførerne havde, efter de foreliggende oplysninger, fået udleveret lønsedler af T, som viste en højere indkomst, end den han indberettede.

De af SKAT afdækkede forhold resulterede dels i en række forhøjelser af virksomheden (fane 14-15), dels i ændrede skatteansættelser for størstedelen af virksomhedens chauffører.

Der henvises i øvrigt til sagsnotat under fane 21 for en gennemgang af kontrolsagens forløb.

Det bemærkes at straffesagen har haft et usædvanligt langstrakt forløb hos SKAT, i alt ca. 21 måneder, uden at dette skyldes forhold hos sigtede eller dennes forsvarer. Denne del af sagsforløbet skyldes alene interne forhold hos SKAT, bl.a. at den underliggende kontrolsag i sin tid blev lavet kollektivt af en gruppe medarbejdere i samme afdeling, som alle siden er fordelt på nye afdelinger, hvilket har medført problemer med at samle den relevante dokumentation.

De konkrete forhold

Forhold 1 - overtrædelse af skattekontrolloven (Lbkg. nr. 819 af 27. juni 2011)

Virksomheder, der anvender revisor ved udarbejdelse af selvangivelsen, er under alle omstændigheder underlagt en skærpet ansvarsbedømmelse og vil, hvis der er afgivet urigtige oplysninger, kun i særlige tilfælde blive helt ansvarsfrie. Er det indehaveren selv, der har tilvejebragt det urigtige oplysningsgrundlag vil ansvaret påhvile denne, og er de urigtige oplysninger tilvejebragt med forsæt til unddragelse, foreligger der en overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf., stk. 2.

a) T har for indkomståret 2006 indsendt selvangivelse med tilhørende årsregnskab og indkomstopgørelse dateret 3. oktober 2007 og modtaget af SKAT 29. oktober 2007 (fane 2). Selvangivelsen med bilag er udarbejdet af T´s revisor på grundlag af virksomhedens bogføring for 2006 (fane 7). Omsætningen ifølge regnskabet er 6.254.819 kr. Virksomhedsoverskuddet er selvangivet med 1.531.816,00 kr., (fane 2, selvangivelsen s. 3, rubrik 111).

Den selvangivne indkomst har medført en beregnet skat for 2006 på 353.520,26 kr. (fane 3, "specifikation af beregnet skat mv.", s. 2). T har benyttet virksomhedsordningen, og den beregnede skat, bortset fra ejendomsværdiskat, fremkommer ved beskatning med 28 % af opsparet virksomhedsoverskud.

Der er, i forbindelse med ransagningen, indhentet oplysninger fra taxicentralen G2, som T har været tilknyttet. Al virksomhedens kørsel er registreret hos G2. Udskrift af de indhentede rådata findes under fane 9-11. SKAT har på grundlag af disse data udtrukket den samlede omsætning for 2006 se bilag 2 til sagsfremstillingen, fane 15. Der er redegjort for fordelingen mellem diverse betalingsformer i tabellen på side 9 i sagsfremstillingen, baseret på rådataene fra G2. De opgjorte samlede tal for dankortbetaling og betaling med taxiboner svarer til indsætninger fra G2 på virksomhedens bankkonto nr. ...77 (fane 12 og 13). Omsætningen ifølge de indhentede data er 10.992.478 kr.

Ved beregningen af virksomhedsoverskuddet er der fratrukket lønomkostninger på 5.746.767 kr., som SKAT har beregnet på grundlag af de indhentede oplysninger fra G2 jf. bilag 3 til sagsfremstillingen, fane 15. Metoden ved beregningen af lønomkostninger fremgår af sagsfremstillingens s.12, afsnit 1.2.6.

Endelig er beregnet lønsumsafgift på 266.005 kr. fratrukket, jf. sagsfremstillingens pkt. 1.2.9. s. 13 jf. pkt. 4 s. 41-47 og forhold 5 nedenfor.

Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingens afsnit 1.2.1 til 1.2.5 s.9-12 for en mere udførlig gennemgang af SKATs metode ved opgørelse af omsætning og lønomkostninger, til afsnit 1.2.7 og 1.2.8 s. 12-13 vedrørende bogføringen og til afsnit 1.2.10 vedrørende politiafhøringen af T.

Der henvises endelig til SKATs begrundelse, sagsfremstillingens pkt. 1.3. s. 14-17.

