Dato for udgivelse
23 Nov 2015 11:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 May 2015 11:38
SKM-nummer
SKM2015.726.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-2224-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, Harley, Davidson, stelnummer, ombygning, dissens
Resumé

T var tiltalt for dokumentfalsk og for forsætligt at have benyttet et afgiftspligtig køretøj, som ikke var afgiftsberigtiget. T havde derved unddraget for 152.511 kr. i registreringsafgift. T havde kørt rundt på en motorcykel af ukendt mærke, hvor stelnummeret var blevet indhugget fra en motorcykel, som han havde fået indregistreret, hvorved stelnummeret blev brugt til at unddrage registreringsafgift.

T forklarede at han ikke vidste, at den motorcykel han kørte rundt på og som var indregistreret med falsk stelnummer, ikke var den oprindelige motorcykel. Han var sikker på at motorcyklen var hans. Den var defekt, da han modtog den og var af uanede årsager gået igennem syn. Det var en anden der byggede motorcyklen om efter hans ønsker og som stod for alt det praktiske.

Byretten fandt T skyldig i groft uagtsomt, at have anvendt et afgiftspligtigt køretøj, som ikke var afgiftsberigtiget. T frifandtes for de øvrige forhold. Retten lagde til grund, at da stelnummeret bærer en udstederbetegnelse, må det anses som et dokument. Stelnummeret var falsk og da T ikke bestred at det var hans motorcykel var der objektivt set tale om dokumentfalsk. Men subjektivt set kunne forsæt til dokumentfalsk ikke bevises.

T idømtes en bøde på 65.000 kr. samt konfiskation af motorcyklen med det falske stelnummer.

Landsretten fandt T skyldig i dokumentfalsk og forsætlig anvendelse af et afgiftspligtigt køretøj, som ikke var afgiftsberigtiget. T idømtes betinget fængsel i 60 dage samt en tillægsbøde på 76.000 kr. samt konfiskation af motorcyklen. Ved bevisbedømmelsen lagde retten blandt andet vægt på T's skiftende forklaringer, herunder at det fra begyndelsen var hensigten, at motorcyklen, som blev afgiftsberigtiget, skulle bygges om samt at navnlig T har haft en interesse i, at motorcyklen blev bygget og forsynet med stelnumret fra den tidligere afgiftsberigtigede motorcykel.

Reference(r)

Straffeloven § 171
Straffeloven § 172
Registreringsafgiftsloven § 27

Henvisning

-

Vestre Landsrets dom af 4. maj 2015, 6. afdeling nr. S-2224-14

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Troels Lind Pedersen)

Afsagt af landsdommerne

Hanne Kildal, Erik P. Bentzen og Rasmus Blaabjerg (kst.) med domsmænd

............................................................

Byrettens dom af 20. oktober 2014, nr. 2028/2014

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 18. juli 2014.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

dokumentfalsk efter straffelovens § 171, stk. 1,

ved i tiden mellem den 28. maj 2011 og den 21. december 2011, i ...1 og ...2, for at skuffe i retsforhold, at have gjort brug af et falsk dokument i form af et falsk stelnummer, idet tiltalte i 2007 anskaffede sig en motorcykel af mærket Harley Davidson, stelnummer ...105, og foranledigede køretøjet registreret i køretøjsregistret med registreringsnummer ...17, hvorefter køretøjets stelnummer ...105 falskelig blev ihugget en anden uindregistreret motorcykel af ukendt mærke uden stelnummer, ligesom køretøjets nummerplade, ...17, blev monteret på sidstnævnte motorcykel, hvorved sidstnævnte motorcykel fremstod som værende af mærket Harley Davidson med stelnummer ...105 og registreret i køretøjsregistret med registreringsnummer ...17, alt i den hensigt at unddrage sig registreringsafgift som i forhold 2 beskrevet.

2

registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, 

ved - med forsæt til afgiftsunddragelse - på det i forhold 1 nævnte tid og sted, at have anvendt en ikke-indregistreret motorcykel af ukendt fabrikat til kørsel på færdselslovens område, selvom der ikke var betalt registreringsafgift af motorcyklen, alt hvorved statskassen blev unddraget 152.511 kr. i afgift.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og bødestraf.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 1 stk. uindregistreret motorcykel af ukendt mærke med ihugget falsk stelnummer ...105 hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1 og nr. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte har protesteret imod påstanden om konfiskation.

Forklaringer 

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent V.1, politiassistent V.2, V.3, V.4, V.5, V.6 og V.7.

Tiltalte har forklaret, at han på et tidspunkt importerede en Harley Davidson-motorcykel fra USA. Motorcyklen havde været udsat for vandskade i USA og var totalskadet. Det er korrekt, at fotomappen i bilag AD 1.15 er fotos af den motorcykel, han havde købt. Det var sådan motorcyklen så ud, da han købte den, og da den blev forevist for SKAT. Det var V.4, der stod for at syne og toldsyne motorcyklen. Motorcyklens motor var defekt, og han havde en aftale med V.4 om udbedring af motoren og de øvrige skader, der var på motorcyklen.

Fotomappen i bilag AD 1.16 er fotos af hans motorcykel efter ombygningen. Det var V.4, der byggede motorcyklen om efter hans ønsker. Han mener, at han fik motorcyklen hjem, efter den var synet og toldsynet, og at han i en periode havde motorcyklen i sin garage i den oprindelige version.

Han ved ikke, hvordan motorcyklen kunne gå igennem syn, for den var fortsat totalskadet. Det må man spørge V.4 om. Han ved intet om den slags, og V.4 stod for alt det praktiske. Han gav V.4, motorcyklen, og han betalte ham penge for at udføre arbejdet med motorcyklen. Han fik motorcyklen til Danmark i 2006 — 2007. Ransagningen fandt sted på et tidspunkt i 2011. Der gik ikke land tid, efter han havde fået motorcyklen hjem, før den blev bygget om. Hele ombygningen skete hos V.4.

