Dato for udgivelse
23 Nov 2015 10:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Jun 2015 10:43
SKM-nummer
SKM2015.724.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-1068-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skatteunddragelse, skønsmæssig, ansættelse, registreringspligt
Resumé

T var tiltalt for forsætlig skatte- og momsunddragelse, idet han havde drevet uregistreret virksomhed.

For årene 2006 og 2007 havde han ikke indgivet selvangivelse. Han undlod efter modtagelse af årsopgørelserne at oplyse SKAT om for lave ansættelser, idet han ikke oplyste om overskud ved selvstændig virksomhed.

Momsmæssigt havde T skrevet fakturaer med moms i perioden 1. juli 2005 til 31. juli 2008 uden at være momsregistreret hvorved der blev unddraget 297.404 kr. i moms.

Byretten fandt T skyldig i anklageskriftet. Retten lagde vægt på, at T vedvarende gennem flere år har unddraget det offentlige betydelige beløb i skat og moms. Retten fandt ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at gøre fængselsstraffen betinget.

Landsretten fandt straffen passende fastsat. Efter en samlet vurdering af det, som T var fundet skyldig i, og oplysningerne om T's personlige forhold var der grundlag for at gøre fængselsstraffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Straffen blev herefter fastsat til 50 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste. Byrettens afgørelse vedrørende tillægsbøde og sagsomkostninger blev stadfæstet.

Reference(r)

Momsloven § 81
Skattekontrolloven § 16

Henvisning

-

Vestre Landsrets dom af 29. juni 2015, 4. afdeling nr. S-1068-14

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T(advokat Jens Jepsen)

Afsagt af landsdommerne

Eva Staal, Thomas Jønler og Jacob Svenning Jønsson (kst.) med domsmænd

...........................................................

Byrettens dom af 7. maj 2014, nr. K01-2152/2013

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 10. juni 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

Skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved med fortsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 2006 og 2007, hvor han ikke havde indgivet selvangivelse/regnskaber, at have undladt inden 4 uger efter modtagelsen og meddelelsen af årsopgørelserne for 2006 og 2007 at oplyse SKAT om for lav ansættelse, idet han ikke oplyste om overskud ved selvstændig virksomhed, hvilket skønsmæssigt opgjordes til 300.000 kr. pr. begge år, hvorved det offentlige blev unddraget 171.748 kr. i skat.

2.

Momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2, jfr. § 47, stk. 1 og 5 og § 52, stk. 6 (nu § 52 a, stk. 6),

ved i perioden fra den 1. juli 2005 til den 31. juli 2008 med forsæt til at unddrage statskassen moms at have drevet registreringspligtig virksomhed uden at have anmeldt dette til SKAT og ved i den forbindelse at have udskrevet fakturaer/modtaget afregningsbilag med deklareret moms, hvorved det offentlige blev unddraget i alt 297.404 kr. i moms.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Der nedlægges endvidere påstand om en tillægsbøde på 375.000 kr., jfr. straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte, T og vidneforklaring af V.1, SKAT.

Forklaringerne er blevet lydoptaget og gengives ikke i dommen, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 4.

[Nedenstående forklaringer er, som de er optaget i retsbogen, indsat af SKAT.red.]

T har i retsmødet den 7. maj 2014 forklaret, at det er korrekt, at han drev virksomhed i forbindelse med ... transporter. Han er ikke enig i politiets talmæssige opgørelser. Han er enig i, at det vedrører drift af virksomheden for perioden 2005 til 2008. Det er rigtigt, at han har udskrevet fakturaer med moms, og også modtaget momsfakturaer. Han var registreret fra 1992 og fremefter. Alt vedrørende virksomheden er kørt over en konto. Han kan ikke nærmere sige, hvorfor han ikke blev registreret. Det er rigtigt, at han ikke har indgivet selvangivelser. Han kan ikke nærmere sige, hvorfor han ikke indgav selvangivelser. Han har prøvet at ringe og tale med V.1 ved SKAT mange gange, lige fra de anonyme anmeldelser begyndte at komme. V.1 var meget ubehøvlet. Han har derfor også talt med V.1´s overordnede. Der blev aftalt et møde, men da han fik at vide, at V.1 skulle deltage i mødet, ønskede han ikke selv at deltage i mødet.