Den ansatte indkomst har medført en beregnet skat for 2006 på 1.181.245,68 kr. (fane 16a, s. 1, "Beregnet skat"). Da kravene for at benytte virksomhedsordningen ikke er opfyldt, er indkomsten ansat som almindelig skattepligtig indkomst. Skatten har til brug for straffesagen måttet beregnes manuelt, da SKAT ved den ændrede skatteberegning jf. årsopgørelse nr. 2 (fane 16b), har forhøjet indkomstansættelsen med skat af hævet, opsparet overskud. Denne del af den ændrede beregning skal imidlertid ikke indgå i beregningen af indkomstdifferencen i straffesagen.

Unddragelsen for 2006 kan herefter opgøres til 1.181.245,68 (fane 16a. "Beregnet skat") - 353.520,26 (fane 3, "specifikation af beregnet skat mv.". s. 2) = 827.725,42 kr.

b) T har for indkomståret 2007 indsendt selvangivelse med tilhørende årsregnskab og indkomstopgørelse dateret 20. november 2008 og modtaget af SKAT 23. december 2008 (fane 4). Selvangivelsen med bilag er udarbejdet af T´s revisor på grundlag af virksomhedens bogføring for 2007 (fane 8). Omsætningen ifølge regnskabet er 6.473.662 kr. Virksomhedsoverskuddet er selvangivet med 652.236 kr. (fane 4, selvangivelsen s. 3, rubrik 111).

Den selvangivne indkomst har medført en beregnet skat for 2007 på 220.393,86 kr. (fane 5, "specifikation af beregnet skat mv.", s. 2). T har benyttet virksomhedsordningen, og den beregnede skat, bortset fra ejendomsværdiskat, fremkommer ved beskatning med 28 % af opsparet virksomhedsoverskud.

Der henvises til beskrivelsen under forhold a) ovenfor vedrørende SKATs opgørelse af virksomhedsoverskuddet. SKATs udtræk af den samlede omsætning vedrørende 2007 findes ligeledes under fane 15, bilag 2 til sagsfremstillingen. Der henvises ligeledes til fordelingen mellem diverse betalingsformer i tabellen på side 9 og til afstemning med indsætninger fra G2 på virksomhedens bankkonto nr. ...77 under fane 13. Omsætningen ifølge de indhentede data er 13.597.206 kr.

Ved beregningen af virksomhedsoverskuddet er der fratrukket lønomkostninger på 7.020.372 kr., som SKAT har beregnet på grundlag af de indhentede oplysninger fra G2 jf. bilag 3 til sagsfremstillingen, fane 15. Metoden ved beregningen af lønomkostninger fremgår af sagsfremstillingens s.12, afsnit 1.2.6.

Endelig er beregnet lønsumsafgift på 331.121 kr. fratrukket jf. fane 15, sagsfremstillingens pkt. 4 s. 41-47 og forhold 5 nedenfor.

Den ansatte indkomst har medført en beregnet skat for 2007 på 1.480.393,35 kr. (fane 17, "specifikation af beregnet skat mv.", s. 2). Da kravene for at benytte virksomhedsordningen ikke er opfyldt, er indkomsten ansat som almindelig skattepligtig indkomst.

Unddragelsen for 2007 kan herefter opgøres til (1.480.393,35 (fane 17, "specifikation af beregnet skat mv.", s. 2) - 220.393,86 (fane 5, "specifikation af beregnet skat mv.". s. 2)) - 2.500 i yderligere skattetillæg = 1.257.499,49

T har for 2006 og 2007 krympet den indkørte omsætning og nedbragt virksomhedens bogførte lønudgifter ved at benytte et særskilt sæt lønsedler ved bogføringen jf. forhold 3 nedenfor. Det må således have stået ham klart, at han afgav urigtige oplysninger, hvorved det selvangivne virksomhedsoverskud blev for lavt.

Forhold 2 - overtrædelse af tidligere arbejdsmarkedsbidragslov § 18, stk. 2, (litra a) (Lbkg. nr. 961 af 25. september 2008)

For indkomstår, hvor den nye arbejdsmarkedsbidragslov ikke var trådt i kraft, straffes, med henvisning til straffelovens § 3, stk. 1. 2. pkt. efter dagældende straffebestemmelse i arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, idet ophøret af strafbestemmelsens gyldighed beror på ydre, strafskylden uvedkommende forhold.

