Dato for udgivelse
19 Nov 2015 15:06
Til
virksomheder beskæftiget med registreringsafgift og Køretøjsregistret (DMR)
Sagsnummer
15-3019937
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Skatteministeren har den 18. november 2015 fremsat forslag nr. L61 til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Lovforslaget betyder bl.a. skemaændringer i Køretøjsregistret (DMR), hvor der oprettes to nye felter til brug for plug-in-hybrid biler.


Skatteministeren har den 18. november 2015 fremsat forslag nr. L61 til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Efter lovforslaget vil eldrevne køretøjer over en 5-årig periode få en lempelig og balanceret overgang til fuld registreringsafgift. Der vil skulle betales grøn ejerafgift for eldrevne køretøjer fra den 1. januar 2016.

Der foreslås en justering af beregningen af brændstofforbruget for plug-in hybridbiler, så der fremover skal tages højde for elektricitetsforbruget, når brændstofforbruget beregnes. Dette vil føre til en merafgift ved beregningen af registreringsafgiften for disse biler, som tilsvarende vil blive indfaset over en 5-årig periode. El-opladning sker ved hjælp af en ekstern strømforsyning.

Lovforslaget indebærer også, at der efter en 3-årig afgiftsfritagelse for brændselscelledrevne køretøjer, herunder brintdrevne køretøjer vil ske en tilsvarende indfasning af registreringsafgift som for eldrevne køretøjer. Der vil desuden skulle betales grøn ejerafgift for brændselscelledrevne køretøjer fra den 1. januar 2019. Ved et brændselscelledrevet køretøj forstås et køretøj, der alene drives af elektricitet genereret af en intern strømforsyning baseret på brændselsceller.

Det foreslås endvidere

  • at afskaffe særreglen om skematisk værdiansættelse af biler under 1 år, 
  • at nedsætte radiofradraget i registreringsafgiften til 600 kr. i 2016, for helt at bortfalde i 2017,
  • at indføre tillæg for manglende partikelfilter for ældre varebiler, 
  • at ændre opkrævning af de løbende afgifter for eldrevne køretøjer og plug-in-hybrid biler, således at der femover skal tages højde for elektricitetsforbruget, når brændstofforbruget beregnes.

De ændrede regler for registreringsafgift af 0-1 år gamle biler, samt ændringer i fradraget for radio og ændringer af de løbende afgifter (Brændstofforbrugsafgiftsloven) træder i kraft den 1. januar 2016.

For de ændrede regler om registreringsafgift af eldrevne køretøjer samt brændselscelle drevne biler, herunder brintdrevne biler er det Skatteministeren, der fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af disse lovændringer. 

Allerede registrerede eldrevne køretøjer og plug-in-hybrid biler

Til brug for opkrævning af de ændrede løbende afgifter, vil der ske en omregning af det registrerede WH forbrug til et km/l forbrug, og der betales afgift som benzinbiler. I det omfang de nødvendige data om elektrisk forbrug ikke indgår i Køretøjsregistret, sker der omberegning til benzinforbrug efter de allerede gældende omregningsregler i Brændstofforbrugsafgiftsloven. SKAT vil sammen med Trafik- og Byggestyrelsen og Bilimportørerne i muligt omfang opdatere Køretøjsregistret med elektrisk forbrug på de allerede indregistrerede plug in hybrid biler, hvor disse data mangler.

Overgangsregler - både eldrevne køretøjer og plug-in-hybrid biler

Det fremgår af lovforslaget, at der er overgangsregler for biler købt på bindende kontrakt senest den 8. oktober 2015. Disse biler kan indregistreres afgiftsfrit/afgiftsberigtiges efter de gældende regler til den 1. juli 2016.

Biler, der ønskes omfattet af overgangsordningen, kan kun registreres ved SKAT, da der i hvert enkelt tilfælde skal fremlægges dokumentation for, at der er indgået bindende kontrakt mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015. Materiale , der dokumenterer at bilen er omfattet af overgangsordningen, skal inden årets udgang indsendes til:   

Motorcenter@skat.dk eller SKAT, Motorcenter 2, Lyseng Alle 1, 8270  Højbjerg

Gældende regler om fritagelse for registreringsafgift 

De gældende afgiftsfritagelser for registreringsafgift for el- og brintbiler, vil fortsat finde anvendelse for køretøjer, der senest er anmeldt til registrering den 31. december 2015. 

Varsling om ændringer i Køretøjsregistret (DMR)

Lovændringen betyder en række ændringer af motorregistret pr. 1. januar 2016.

Herudover betyder lovforslaget om plug-in hybrid biler, at der skal oprettes to nye felter i Køretøjsregistret til brug ved oprettelse af plug-in hybrid biler, således at det sikres, at der ved oprettelse af sådanne køretøjer altid indtastes både oplysning om almindeligt brændstofforbrug og elektrisk forbrug. Herefter beregner Køretøjsregistret det samlede brændstofforbrug ud fra de formler, der er anført i lovforslaget.

Skemaændringer i Køretøjsregistret (DMR)

Vær opmærksom på, at der i forbindelse med lovændringerne er behov for at oprette 2 nye felter i KøretøjMotorStrukturType KøretøjMotorKmPerLiterPreCalc og KøretøjMotorPlugInHybrid.

Felterne har følgende detaljer:

  • KøretøjMotorKmPerLiterPreCalc - angivelse af brændstofforbrug før beregning af totalbrændstofforbrug for pluginhybrid køretøjer (køretøjer der både kører på el og brændstof). Samme datatype som KøretøjMotorKmPerLiter.

  • KøretøjMotorPlugInHybrid - flag der angiver om et køretøj er plugin-hybrid (bolsk værdi).

Se nærmere på interessentsitet for DMR