V.4 har mange fine motorcykler. Under et besøg i V.4´s forretning viste han V.4 en motorcykel i udstillingsvinduet, som han ønskede, at hans egen motorcykel skulle ligne. Han ved intet om motorcykler, men han spurgte V.4, om hans motorcykel kunne komme til at se sådan ud, og V.4 svarede, at det kunne den sagtens. V.4 tog sig af hele ombygningen, og motorcyklen kom herefter til at ligne den motorcykel, som han havde set i vinduet i forretningen. Han havde aftalt med V.4, at han skulle betale ca. 80.000 kr. for ombygningen, men han endte med at betale mere, idet ombygningen blev dyrere end ventet. Han mener, at han i alt har betalt ca. 120.000 kr. V.4 fik betalingen løbende, og han betalte kontant. Ud over ombygningen betalte han V.4 5.000 kr. for at gennemføre syn og toldsyn. Registreringsafgiften på 127.000 kr. blev betalt gennem V.4 på den måde, at han overførte beløbet til V.4.

Da ombygningen af motorcyklen var færdig, ringede V.4 til ham, og han kørte ud til V.4 sammen med sin kammerat V.5. V.4´s forretning lå i ...1. Motorcyklen stod flot og med nummerplade på, så han hoppede på motorcyklen og kørte hjem. Da han hentede motorcyklen, så den ud som på de fotos, der er fremlagt i bilag AD 1.16. Motorcyklen fremstod dog mere nypudset. Det er hans oprindelige motorcykel, der er blevet bygget om.

Han er klar over, at V.4 ville forsøge at skubbe skylden fra sig. Han kender V.6. Han kan ikke svare på, hvorfor V.4 til politiet har forklaret, at de dele, der er fundet på motorcyklen, blev solgt til V.6. V.4 har bygget motorcyklen om for ham. Han købte den oprindelige skadede motorcykel gennem V.6, der skaffede den hjem til ham fra Tyskland.

Foreholdt erklæringen fra Kriminalteknisk Center, bilag A.D 1.16, har han forklaret, at han var helt sikker på, at det var hans motorcykel, og at han derfor gennem hele forløbet har holdt fast i, at det var hans motorcykel. Efter det, der er kommet frem under efterforskningen, er det hans opfattelse, at V.4 har holdt ham for nar. Han har ikke vidst, at det ikke var hans oprindelige motorcykel, før han læste erklæringen fra Kriminalteknisk Center. Da politiet foretog ransagningen på hans adresse, sagde han til politiet, at de bare kunne tage motorcyklen med, idet han var helt sikker på, at det var hans motorcykel, og at han ville få den tilbage.

Efter ransagningen gik der næsten et år, før han hørte noget. SKAT havde sagt, at sagen kunne afgøres her og nu, hvilket han gerne ville medvirke til. Han sagde ikke noget om sine aftaler med V.4. Han ønskede ikke at tale om sorte penge, og han ville bare have sagen afsluttet. Han troede, at motorcyklen var hans. Da politiet i forbindelse med ransagningen påpegede, at der var foretaget konstruktive ændringer ved motorcyklen, og den derfor var mere værd, kunne han godt se det, og han har gennem hele forløbet været indforstået med at betale afgiftsdifferencen. Han havde ikke tænkt over, at der kunne være afgiftsspørgsmål forbundet med ombygningen, før politiet nævnte det under ransagningen. Han kan ikke huske, at han har forklaret som gengivet i politiets rapport af 21. december 2011 i bilag AD 1.25, men det er muligt, at hen har forklaret sådan, idet han ikke ville snakke om sorte penge. De sorte penge - og den omstændighed, at han troede, at motorcyklen var hans er grunden til, at han ikke tidligere har forklaret, som han gør i dag. Han kan ikke huske, hvad han forklarede i den senere afhøring gengivet i rapporten af 9. marts 2012, bilag AD 1.28, men han ved, at han fortsat tænkte, at han ikke kunne fortælle sandheden, idet han havde betalt ca. 120.000 kr. sort til V.4. Han syntes, at han var nødt til at finde på noget, og han fortalte derfor en løgn. Motorcyklen har aldrig været ved G1 Motorcykler. Efter ombygningen havde han motorcyklen hjemme.

Foreholdt sin forklaring til politiet gengivet i rapporten af 3. januar 2012, bilag AD 1.26, har han forklaret, at han er i tvivl om, om motorcyklen på et tidspunkt efter ombygningen stod hos V.4. Han husker, at motorcyklen på et tidspunkt blev anvendt som udstillingsmodel ved en fotograf.

Foreholdt sin forklaring gengivet i rapporten af 9. marts 2012, bilag AD 1.28, har han forklaret, at motoren var totalskadet, da motorcyklen kom til Danmark. Den forklaring, han har givet til politiet om, at motoren var sprunget i luften, er løgn. V.4 fik 5.000 kr. sort i hånden for at syne motorcyklen. Beløbet på 120.000 kr. blev hævet kontant og betalt direkte til V.4 af flere gange. Han har kendt V.4 i lang tid. Han er ikke venner med V.4 i dag. Alle i ... kender V.4. Han har også tidligere haft en motorcykel stående hos V.4. V.6 hjalp ham alene med at få motorcyklen hjem gennem Tyskland. V.6 havde intet med ombygningen at gøre. Der var ikke andre end V.5 med, da han hentede motorcyklen hos V.4.