a) AM-bidrag for 2006 kan efter de selvangivne oplysninger beregnes til 21.894 + 11.092 = 32.986 kr. (fane 3, s. 1, "Personlig indkomst", "AM-bidrag/Pension"). Efter SKATs forhøjelse af indkomsten kan bidraget beregnes til 194.155 kr. (fane 16 a, "AM/SP-bidrag vedr. virksomhed). Unddragelsen for 2006 kan herefter opgøres til 194.155 - 32.986 = 161.169 kr.

b) AM-bidrag for 2007 kan efter de selvangivne oplysninger beregnes til 43.575 + 12.022 = 55.597 kr. (fane 4, s. 1, "Personlig indkomst", "AM-bidrag/Pension"). Efter SKATs forhøjelse af indkomsten kan bidraget beregnes til 256.190 kr. (fane 17, s. 1. "Personlig indkomst", "AM-bidrag/Pension"). Unddragelsen for 2006 kan herefter opgøres til 256.190 - 55.597 = 200.593 kr.

Der henvises i øvrigt til redegørelsen ovenfor under forhold 1.

Forhold 3 - overtrædelse af opkrævningsloven (Lbkg. nr. 1402 af 7. december 2010)

a) T har angivet indeholdt A-skat i perioderne 1. januar 2006 -31. december 2007 og 1. februar 2008 - 30. juni 2008 (fane 18). For perioderne 1. januar 2008 - 31. december 2008 og 1. juli 2008 - 13. august 2008 er tilsvaret foreløbigt fastsat pga. udeblevne angivelser:

Den samlede angivne og foreløbigt fastsatte A-skat for perioden 1. januar 2006 - 13. august 2008 udgør jf. fane 18

Angivet

Foreløbig fastsat

I alt

01.01.2006 - 31.12.2007

1.152.779

01.01.2008 - 31.01.2008

56.000

01.02.2008 - 30.06.2008             

370.601

01.07.2008 - 13.08.2008

137.500

  

I alt

1.523.380

193.000

1.716.380

Politiet og SKAT har i forbindelse med ransagningerne fundet en del af de lønsedler i T´s bogholderi som har dannet grundlag for bogføringen og indberetningen af A-skat og AM- bidrag.

SKAT har konstateret, at chaufførernes lønandel af den samlede omsætning ifølge lønsedler udgjorde henholdsvis 48,5 % i perioden 1. januar 2006 til 27. juli 2008 og 47,04 % i perioden 28. juli 2008 til 14. januar 2009, jf. fane 15, sagsfremstillingens pkt. 3.1.2.1.3 s. 24.

SKAT har herefter konstateret, at de indberettede lønoplysninger for virksomhedens chauffører ikke kan afstemmes med de indhentede data fra G2 (fane 9-11 og fane 15, underbilag 3) og virksomhedens trafikbøger (efter det oplyste fundet ved ransagning og registreret under koster nr. 1012 og 1014), idet de indberettede beløb er betydelig mindre end de beløb, der kan beregnes ud fra disse data. Der henvises nærmere til beskrivelsen af den anvendte metode i fane 15, sagsfremstillingens pkt. 3.1.2.1.5 - 3.1.2.1.5 s. 25-27, og tilhørende underbilag 9 fane 15. Endvidere henvises til redegørelsen under sagsfremstillingens afsnit 1.2.2. - 1.2.4. s. 10-12 vedrørende de ændringer SKAT har konstateret, at T har foretaget ved indførelse af trafikbogsoplysninger i inddateringsrapporter og ved udarbejdelse af forskellige lønsedler til henholdsvis chauffører og bogføring jf. underbilag 1, 4 og 5.

Enkelte chauffører er kommet i besiddelse af begge sæt lønsedler fra T i forbindelse med genudskrift af lønsedler. Der henvises nærmere til fane 15, sagsfremstillingens afsnit 3.1.2.3, s. 28 - 30 og fane 19, hvor der forefindes deldokumentation fra disse chauffører.

Manglende indberettet A-skat er opgjort til 2.301.101 kr. jf. opgørelsen, fane 15, sagsfremstillingen s. 27 nederst, jf. underbilag 9.

b) T har angivet indeholdt AM-bidrag i perioderne 1. januar 2006 - 31. december 2007 og 1. februar 2008 - 30. juni 2008 (fane 18). For perioderne 1. januar 2008 - 31. december 2008 og 1. juli 2008 - 13. august 2008 er tilsvaret foreløbigt fastsat pga. udeblevne angivelser:

Det samlede angivne og foreløbigt fastsatte AM-bidrag for perioden 1. januar 2006 - 13. august 2008 udgør jf. fane 18

Angivet

Foreløbig fastsat

I alt

01.01.2006 - 31.12.2007

406.503

01.01.2008 - 31.01.2008

20.000

01.02.2008 - 30.06.2008              

118.033

01.07.2008 - 13.08.2008

43.000

  

I alt

524.536

63.000

587.536

Der henvises i øvrigt til gennemgangen ovenfor under a.

