Dato for udgivelse
17 Nov 2015 13:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Dec 2014 13:04
SKM-nummer
SKM2015.715.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, S-0882-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, databedrageri, dokumentfalsk, bedrageri, medvirken, kreditkort, betinget, fængsel, tillægsbøde
Resumé

T var tiltalt for 8 forhold, herunder momssvig ved på baggrund af fiktive fakturaer på i alt 10.000.000 kr. at have indsendt en negativ momsangivelse på 2.499.000 kr. og efterfølgende fremsendt fakturaerne som dokumentation med henblik på at få pengene udbetalt samt medvirken til en anden mands momssvig ved at udstede en fiktiv faktura for at den anden kunne få udbetalt negativ moms på 64.975 kr. T havde derved unddraget for 2.499.000 kr. i moms. T havde endvidere anvendt 3. mands stjålne kreditkortoplysninger til at begå databedrageri ved at forsøge at købe "Ægget" og computerudstyr for i alt 218.455 kr. samt afgivet urigtige oplysninger over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) m.m.

T forklarede at han blev spurgt om han ville være med til at begå momssvig ved at lægge navn til det, således at han også selv kunne tjene mange penge.

T fandtes skyldig i omfattende databedrageri, momssvig samt medvirken til momssvig, men frifandtes for øvrige forhold. Retten lagde til grund at T stiftede selskabet og var direktør, at der blev udstedt fiktive fakturaer på 10.000.000 kr. og at T bad sin revisor om at indberette det negative momstilsvar med henblik på at få udbetalt moms på 2.499.000 kr. Straffen fastsattes til fængsel i 1½ år ubetinget samt en tillægsbøde på 2.499.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men dømte tillige T for at have afgivet urigtige oplysninger over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Landsretten gjorde 1 år af fængselsstraffen betinget og forhøjede tillægsbøden til 2.550.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81
Straffeloven § 289
Straffeloven § 23
Straffeloven § 171
Straffeloven § 279
Straffeloven § 279a
Straffeloven § 296

Henvisning

-

Vestre Landsrets dom af 10. december 2014, 1. afdeling nr. S-0882-14

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Michael Lindquist)

Afsagt af landsdommerne

Henrik Bjørnager Nielsen, Linda Hangaard og Hans-Jørgen Nymark Beck med domsmænd

.....................................................

Byrettens dom af 16. april 2014, nr. 4-3316-2013

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 4. juni 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af

1-2.

databedrageri efter straffelovens § 279a,

ved den 11. oktober 2011 ca. kl. 12.30 på G1 Bibliotek for vindings skyld retsstridigt via internettet at have påvirket resultatet af elektronisk databehandling, idet tiltalte i forening med NS hos G2, med anvendelse af 3. mands stjålne kreditkortoplysninger, forsøgte at købe en stol af mrk. "Ægget" med skammel til en værdi af kr. 108.915, hvilken stol med skammel imidlertid ikke blev udleveret, dels grundet afvisning af købet på grund af dettes størrelse, og dels, efter at købet var blevet begrænset til "Ægget" uden skammel til et beløb af kr. 70.919, da personalet opdagede at købet var baseret på en kriminel handling.

3.            

databedrageri efter straffelovens § 279a,

ved den 26. september 2011 i tidsrummet kl. 09.42 til 09.47 fra G3 Bibliotek, for vindings skyld retsstridigt via internettet at have påvirket resultatet af elektronisk databehandling, idet tiltalte i forening med NS hos G4 A/S, forsøgte at købe computerudstyr for kr. 109.540 via 3. mands stjålne kreditkortoplysninger, hvilket dog mislykkedes grundet afvisning af kortene.

4.

dokumentfalsk og bedrageri efter straffelovens § 171 og § 279,

ved den 1. juli 2011 kl. 11.51 via F1-bank, i forening med NS for vindings skyld og i strid med sandheden på internettet at have sendt en mail vedhæftet et falsk dokument i form af en pdf-fil antagelig oprettet i kraft af NS´s kundeforhold i F1-bank, hvilken fil med urette tilkendegav en bankoverførsel fra F1-bank til G5, for betaling af et SMEG-komfur til en værdi af 6.989 kr., som tiltalte og medgerningsmanden herefter mod forevisning af pdf-filen formåede personalet til at udlevere med tab til følge.

5.            

straffelovens § 289, jfr. momslovens § 81, stk. 1, nr. 1,

ved den 30. august 2011 med forsæt til momssvig af særlig grov karakter til SKAT, fra selskabet H1 ApS, på baggrund af fiktive fakturaer på i alt kr. 10.000.000 udstedt af firmaet G7 Montage v/V.1 i perioden 23. maj 2010 til 28. juni 2010 at have indsendt en negativ momsangivelse på kr. 2.499.000, samt efterfølgende til SKAT, efter tiltaltes telefoniske aftale med SKAT og via revisor V.2, at have fremsendt fiktive fakturaer udstedt af G7 Montage til dokumentation for varekøb, hvorved tiltalte forsøgte at få udbetalt kr. 2.499.000 i negativ (købs)moms.

Subsidiært medvirken til ovennævnte, jfr. straffelovens § 23 ved at have stillet selskabet H1 ApS til rådighed for uidentificerede personer, med henblik på uberettiget at få udbetalt ovennævnte beløb i moms.

6.            

medvirken til overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1 og stk. 4, jfr. straffelovens § 23 ved for april kvartal 2010, antagelig på tiltaltes bopæl ...1, i forening med NS fra tiltaltes selskab H1 ApS, at have udstedt en fiktiv faktura dateret 27. juni 2011 til selskabet G8 Investment ApS, der var egnet til at blive anvendt i momsregnskabet, hvorved tiltalte forsætligt medvirkede til at NS, der var ejer af G8 Investment ApS, og som anvendte den fiktive faktura i sit momsregnskab til SKAT i april 2010 fik udbetalt negativ moms på 64.975 kr., som efterfølgende blev delt mellem tiltalte, der antagelig modtog kr. 15.000, og NS.

