Dato for udgivelse
22 Dec 2015 09:32
Til
Virksomheder beskæftiget med registreringsafgift og Køretøjsregistret (DMR)
Sagsnummer
15-3171605
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har den 21. december 2015 vedtaget forslag nr. L 69 til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, der betyder en nedsættelse af 180 % afgift til 150 %.


Folketinget har den 21. december 2015 vedtaget forslag nr. L 69 til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, der betyder en nedsættelse af 180 % afgiften til 150 %.

Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2016, men har allerede virkning fra datoen for lovforslagets fremsættelse i Folketinget. Dvs. fra og med den 20. november 2015.

Det medfører følgende ændringer af satser i registreringsafgiften for 

 • nye personbiler 105 pct. af 82.800 kr. (2016-niveau) og 150 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi.
 • nye motorcykler 105 pct. af 9.400 kr. - 26.100 kr. (2016-niveau) og 150 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi.
 • nye autocampere 105 pct. af 82.800 kr. (2016-niveau) og 150 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi, dog mindst 60 pct. af værdien over 12.100 kr.

Afgiftsberegningen for brugte køretøjer er uændret, dvs. afgiften beregnes på samme måde som for nye køretøjer, og nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

De resterende afgiftssatser, beløbsgrænser, tillæg og fradrag er uændrede, jf. dog ændringer som følge af L61, som ligeledes er vedtaget i Folketinget den 21. december 2015. Se også SKATs nyhedsbrev af 12. november om regulering af beløbsgrænser i 2016.

At loven har virkning fra og med den 20. november 2015 betyder,

 1. At køretøjer, som er anmeldt til registrering eller, hvor der er fremsat anmodning om eksportgodtgørelse, i henhold til reglerne i registreringsafgiftsloven den 20. november 2015 eller senere, vil være omfattet af afgiftsnedsættelsen. 

  Efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2016 vil registreringsafgiften for ekspeditioner foretaget i perioden fra 20. november til 31. december 2015 blive genberegnet med anvendelse af den nye afgiftssats og en eventuel difference vil blive udbetalt. Dvs. den difference der opstår, når der foretages genberegning af de køretøjer, der har betalt 180 % i registreringsafgift. Tilsvarende vil der ske efteropkrævning i de tilfælde, hvor der er udbetalt eksportgodtgørelse med et for højt beløb.

 2. Afgiftsnedsættelsen gælder også for køretøjer, som i perioden fra og med den 20. november 2015 til og med den 31. december 2015 er anmeldt til registrering under en ordning med betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, dvs.
   • Køretøjer, som stilles til rådighed for herboende arbejdstagere
   • Leasingkøretøjer, eller
   • Køretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse i Danmark.

SKAT vil foretage beregning af evt. afgiftsdifferencer for ekspeditioner med værditabsberegning gennemført i perioden 20. november til 31. december 2015 og foretage udbetaling eller efteropkrævning.

I forhold til leasingkøretøjer vil det være et anliggende mellem leasinggiver og leasingtager, hvorvidt regulering af registreringsafgiften efterfølgende skal afspejles i en ændret leasingydelse.

Tilbagebetaling

For de køretøjer, som er afgiftsberigtiget med 180 % i perioden fra lovforslagets fremsættelse den 20. november 2015 til lovens ikrafttræden, den 1. januar 2016, vil det efter lovens ikrafttræden blive nødvendigt at foretage tilbagebetaling af en del af den betalte registreringsafgift.

Beløbet vil blive tilbagebetalt af SKAT til den virksomhed eller borger, der har betalt afgiften af det pågældende køretøj til SKAT.

Såfremt den virksomhed, som modtager tilbagebetalingen fra SKAT, har indbetalt registreringsafgiften på vegne af køberen af den pågældende bil, og bilforhandlerens udgift således i relation til registreringsafgiften er blevet overvæltet på en tredjemand, bør bilforhandleren viderebetale beløbet til denne tredjemand. Viderebetaling af overvæltede afgiftsbeløb er et privatretlig anliggende. Parterne bør tage højde for dette forhold i de købskontrakter, som indgås i den omhandlede periode. Se også bemærkninger til lovforslaget.

Krav om tilbagebetaling af registreringsafgift kan af en køber af et køretøj, som ikke selv har forestået registreringen af køretøjet, alene rettes imod den afgiftspligtige forhandler.

Efter- og tilbagebetalingskrav forfalder den 29. februar 2016 og forrentes fra forfaldsdagen efter reglerne i rentelovens § 5, stk. 1.

Genberegning med de ændrede satser og reguleringer til registrerede forhandlere vil om muligt ske via forhandlerens månedsangivelse for januar 2016.

For ikke registrerede forhandlere og private vil udbetaling ske ved udbetaling til borgerens/virksomhedens nem-konto.

Efteropkrævning (Eksport)

Personbiler, motorcykler og autocampere, som fra og med den 20. november 2015 er anmeldt med anmodning om eksportgodtgørelse i Køretøjsregisteret, herunder køretøjer medtaget på den registrerede forhandleres månedsangivelse, vil være omfattet af lovændringen.

SKAT vil i begyndelsen af 2016 foretage genberegning og evt. efteropkrævning af for meget udbetalt afgiftsgodtgørelse for perioden 20. november til 31. december 2015.  Beregningen baseres på den værdifastsættelse, der er foretaget på tidspunktet for anmeldelsen til eksportgodtgørelse eller det tidspunkt, hvor den registrerede forhandler har medtaget køretøjet på sin månedsangivelse i Køretøjsregistret.

Ikke-registrerede forhandlere og borgere vil modtage et brev med opgørelse af reguleringsbeløb, herunder om indbetaling skal ske via indbetalingskort eller via ocr-linje.

For registrerede forhandlere arbejdes der på en løsning, hvor efteropkrævning kan ske via månedsangivelsen. Spørgsmålet er dog endnu ikke endeligt afklaret.

Køretøjsregistret (DMR)

Køretøjsregistret vil blive tilrettet med virkning fra lovens ikrafttræden den 1. januar 2016. 

Spørgsmål/svar

Der henvises til de svar som skatteministeren har givet under behandlingen af lovforslaget, og som fremgår af Folketingets hjemmeside.