Manglende indberettet AM-bidrag er opgjort til 530.916 kr. jf. fane 15, opgørelsen, sagsfremstillingen s. 27 nederst, jf. underbilag 9.

T har for perioden fra 1. januar 2006 til 13. august 2008 nedbragt virksomhedens bogførte lønudgifter ved at benytte et særskilt sæt krympede lønsedler ved bogføringen og inddatere trafikbogsoplysninger fejlagtigt. Det må således have stået ham klart, at der blev indberettet mindre A-skat og AM-bidrag end de indeholdte beløb og at myndighedernes ansættelse af A-skat og AM-bidrag i perioderne uden angivelser var for lav.

Forhold 4 - overtrædelse af opkrævningsloven (Lbkg. nr. 1402 af 7. december 2010)

Virksomheder, der tvangsafmeldes fra registrering efter reglerne i opkrævningslovens § 11, stk. 9, må alene foretage afvikling af virksomhedens aktiviteter jf. opkrævningslovens § 17, stk. 3. 2. pkt. efter tvangsafmeldelsen. Fortsætter virksomheden efter tvangsafmeldelsen med at drive egentlig virksomhed foreligger der en overtrædelse af opkrævningslovens § 17, stk. 3. Udmåling af sanktion for overtrædelse af bestemmelsen, er, efter hidtidig praksis, reelt sket på grundlag af samtidig overtrædelse af en eller flere af unddragelsesbestemmelserne i skatte- og afgiftslovgivningen

...

T´s virksomhed blev afmeldt 13. februar 2008 som følge af at han ikke kunne opfylde SKATs krav om sikkerhedsstillelse (fane 6).

SKAT har efterfølgende konstateret, at virksomhedens drift fortsatte uregistreret indtil beslaglæggelsen af virksomhedens biler 14. januar 2009. SKAT har også for denne periode modtaget rådata fra G2 (fane 9 - 11 og fane 15, underbilag 3 og 9) og virksomhedens trafikbøger (efter det oplyste fundet ved ransagning og registreret under koster nr. 1012 og 1014).

Endvidere har SKAT fra tidligere chauffører modtaget kopi af lønsedler udfærdiget af T (fane 19).

Der henvises til gennemgangen i sagsfremstillingen, fane 15, punkt 3.2.2.-3.2.3 s. 33-39

a)

SKAT har opgjort de unddragne A-skatter for perioden 14. august 2008 -14. januar 2009 til 665.322 kr. jf. sagsfremstillingen, fane 15, s. 38, øverst, jf. underbilag 10 og 11.

  

b)

SKAT har opgjort det unddragne AM-bidrag for perioden 14. august 2008 - 14. januar 2009 til 175.973 kr. jf. sagsfremstillingen, fane 15, s. 38, øverst, jf. underbilag 10 og 11.

T har for perioden fra 14. august 2008 til 1. januar 2009 drevet virksomhed selvom den var afmeldt fra registrering og indeholdt A-skat og AM-bidrag uden at oplyse skattemyndighederne herom. Det må således have stået ham klart, at han herved unddrog A-skat og AM-bidrag.

Forhold 5 - overtrædelse af lønsumsafgiftsloven (Lbkg. nr. 466 af 22. maj 2006)

Virksomheder, der leverer en række nærmere angivne varer og ydelser, der er fritaget for moms eller ikke momspligtige, skal efter lønsumsafgiftslovens § 1 i stedet svare lønsumsafgift heraf. Afgiftsgrundlag, afgiftssats og regler om opgørelse og indberetning findes i samme lovs §§ 4-6c. Hvis der ikke er indberettet rettidigt fastsættes virksomhedens lønsumsafgift foreløbigt efter reglerne i opkrævningslovens § 4.

For lav angivelse af lønsumsafgiftspligtigt tilsvar beregnet efter ovenstående regler, vil være afgivelse af urigtige oplysninger i strid med straffebestemmelsen i lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 1, 1. pkt. Såfremt tilsvaret er foreløbigt fastsat og den afgiftspligtige undlader at oplyse om at det faktiske tilsvar er større end det foreløbigt fastsatte, vil der foreligge fortielse af oplysninger til i strid med samme bestemmelse.