7. (efterforskningsforhold 8).

bedrageri efter straffelovens § 279,

ved indenfor perioden fra den 8. juli 2011 til den 28. november 2011 via H1 ApS, for vindings skyld hos G9 ApS / G4 ApS, at have leaset 3 Macbook Pro computere til en værdi af kr. 56.997, uagtet at tiltalte ikke havde til hensigt at betale de månedlige ydelser, ligesom tiltalte videresolgte computerne med tab for leasingselskabet til følge.

8. (efterforskningsforhold 9).

straffelovens § 296, stk. 1, nr. 2, ved den 1. april 2011 overfor Erhvervs -og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen), ved oprettelse af H1 ApS, at have afgivet urigtige oplysninger om juridiske personers forhold, idet tiltalte i strid med sandheden oplyste at være i besiddelse af aktiver under kode RX-250 OEM USB T-4500/G til en værdi af kr. 83.200, hvilket imidlertid ikke var tilfældet, da nævnte kode vedrører en "computermus" til en yderst begrænset værdi, hvorfor det til oprettelse af selskabet nødvendige apportindskud reelt ikke eksisterede.

[Tiltalerne i forhold 5, 6 og 8 er berigtiget i Vestre Landsret dom.red.SKAT]

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel og tillægsbøde.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer 

Følgende forklaringer er afgivet under hovedforhandlingen den 1. april 2014:

Tiltalte forklarede vedrørende forhold 1-2, at han altid har nægtet sig skyldig.

Foreholdt afhøringsrapport af 28. november 2011 (bilag 1.20) side 2, forklarede tiltalte, at det godt kan passe, at han tidligere har forklaret noget omkring nogle kreditkort vedrørende G2. Han havde fået besked på, hvad han skulle forklare til politiet. Han ønsker ikke at oplyse navnet på den person, der havde beordret ham til forklare som anført i rapporten. Han kan ikke huske, om han har forklaret noget om en person ved navn RC. Han kan heller ikke huske, om han har forklaret noget om en person ved navn MT. Det er rigtigt, at han har været på G1 Bibliotek på det omhandlede tidspunkt.

Tiltalte forklarede vedrørende forhold 3, at det er rigtigt, at han har været på G3 Bibliotek på det omhandlede tidspunkt. Han er født og opvokset i ...2, så han har været på G3 Bibliotek mange gange. Han har ikke købt computer udstyr fra G4. Han kan ikke huske noget nærmere om, hvad han har forklaret til politiet.

Tiltalte forklarede vedrørende forhold 4, at han ikke kender noget til et komfur fra G5. Han kan ikke huske noget om, hvad han har forklaret til politiet. Han har mødt NS via en anden kammerat.

Tiltalte forklarede vedrørende forhold 5, at han ikke kender noget til nogle fiktive fakturaer. Han ved, hvem V.1 er. Han ved ikke, hvem V.2 er. Han kender ikke firmaet H1. Han har ikke stiftet selskabet. Det er rigtigt, at han har stået anført som direktør for selskabet, men det var noget, han fik at vide, at han skulle. Han ønsker ikke at oplyse navnet på den person, der sagde, at han skulle stå anført som direktør i selskabet. Han kan ikke huske, hvad han har forklaret til politiet omkring negativ moms. Han kan heller ikke huske, at han skulle have forklaret til politiet, at de fiktive fakturaer var lavet med henblik på udbetaling af moms på 2.499.000 kr. Han har fået 15.000 kr. udbetalt af NS. Han kan ikke huske hvorfor.

Tiltalte forklarede vedrørende forhold 6 foreholdt afhøringsrapport af 28. november 2011 (bilag 1.20), at han ikke har gjort det, og at han ikke kan huske, at han har sagt de ting, der står anført i bilaget.

Tiltalte forklarede vedrørende forhold 7 foreholdt afhøringsrapport af 28. november 2011 (bilag 1.20), at han ikke har gjort det, og at han ikke kan huske, at han har sagt de ting, der står anført i bilaget.

Tiltalte forklarede vedrørende forhold 8, at han ikke har sendt noget til Erhvervsstyrelsen. Han har heller ikke fået andre til at sende noget. Han kan ikke huske, hvad har forklaret til politiet. Han kan ikke huske, hvad han forklarede under grundlovsforhøret.

Foreholdt udskrift af retsbogen af 29. november 2011 (bilag E), forklarede tiltalte, at han ikke ønsker at udlevere nogen personer i sagen. Han kan ikke huske i dag, hvad han har forklaret i retten ved de tidligere lejligheder. Han kan ikke huske om han talte med en advokat inden han afgav forklaring i retten. Han har i dag skiftet sin omgangskreds ud.

På forsvarerens spørgsmål forklarede tiltalte, at han ikke havde arbejde i 2011. Han var færdig med teknisk skole. Han kender ikke noget til selskaber som sådan. Han ved ikke noget om, hvordan det er at være direktør i et selskab. Han ved ikke hvordan man stifter et selskab eller hvad et apportindskud er.

Foreholdt bilag 5.1.1., side 2, forklarede tiltalte, at han ikke kender en person ved navn JK. Han har aldrig været på et revisionskontor.