Foreholdt afhøringsrapport af 25. maj 2011 (bilag 1.12) har han forklaret, at han ikke husker afhøringen.

Foreholdt bilagets side 2 har han forklaret, at det er korrekt, at han på det tidspunkt var i gang med at få set på noget regnskab. Han havde antaget R1 til dette. Han havde imidlertid ikke råd til det. Han kan ikke huske, om han sagde til politiet, at regnskaberne ville være færdige i juni 2011.

Foreholdt afhøringsrapport af 10. oktober 2012 (bilag 1.21, side 3, 5. afsnit), hvoraf fremgår:

"...

Sigtede blev gjort bekendt med sin forklaring af 250511, hvortil han havde udtalt, at regnskaberne for 2005 - udgangen af 2010 ville blive afleveret til SKAT senest 300611.

Sigtede oplyste, at regnskabet for 2009 var ikke afleveret, men de øvrige var afleveret til SKAT.

..."

har han forklaret, at han ikke ved, hvad han har sagt til politiet, eller hvad han har gjort eller indleveret af regnskaber.

Foreholdt rapport af 11. oktober 2012 angående oplysning fra SKAT (bilag 1.22), hvoraf fremgår, at SKAT ved V.1 havde oplyst til politiet, at SKAT trods utallige rykkere ikke havde modtaget noget regnskab fra sigtede, har han forklaret, at han ikke ved noget om, hvad V.1 har sagt til politiet.

Foreholdt afhøringsrapport af 17. oktober 2012 (bilag 1.25, side 2, 2. afsnit) har han forklaret, at det er korrekt, at han sagde til politiet, at han ville have fat i sin revisor med henblik på, hvordan han skulle forholde sig til regnskabet. Han havde imidlertid ikke pengene til at lade revisoren lave noget.

Det er rigtigt, at han havde en konto i F1-bank, konto ...044. Alle indbetalinger vedrørende virksomheden gik på denne konto. Konto ...541 ligeledes i F1-bank, tilhørte hans hustru BA. Han er sikker på, at BA´s konto ikke har været brugt til virksomheden. SKAT har imidlertid sagt, at alle store beløb var omsætningspligtige. For eksempel solgte de en privat bil, og købesummen på 87.945,01 kr. gik ind på BA´s konto den 29. december 2006 (bilag 1.7, side 12, vedrørende kontonr. ...541 - 2. linje).

Han ved ikke, om hans cvr-nummer svarede til BA´s cpr-nummer.

Adspurgt af forsvareren har han forklaret, at han tidligere havde drevet virksomhed som selvstændig. Han forlod skolen i 8. klasse. Han blev uddannet mekaniker. Han er ordblind og har store problemer med at læse og skrive. Han kan ikke skrive selv. Det er blandt andet derfor, at han hellere ringer, for eksempel til SKAT. Hans tidligere virksomhed beskæftigede sig med reparation af maskiner. Denne virksomhed gik konkurs i 2001 eller 2002. Han har en stor gæld fra denne konkurs. Fra 2001 til 2005 arbejdede han som ansat hos G1. I 2005 startede han transportvirksomhed op. I hans tidligere selvstændige virksomhed sørgede revisoren for registreringen. Han havde også dengang en bogholder ansat til at tage sig af papirarbejdet. I 2005 ringede han til SKAT. Han fik at vide af SKAT, at han skulle sørge for at sætte bilagene i mapper. Han blev ikke momsregistreret. Han tænkte ikke nærmere over dette. Han var ikke i stand til at betale af på sin gæld. Hans kone BA har ikke drevet virksomhed. BA blev heller ikke blandet ind i hans firma. Han skrev selv fakturaer ud. Han har sørget for at sætte alle bilag i mapper. Han ved ikke, hvorfor han ikke gjorde noget ved at blive registreret. Han ved ikke, hvorfor han ikke indgav selvangivelser for 2006 og 2007. Han indgav i øvrigt heller ikke selvangivelser for perioden 2008 til 2012. Han har ikke gjort mere ved det på grund af sagen. Han betaler skat nu. Han bliver trukket 60 % og har ingen fradrag. Alle hans penge går til skat. Han har derfor ikke haft penge til at få lavet regnskaber.