Begås overtrædelsen med forsæt til at unddrage lønsumsafgift, foreligger der en overtrædelse af lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. stk. 1.

a) Den angivne og foreløbigt fastsatte lønsumsafgift for indkomståret 2006 udgør jf. fane 20

Angivet

Foreløbig fastsat

I alt

01.01.2006 - 30.03.2006

8.906

01.04.2006 - 30.06.2006

10.388

01.07.2006 - 30.09.2006              

12.246

01.07.2006 - 13.08.2006

12.000

Årsangivelse 2006

18.000

  

I alt

31.540

30.000

61.540

SKAT har, på grundlag af data fra taxicentralen G2 (fane 9 og 11), beregnet virksomhedens omsætning for 2006 jf. bilag 2 til sagsfremstillingen fane 15, jf. nærmere ovenfor under forhold 1. Der er redegjort for fordelingen mellem diverse betalingsformer i tabellen på side 9 i sagsfremstillingen, baseret på rådataene fra G2. De opgjorte samlede tal for dankortbetaling og betaling med taxiboner svarer til indsætninger fra G2 på virksomhedens bankkonto nr. ...77 (fane 12 og 13).

Ved beregningen af afgiftsgrundlaget er der fratrukket lønomkostninger på 5.746.767 kr., som SKAT har beregnet på grundlag af de indhentede oplysninger fra G2 jf. bilag 3 til sagsfremstillingen, fane 15.

Der henvises nærmere til sagsfremstillingen, fane 15, punkt 4.1 s. 41, og punkt 4.2.2 - 4.3.5, s. 42- 47. SKAT har opgjort den unddragne lønsumsafgift for 2006 til 204.465 kr. jf. tabellen s. 41 øverst.

b) Den angivne og foreløbigt fastsatte lønsumsafgift for indkomståret 2007 udgør jf. fane 20

Angivet

Foreløbig fastsat

I alt

01.01.2007 - 30.03.2007

14.420

01.04.2007 - 30.06.2007

16.275

01.07.2007 - 30.09.2007              

 16.943

01.07.2007 - 13.08.2007

14.000

Årsangivelse 2007

22.000

  

I alt

47.638

36.000

83.638

Der henvises nærmere til redegørelsen under a). De fratrukne beregnede lønomkostninger for 2007 udgør 7.020.372 kr. SKAT har opgjort den unddragne lønsumsafgift for 2007 til 247.483 kr. jf. tabellen s. 41 øverst.

SKAT har endvidere skønnet beregnet lønsumsafgift for 2008. Da indkomståret 2008 ikke er medtaget under forhold 1, er dette ligeledes udeladt i forhold 5.

T har for 2006 og 2007 krympet den indkørte omsætning og nedbragt virksomhedens bogførte lønudgifter ved at benytte et særskilt sæt lønsedler ved bogføringen jf. forhold 3 ovenfor. Det må således have stået ham klart, at han afgav urigtige oplysninger om lønsumsafgiftsgrundlaget.

..."

I tiltalebegæring af 29. august 2012 har SKAT anmodet Politiet om at rejse tiltale mod tiltalte.

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.5, V.3, V.7 og V.8, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er endvidere afgivet forklaring af vidnet V.14.

De i byretten af vidnerne V.1, V.2, V.4, V.6, V.9, V.10, V.11, V.12 og V.13 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at lejligheden blev solgt for 5,2 mio. kr., og at tabet rettelig udgjorde ca. 1,3 mio. kr. Det kan ikke passe, at han i 2006 havde en omsætning på ca. 11 mio. kr., da han kun havde 8 biler i virksomheden. Den i regnskabet angivne omsætning er korrekt. Opgørelsen er udtryk for de indtægter, som han faktisk har modtaget. Han havde et computersystem, der kontrollerede og fulgte bilerne. På den måde kunne han se, hvor meget hver enkelt bil havde omsat for. Systemet medførte, at kørslerne oprindeligt stod i hans navn. Efterfølgende blev kørslerne bogført i den enkelte chaufførs navn. Han er flere gange blevet snydt af ansatte chauffører, som ikke har foretaget afregning af beløb. Der er tale om betydelige kontantbeløb, som chaufførerne modtog fra kunder i forbindelse med kørsler om aftenen. De chauffører, som kørte om dagen, kunne derimod ikke snyde, da kunderne typisk anvendte betalingskort. Det er ca. 25 % af omsætningen, som han er blevet snydt for.