Foreholdt købekontrakt mellem H1 ApS og G7 Montage (bilag 5.16) forklarede tiltalte, at han ikke kender noget til dette dokument. Han fik at vide, at han skulle oprette et selskab i sit eget navn. Han fik ikke at vide, hvad det skulle bruges til. Han ved ikke noget om, hvordan man indberetter moms. Han ved ikke noget om, hvad man skal gøre med en faktura med moms, og han kender ikke noget til bogføring som sådan. Han ved heller ikke noget om negativ moms. Han vidste ikke, at man ville bruge selskabet til indsendelse af negativ moms. Han har ikke haft kontakt med SKAT omkring de fiktive fakturaer. Han kender ikke revisor V.2. Det er ikke en, som han selv har kontaktet. Han ved, at V.2 har kontor i ... . Tiltalte har ikke haft møder med V.2. Tiltalte kommer fra ...2, hvor han er født og opvokset, og han er kommet meget på G3 Bibliotek. Han har ikke tastet nogle tal ind fra nogle kreditkortoplysninger i den hensigt at begå bedrageri. Han har ikke brugt 3. mands oplysninger. Tiltalte har før købt ting på nettet og betalt med sit kreditkort. Han har ikke begået bedrageri.

Forevist fotos i bilag 1.6.1.1 forklarede tiltalte, at det godt kunne være ham, der ses på de foreviste fotos. Han har ikke handlet hos G4 eller G2. Han kan ikke huske, om NS var med på G1 Bibliotek eller G3 Bibliotek. Han har ikke bearbejdet en fil, så det så ud, som om han foretog et køb ved G5. Det er rigtigt, at han sammen med NS hentede et komfur i Århus. Han har ikke bistået V.1 med at lave de fiktive fakturaer. Det er rigtigt, at der er blevet overført nogle penge fra NS´s konto til tiltaltes konto. NS havde en pengeløs bank, og havde behov for at få pengene udbetalt, hvorfor han overførte dem til ham, således at han kunne få pengene udbetalt. Tiltalte fik lov til at låne 15.000 kr. af ham. Han brugte pengene til faste udgifter. NS sagde ikke noget om, hvor pengene stammede fra. Tiltalte har ikke lavet en faktura til NS fra firmaet H1. Det er rigtigt, at han har set nogle leasingkontrakter, men han ved ikke, hvem kontrakterne var udstedt til. Det er rigtigt, at NS spurgte ham efter, om han ville have en Mac Computer, hvilket han sagde ja til. Han skulle selv betale den månedlige leasingydelse for den ene computer, som han fik. Han kan ikke huske noget om, hvor meget han skulle betale. Det er rigtigt, at han har hørt om den kode, der står anført i forhold 8. Han hørte første gang om koden i grundlovsforhøret.

V.1 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at han i den i sagen omhandlede periode var afhængig af stoffer, og at han derfor har svært ved at huske hvad der er foregået. Han har mødt tiltalte nogle få gange. Han har tidligere lavet noget databedrageri sammen med tiltalte, hvilket vidnet også er blevet dømt for.

Forevist købekontrakt (bilag 1.16) forklarede vidnet, at han har skrevet under på kontrakten sammen med tiltalte.

Forevist fakturaer udstedt af G7 Montage til H1 ApS (bilag 5.15) forklarede vidnet, at han har lavet nogle fiktive fakturaer for at lave "hurtige penge". Fakturaerne blev udfaktureret til H1. Fakturaerne blev overdraget til tiltalte.

På forsvarerens spørgsmål forklarede vidnet, at han havde firmaet G7 Montage v/V.1 i foråret 2011. Vidnet havde mødt tiltalte i byen. Vidnet har tidligere været i familie med NS. Vidnet ved ikke, om NS og tiltalte kendte hinanden. Han kender ikke noget som helst til selskabet H1. Han ved ikke, hvem der var indehaver af selskabet. Han vidste ikke i 2011, om tiltalte havde noget med firmaet at gøre. Vidnet lavede de fiktive fakturaer for at lave "hurtige penge", men han modtog ikke nogen penge. Handlen gik i vasken. Han fortalte selv SKAT om de fiktive fakturaer. Tiltalte fik fakturaerne i ...3. Han kan i dag ikke sige om tiltalte fik alle de fakturaer, der er fremlagt i sagens bilag 1.15.

Forevist købekontrakt (bilag 5.16) forklarede vidnet, at det er hans underskrift, der står ved G7 Montage. Han så ikke tiltalte underskrive kontrakten. Han har ikke set underskriften før. Han kan ikke huske, om datoerne, der står anført, er de rigtige datoer. Han har ikke siddet sammen med tiltalte og lavet "noget" ved en computer. Han ved ikke noget om, hvorvidt tiltalte er ordblind.

V.2 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at han er revisor og har lavet forretning med tiltalte. Han har hjulpet tiltalte med at oprette selskabet H1.

Forevist fakturaer forklarede vidnet, at det var tiltalte, der sendte fakturaerne til vidnet på mail. Vidnet skulle så sende dem videre på mail til SKAT v/V.5. SKAT havde rettet henvendelse til tiltalte og bedt om dokumentation for momsen. V.5 havde nævnt for vidnet, at det var nogle store beløb, og at man derfor skulle have dokumentation. Vidnet har været i firmaet for at aflevere noget til tiltalte. Han har flere gange bedt om noget bogføringsmateriale fra tiltalte, men har ikke fået noget.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede vidnet, at han havde fået en kvittering for køb af IT-udstyr. Han kan ikke huske, om han har set id på tiltalte. Vidnet har hjulpet med at lave dokumenter, vedtægter og stiftelse af generalforsamling. Vidnet har ikke skrevet under på nogen vedtægter.

Foreholdt vurderingsberetning (bilag 5.11) forklarede vidnet, at han ikke har drøftet indskud med tiltalte. Han kan ikke huske, om han har gennemgået vedtægterne med tiltalte. Han sendte tegningsudskrift til tiltalte. Han har ikke drøftet moms med tiltalte. Han kan ikke huske, hvordan han fik kontakt med tiltalte til at begynde med. Han har vidst i lang tid, at han skulle møde i retten som vidne. Han har korresponderet med tiltalte pr. telefon og mail, og har mødtes med tiltalte. Han kan ikke i dag med fuldstændig sikkerhed sige, at det reelt var tiltalte han talte i telefon med, og at det reelt var tiltalte han skrev mails med. Han kan ikke huske nummeret og mailadressen. Han har lavet bogføring for selskabet for et beløb på 10.000.000 kr. Han vil tro, at han har fortalt tiltalte, at man skal betale et totalbeløb på 12.500.000 kr. for at få moms udbetalt med 2.500.000 kr. Han forsøgte at få mere dokumentation fra tiltalte, men det lykkedes ikke at få kontakt.