Politiassistent V.1 har forklaret, at han sidder i afdelingen for specialefterforskning, hvor han arbejder en del med rockerrelateret kriminalitet. Han kendte ikke tiltalte, men han er stødt på tiltaltes navn tidligere i forbindelse med rockerklubben G2. Tiltalte er ven med Klubben G2 eller har på en eller anden måde en tilknytning til G2. Han kender V.6, der har været fuldgyldigt medlem af G2, V.6 er ikke længere medlem af G2, men han færdes fortsat i klubben. Han kender ikke V.4, men han ved, at V.4 har drevet motorcykelforretning med Harley Davidson-motorcykler.

Han deltog ved aktionen den 28. maj 2011 i forbindelse med en fest hos Klubben G3. Rockermiljøet blev på et tidspunkt splittet op, således at de mindre rockerklubber måtte bestemme sig for, hvilke af de store klubber, de ville høre til. Hos politiet havde de vanskeligt ved at finde ud af, hvor Klubben G3 hørte til. G3 oplyste selv, at de var neutrale. Efter politiets opfattelse havde klubben mest tilknytning til G2. I 2011 blev der holdt en fest hos G3, hvor der var gæster fra både G2, G3 og Klubben G4 til stede.

I forbindelse med aktionen mod G3 stoppede han tiltalte på motorcykel. De stoppede alle gæster for at se, hvem de kom sammen med. Tiltalte kom på en meget flot motorcykel. Motorcyklen lignede en "custommade bike", der kunne bruges til udstilling og lignende. Han tjekkede rockercyklens stelnummer m.v., og han ringede til sin kollega V.2, der ved meget om motorcykler. V.2 sagde til ham, at han skulle tage motorcyklen med ind, men han havde ikke selv forstand på motorcykler, og han tænkte, at det var et drastisk skridt at tage tiltaltes motorcykel med alene ud fra telefonopringningen. Han lod derfor tiltalte køre. Han fotograferede motorcyklen og stelnummeret med henblik på at samle op på oplysningerne senere. Rapporten i bilag 1.7 er udfærdiget af ham og hans kollega. Han blev særlig opmærksom på motorcyklen, fordi den var lidt "bling-bling".

Politiassistent V.2 har forklaret, at han kommer fra ... Politi. Han har tidligere været ansat i færdselspolitiet i mange år, og han har en del viden og en stor interesse for motorcykler. Han arbejder nu blandt andet med kontrol af køretøjer særligt i rocker-/bandemiljøet. Han blev kontaktet af V.1, der var blevet opmærksom på en motorcykel, der undrede ham. Han blev kontaktet for at høre, om han ville deltage i ransagningen. Han havde forinden fået sendt fotos af motorcyklen. Motorcyklen er den motorcykel, der er fotos af i bilag AD 1.16. Han var med på ransagningen, hvor han fandt motorcyklen i garagen. Han kiggede på stelnummer m.v., og han udarbejdede rapporten i bilag AD 1.10. Han tjekkede blandt andet, hvor stelnummeret sad, og hvordan det var udført. Stelnummeret sad forkert, og stellet var ikke et Harley Davidson-stel. Der er sket en voldsom ombygning af motorcyklen og motorcyklen er ikke længere en Harley Davidson. Stelnummeret sad ikke, som det skulle, på den pågældende model. Når Harley Davidson støber stellet, hugger de stelnummeret ind i en hel støbt flade, der er lavet i en støbeform. På motorcyklens stel var stelnummeret hugget ind i kronrøret, der sidder oppe under styret. Kronrøret er det rør, der holder styr og forgaffel sammen. Derudover er der altid asteriks, der er en slags stjerner, foran og efter stelnummeret på en Harley Davidson. Asteriksene manglende helt. Asteriksene skal sikre, at der ikke kan tilføjes tal eller bogstaver til det ihuggede stelnummer. Harley Davidson har patent på de karakterer, de anvender til stelnummeret. Hver enkelt karakter er helt unik. Karaktererne er udviklet således, at de kan aflæses, selvom man kun kan se halvdelen af karakteren. Stelnummeret på motorcyklen fremstod ikke med de rigtige karakterer. Der manglede også en styrelås, hvilket der skal være på den pågældende Harley Davidson-model. Sadlen sad også forkert. Ved bagenden var selve affjedringen udskiftet, for Harley Davidson lavede slet ikke så brede modeller på det tidspunkt. Der var foretaget ændringer af forgaffel, greb, motor m.v. Harley Davidson-motorcykler har nummererede motorer, der matcher stelnummeret. Alle konstruktive ændringer på et køretøj skal igennem syn.

Foreholdt rapporten i bilag 1.10 har han forklaret, at alle de nævnte dele på motorcyklen kan udskiftes, og at flere af de foretagne ændringer er konstruktive ændringer, der er synspligtige. Den motorcykel, der blev fundet ved ransagningen, er ikke identisk med det køretøj, der er toldsynet og indregistreret. Den motorcykel, som er på fotoet i bilag AD 1.15, er Harley Davidsons jubilæumsmodel. Det er en hel unik Harley Davidson-model.

Forevist bilag AD 1.16, foto 5, har han forklaret, at han har husket forkert. Stelnummeret sad faktisk det rigtige sted på motorcyklen. Stelnummeret sad det rigtige sted, men der manglede asteriks, og stelnummeret fremstår ikke som et stelnummer fra Harley Davidson. Det gælder for alle køretøjer, at de 3 første karakterer i stelnummeret er fabrikantkoden, der fortæller, hvem der er producent af køretøjet. Stelnummeret består af 17 cifre. De første tre bogstaver indgår i et verdensomspændende system, der fortæller, hvem der er producent. Fabrikantkoden er en del af typegodkendelsen, og kun producenten må sætte stelnummeret i køretøjet. Det sker ud fra bestemte forskrifter. Udstederbetegnelsen er de tre første karakterer. Hver producent er tildelt sin egen fabrikantkode. I Danmark er det Trafikstyrelsen, der tildeler fabrikantkoden.