Han har ikke modtaget brev af 13. august 2008 fra SKAT om inddragelse af registreringen. Hvis han havde modtaget et sådant brev, ville han have ophørt med virksomheden. Han har først i 2011 modtaget brevet af 9. oktober 2008 fra SKAT vedrørende henvendelse fra Taxinævnet. Han har ikke klaget over afgørelsen, da han ikke havde kendskab til, at registreringen var inddraget. Han har heller ikke modtaget brevet af 7. oktober 2008 fra Taxinævnet. Hvis en tilladelse tilbagekaldes, vil computersystemet automatisk blive lukket, og det vil ikke være muligt at køre i bilerne. Han var fortsat registreret hos G2, og der var ikke problemer med kørslerne.

Der vil i almindelighed være ansat 16 chauffører, når virksomheden omfatter 8 biler. Fra 2006 til 2008 havde han imidlertid 163 chauffører ansat. Der var løbende betydelige problemer med chaufførernes afregning, og han sendte flere chauffører til inkasso. Chaufførerne var af anden etnisk oprindelse, da det ikke var muligt at få danske chauffører. Chaufførerne skulle afregne til ham hver uge, men han blev snydt flere gange. Der var flere chauffører, som var ansat i under en måned. V.9, V.10 og V.11 kørte om dagen. De havde ikke problemer med afregningen, da der typisk blev betalt med kort. Han har løbende udarbejdet et budget til de enkelte chauffører. Den ene lønseddel var udtryk for et budget, og den anden lønseddel var udtryk for den reelle indtjening. Han tænkte ikke over at kræve den budgetterede lønseddel retur. Det var de reelle lønsedler, der blev bogført og oplyst til skattemyndighederne. De beløb, der står i inddateringsrapporten, er alene udtryk for et budget. Han udarbejdede lønregnskabet, mens revisor stod for bogføringen.

De gebyrer, som kunder f.eks. betalte for at medtage cykler, blev modtaget af de enkelte chauffører, og de pågældende beløb tilgik ikke ham. Han opgav derfor ikke disse beløb til skattemyndighederne.

Han har været selvstændig vognmand siden 1967, og han har altid betalt sin skat.

Han har ikke modtaget den omsætning, som G2 har opgjort. Han har selvangivet den omsætning, som han faktisk har modtaget.

Kreditkortbetalinger er indgået på hans bankkonto. Han har ikke haft andre bankkonti i forbindelse med virksomheden. Derudover har han modtaget kontantbeløb, som er blevet angivet over for SKAT. Han havde en trækningsret på 800.000 kr. på kassekreditten. Han har i en længere periode været i overtræk. Siden slutningen af 2007 har banken flere gange hævet 200.000 kr. fra kontoen til nedbringelse af et billån.

Foreholdt politirapport af 14. januar 2009 forklarede tiltalte, at han i forbindelse med sin sygeperiode fra slutningen af 2007 havde en ven, DL, som passede driften af virksomheden. Tiltalte stod dog selv for betalingen af løn til chaufførerne. Han har ikke betalt skat i 2008, men der blev indeholdt skat. Han gik ud fra, at DL ville betale skat og afgifter i den pågældende periode. Det viste sig imidlertid, at DL selv havde beholdt pengene. DL er efterfølgende rejst til Libyen, og tiltalte har forgæves forsøgt at inddrive kravet mod ham.

For indkomståret 2008 blev der først udarbejdet årsregnskab i 2013, da politiet og skattemyndighederne havde taget alle bilag til brug for straffesagen. Hans daværende advokat fik imidlertid udleveret de pågældende bilag. Den omsætning, som indgik på kontoen i F1-bank, kunne han ikke hæve. Han var derfor ikke i stand til at betale skat.

Han ændrede ikke navnene i inddateringsrapporten, når chaufførerne ikke afregnede over for ham. Det er derfor, at hans eget navn fremgår af rapporterne. Der var stor forskel på hverdage og weekender. I weekender og om aftenen blev der i ca. 99 % af tilfældene betalt kontant. Han har altid udfyldt inddateringsrapporterne på den pågældende måde. Når der står nul er der tale om kørsler, som ikke er blevet afregnet til ham. Han er aldrig blevet indkaldt af skattemyndighederne.

Samtlige chauffører er blevet registreret i systemet, og taxameteret kan ikke starte, medmindre chaufføren er tilmeldt.

