Dato for udgivelse
15 Dec 2015 08:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Nov 2015 11:16
SKM-nummer
SKM2015.776.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, B-2602-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Falsk, faktura, forhandlervirksomhed, god, tro, efteropkrævning
Resumé

Sagen er en del af det sagskompleks, der er behandlet af Højesteret i en pilotsag i SKM2013.447.HR, som handler om, hvorvidt købere af parallelimporterede luksusbiler hæfter for betaling af den registreringsafgift, der mangler at blive betalt af bilerne som følge af, at afgiften ved afgiftsberigtigelsen hos SKAT blev fastsat for lavt på grund af svig fra importørens side.

Spørgsmålet i sagen var, om bilkøberen var omfattet af SKATs særlige administrative praksis, hvorefter der ikke efteropkræves registreringsafgift hos en godtroende køber, der har købt et køretøj hos en forhandler.

Køberen, der havde købt et køretøjet af samme sælger som i SKM2013.447.HR, fik modsat i byretten ikke medhold i, at han havde været i god tro om den manglende betaling af afgift, og at han derfor i henhold til SKATs praksis ikke var forpligtet til at efterbetale registreringsafgift af det omhandlede køretøj. Landsretten lagde bl.a. vægt på det for landsretten fremkomne om, at det køretøj, som bilkøberen erhvervede, ikke var det samme køretøj, som det han nogle måneder forud for købet havde fået et pristilbud fra den autoriserede danske forhandler om, men derimod et andet og dyrere køretøj med mere ekstraudstyr. Videre lagde landsretten vægt på en række omstændigheder ved handlen og sælgeren. På denne baggrund fandt landsretten, at køberen ikke havde været i god tro om den manglede betaling af registreringsafgift (ændring af SKM2014.803.BR).

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 19, stk. 2 (dagældende)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2 E.A.8.1.10

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat David Auken)

mod

A
(advokat Simon Bernard Clark)

Afsagt af landsretsdommerne

Bo Østergaard, Anne Thalbitzer og Jacob Schall Holberg (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 26. august 2014 (BS 160-2118/2013) er anket af Skatteministeriet med påstand om frifindelse.

Indstævnte, A, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Der er under anken fremlagt yderligere bilag, herunder en mail af 23. juni 2008 fra indsats- og afdelingsleder i SKAT, JJ, hvori SKAT over for A's tidligere advokat bekræfter blandt andet, at G1 ApS betragtes som forhandler, samt mailkorrespondance mellem A og G1 ApS indeholdende drøftelser vedrørende betingelserne mv. for indgåelsen af handlen.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A og vidnet TR. Endvidere har vidnet SP afgivet forklaring.