V.3 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede foreholdt bilag 5.1.1, at han ikke i forbindelse med sagsforløbet har haft kontakt til tiltalte. Det er hans kollega V.5, der har haft kontakten til tiltalte. Det fremgår af SKATs oplysninger, at V.5 den 6. september 2011 anmodede tiltalte om dokumentation for købsmoms på ca. 2,5 mio. kr. Tiltalte ville få sin revisor til at sende det til SKAT. V.5 sendte samme dag anmodningen på mail til tiltalte. Mailadressen står ikke anført i vidnets papirer. Vidnet har haft kontakten med V.1. Vidnet bad V.1 om at komme til et møde, så de kunne tale om sagen. Vidnet kan godt huske, at han har talt med V.1.

På forsvarerens spørgsmål forklarede vidnet, at det er ham, der har skrevet notatet i bilag 5.1.1. SKAT begyndte at kigge på selve finansieringen af selskabet, da de vidste at tiltalte var på kontanthjælp. Det viste sig, at pengene kom ud af den blå luft. Det er ikke SKAT, der er forurettet i den sag, men derimod Erhvervsstyrelsen. Vidnet ved godt, hvem V.2 er. V.2 og LP er den samme person. Vidnet ved ikke hvilket telefonnummer og mailadresse V.5 benyttede, når hun kontaktede tiltalte vedrørende de fiktive fakturaer. Vidnet ved ikke om der var nogen fra SKAT, der kontaktede V.2 vedrørende oprettelsen af selskabet H1. Vidnet har ikke selv talt med V.2 i denne sag.

Politiassistent V.4 mødte som vidne og erklærede sig bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at sagen startede med en tyverianmeldelse fra G2. Baggrunden for tiltaltes anholdelse den 28. november 2011 var tiltaltes anvendelse af kreditkortoplysninger fra 3. mand på G3 Bibliotek og G1 Bibliotek. Vidnet foretog afhøringen af tiltalte, som foregik stille og roligt. Afhøringsrapporten blev underskrevet af tiltalte.

Vidnet forklarede videre, at de også foretog afhøring af vidnet NS, da han var anholdt på samme tid. Der blev på et tidspunkt holdt en længere pause under afhøringen af tiltalte, da man lige skulle have overblik over sagen og koordineret afhøring af tiltalte med afhøringen af NS. Afhøringen foregik på politigården. Vidnet gjorde tiltalte opmærksom på hans rettigheder, herunder at han ikke havde pligt til at udtale sig. Vidnet skrev løbende tiltaltes forklaring ned. Vidnet foreholdt tiltalte, hvad han havde noteret ned, og tiltalte havde mulighed for løbende at fremkomme med bemærkninger. Tiltalte forklarede i den forbindelse, at han kun havde til hensigt, at gennemføre en handel, og at han således alene blev ved indtil han nåede til nogle kreditkortoplysninger der virkede.

Følgende forklaringer er afgivet under hovedforhandlingen den 16. april 2014:

V.5 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at sagen startede ved at hun fik en negativ momsangivelse på 2.5 mio. kr. Det var hendes opgave at kontrollere negative momsangivelser. Hun skulle selv prioritere hendes tid. Hun valgte at kontrollere H1, da det var et stort beløb og virksomheden var nystartet. Hun havde alene virksomhedens navn og det indberettede momsbeløb. Hun fandt selv selskabets øvrige oplysninger via registret BIQ, hvor hun kunne se at T var direktør i selskabet. Hun brugte selskabet navn og adresse til at søge efter et telefonnummer. Hun kontaktede tiltalte pr. telefon og sikrede sig at det var T, og oplyste at SKAT ønskede at se dokumentation for den indberettede købsmoms. Hun har ikke noteret det telefonnummer som hun ringede til, men det kan godt passe at det var ...10. Tiltalte oplyste, at virksomheden havde købt nogle rettigheder til fotoredigeringsprogrammer som skulle videresælges i forskellige lande, men at der endnu ikke var sket videresalg. Tiltalte oplyste, at han vil få sin revisor til at sende dokumentation. Hun og tiltalte aftalte, at hun skulle sende en mail hvori hun skrev hvilken dokumentation SKAT havde behov for. Hun sendte mailen til den mailadresse som tiltalte oplyste i telefonen.

Vidnet sendte mail til tiltalte den 6. september 2011. Og hun fik svar den 12. september 2011. Hun modtog en mail fra revisor V.2. Hun har sat cirkel rundt om den vedhæftede fil med navnet "netbank" da den var anderledes.

Vidnet forklarede videre, at det fremgår af dokumentet i den vedhæftede fil, at der den samme dag blev indsat 67.000 kr. og overført 67.000 kr. til G8 Investment. I mail af 21. september 2011 er der henvist til den købekontrakt, der er fremlagt i sagens bilag 5.16. Mail af 22. september 2011 omhandler momsen på 2.5 mio. kr. SKAT meddelte i mail af 4. oktober 2011, at negativ moms ikke kan udbetales pga. manglende dokumentation. Ved mail af 16. november 2011 sendte SKAT korrektionsangivelse til tiltalte. Denne moms meddelelse betød, at den negative momsangivelse ikke var blevet godkendt af SKAT. Hun har talt med tiltalte om, at salgsfaktura med salgsmoms på 64.975 kr. ikke var angivet. Hun har ikke haft kontakt til tiltalte siden den 16. november 2011.