Han talte med kollegaer om sagen, efter at motorcyklen var blevet beslaglagt. Han foretog også nogle vidneafhøringer; blandt andet afhørte han V.7 fra Harley Davidson, der er indkaldt som vidne i sagen. Han foretog ikke afhøring af tiltalte ud over, at han talte med ham på stedet i forbindelse med ransagningen.

V.3 har forklaret, at han arbejder ved SKAT. Han sidder i afdelingen for kontrol af motorkøretøjer med særlig fokus på snyd med afgifter. En kollega kontaktede ham og spurgte, om han vil hjælpe med at vurdere motorcyklen i forhold til, om der var tale om køretøj, hvor der skulle betales afgift på ny. Han har ud fra de foreliggende oplysninger lavet forslag til afgørelse. Afgørelsen blev sendt i høring hos tiltaltes advokat, der meddelte, at tiltalte gerne ville have en afgørelse. Han traf herefter en afgørelse i sagen. Afgørelsen er indbragt for Landsskatteretten. Afgiftssagen er sat i bero efter anmodning fra tiltaltes advokat. Han har ikke været inde over selve vurderingen af afgiftens størrelse. Han sendte sin rapport til SKATs motorkompetencecenter, som så sendte den videre med henblik på foretagelsen af selve afgiftsberegningen. Efter hans oplysninger er der ikke uenighed om værdien af motorcyklen, og selve afgiftsberegningen er ikke påklaget.

Det er hans vurdering, at motorcyklen er et nybygget køretøj af ukendt fabrikat. Han har set rapporten fra politiassistent V.2, der indeholder en nøje beskrivelse af køretøjet. Han har også set den kriminaltekniske erklæring, hvoraf det fremgår, at stelnummeret vurderes at være falsk. Derudover kan han selv ud fra billedmaterialet i sagen se, at der ingen lighed er mellem den Harley Davidson, som tiltalte fik toldsynet, og den motorcykel, som bærer det falske stelnummer. Motorcyklen, der blev fundet under ransagningen, er en helt anden motorcykel.

Da politiassistenten kontaktede ham, ville han gerne se motorcyklen, og han tog derfor ud og kiggede på cyklen. Han lagde motorcyklen ned på nogle tæpper, og han kunne under sædet se et nummer. Det er ham, der har taget de fotos, der er fremlagt som bilag 1.23. Han har også lavet en videooptagelse af motorcyklen, som han gerne vil udlevere til sagen. Nummeret under sædet er en fabrikantkode, der betyder, at fabrikanten har certificering til at lave uægte stel. Nummeret hidrører fra Tyskland. Motorcyklen er ikke en Harley Davidson, og det er derfor en ny og anden motorcykel, der udløser ny registreringsafgift. Han har foretaget sin undersøgelse af motorcyklen i juli i år.

V.4 har forklaret, at han er motorcykelproducent. Han er ... . Han er selvlært. Han har ikke handlet motorcykler med tiltalte. Tiltalte henvendte sig til ham med en 100 procent original Harley Davidson-motorcykel, og han sørgede for den afgiftsmæssige berigtigelse af motorcyklen. Han havde på det tidspunkt firmaet G5 Motorcykler ApS, og han fik 5.000 kr. for at toldsyne motorcyklen.

Foreholdt fotomappen i bilag 1.15 har han forklaret, at det er SKAT, der har taget de fotos, der er fremlagt. Motorcyklen er fotograferet i hans kassevogn. Han forestod alene afgiftsberigtigelsen. Det var rent administrativt arbejde. Han har ikke lavet noget på motorcyklen.

Han har ikke kendskab til, at motorcyklen skulle være skadet. Han hjalp ikke til med motorcyklen. Når han sørger for toldsynet, sker registreringen af motorcyklen i hans SE-nr. Det foregår på den måde, at han forespørger på afgiften, hvorefter han får oplyst et beløb, som han skal betale for at indløse den danske nummerplade. Han kørte alene til SKAT og fik vurderingen på motorcyklen. Afgiften skal efterfølgende betales gennem hans SE-nr., så det kan godt passe, at tiltalte først har overført afgiftsbeløbet til ham, hvorefter han har betalt afgiften.

Forevist bilag AD 1.16, foto 1 - 4, har han forklaret, at han ikke har bygget den motorcykel. Motorcyklen ligner en af de cykeltyper, som han har haft bygget som ... . Den motorcykel, han havde bygget, skilte han ad og solgte i dele, idet han havde fået at vide, at han ikke kunne få de fornødne godkendelser. Han solgte de enkelte dele til V.6, der ville bruge delene til motorsport, hvor der ikke er krav om indregistrering. Han har ikke ihugget et stelnummer på de dele, han solgte, og han har intet med det falske stelnummer at gøre.

Foreholdt tiltaltes forklaring har han forklaret, at det er løgn. Motorcyklen er aldrig blevet lavet eller bygget om hos ham. Han har ikke talt med tiltalte om cyklen eller om ombygning af cyklen. Han har aldrig lavet andre handler med tiltalte end den nævnte aftale om, at han skulle toldsyne motorcyklen. Han berigtiger kun lovlige motorcykler. Det er hans SE-nr., der bliver anvendt, og han er derfor meget opmærksom på, at alt skal være 100 procent lovligt. Han har ingen interesse i, at hans SE-nr. skal forbindes med ulovlige motorcykler, og han har altid haft et godt samarbejde med SKAT. Han har været ... , og han kan tydeligt se, om et stelnummer er et originalt Harley Davidson-stelnummer. Den motorcykel, som han toldsynede for tiltalte, var en rigtig Harley Davidson, og det var tydeligt, at stelnummeret var ihugget med Harley Davidson-piber.

