Dato for udgivelse
20 Nov 2015 08:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Oct 2015 07:56
SKM-nummer
SKM2015.721.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-1965-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, registrering, kundskab, afmeldt
Resumé

T var tiltalt for momssvig for perioden 1. april 2010 til 30. september 2010 ved som indehaver af en virksomhed, som SKAT havde afmeldt fra momsregistrering på grund af manglende indgivelse af momsangivelser, at have udstedt fakturaer med moms uden at angive momstilsvaret. Endvidere var T tiltalt for skattesvig for 2009 og 2010, idet han ikke havde selvangivet overskud af virksomhed på henholdsvis 189.075 kr. og 282.804 kr. For 2010 havde han ikke modtaget årsopgørelse, idet hans adresse ikke var registreret i folkeregistret. T havde derved unddraget for 91.015 kr. i moms og 164.342 kr. i skat.

T forklarede at han var fraflyttet virksomhedsadressen og virksomheden var ikke længere registreret på den adresse, da SKAT sendte varsel om inddragelse af momsregistreringen. Han erkendte at have modtaget SKATs forslag til fastsættelse af indkomsten for 2009, men havde ikke læst det, idet han gav det videre til en ven, der gav det videre til en revisor, som T ikke kunne huske, hvad hed. Han havde ikke modtaget SKATs brev vedrørende 2010.

Byretten fandt T skyldig i skatte- og momssvig. At T ikke kendte indholdet af SKATs breve skyldtes alene T´s egne forhold og valg. T havde selv valgt ikke at være registreret med nogen adresse. T havde som følge af dette accepteret den fjerntliggende mulighed, at indkomsten for 2009 og 2010 blev ansat for lavt samt at T´s månedlige udstedelse af fakturaer med moms, og uden at have angivet momsen, er sket på et tidspunkt, hvor SKAT havde inddraget momsregistreringen. T idømtes fængsel i 30 dage betinget og en tillægsbøde på 255.000 kr. Retten lagde vægt på kriminalitetens karakter og unddragelsernes størrelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men ændrede straffen til fængsel i 44 dage betinget samt en tillægsbøde på 255.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81
Skattekontrolloven § 16
Skattekontrolloven § 15

Henvisning

-

Østre Landsret dom af 27. oktober 2015, 8. afdeling nr. S-1965-15

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Søren Bech, besk.)

Afsagt af landsdommerne

M. Lerche, Henrik Bitsch og Janni Christoffersen med domsmænd

...........................................................

 

Byrettens dom af 25. juni 2015, nr. SS 3-12035/2015

Sagens baggrund og parternes påstande

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 18. maj 2015.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 52 a, stk. 6,

ved for perioden fra den 1. april 2010 til den 30. september 2010 som indehaver af virksomheden H1 Transport, cvr. nr. ..., ...1, som af SKAT var blevet afmeldt for moms på grund af manglende indgivelse af momsangivelser, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have udstedt fakturaer med moms uden at have angivet momstilsvaret, hvorved statskassen blev unddraget moms for 91.015,00 kr.,

2.

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved for indkomståret 2009 med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt inden 4 uger efter modtagelse af sin årsopgørelse, udskrevet den 15. november 2011, at meddele SKAT, at indkomsten var ansat for lavt med 189.075 kr., hvorved det offentlige blev unddraget skat med 64.542.70 kr., og

3.

skattekontrollovens § 15,

ved for indkomståret 2010 med forsæt til at unddrage det offentlige skat, uden at have modtaget årsopgørelse, idet hans adresse ikke var registreret i folkeregistret, at have undladt at oplyse SKAT om overskud af virksomhed, hvorved hans overskud af virksomhed blev ansat for lavt med 282.804,00 kr. og det offentlige blev unddraget skat med 99.800,00 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet V.1, SKAT. Forklaringerne gengives ikke i dommen, idet disse er blevet lydoptaget.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han kom til Danmark i 2002. Han er oprindeligt fra Sudan og uddannet på et universitet i Østeuropa. Det var i 1996/97. Hans familie, kone og barn, opholder sig i Egypten. Han har ingen indkomst.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

forhold 1

Den 10. februar 2010 sendte SKAT et varsel om inddragelse af tiltaltes momsregistrering til tiltalte på adressen ...1. Det fremgår af sagen, at ingen var at træffe på adressen den 23. februar 2010, hvor ej heller tiltaltes navn eller firmanavn fremgik på dørskiltet.