På forsvarerens spørgsmål har vidnet forklaret, at hun aldrig har mødt tiltalte eller V.2. Hun søgte efter selskabets telefonnummer på krak. Der skete indberetning af moms inden hun modtog dokumentation. Hun sikrede sig, at direktøren var T. Hun har kun modtaget fakturaer pr. mail. Hun har ikke overvejet om dette kunne være stråmandsvirksomhed. Hun har efterfølgende set vurderingsberetningen. Det var hendes indtryk, at tiltalte forstod hvad det drejede sig om.

V.3 blev igen gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Foreholdt vurderingsberetning (bilag 5.11) forklarede V.3, at han har set den før, og at vurderingsberetningen var med i anmeldelsen til politiet.

Tiltalte forklarede supplerende, at han ikke har og aldrig har haft telefonnummeret ...10. Han havde på det tidspunkt et telefonnummer der sluttede på ...05, hvilket han kan huske, da det er hans fødselsdato.

Email adressen T-a@gmail.com er og har aldrig været hans mail adresse. Hans mail adresse er T-b@gmail.com Han har ikke skrevet mail af 12. september 2011. Han er delvist ordblind, og han vil således slet ikke kunne stave så godt som det ses i denne mail. Han har ikke haft kontakt til SKAT pr. telefon eller mail.

På anklagerens spørgsmål foreholdt afhøringsrapport (bilag 1.20) kan det godt passe, at tiltalte i forbindelse med afhøring havde oplyst, at hans privat telefonnummer var ...05. Han kan ikke huske, at han fortalte at hans arbejdsnummer var ...10.

Dokumentation  

Dokumentation fandt sted.

Personlige forhold  

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har gennemført 9. klasse. Han påbegyndte HTX, men var nødt til at stoppe på det andet år, da han ikke kunne følge med. Han startede herefter på teknisk skole, hvor han gennemførte nogle forskellige uddannelsesforløb. Han er i dag i lære som klejnsmed. Han bor hos sin far i ..., hvilket han har gjort i 2 år. Han tjener en ganske almindelig lærlingeløn på 10.000 kr. om måneden. Han er ordblind, og har svært ved at stave.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1-2 og 3

Tiltalte har forklaret, at han var på henholdsvis G1 og G3 Bibliotek på de i sagens forhold 1-2 og 3 omhandlede tidspunkter. Dette understøttes af de fremlagte fotos fra bibliotekerne.

Tiltalte har under grundlovsretsmødet den 29. november 2011 blandt andet forklaret, at han fik udleveret 2 x 5 kreditkortoplysninger med instruktion om, hvad han skulle købe. Han forsøgte i første omgang at bestille en Mac computere hos G4 og senere forsøgte han at købe stolen "Ægget" inkl. fodskammel hos G2.

Tiltalte har under hovedforhandlingen den 20. december 2011 blandt andet forklaret til forhold 1-2, at han forsøgte at købe en stol med skammel. Han havde 5 kort, men de 4 kort virkede ikke. Tiltalte har til forhold 3 forklaret, at han havde 5 kort, men at han kun havde til hensigt at købe en computer til en værdi af 70.-80.000 kr.

Efter tiltaltes forklaring i denne sag og tiltaltes forklaringer ved tidligere retsmøder sammenholdt med de dokumenterede bilag i sagen, finder retten, at det er bevist at tiltalte er skyldig i forhold 1-2 og 3.

Forhold 4

Efter tiltaltes forklaring om, at han hjalp NS med at hente et komfur, men at han ikke vidste at kvitteringen var forfalsket sammenholdt med at de i sagen dokumenterede bilag alene omtaler NS, finder retten, at der uanset tiltaltes tidligere erkendelse af forholdet, ikke er grundlag for, at finde tiltalte skyldig i forhold 4, hvorfor tiltalte frifindes for dette forhold.

Forhold 5

Tiltalte har ved grundlovsretsmødet den 29. november 2011 blandt andet forklaret, at han blev spurgt om han ville være med til at begå momssvig ved at lægge navn til det, således at han også selv kunne tjene mange penge. I første omgang skrev han under på anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og apportindskuddet. Derefter udskrev V.1 fakturaer til hans nyoprettede selskab for 10.000.000 kr. Tiltalte har under hovedforhandlingen den 20. december 2011 forklaret, at han sendte fakturaerne til revisor V.2, og bad ham foretage indberetning af fakturaerne til SKAT.

Vidnet V.1 har forklaret, at han lavede databedrageri med tiltalte. Der skulle laves nogle hurtige penge ved at lave nogle fiktive fakturaer. Han lavede fakturaerne og gav dem til tiltalte i ...3.

Vidnet V.2 har forklaret, at han har hjulpet tiltalte med at oprette selskabet H1 ApS. Han har mødtes med tiltalte, og har derudover korresponderet med tiltalte pr. telefon og mail. Forevist fakturaer (bilag 5.15) forklarede vidnet, at han modtog fakturaerne fra tiltalte og at tiltalte bad ham videresende disse til SKAT.

Vidnet V.5 har forklaret, at hun opdagede at selskabet H1 ApS havde indberettet negativt momstilsvar på 2.5 mio. kr. Hun slog selskabet op i registret BIQ, hvor hun kunne se, at tiltalte var stifter og direktør i selskabet, hvorefter hun kontaktede ham pr. telefon, og bad ham sende dokumentation for den indberettede moms. SKAT modtog dokumentation i form af fakturaer fra revisor V.2.

På baggrund af de afgivne forklaringer og de dokumenterede bilag, finder retten, at det kan lægges til grund, at tiltalte stiftede selskabet H1 ApS, og at tiltalte var direktør i selskabet. Det kan endvidere lægges til grund, at der blev udstedt fiktive fakturaer på 10.000.000 kr. og at tiltalte bad sin revisor V.2 om, at indberette det negative momstilsvar til SKAT med henblik på at få udbetalt moms på 2.499.000 kr. Retten finder således, at tiltalte er skyldig i forhold 5.