Da han begyndte at udvikle sin ide om at producere ... motorcykler, fik han gennem et tysk selskab fremstillet 2 stel ud fra sine egne tegninger. Det ene stel står på hans kontor, og det andet stel er formentlig det stel, der sidder på tiltaltes motorcykel. Det stel, der formentlig sidder på tiltaltes motorcykel, hidrører fra den motorcykel, som han skrottede og huggede op. Han mener, at V.6 købte delene for 60.000 kr. Han valgte meget bevidst at sælge motorcyklen i dele, idet han ikke senere ville kunne hænges op på noget. Han skilte hele motorcyklen ad og oplyste alt til V.6. Tiltaltes forklaring om, at tiltalte og V.5 hentede motorcyklen hos ham, er løgn. Han har ikke bygget noget om på motorcyklen. Motorcyklen blev hentet lige efter, at han havde fået den toldsynet. Han kan huske, at han beholdt tanken som pant, idet tiltalte skyldte ham 10.000 kr. Tiltalte kom senere og hentede tanken, men han har stadig ikke fået de penge, som tiltalte skyldte ham. Tiltalte har måske købt nogle tændrør hos ham, men ellers kender han kun tiltalte fra bybilledet. Han mødte på et tidspunkt tiltalte, hvor tiltalte ville have en snak ham, men han ved ikke, hvad de skulle snakke om. Tiltalte henvendte sig ikke efterfølgende til ham.

Foreholdt erklæringen i bilag 2.10 har han forklaret, at han ikke kender erklæringen. Han har ikke set den før. Han er ikke stærk til engelsk. Hvis han havde haft kendskab til certifikatet, havde han ikke påtaget sig at toldsyne motorcyklen hos SKAT. Han mener ikke, at motorcyklen ville kunne indregistreres med den erklæring, der foreligger. Han kender intet til, hvordan motorcyklen er kommet igennem syn.

Foreholdt sin forklaring af 22. februar 2012 til politirapport, bilag 1.20, side 3, har han forklaret, at han godt kan have forklaret sådan, hvis han er blevet foreholdt erklæringen om "certificate of destruction". Han kendte ikke selv til erklæringen, men han kan have fået oplysningerne af politiet. Det kan også godt være, at han har forklaret, at tiltalte må have gjort noget ved erklæringen. Det er hans gæt, at tiltalte har måttet kæmpe med SKAT for at få motorcyklen gennem syn. Han kan ikke huske, hvordan reglerne var omkring syn og toldsyn på det tidspunkt, hvor han foretog toldsynet. Reglerne er ændret flere gange.

[Afsnit udeladt.red.SKAT]

V.5 har forklaret, at han og tiltalte har været kammerater gennem ca. 20 år. Han husker, at tiltalte fik beslaglagt sin motorcykel i december 2011. Han var med tiltalte, da tiltalte skulle hente motorcyklen hos V.4. Tiltalte havde købt motorcyklen gennem V.4 i ...1. Han kender ikke V.4, men han ved, at V.4 bygger motorcykler. Motorcyklen stod ved V.4. Tiltalte ringede og spurgte, om han ville med ud at hente en motorcykel, tiltalte havde købt. Han skulle køre tiltalte derud og tage bilen hjem. Motorcyklen var køreklar, og tiltalte afleverede penge til V.4 i en kuvert. Han ved ikke, hvad der var af penge i kuverten. Han går ikke op i motorcykler. Den motorcykel, som de hentede den dag, var den motorcykel, der senere blev beslaglagt. Han mener, at det er 5-6 år siden, at de hentede motorcyklen. Han husker det ikke præcist. Han går ud fra, at tiltalte havde købt motorcyklen. Ellers ved han ikke, hvorfor V.4 skulle have penge. Han ved ikke noget om Harlev Davidson-motorcykler, men han troede ikke, at det var en ny motorcykel, tiltalte havde købt. Tiltalte havde ikke en motorcykel i forvejen.

V.6 har forklaret, at han kender tiltalte. Han har kendt tiltalte, siden han var 18 år, og de er gode venner. Tiltalte købte engang en skadet motorcykel. Han havde købt motorcyklen i Tyskland sammen med en masse andre skadede motorcykler. Han kan ikke huske, hvornår det var. Motorcyklerne var vandskadede og kom fra USA. Han solgte motorcyklen til en af tiltaltes venner, det hedder RS, hvorefter tiltalte og RS handlede indbyrdes. Han solgte flere motorcykler, og han kan ikke huske, om han solgte motorcyklen på fotoet i bilag AD 1.15 til tiltalte, men det er en af de motorcykler, som han fik hjem på det tidspunkt.

Han kender V.4. De har handlet en del med hinanden, mens V.4 drev forretning i ...1. Han har også været i fleksjob hos V.4. Han kan huske, at han talte med V.4 om en ...-motorcykel, der var skilt ad. Han husker, at V.4 ikke havde de rigtige dokumentationer, og at han derfor ikke ville købe motorcyklen. Den motorcykel, der er på fotos i bilag AD 1.16, har han kørt på. Han lånte den af tiltalte på et tidspunkt, da hans egen motorcykel var i stykker. Han har ikke købt nogle af de dele på motorcyklen af V.4. Han kan kende motoren på motorcyklen som motoren fra den ...-motorcykel, som V.4 ønskede at sælge, men han kan ikke genkende stellet og de andre dele. Han mener ikke, at motoren havde den fornødne godkendelse. V.4 prøver altid at vaske sine egne hænder. Det har han oplevet før. Han ved ikke, hvem der har lavet tiltaltes motorcykel. Tiltalte har ikke fortalt ham, hvem der lavet cyklen. Han laver også selv meget fine motorcykler, men han har ikke købt dele af V.4.