Tiltalte har forklaret, at han var fraflyttet adressen på dette tidspunkt, og at han ikke længere var registreret der. Det må imidlertid lægges til grund, at tiltaltes virksomhed, ifølge udskrift fra SKAT fra juni 2013, i februar 2010 var registreret på adressen. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at tiltalte ifølge en senere udskrift fra cpr-registret af 4. september 2013 pr. 1. januar 2010 var registreret på en anden adresse.

Retten finder det under disse omstændigheder helt ubetænkeligt at lægge til grund, at årsagen til, at tiltalte efter sin forklaring ikke kendte til indholdet af SKATs brev alene skyldes tiltaltes egne forhold og valg, og at han som følge heraf har accepteret den ikke fjerntliggende mulighed, at tiltaltes månedlige udstedelse af fakturaer med moms, og uden at have angivet dette, er sket på et tidspunkt, hvor SKAT havde inddraget momsregistreringen. Tiltalte har således haft forsæt til at overtræde momsloven. Det bemærkes herved endvidere, at tiltalte på dette tidspunkt havde drevet virksomhed i flere år.

forhold 2

Tiltalte har erkendt at have modtaget brev af 14. oktober 2010 med SKATs forslag til fastsættelse af indkomsten for 2009. Tiltalte har dog forklaret, at han ikke læste brevet, men gav dette videre til en ven, der gav det videre til en revisor, som tiltalte ikke kan huske, hvad hedder. Retten finder det under disse omstændigheder helt ubetænkeligt at lægge til grund, at årsagen til, at tiltalte efter sin forklaring ikke kendte til indholdet af brevet, alene skyldes tiltaltes egne forhold og valg, og at han som følge heraf har accepteret den ikke fjerntliggende mulighed, at indkomsten blev ansat for lavt. Tiltalte har således haft forsæt til at overtræde skattekontrolloven.               

forhold 3

Det er ubestridt, at tiltalte ikke indgav selvangivelse for indkomståret 2010. Tiltalte havde imidlertid skattepligtig indkomst i dette indkomstår, og tiltalte findes som følge heraf at have accepteret den ikke fjerntliggende mulighed, at SKAT ansatte indkomsten, herunder ansatte denne for lavt. Tiltalte har som følge heraf haft forsæt til at unddrage det offentlige skat. Det forhold, at tiltalte ikke modtog SKATs brev af 10. oktober 2011 kan ikke føre til noget andet resultat, idet det skyldes tiltaltes forhold og valg, at denne ikke var registreret med nogen adresse.

Tiltalte har med henvisning til de fremlagte kontoudtog anført, at der skal tages hensyn til udgifter til løn mv. Virksomheden har imidlertid ikke været registreret med ansatte, og formålet med udgifterne er i øvrigt helt udokumenterede. Herefter og da der ved opgørelsen af de unddragne beløb allerede er foretaget et fradrag for omkostninger på 25 % lægger retten SKATs beløbsmæssige opgørelser til grund.

Herefter findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 52 a, stk. 6, og skattekontrollovens § 15 og § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på kriminalitetens karakter og størrelsen af de unddragne beløb.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 40 timer, jf. straffelovens §§ 62 og 63. Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 255.000 kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Tiltalte T straffes med fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 255.000 kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på betingelse af,

at

tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden,

at

tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og

at

tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 40 timer inden for en længstetid på 4 måneder.

Prøvetid og længstetid regnes fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 255.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 7.500 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Søren Bech.

......................................................

Østre Landsret dom af 27. oktober 2015, 8. afdeling nr. S-1965-15

Byrettens dom af 25. juni 2015 (SS 3-12035/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med påstand om skærpelse.