Foreholdt kontoudskrift nr. 67 af 30. marts 2007, vedrørende konto ...541, tilhørende BA, side 2 af 4 (bilag 1.15, faneblad 3, side 11), har han vedrørende en hævning af 145.380 kr. den 6. marts 2007 til G2 Biler forklaret, at det vedrørte en bil, som BA købte.

Vedrørende kontoudskriftens side 3 af 4 (bilag 1.15, faneblad 3, side 12) har han vedrørende en hævning af 28.281,34 kr. den 19. marts 2007 til G3 Auto A/S forklaret, at dette beløb vedrørte en reparation på hans firmabil. Han kunne ikke få hævekort til sin firmakonto, og derfor brugte de hævekortet til BA´s konto. Han overførte bagefter pengene til hende.

Vedrørende kontoudskrift nr. 68 af 31. maj 2007 til BA´s konto, side 1 af 6 (bilag 1.15, faneblad 3, side 14), har han vedrørende en indsættelse af 146.250 kr. den 2. april 2007 vedrørende provenu forklaret, at det var et låneprovenu, som gik ind til brug for dækning af Ba´s bilkøb hos G2 Biler i marts.

Foreholdt kontoudskrift nr. 49 af 17. januar 2006 vedrørende konto ...541 tilhørende BA, side 1 af 2 (bilag 1.15, faneblad 2, side 5), har han vedrørende en indbetaling ved check fra F2-bank på 45.000 kr. den 6. januar 2006 forklaret, at han ikke kan huske, hvad det var.

Foreholdt kontoudskrift nr. 65 af 29. december 2006 vedrørende BA´s konto, side 3 af 4 (bilag 1.15, faneblad 2, side 49), vedrørende et beløb på 87.945,01 kr., indsat den 29. december 2006, har han forklaret, at indsættelsen af beløbet vedrørte en bil, som BA havde solgt.

Der var ingen af hans kunder, som satte penge ind på BA´s konto. De har i den pågældende periode ikke haft andre konti end disse to konti.

Han har været for god af sig og prøvet at starte virksomheden med ...bilen op. Det kostede mange penge. Han købte en bil for over 100.000 kr. Han måtte også bruge mere end 100.000 kr. i reparationer. BA købte også en bil. De har ikke købt andre store aktiver end disse biler. Alle indtægter i virksomheden gik over hans konto. De fleste udgifter gik ligeledes over hans konto. Der er dog kørt noget over BA´s konto, hvilket skyldtes, at han ikke kunne få hævekort til sin konto. Han mener ikke, at han har modtaget kontant afregning fra kunderne. Han ved ikke, hvor meget de skylder væk. Han er netop blevet afskediget fra sit job.

V.1 har i retsmødet den 7. maj 2014 som vidne forklaret, at han er ansat som specialkonsulent i SKAT. Han var sagsbehandler på T´s sag. Som det fremgår af opgørelserne i sagsfremstillingen (bilag 1.7) har han skønnet overskuddet af virksomheden og den unddragne moms ud fra indhentede fakturaer og kontoindsætninger. Han tog udgangspunkt i kontoindsætningerne. De fleste af kontoindsætninger refererede til fakturanumre. Han har derfor gået ud fra, at der har været tale om omsætning. Dette er udgangspunktet med mindre virksomheden kan bevise, at der ikke er tale om skattepligtig omsætning. Det samme gør sig gældende, når der ved en indsætning er anført en anden virksomhed som indbetaler. Når der ved en indbetaling har været anført et telefonnummer, er det fordi, at virksomheden har brugt telefonnummeret som kundenummer. Dette er efterfølgende verificeret. Han er også gået ud fra, at større indbetalinger på tiltaltes hustrus konto var skattepligtig omsætning i tiltaltes virksomhed. SKAT kunne ikke få en fornuftig forklaring på de tal, som man i opgørelsen tog med fra BA´s konto.

Foreholdt opgørelse af 27. marts 2014 vedrørende manglende momsafregning for perioden 1. juli 2005 til 31. juli 2008 (bilag 1.27) har han vedrørende indkomståret 2005 forklaret, at de 40.612,50 kr. fremkom fra de tidligere fakturaer. De øvrige angivne fakturaer, var fakturaer, som lå i den papkasse, som SKAT modtog. De manglende fakturaer skønnede han over. Han fastsatte et beløb på 10.000 kr. pr. manglende faktura. Dette var efter hans opfattelse lavt skønnet set i forhold til de beløb, som fremgik af de øvrigt foreliggende fakturaer. Der var dog tale om et skøn, og han havde ikke noget konkret at bygge det på.