V.7 har forklaret, at han arbejder for Harley Davidson. Forevist de optagne fotos i bilag AD 1.15 har han forklaret, at motorcyklen ligner ..., der blev produceret i forbindelse med Harley Davidsons 100 års jubilæum. Ud fra de optagne fotos ser motorcyklen original ud. Motorcyklen på de fotos, der er optaget i bilag AD 1.16, er ikke en motorcykel, som Harley Davidson har bygget. Han kan ikke genkende nogen dele fra Harley Davidson på fotoet af motorcyklen. Hverken hjul, gaffel, stel eller andet er fra Harley Davidson. Motorcyklen har intet med Harley Davidson at gøre. Det er en helt anden motorcykel.

Harley Davidson sætter stelnumre i alle de motorcykler, som de producerer. Harley Davidson anvender nogle helt bestemte tegn, som de har patent på. Det er ikke Harley Davidson, der har lavet stelnummeret, der er ihugget den motorcykel, der er beslaglagt.

Forevist foto nr. 5 i bilag AD 1.15 har han forklaret, at det ihuggede stelnummer mangler karakterer i form af asteriks. Asteriks skal hindre, at der kan ændres i stelnummeret. Der mangler asteriks i stelnummeret både før og efter de karakterer, der er ihugget. Selve stelnummeret eksisterer i Harley Davidsons database som tilhørende en motorcykel magen til den jubilæumsmotorcykel, der var på de første fotos, han blev forevist.

Personlige forhold

Tiltalte er tidligere straffet senest ved bødeforlæg af 9. maj 2014 for overtrædelse af færdselsloven.

Tiltaltes øvrige forstraffe er uden betydning for sagens afgørelse.

Kriminalforsorgen har den 2. september 2014 udarbejdet en personundersøgelse vedrørende tiltalte, hvoraf det fremgår, at tiltalte skønnes egnet til at modtage en betinget dom og egnet til at udføre samfundstjeneste.

Tiltalte har bekræftet oplysningerne om sine personlige forhold og har ikke haft noget at tilføje til de oplysninger, der er fremgår af personundersøgelsen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1

Retten lægger efter bevisførelsen, herunder særligt konklusionen i den kriminaltekniske erklæring af 21. februar 2012 til grund, at tiltaltes motorcykel var forsynet med et falsk stelnummer, og at stelnummeret var blevet falskeligt ihugget som beskrevet i anklageskriftet.

Efter bevisførelsen sammenholdt med det oplyste om et stelnummers karakter og funktion lægger retten videre til grund, at et stelnummer er en skriftlig tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis. Stelnummeret må alene ihugges af producenten af motorcyklen i overensstemmelse med gældende forskrifter, herunder at producenten ved ihugningen af stelnummeret skal anvende den fabrikantkode, som producenten er tildelt. Af fabrikantkoden, der udgør de første tre karakterer i stelnummeret, fremgår det klart, at udstederen af stelnummeret på tiltaltes motorcykel er Harley Davidson. Da det på denne baggrund er bevist, at stelnummeret bærer en udstederbetegnelse, må stelnummeret anses som et dokument omfattet af straffelovens § 171, stk. 1, jf. bestemmelsens stk. 2.

Stelnummeret på tiltaltes motorcykel bærer Harley Davidsons fabrikantkode og dermed Harley Davidsons udstederbetegnelse, men det må efter bevisførelsen lægges til grund, at stelnummeret ikke er ihugget af Harley Davidson. Stelnummeret er herefter falsk, idet det ikke hidrører fra den angivne udsteder, jf. straffelovens § 171, stk. 3.

Tiltalte har ikke bestridt, at det er hans motorcykel, og at han har kørt på motorcyklen i perioden fra 28. maj 2011 til 21. december 2011. Da det herefter må lægges til grund, at tiltalte i perioden har gjort brug af motorcyklen med det falske stelnummer ved kørsel på færdselslovens område, har tiltalte gjort brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold og herved objektivt realiseret gerningsindholdet i straffelovens § 171, stk. 1, som beskrevet i anklageskriftet.

Det fremstår efter bevisførelsen uklart, hvem der har forestået ombygningen af motorcyklen, herunder hvem der har ihugget det falske stelnummer. På denne baggrund og efter oplysningerne i sagen i øvrigt er det herefter ikke bevist, at tiltalte har haft kendskab til, at hans motorcykel bar et falsk stelnummer. Den omstændighed, at det af de optagne fotos af motorcyklen før og efter ombygningen tydeligt fremgår, at motorcyklen var så væsentligt forandret efter ombygningen, at det må have stået klart for tiltalte, at hans motorcykel havde fået et nyt stel, kan ikke i sig selv føre til, al der er ført det til domfældelse fornødne bevis for, at tiltalte har haft forsæt til dokumentfalsk som beskrevet i anklageskriftet.

Retten frifinder derfor tiltalte i forhold 1.

Forhold 2

Af de samme grunde, som er anført vedrørende forhold 1, er det efter bevisførelsen ikke bevist, at tiltalte havde fortsæt til at unddrage statskassen afgift. Tiltalte frifindes derfor for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3.

På baggrund af særligt de fremlagte fotos af motorcyklen før og efter ombygningen sammenholdt med forklaringerne fra politiassistent V.2, V.3 og V.7, er det imidlertid bevist, at tiltalte burde have indset, at der på motorcyklen var foretaget konstruktive ændringer, der havde øget motorcyklens værdi væsentligt, og at ombygningen derfor gav anledning til fornyet indregistrering og afgiftsberigtigelse. Der er herved også lagt vægt på, at tiltalte har forklaret, at han i alt betalte ca. 120.000 kr. for at få motorcyklen bygget om.