Vidnet V.14 har blandt andet forklaret, at han er IT-administrator hos G2. Alle ture skal køres på taxameter. Når man påbegynder en tur, starter taxameteret automatisk. Efter kørslen bliver data elektronisk sendt ind til centralen. De får at vide, hvornår turen er påbegyndt og afsluttet samt oplysninger om kilometertakst. De registrerer alle ture, uanset om der betales kontant eller med kort. Hvis man ikke starter taxameteret, kan centralen dog ikke registrere kørslen. Omsætningen på en vogn kan derfor have været større, men den kan ikke have været mindre end de tal, der er oplyst af taxacentralen. Når en chauffør tilmelder sig en vogn og senere framelder sig, udskrives der en strimmel med oplysninger om, hvad chaufføren har modtaget af kontanter og kortbetalinger. Oplysningerne overføres elektronisk til centralen. Kontanter skal chaufføren selv afregne i forhold til vognmanden.

Kortbetalinger indgår hos G2, der herefter videreoverfører betalingerne til vognmanden.

Oplysninger om gebyr for at medtage f.eks. cykler tilgår taxicentralen, hvis chaufføren har tastet det ind. Hvis det ikke indtastes, kan de ikke kontrollere det. Taxaboner afregnes også over for vognmanden. Der er ikke forskel på den måde, hvorpå taxacentralen afregner kreditkortbetalinger og taxaboner i forhold til vognmanden.

Han ved ikke, om G2 får meddelelse, hvis taxinævnet inddrager en bevilling, men det formoder han. I nærværende sag var det først på det tidspunkt, hvor politiet blev inddraget, at kørslerne ophørte.

Det er sædvanligt, at de enkelte chauffører modtager betaling for at medtage f.eks. cykler.

Vidnet V.5 har supplerende forklaret blandt andet, at der allerede i forbindelse med udarbejdelsen af sagsfremstillingen er givet et fradrag på 2 % for gebyrer og fejlture. De kunne konstatere en difference i forhold til de data, der forelå fra taxacentralen, og denne skyldtes fejlture og gebyrer. Differencen udgjorde under 2 %, og de valgte at give tiltalte et fradrag på 2 %. De havde samtaler med omkring 40 chauffører. Hele sagens kerne er, at der var et sæt lønsedler i virksomhedens regnskaber og et sæt lønsedler, som chaufførerne fik i hænde. De lønsedler, som chaufførerne fik udleveret, svarer i det væsentlige til oplysningerne fra taxacentralen. Differencen angik kørsler, der var taget ud af de lønsedler, som fremgik af regnskabet. Lønsedlerne var "krympede". Afregningsfaktoren på 48,5 % fremgik af lønsedlerne. Det var den del af indtjeningen, der blev afregnet til chaufførerne. Der er tale om en kendsgerning, som man kunne konstatere.

Årsopgørelserne for de enkelte chauffører beroede på vognmandens indberetning. SKAT blev opmærksom på, at der var en difference, og de begyndte at gennemgå samtlige chaufførers skatteansættelser og virksomhedens oplysninger. Der var ikke nogen af chaufførerne, der havde efterprøvet deres årsopgørelser. SKAT har gennemgået indkomstårene 2006-2008 og har herved fået kendskab til omkring 50 chauffører. SKAT har ændret omkring 50 skatteansættelser og har haft møder med omkring 40 chauffører. Der er ikke nogen chauffører, der har bestridt, at de har modtaget den indkomst, som skattemyndighederne har ansat dem til. Der er ikke grundlag for at antage, at der har været kontantbetalinger, som ikke er tilgået vognmanden. Gebyrer for at medtage f.eks. barnevogne m.v. går ubeskåret til de enkelte chauffører som en del af deres indkomst.

Da skattemyndighederne inddrog tiltaltes registrering, blev der ikke givet besked til Taxa-centralen.

Hvis en kunde betaler kontant, er der fortsat tale om en skattepligtig indkomst for virksomheden. Det skal tydeligt fremgå af regnskabet som indkomst. Hvis en chauffør ikke har afregnet med vognmanden, kan det under visse forudsætninger medtages i regnskabet som et tab. Fordringen skal dog være søgt inddrevet. Problemstillingen har imidlertid ikke relevans i nærværende sag, hvor skattemyndighederne ikke har konstateret, at chauffører skulle have snydt. Chaufførerne har oplyst, at tiltalte var meget nøjeregnende med afregningen.