Forhold 6

Efter tiltaltes forklaring under grundlovsretsmødet den 29. november 2011 om, at han lavede en opgørelse på baggrund af fiktive fakturaer samt tiltaltes forklaring under hovedforhandlingen den 20. december 2011 om, at han lavede fakturaerne i forhold 5 og 6 sammenholdt med at det fremgår af faktura af 27. juni 2011 (bilag 6.10) udstedt af H1 ApS til G8 Investment A/S, hvoraf det fremgår, at der er salgsmoms på 64.975 kr., finder retten, at det er bevist, at tiltalte har medvirket til momssvig, hvorefter tiltalte er skyldig i forhold 6.

Forhold 7 og 8

Efter den under sagen foretagne bevisførsel, finder retten, at der ikke er grundlag for, at finde tiltalte skyldig i forhold 7 og 8, hvorfor tiltalte frifindes herfor.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 285, jf. § 279a, samt § 289, jf. momslovens § 81, stk. 1, nr. 1 og stk. 4, jf. til dels straffelovens § 23 samt tillægsbøde på 2.499.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Retten har ved udmåling af straffen lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i omfattende databedrageri og momssvig. Henset til kriminalitetens omfattende karakter, og uanset tiltaltes unge alder og gode personlige forhold, finder retten, at der ikke er grundlag for at gøre straffen betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 2.499.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

...................................................

Vestre Landsrets dom af 10. december 2014, 1. afdeling nr. S-0882-14

Byretten har den 16. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 4-3316/2013).

Påstande 

Tiltalte, T har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans og skærpelse af såvel fængselsstraffen som tillægsbøden.

Berigtigelse af tiltale

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen i forhold 5, således at ordene "straffelovens § 289, jfr. momslovens § 81, stk. 1, nr. 1" erstattes af "straffelovens § 289, stk. 1, jf. momslovens § 81, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3".

Anklagemyndigheden har endvidere berigtiget tiltalen i forhold 6 således at "april kvartal 2010" ændres til "april kvartal 2011", og "april 2010" ændres til "april 2011" og i forhold 8, således at der efter "straffelovens § 296, stk. 1, nr. 2," tilføjes "litra d".

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne V.1, V.2, V.3, V.5 og politiassistent V.4 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at hans personlige situation har ændret sig meget siden 2011, og det er grunden til, at han har forklaret forskelligt til politiet og i retten. Tidligere frygtede han folk fra rockermiljøet, som truede ham med, at han ville komme til skade, hvis han ikke forklarede, som han har gjort til politiet og under grundlovsforhøret. Han har nu skiftet omgangskreds og er ikke længere i kontakt med folk fra rockermiljøet. Den forklaring, som han afgiver i dag, er derfor sandheden.

Vedrørende forhold 1-2 og 3 har tiltalte supplerende forklaret, at han fik at vide, at han skulle anvende nogle kort. Han husker ikke længere, hvad de sagde til ham, eller hvad han skulle bestille. Han husker ikke, om han var på G1 Bibliotek den 11. oktober 2011. Han husker ikke, hvad han har forklaret i byretten om det.

Forevist billeder fra overvågningsvideoen på G1 Bibliotek har han forklaret, at han ikke mener, at det er ham, der er på billederne. Han husker ikke længere, hvad han oprindeligt forklarede til politiet.

Foreholdt afhøringsrapport af 28. november 2011 (ekstrakten side 203, 1. — 3. afsnit) har han forklaret, at han ikke husker, at han skulle have forklaret som anført. Han mener ikke, at han nogensinde har været inde på G2s hjemmeside. Han kendte slet ikke til forretningen før denne sag.

Det kan godt passe, at han var på G3 Bibliotek den 26. september 2011.

Foreholdt afhøringsrapport af 28. november 2011 (ekstrakten side 204, 1. og 4. - 5. afsnit) har tiltalte forklaret, at han stadig ikke husker, hvad han har forklaret til politiet. Han ved ikke, hvorfor han har svært ved at huske det. Det skal nok passe, at det er hans underskrift, der er anført på afhøringsrapporten.

Vedrørende forhold 4 har tiltalte supplerende forklaret, at han ikke længere har kontakt med NS. Han har ikke snakket med NS siden den 28. november 2011. Det var NS, der var bindeled mellem tiltalte og de rockertyper, som tiltalte var bange for. Han lærte NS at kende, da han startede på autocollege i efteråret 2010. Han fandt ud af, at NS havde relationer til rockermiljøet og til at starte med, var det spændende. NS sagde, at han havde købt et komfur, og spurgte om tiltalte ville hjælpe med at hente det. Han fattede ikke mistanke til, at der skulle være noget ulovligt forbundet med det.

Forholdt afhøringsrapport af 28. november 2011 (ekstrakten side 206, 1. afsnit) har han forklaret, at han ikke husker, om han har forklaret som anført. Han husker ikke, at NS har omtalt en falsk faktura. Han var ikke med NS inde i forretningen, da han hentede komfuret, men han hjalp NS med at få komfuret ind i bilen.

Tiltalte har supplerende vedrørende forhold 5, 6 og 8 forklaret, at han kender V.1 via NS. De mødte hinanden i byen og har ikke haft anden kontakt. Han ved ikke, hvorfor V.1 har forklaret noget andet i byretten. Han gætter på, at det er, fordi der også er nogle efter V.1. NS tog kontakt til tiltalte, når han skulle gøre noget og gav ham besked på, hvad han skulle gøre. Han husker ikke længere præcist, hvad NS gav ham besked på at gøre. Nogle af de ting, som NS ville have ham til at gøre, var ulovlige. Han vil ikke udtale sig om, hvad NS gav ham besked på. Han husker ikke, om det var nogle af de ting, som er omfattet af tiltalen mod ham. Der var nogle rockertyper, der sagde til ham, at han skulle skrive under på nogle papirer. Han vidste ikke, hvad han skrev under på. Efter, at han har været i retten, har han fundet ud af, at han skrev under på papirer, der skulle bruges til stiftelse af et selskab. Han har ikke lyst til at udtale sig om, hvem der var til stede, da han underskrev papirerne. Han kan ikke huske, hvor det foregik. Han fik ikke at vide, hvad det gik ud på. Det lå underforstået, at der ville ske noget, hvis han ikke gjorde, som de sagde, og han havde tidligere fået bank. NS fortalte, at der efterfølgende ville komme nogle breve fra det offentlige. Han har aldrig talt med JK, der har lavet vurderingsberetningen. Han har heller ikke før straffesagen mod ham set vurderingsberetningen. Han har heller aldrig talt med V.2.