Da tiltalte ikke har sørget for at få motorcyklen afgiftsberigtiget efter ombygningen, og da det efter bevisførelsen må lægges til grund, at tiltalte end ikke har drøftet spørgsmålet om afgiftsberigtigelse med SKAT eller andre eller søgt oplysninger herom, er det bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3, ved groft uagtsomt at have anvendt et afgiftspligtigt køretøj, som ikke er afgiftsberigtiget.

Straffen fastsættes til en bøde på 65.000 kr., jf. registreringsafgiftslovens 27, stk. 1, nr. 3, jf. straffelovens § 89.

Der er ved fastsættelse af bødens størrelse lagt særlig vægt på, at registreringsafgiften for den ombyggede motorcykel efter det oplyste er beregnet til 152.511 kr. Efter sagens karakter kan oplysningerne om sagens behandling og forløb ikke føre til, at der er grundlag for at nedsætte bøden i medfør af straffelovens § 82, nr. 13 og 14.

Forvandlingsstraffen for bøden er som bestemt nedenfor.

Konfiskation

Uanset at tiltalte alene er fundet skyldig i overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3, må det efter de afgivne forklaringer og oplysningerne om motorcyklen anses for påkrævet at konfiskere motorcyklen for at forebygge yderligere lovovertrædelser, ligesom der efter tiltaltes egen forklaring om, at ombygningen af motorcyklen er finansieret med "sorte" penge, også er særlige omstændigheder, der taler for konfiskation af motorcyklen.

Da betingelserne for konfiskation i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1 og nr. 2, herefter må anses for opfyldt, tager retten påstanden om konfiskation af motorcyklen til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Tiltalte T straffes med en bøde på 65.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

Hos tiltalte konfiskeres 1 stk. uindregistreret motorcykel af ukendt mærke med ihugget falsk stelnummer ...105.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

.........................................................

Vestre Landsrets dom af 4. maj 2015, 6. afdeling nr. S-2224-14

Byretten har den 20. oktober 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 2028/2014).

Påstande 

Tiltalte har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans og skærpelse.

Supplerende oplysninger

Forsvareren har oplyst, at tiltalte ikke bestrider, at den motorcykel, der er beslaglagt, er forsynet med falsk stelnummer og ikke er den samme motorcykel, som han i 2007 fik afgiftsberigtiget. Der er således tale om en anden motorcykel.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne politiassistent V.2, V.7, V.4, V.3 og V.6 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af V.8.

Tiltalte har supplerende forklaret, at det var penge fra en erstatning, han anvendte på motorcyklen. Han kender ikke V.8, og han har ikke forsøgt at kontakte ham forud for sagen i landsretten. Efter byrettens dom har han kort talt med V.6, men han taler ellers ikke så meget med V.6 mere. Efter Harley Davidson-motorcyklen var toldsynet, mener han, at han fik den hjem at står. Det var fra starten meningen, at den skulle bygges om. Det var V.4, der fik den synet og toldsynet, selv om den ikke kunne køre. Det var meningen, at det fortsat skulle være en Harley Davidson. Han og V.4 havde løbende kontakt under ombygningen af motorcyklen. V.4 har bygget mange motorcykler.

Politiassistent V.2 har supplerende forklaret, at ikke alle stelnumre på Harley Davidson-motorcykler har asteriks. Denne model har dog asteriks foran og bagved selve stelnummeret. "5HD" i begyndelsen af det omhandlede stelnummer viser, at motorcyklen skulle eksporteres fra USA - vistnok til Canada. Det er en helt anden motorcykel, der er bygget op. Der er ingen ligheder mellem den Harley Davidson, som tiltalte fik afgiftsberigtiget, og den beslaglagte motorcykel. Han har ikke kendskab til, at Harley Davidson har bygget en motorcykel, der ligner den beslaglagte motorcykel. Han blev efter byrettens dom kontaktet af V.4, der oplyste, at V.8 havde nogle oplysninger til sagen. Han har bistået SKAT i denne type sager i mange år. Politiassistent V.1 vidste, at han kendte til motorcykler.

V.7 har supplerende forklaret, at de 17 cifre i stelnummeret alle har en betydning for identifikation af motorcyklen. Stelnummeret er et slags dokument. Stel, motor og gearkasse skal alle være forsynet med Harley Davidson-numre, for at det kan være en Harley Davidson. Harley Davidson sikrer sig, at der kun udleveres originale dele til ombygning af en Harley Davidson. Der er ikke noget praktisk til hinder for, at der monteres en uoriginal motor på en Harley Davidson. Indtil 2006 var Danmark et "importørland", hvor det var en importør, der varetog Harley Davidsons interesser. Det blev ændret, således at Danmark kom under et europæisk hovedkontor. Der blev herefter gennemført en vare-mærkekontrol i Danmark med henblik på beskyttelse af Harley Davidsons varemærke. De besøgte V.4´s forretning, da V.4 havde Harley Davidson skilte på sin forretning, men han var ikke autoriseret forhandler af Harley Davidson. Han kender ikke til, at V.4 byggede motorcykler om og solgte dem under betegnelsen Harley Davidson.

V.4 har supplerende forklaret, at han er ..., der har tilladelse til at bygge "..." motorcykler. Han har bygget to prototyper på SOS-stel - en blå og en orange - men de kunne ikke godkendes. SOS-mærket var præget i stellene. Den ene motorcykel solgte han til V.6 i stumper, mens den anden - den orange - står på hans kontor. Han kan ikke sige, hvad V.6 har anvendt den motorcykel, som han købte i stumper, til. V.6 blev gjort bekendt med, at motorcyklen ikke kunne godkendes. Han har foretaget mindre ombygninger af Harley Davidson-motorcykler i form af ændring af blinklys, nyt sæde, andet dæk m.v. Han fik på et tidspunkt besøg af Harley Davidson. Harley Davidson var på en "tour" og påtalte, at han anvendte Harley Davidsons navn i forretningen. Han har stadig den orange motorcykel stående på sit kontor. Han fik kontakt til V.8 efter byrettens dom. V.8 kunne give oplysninger om ombygningen af tiltaltes motorcykel.