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han har drevet virksomhed siden 2007, heraf ca. et år med salg af frugt og grønt, og derefter udelukkende med transport. Han arbejdede for noget, der hed G1, og som var underleverandør til G2. Han fik en fast rute for G1 via en bekendt. Han kørte ruten hver dag. Han havde en ansat, RV, og betalte denne via banken. Han går ud fra, at revisoren underrettede SKAT. RV fik 20.000 kr. pr. måned eller mere, hvis han havde kørt mere. Tiltalte havde en kontrakt med RV, og arbejdstiden var aftalt. Der var en anden, der af og til hjalp. Han hed HM. RV har nok arbejdet for tiltalte både i 2009 og 2010. Tiltalte gav revisoren alle nødvendige oplysninger. Han kendte revisoren via en bekendt, der allerede kendte revisoren og anbefalede ham. Tiltalte har mødt revisoren en eller to gange. Tiltalte havde aftalt med revisoren, at han skulle ordne alt vedrørende regnskabet og lønudbetaling. Han fik 500 kr. om måneden for sin bistand. Revisoren hævede selv pengene på tiltaltes bankkonto, hvilket han var bemyndiget til. Han har tidligere drevet virksomhed fra ...1. Det kan godt passe, at han flyttede til ...2 i januar 2010. Han ved ikke, hvornår han meldte flytning. Han var underleverandør for G1. Han fik det beløb, der stod på fakturaerne. Han har skrevet fakturaerne. Hvis han ikke har fået det beløb, der står på fakturaerne, må det skyldes, at det ikke er ham, der har skrevet fakturaerne. Fakturaerne skal passe med det, der er indbetalt. Betalingen den 20. maj 2010 på 35.000 kr. er en betaling til RV, der havde kørt selv. Han var nok ansat fra 2008 eller 2009 og fik også løn. Tiltalte mener ikke, at han har haft andre bankkonti end denne. Han fik beløbet opgivet fra G1, når han skulle skrive en faktura. Han har selv betalt benzinen. Han forklarer adspurgt på ny, at G1 betalte benzinen. Han har af og til lånt biler fra et andet firma. Han har ikke haft tre biler på samme tid, højst to. Han husker ikke nærmere, hvad han foretog sig fra sommeren 2010 til han rejste i slutningen af året. Han ved ikke, om de tre "shosho'er"er der omtales i et kontoudtog af 12. november 2010 er en og samme person. Han kan ikke huske, hvem han betalte de 114.000 kr. til, det kan være nogen, der kørte for ham. Der er i perioder andre, der har kørt for ham. Han ved ikke, hvorfor man ikke kan se hævningen til revisoren.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at hele aktionen i september 2010 gik ud på, at undersøge alle de i alt ca. 80 vognmænd, der kørte for G2. Man startede med de største. SKAT gik ud fra, at en bil med chauffør var en virksomhed. Han mener ikke, at der var mere end en person tilknyttet H1 Transport. Det er noget, han ræsonnerer sig frem til. Det var også den samme rute, der blev kørt. Der er ikke foretaget anmeldelse af virksomheden som arbejdsgiver eller indeholdt A-skat for ansatte. Han har ikke undersøgt udgifterne i virksomheden nærmere. Han har ikke været med til at udarbejde ansvarsredegørelsen. Han har noteret, at virksomheden nægtes registrering den 14. september 2009 og ophører den 9. marts 2010. Han kan ikke se, hvor disse oplysninger kommer fra. Han har anvendt R75 i forbindelse med sagen.

Personlige forhold

Tiltalte er tidligere straffet ved Byrettens dom af 9. marts 2015 for overtrædelse af færdselslovens § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk.1, med fængsel i 14 dage, betinget med en prøvetid på 2 år og på vilkår bl.a., at tiltalte udfører 30 timers samfundstjeneste inden for en længstetid på 6 måneder, samt en bøde på 15.000 kr.

Tiltalte har ved hovedforhandlingen i landsretten oplyst, at samfundstjenesten er udført. Der er ikke forelagt landsretten yderligere oplysninger herom.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen for landsretten vedrørende spørgsmålet om fradrag for omkostninger i den af tiltalte drevne virksomhed bemærkes, at tiltalte ikke har oplyst nærmere om identiteten på sine lønnede ansatte, og at der ikke har været indeholdt A-skat for disse. Under disse omstændigheder og i øvrigt af de af byretten herom anførte grunde finder landsretten ikke anledning til at nedsætte det unddragne beløb. Tiltaltes forklaring om, at han har overladt alt relevant materiale til en revisor, hvis navn og identitet i øvrigt han er ude af stand til at oplyse, kan ikke tillægges betydning. Herefter og i øvrigt af de af byretten anførte grunde findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med byrettens dom.

Straffen findes passende udmålt.

I medfør af straffelovens § 61, stk.1, fastsættes straffen som en samlet fællesstraf med den ved dommen af 9. marts 2015 udmålte straf til fængsel i 44 dage, betinget, med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor fastsat.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med en samlet fællesstraf af fængsel i 44 dage.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes, og bortfalder efter forløbet af en prøvetid på 1 år fra dommen på betingelse af,

at

tiltalte ikke i prøvetiden begår nyt strafbart forhold,

at

tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og

at

tiltalte indenfor en længstetid på 6 måneder udfører 60 timers samfundstjeneste.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 255.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.