I det bilagsmateriale, som SKAT modtog, fandtes også købsfakturaer, som man tydeligt kunne se vedrørte private indkøb. Disse fakturaer er ikke taget med i opgørelsen. Han har heller ikke medtaget kasseboner m.v. i opgørelsen, hvor man ikke kunne se, hvad købet vedrørte. Der er kun medtaget de købsfakturaer, som var klart omsætningsrelaterede.

Som det fremgår af hans redegørelse af 27. september 2012 til Politiet vedrørende skatteansættelserne for indkomstårene 2005 til 2008 (bilag 1.17), har han for de pågældende indkomstår indregnet skønnede driftsomkostninger. For 2006 indregnede han skønnede driftsomkostninger med 294.993 kr. ud fra et skøn over, hvilken branche, der var tale om, og at det var en enkeltmandsvirksomhed. Han mente, at et skønnet overskud for tiltaltes virksomhed passende måtte være 300.000 kr. Omkostningerne er fastsat ud fra dette. SKAT har aldrig fået et regnskab for året, selvom man har bedt om det mange gange.

Som det fremgår af hans redegørelse af 27. marts 2014 til Politiet vedrørende opgørelse af manglende momsafregning for perioden 1. juli 2005 til 31. juli 2008 (bilag 1.27) er det korrekt, at der i det materiale, som SKAT modtog i en papkasse, forelå et udkast til årsregnskab for indkomståret 2006 med tilhørende bogføring. Resultatet på 162.127 kr. ifølge det udarbejdede udkast til årsregnskab for 2006, var eksklusiv fakturaer og indbetalinger, der derfor blev lagt til.

For 2007 var der ikke noget udkast til årsregnskab. SKAT forsøgte mange gange at få tiltalte til at indlevere regnskaber. Det blev lovet flere gange, men regnskaberne kom ikke.

Adspurgt af forsvareren har han forklaret, at tiltalte ikke har afregnet moms for 2006 og 2007. Der er ikke blevet betalt skat af overskud af virksomhed i 2006 og 2007. Skatten for disse år er efterfølgende opkrævet på grundlag af de skønsmæssige opgørelser af overskud af virksomhed på 300.000 kr. for hvert af disse år.

Foreholdt forsvarerens beregning af, at tiltalte efter opgørelserne af overskud i virksomheden i 2006 og 2007 med tillæg af unddragen moms og den for årene samtidige gældsstiftelse, skulle have forbrugt cirka 1,7 millioner kroner i 2006 og 2007, har han forklaret, at forbrug er meget individuelt.

Personlige forhold

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Kriminalforsorgen har den 5. november 2012 udfærdiget en personundersøgelse i medfør af retsplejelovens § 808.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hans hustru er sygeplejerske, og han mener, at hun har ca. 15. 000 kr. udbetalt pr. måned. De bor til leje for en månedlig leje på 7.-8.000 kr. Han er blevet opsagt sin stilling, og skal fratræde den 15. maj 2014. De har 3 børn, heraf 2 hjemmeboende. De ejer ikke noget og har ikke nogen opsparing.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at tiltalte, der tidligere havde drevet selvstændig registreret virksomhed, der gik konkurs, fra 1. juli 2005 har påbegyndt selvstændig transportvirksomhed, og at tiltalte i den af tiltalen omhandlede gerningsperiode har drevet virksomheden og haft moms- og skattepligtig omsætning. Tiltalte har ifølge sin forklaring erkendt, at han ikke lod sig momsregistrere, ligesom han ikke på noget tidspunkt i perioden har indgivet selvangivelser og heller ikke ved modtagelse af årsopgørelser for 2006 og 2007 inden for den givne frist på 4 uger har reageret over for SKATs skønsmæssige opgørelse af overskud ved den selvstændige virksomhed.