V.3 har supplerende forklaret, at der var et nummer på stellet under den beslaglagte motorcykel. Nummeret sad ikke under sædet. Det er ikke ofte, at der anmeldes ombyggede motorcykler til afgiftsberigtigelse. Det normale er, at konstruktive ændringer af motorcykler opdages i forbindelse med kontroller.

V.8 har forklaret, at han kom i kontakt med V.4, der bad vidnet om at kontakte politiet vedrørende opbygningen af en blå motorcykel. Han har drevet et firma, hvor han byggede motorcykler på bestilling. Han lukkede firmaet for et stykke tid siden, men han husker ikke hvornår. V.6, der kaldes "...", havde indleveret motorcyklen halvt samlet og bad vidnet om at samle motorcyklen for ham. Der manglede nogle reservedele, herunder en forgaffel. Motorcyklen stod hos ham i 2-3 måneder. V.6 afhentede motorcyklen og betalte for arbejdet. Han har ikke set et stelnummer på motorcyklen, men han vil ikke udelukke, at der har været et stelnummer under malingen. Det kan dog godt passe, at han til politiet har forklaret, at der ikke var et stelnummer på motorcyklen. Han vidste, at motorcyklen var dyr. Han har afleveret nogle fotos af motorcyklen til politiet. Billederne blev taget om morgenen samme dag, som V.6 afhentede motorcyklen. Hans kone og hans søn er blevet kontaktet 2 gange - den ene gang af en person, der hed noget med "T" og den anden gang af 2 personer. Personerne ville tale med ham. Hans kone følte sig truet og kontaktede politiet. Han tror, det var i november eller december 2014, at hans kone og søn blev kontaktet.

V.6 har supplerende forklaret, at han kaldes "...". Han købte nok 15 motorcykler i Tyskland. Han solgte primært motorcyklerne til V.4. Han købte bl.a. dele til de motorcykler, som han selv byggede, hos en forretning i ...3 og i ...4. V.4 havde 2 eller 3 motorcykler, som han ønskede at sælge til vidnet, men han ville ikke købe nogen. Han har haft lånt tiltaltes motorcykel. Han har ikke umiddelbart fået V.8 til at samle motorcyklen, men V.8 satte vist nye fælge på den. Han har ikke forsøgt at kontakte V.8 i forbindelse med denne sag. Han kender til "Certificate of destruction". Det gør V.4 også. 

Landsrettens begrundelse og resultat

Skyldsspørgsmålet

5 voterende udtaler:

Tiltalte har forklaret, at det fra begyndelsen var hensigten, at motorcyklen, som blev afgiftsberigtiget, skulle bygges om. Det er ubestridt, at den beslaglagte motorcykel ikke er den samme motorcykel, som tiltalte fik afgiftsberigtiget. Tiltalte har under sagen afgivet skiftende forklaringer om ombygningen af motorcyklen. V.8, der fremstod troværdig, har for landsretten forklaret, at V.6 afleverede motorcyklen, der kun var halvt samlet, hos ham med henblik på, at han skulle samle den. Denne forklaring støtter V.4´s forklaring om, at V.4 ikke havde noget at gøre med opbygningen af motorcyklen. Herefter, og da navnlig tiltalte har haft en interesse i, at motorcyklen blev bygget og forsynet med stelnumret fra den tidligere afgiftsberigtigede motorcykel, er det bevist, at tiltalte har haft forsæt til, at motorcyklen blev forsynet med et falsk stelnummer.

Vi tiltræder af de grunde, som byretten har anført, at et stelnummer indeholder en fabrikantkode og derfor må anses som et dokument, jf. straffelovens § 171, stk. 2, jf. stk. 1, og at det stelnummer, som tiltaltes motorcykel var ihugget, ifølge den indeholdte fabrikantkode skulle stamme fra Harley Davidson. Da dette ikke er tilfældet, er stelnummeret falsk.

Da tiltalte har kørt på motorcyklen på færdselslovens område, har tiltalte gjort brug af det falske dokument til at skuffe i retsforhold, jf. straffelovens § 171, stk. 1. Vi stemmer derfor for, at tiltalte er skyldig i forhold 1.

Efter det, der er anført vedrørende forhold 1, er tiltalte endvidere skyldig i at have haft forsæt til at unddrage registreringsafgift, der er opgjort til 152.511 kr. Vi finder derfor, at tiltalte også er skyldig i forhold 2.

1 voterende udtaler:

Af de grunde, som byretten har anført, stemmer jeg for at stadfæste, at tiltalte er frifundet i forhold 1, og at han i forhold 2 er dømt for groft uagtsomt at have anvendt en afgiftspligtig motorcykel, der ikke var afgiftsberigtiget.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, hvorefter tiltalte er skyldig i forhold 1 og 2.

Strafudmåling

Straffen findes passende at kunne udmåles til fængsel i 60 dage, og der idømmes endvidere en tillægsbøde på 76.000 kr. med forvandlingsstraf som bestemt nedenfor, jf. straffelovens § 172, jf. § 171, og registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3.

Efter oplysningerne om tiltaltes personlige forhold er det forsvarligt at gøre frihedsstraffen betinget med vilkår som fastsat nedenfor.

Det tiltrædes, at den omhandlede motorcykel er konfiskeret som sket.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom ændres, således at tiltalte, T, straffes med fængsel i 60 dage, der gøres betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold, at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 80 timer efter Kriminalforsorgens bestemmelse inden for en længstetid på 6 måneder.

Prøvetiden ophører, når længstetiden er udløbet.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 76.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 30 dage.

Konfiskationen stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for begge retter.