Han husker ikke, at han har forklaret noget om forhold 5 til politiet. Han har ikke lavet nogen fakturaer.

Forevist faktura fra G7 Montage til H1 ApS har tiltalte forklaret, at han ikke har været med til at lave fakturaen. Han vidste ikke, at NS havde stiftet selskabet G8 Investment. Han har på et tidspunkt lånt 15.000 kr. af NS. Han har ikke betalt pengene tilbage, og NS har heller ikke bedt om at få dem tilbage endnu.

Forevist faktura fra H1 til G8 Investment (ekstrakten side 358) har tiltalte forklaret, at han ikke har set fakturaen før, og han har ikke været med til at lave den. Han husker ikke, om han har talt med politiet om selskabet H1.

Om forhold 7 har tiltalte supplerende forklaret, at han ikke har leaset nogen computere. Han har aldrig set fakturaerne (ekstrakten side 366 og 367).

Foreholdt afhøringsrapport af 1. december 2011 (ekstrakten side 368) har tiltalte forklaret, at han fortsat ikke husker, hvad han har forklaret til politiet.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er i lære som klejnsmed. Han er udlært i 2017. Han har en kæreste, men har valgt at bo sammen med sin far, indtil straffesagen er afgjort. Han har en meget dårlig økonomi, fordi han i sommeren 2011 blev presset til at udlevere sit pas og andre papirer, hvorefter der blev købt for ca. 300.000 kr. i hans navn. Han har ikke selv modtaget varer eller penge i den anledning. Han har valgt at lade være med at melde forholdet til politiet af frygt for repressalier.

V.1 har supplerende forklaret, at han ikke længere har kontakt til tiltalte. Han har heller ikke kontakt til NS længere. Det eneste, han og tiltalte havde med hinanden at gøre, var, at de ville lave nogle hurtige penge. Han og tiltalte stod ved siden af hinanden, da de skrev under på købskontrakten (ekstrakten side 305-308). Han husker ikke, hvor de var, da de skrev under og vil ikke udtale sig om, hvorvidt der var andre til stede. Det var måske af en helt anden grund, at han i byretten har forklaret, at han ikke så tiltalte skrive under på købskontrakten. Han ved ikke, hvem der har lavet købskontrakten, men det var tiltalte, der havde den med. Han tror, at de mødtes i ...3. Som han husker det, var der ikke andre til stede. Det var tiltalte, der havde fakturaerne fra G7 Montage til H1 (ekstrakten side 296-304) med. Han ved ikke, om det også var tiltalte, der havde lavet dem. Han ved ikke, hvorfor der i hans forklaring for byretten er anført, at fakturaerne blev overdraget til tiltalte. Han mener ikke, at han har sagt, at han lavede fakturaerne. Den forklaring, som han afgiver i dag, er den rigtige. Vidnet havde ikke problemer med, at der var nogle rockere eller andre, der var efter ham på det tidspunkt. Han blev kontaktet af SKAT, der ville tale med ham om fakturaerne. I den forbindelse fortalte han, at der var tale om fiktive fakturaer.

V.2 har supplerende forklaret, at det var ham, der fik JK til at lave vurderingsberetningen, fordi han ikke selv laver vurderingsberetninger, og JK var hans samarbejdspartner. Det, der skulle vurderes, var noget IT-udstyr, som fremgik af en faktura. Han vil tro, at de oplysninger, han fik, kom fra tiltalte. Han mener, at han og tiltalte mødtes personligt en eller to gange. Den person, han mødtes med, legitimerede sig dog ikke. Han husker ikke i hvilken forbindelse, de mødtes personligt. På et tidspunkt var der en skattemedarbejder, der bad ham om dokumentation for momsen. Tiltalte bad ham i den forbindelse sende fakturaerne til SKAT. Han har ikke været i kontakt med andre end tiltalte i relation til H1. Han fik de underskrevne stiftelsesdokumenter på kontoret. Han vil tro, at de blev underskrevet på kontoret, men han husker det ikke. Han vil normalt ikke vejlede nærmere om, hvad det indebærer at stifte et anpartsselskab, heller ikke når det er et ungt menneske, der henvender sig til ham. Det koster normalt 5.000 - 6.000 kr. at oprette et anpartsselskab.

V.3 har supplerende forklaret, at SKAT på et tidspunkt opdagede, at der blev oprettet en række firmaer, der svindlede med negative momsanmeldelser. Det lignede noget systematisk, hvor stifterne eller ejerne typisk var på kontanthjælp forud for stiftelsen af virksomheden. Han tror, at det var i den forbindelse, at V.5 begyndte at arbejde med sagen mod tiltalte. Vidnet fik fakturaerne fra V.5 og tog kontakt til V.1, fordi han ikke havde angivet salgsmomsen i henhold til fakturaerne. I en efterfølgende telefonsamtale sagde V.1 uopfordret, at fakturaerne til H1 var fiktive. Han sagde også, at han ikke selv havde lavet fakturaerne, fordi han er ordblind. Han mener ikke, at han sagde andet om tiltalte, end det der fremgår af anmeldelsen. Når det fremgår heraf, at V.1 oplyste, at tiltalte hjalp ham med at lave fakturaerne, så er det, fordi V.1 sagde det. Vidnet fortalte V.5, at den negative momsangivelse fra tiltalte var fiktiv. I den forbindelse undersøgte de også vurderingsberetningen, der var udarbejdet i forbindelse med stiftelsen af tiltaltes selskab. De googlede koden på det angivne computerudstyr og opdagede, at der var tale om en computermus til en værdi på under 100 kr. og ikke som angivet til en værdi af godt 83.000 kr. De foretog sig ikke yderligere, men skrev anmeldelsen til politiet. SKAT undersøgte således ikke, om der var tale om flere computermus, der havde en samlet værdi af 83.200 kr.