Det kan endvidere lægges til grund, at tiltalte, trods adskillige rykkere, først på et meget sent tidspunkt har indleveret et delvist bilagsmateriale til brug for SKATs opgørelse. Retten finder, at SKAT på grundlag af det af tiltalte indgivne bilagsmateriale, samt de oplysninger SKAT i øvrigt har kunnet få frem fra tiltaltes samhandelspartnere og kontoudtog fra tiltaltes virksomhedskonto, på baggrund af tiltaltes langvarige udeholdelser af indkomst- og momsafregninger samt mangelfulde regnskabs- og bogføring, har været berettiget til at opgøre tiltaltes indkomst og momstilsvar skønsmæssigt.

Retten finder efter de i sagen foreliggende oplysninger samt vidnet V.1´s forklaring, at SKAT har foretaget et kvalificeret og rimeligt skøn. Retten finder imidlertid på grundlag af bevisførelsen, og i overensstemmelse med anklagemyndighedens procedure, at der ikke er fuldt tilstrækkeligt belæg for, at moms- og skattetilsvar af indbetalingerne på tiltaltes hustrus konto, skal indgå i opgørelsen, og retten finder det på den baggrund bevist, at det offentlige er blevet unddraget SKAT og moms for et samlet beløb på ikke under 375.000 kr.

Tiltalte, der som nævnt tidligere, har drevet selvstændig registreringspligtig virksomhed, har ifølge sin forklaring været bekendt med, at han skulle momsregistreres og oplyse SKAT om for lav ansættelse af overskud ved selvstændig virksomhed, da han modtog de skønsmæssige opgjorte årsopgørelser, har ikke kunnet give nogen nærmere begrundelse for, at han desuagtet har drevet virksomheden uden at lade sig registrere eller oplyse SKAT om for lav ansættelse af overskud ved virksomheden.

Retten finder det efter det anførte bevist, at det har stået tiltalte klart, at han ved sin adfærd har unddraget det offentlige skat og moms, og at det unddragne beløb samlet har udgjort ikke under 375.000 kr.

Med den beløbsmæssige begrænsning er tiltalte derfor skyldig i sagens forhold 1 og 2.

Straffen fastsættes til fængsel i 50 dage, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1 og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og 5 og § 52 a, stk. 6 (tidligere § 52, stk. 6).

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 375.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Retten har lagt vægt på, at tiltalte vedvarende gennem flere år har unddraget det offentlige betydelige beløb i skatter og moms. Retten finder ikke, at der foreligger sådanne helt særlige omstændigheder, at der er grundlag for at gøre fængselsstraffen betinget. Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Tiltalte, T skal straffes med fængsel i 50 dage. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 375.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger

................................................

Vestre Landsrets dom af 29. juni 2015, 4. afdeling nr. S-1068-14

Byretten har den 7. maj 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K01-2152/2013).

Påstande 

Tiltalte T har påstået formildelse, navnlig således at fængselsstraffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har tilsluttet sig tiltaltes påstand om formildelse af fængselsstraffen, således at straffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste. Anklagemyndigheden har i øvrigt påstået stadfæstelse.

Forklaringer 

Tiltalte har supplerende forklaret om sine personlige forhold, at han ikke er kommet i arbejde siden byrettens dom. Han søger fortsat arbejde, men har været sygemeldt i en periode. Han forventer at kunne få et arbejde denne sommer. Hans personlige forhold er ikke ændret i forhold til det, som fremgår af kriminalforsorgens personundersøgelse fra november 2012. Han har aldrig haft problemer med at passe sit arbejde, og han er fortsat indstillet på at udføre samfundstjeneste.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Navnlig under hensyn til størrelsen af den samlede unddragelse af skat og moms er straffen på fængsel i 50 dage og tillægsbøden på 375.000 kr. passende fastsat.

Efter en samlet vurdering af det, som tiltalte er fundet skyldig i, og oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, er der grundlag at gøre fængselsstraffen betinget med vilkår som anført nedenfor, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Med den anførte ændring, at fængselsstraffen gøres betinget, stadfæster landsretten herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom ændres, således at straffen på fængsel i 50 dage gøres betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af,

at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold,

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen, og

at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 60 timer efter kriminalforsorgens bestemmelse inden for en længstetid på 6 måneder.

Prøvetiden ophører, når længstetiden er udløbet.

Byrettens afgørelser om tillægsbøde og sagsomkostninger stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.