Vidnet V.3 har supplerende forklaret blandt andet, at der faktisk blev givet et fradrag på 2 %. Han har udarbejdet en væsentlig del af sagsfremstillingen. Inddateringsrapporterne blev udfyldt af tiltalte på grundlag af trafikbøgerne. Der var ikke altid overensstemmelse i forhold til navnene på chaufførerne, da tiltaltes navn flere gange var anført i rapporten. Inddateringsrapporterne stemmer med de tal, der fremgik af trafikbøgerne.

Vidnet redegjorde for eksemplet i sagsfremstillingen side 10-11. Differencen opstod i forhold til de kørsler, hvor tiltalte havde indsat sig selv som chauffør. Af tiltaltes lønseddel fremgik de kørsler, hvor han havde indsat sig selv som chauffør. Det stemte imidlertid ikke overens med trafikbøgerne. Eksemplet illustrerer, hvordan tiltalte beregnede den i regnskabet angivne omsætning, som efter skattemyndighedernes opfattelse er fiktiv.

Han kan ikke udtale sig om tiltaltes edb-system.

Vidnet V.7 har supplerende forklaret blandt andet, at han foretog bogføring og udarbejdede årsregnskab og selvangivelser på baggrund af lønspecifikationer og kørselsopgørelser fra tiltalte. Han har alene forholdt sig til de oplysninger, som han fik af tiltalte. For så vidt angår 2007-regnskabet var der en mindre uoverensstemmelser mellem likvidbeholdningen og kørselsoplysningerne. Tiltalte har ikke nævnt, at der skulle være chauffører, som havde snydt ham, og han er ikke blevet bedt om at oprette en tabskonto.

Han udarbejdede bogføring to gange om året ud fra tiltaltes oplysninger. Han bogførte ud fra månedlige opgørelser og ikke ud fra inddateringsrapporter. Han fik af tiltalte en samlet oversigt med angivelse af lønudbetalinger. Han afstemte omsætningen med bankkontoen. Han bogførte alle indbetalinger, herunder kontanter. Samarbejdet med tiltalte blev påbegyndt omkring midten af 1990´erne, hvor vidnet var ansat hos revisorerne R2. Der har ham bekendt ikke tidligere været problemer med SKAT. Det var alene i 2007, at der var en mindre difference. Han kan ikke erindre, at der skulle have været nogle inkassosager mod chauffører, men det kan han ikke afvise.

Vidnet V.8 har supplerende forklaret blandt andet, at han har udfærdiget tiltaltes årsregnskab for 2008. Han modtog bilagsmaterialet fra politiet i oktober 2013. Han modtog flere kasser med bilag, hvor alt lå "hulter til bulter". Han sorterede bilagene. Der var ikke bogført for 2008. Tiltalte hjalp ham med at fremskaffe oplysninger om løn. Han fik udleveret lister over de enkelte medarbejderes lønninger. Han har ikke set inddateringsrapporter. Han har gennemgået kontoudtog fra F1-bank, og overførslerne fra G2 er medtaget som indtægt i regnskabet. Tiltalte havde et lån, hvor der løbende er blevet betalt 200.000 kr. Han har sendt regnskabet for 2008 og en selvangivelse til skattemyndighederne. Der var ikke noget, som tydede på, at der manglede noget. Han afstemte også de angivne lønudbetalinger. Han har ikke talt med tiltalte om drikkepenge til chaufførerne. Det er det første regnskab, som han har lavet for en taxavirksomhed.

Personlige oplysninger 

Tiltalte har supplerende om sine personlige forhold forklaret, at han har boet på adressen ...1 frem til ransagningen i januar 2009. I dag bor han og ægtefællen til leje i en beskyttet ældrebolig. Hans ægtefælle er også pensionist. Han har rygproblemer og har svært ved at spise på grund af kræft i maven. Han får medicin fra Tyskland, og han har fået oplyst, at han ikke kan blive opereret i Danmark. Lægerne har oplyst, at han har en begrænset levetid. Han kører taxa en til to gange hver 14. dag for en vognmand, som han tidligere har haft ansat som chauffør.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig som fastslået af byretten.

Frihedsstraffen og den udmålte tillægsbøde findes passende.

Under hensyn til tiltaltes høje alder og den lange sagsbehandlingstid - og uanset tiltaltes tidligere straffe - finder landsretten det undtagelsesvis forsvarligt at gøre straffen betinget på de af byretten angivne vilkår.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod tiltalte T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.