V.5 har supplerende forklaret, at når en nyregistreret virksomhed anmoder om at få udbetalt ca. 2,5 mio. kr. i negativt momstilsvar, så er det normal procedure at undersøge forholdene lidt nærmere, før der sker udbetaling. Da hun ringede til selskabet, præsenterede den person, der tog telefonen, sig som T. Han oplyste den mailadresse, som hun efterfølgende skrev til. Han fortalte også, at det var V.2, der var selskabets revisor. Efterfølgende modtog hun kopi af fakturaerne pr. mail fra V.2. Tiltalte kontaktede hende den 21. september 2011, hvor han spurgte til momsangivelsen.

Politiassistent V.4 har supplerende forklaret, at han forestod afhøringen af tiltalte den 28. november 2011. Der var tale om en meget lang afhøring. Han foreholdt løbende tiltalte, hvad han skrev i afhøringsrapporten. Tiltalte virkede rystet over situationen, men afhøringen foregik i øvrigt stille og roligt. Tiltalte skrev under på alle sider i rapporten. Han husker ikke, at tiltalte nævnte noget om, at han følte sig presset af nogen. Han husker, at nogle af de andre i sagskomplekset nævnte, at nogle rockere var efter dem, men han husker ikke, at tiltalte nævnte noget om det. Han ved ikke, om sagen havde forbindelse til rockermiljøet. Det var ikke noget, politiet fik oplysninger om. Han mener, at de googlede koden på den mus, der var angivet i vurderingsberetningen. Tiltalte forklarede selv, at selskabet var oprettet med det formål at lave svindel med momsangivelserne, og at værdierne i selskabet aldrig havde eksisteret. Derfor fandt han det ikke nødvendigt at undersøge forholdene vedrørende vurderingsberetningen nærmere, men rettede henvendelse til Revisornævnet, der efterfølgende idømte revisor JK en bøde for ikke at have overholdt god revisorskik.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 28. november 2011 til den 20. december 2011.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Forhold 1-2 og 3

Det fremgår af oplysningerne fra henholdsvis PBS, G10 Data, G11 Kommune og G12 Kommune, at de computere, der blev anvendt til køb af stolen "Ægget" og forsøg på køb af computerudstyr, var placeret på henholdsvis G1 bibliotek og G3 Bibliotek. Efter tiltaltes forklaring til politiet den 28. november 2011 og under grundlovsforhøret den 29. november 2011, og da tiltalte var logget ind på G3 Bibliotek på det aktuelle tidspunkt, sammenholdt med de fremlagte fotos fra bibliotekerne tiltrædes det, at det er bevist, at tiltalte var på bibliotekerne på de omhandlede tidspunkter.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 1-2 og 3 som sket.

Forhold 4

Tiltalte har såvel til politiet den 28. november 2011 som under grundlovsforhøret den 29. november 2011 forklaret, at han og NS i fællesskab henvendte sig hos G5, hvor de, med henvisning til en mail vedhæftet en falsk pdf-fil der viste, at købsprisen for komfuret var overført til forretningen, fik udleveret komfuret. Under disse omstændigheder finder landsretten, at det uanset tiltaltes ændrede forklaring er bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Forhold 5-6

Tiltalte var registreret som stifter og direktør for H1 ApS, og tiltalte har såvel under sin forklaring til politiet den 28. november 2011 som under grundlovsforhøret den 29. november 2011 og under retsmødet i byretten den 20. december 2011 afgivet detaljerede forklaringer om, hvordan han oprettede selskabet, og at formålet hermed var at besvige myndighederne. Tiltalte har herunder forklaret, at han underskrev stiftelsesdokumenter og et dokument vedrørende apportindskud. Han har videre forklaret, at han rettede henvendelse til V.2, som han bad være sig behjælpelig med oprettelsen af selskabet og med efterfølgende at få negativt momstilsvar udbetalt for de fiktive fakturaer, og at han talte i telefon med V.5 fra SKAT om fakturaerne.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Forhold 7

Det tiltrædes også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er frifundet som sket.

Forhold 8

Tiltalte har under grundlovsforhøret den 29. november 2011 forklaret, at han skrev under på, at han indskød værdier for 83.200 kr. i selskabet, og han har til politiet forklaret, at dette apportindskud var fiktivt. På denne baggrund er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 8.

Straffen på fængsel i 1 år og 6 måneder findes passende udmålt.

Tiltalte er ikke tidligere straffet, og efter det oplyste har han heller ikke efter de nu pådømte forhold, der alle er begået inden for en kortere periode i 2011, begået nye strafbare forhold. På denne baggrund sammenholdt med de øvrige oplysninger om tiltaltes personlige forhold, hans alder og sagens forløb stemmer 5 voterende for, at 6 måneder af straffen skal fuldbyrdes, mens straffen i øvrigt gøres betinget som nedenfor bestemt jf. straffelovens § 58, stk. 1, jf. § 56.

1 voterende stemmer af de grunde, som byretten har anført, for, at fængselsstraffen i det hele gøres ubetinget.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Tillægsbøden forhøjes til 2.550.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom stadfæstes med de ændringer, at fuldbyrdelsen af 1 år af straffen på fængsel i 1 år og 6 måneder udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 2.550.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.