A har forklaret blandt andet, at han var interesseret i at købe en BMW, hvorfor han i februar 2007 tog kontakt til G6 A/S. TR regnede sig løseligt frem til en salgspris på 1,2 mio. kr. Denne pris angik en bil, som han selv havde sammensat udstyrsmæssigt. Han ville gerne have bilen leveret til foråret, men G6 A/S havde en leveringstid på omkring 8 måneder. OF kunne derimod skaffe den ønskede bil hjem i løbet af kort tid. OF opgav en pris på 1.120.000 kr. Denne pris omfattede blandt andet tysk navigation, der ikke kunne bruges i Danmark, og bilen allerede havde gået nogle kilometer. Efter forhandling blev de enige om en pris på 1.088.000 kr. Han modtog bilens stelnummer og rettede herefter henvendelse til TR, der tilkendegav, at G6 A/S ville kunne levere en tilsvarende bil til 1.120.000 kr., men leveringstiden var stadig lang. TR indtastede stelnummeret og gav ham en engelsksproget liste over bilens udstyr. Han husker ikke, om denne liste svarede til den tysksprogede udstyrsliste, som han havde modtaget fra OF. Han husker heller ikke, om der var nogle håndskrevne notater på udstyrslisten fra OF, og han lagde i hvert fald ikke vægt herpå. De håndskrevne notater på den fremlagte tyske udstyrsliste giver ikke mening for ham. Han er ikke ekspert i afgiftsberigtigelse, og han har ikke drøftet de skrevne tal med nogen. Han ved ikke hvad forkortelserne betyder. Han har dog noteret sig, at der på den tyske udstyrsliste er anført "Type-1". Den bil, som han købte, var imidlertid en Type-2, hvilket kan ses ved, at typebetegnelsen indgår i stelnummeret. Han tror derfor ikke, at den tyske liste omhandler hans bil. I det hele ser den tyske liste efter hans opfattelse lidt konstrueret ud. Han brugte ikke tid på den, da han kun skulle bruge stelnummeret. Han undrede sig ikke over, at bilen blev leveret på hans privatadresse, da det forekom naturligt i forbindelse med en eksklusiv handel. Købsaftalen blev indgået i forbindelse med en prøvetur den 3. april 2007. Slutsedlen blev underskrevet ved leveringen af bilen den 10. april 2007. Han undrede sig ikke over, at momsen ikke var specificeret på slutsedlen, idet det fremgår af slutsedlen, at det var garanteret, at alle skatter og afgifter var betalt. De talte ikke om momsen. Han har ikke haft noget motiv til at medvirke til skattesvig, da han kunne have købt bilen til stort set samme pris hos G6 A/S. Han har ikke modtaget andre mails fra G1 ApS end mailen af 26. marts 2007. Han vil ikke afvise, at han har modtaget den tyske udstyrsliste med de håndskrevne noter. Den bil, der blev leveret, havde et stelnummer svarende til det, der var anført delvist i hånden på den tyske udstyrsliste. TR havde tilkendegivet, at det ikke var usædvanligt, at der var tyske forhandlere, der kunne skaffe biler med en kort leveringstid. Han ville ikke betale depositum for bilen, da han af princip ikke vil betale for noget uden at have fået det.

TR har forklaret blandt andet, at han beregnede prisen på 1.200.000 kr. på baggrund af de ønsker, som A havde med hensyn til bilens ekstraudstyr. De havde 6-8 måneders leveringstid. På et senere tidspunkt kom A forbi med et dokument vedrørende en fabriksny bil fra Tyskland. Han husker ikke, om han så dokumentet, eller om han blot fik oplyst bilens stelnummer. Prisen på 1.120.000 kr. angik den bil, som A ønskede fra starten af, og som de havde drøftet i februar 2007. Den bil, A endte med at købe, havde mere ekstraudstyr og var lidt dyrere end den bil, de havde drøftet i februar 2007. De to biler lignede dog hinanden meget. Den listepris på 1.268.474,18 kr., der fremgår af opgørelsen i sagen, er korrekt. G6 A/S oplever stadig stigende konkurrence fra parallelimportører.

SP har forklaret blandt andet, at han er ansat som advokat i G4. Denne og andre sager om parallelimport har vist, at der kan være et problem vedrørende registreringsafgiften, hvis den ikke er afregnet korrekt. G4 rådgiver derfor bilkøbere om, at man skal være meget varsom, når man køber en parallelimporteret bil, og vige bort fra alt for "gode" tilbud. Der er ikke adgang til et register, hvor man kan kontrollere, om der er afregnet korrekt registreringsafgift. G4 peger i deres rådgivning også på, at man som køber skal være meget skeptisk, hvis prisen er lavere end normalt. G4 har været i kontakt med SKAT, hvor SKAT bekræftede, at praksis var, at man ikke ville gå efter de købere, der var i god tro. SKAT har ikke ønsket at præcisere de faktorer, der indgår i god tros vurderingen, men har oplyst, at det er en konkret vurdering fra sag til sag. Det er dog G4's indtryk, at SKAT inddrager prisen som et væsentligt parameter. G4 har derfor rettet skriftlig henvendelse til deres tyske søsterorganisation, G7, for at få oplyst, hvor gode tilbud man kan opnå ved køb af biler fra Tyskland. G7 har svaret, at der også i Tyskland ydes rabatter til såvel virksomheder og private kunder, herunder flåderabatter helt op til 20 %. Det kan man også få i Danmark.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten, og har i det væsentlige procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det følger af den dagældende registreringsafgiftslovs § 19, stk. 2, (nu § 20) jf. § 1, at afgiften ved den første registrering af et motorkøretøj i Danmark påhviler den, i hvis navn køretøjet indregistreres. A hæfter derfor ifølge registreringsafgiftsloven for, at der blev betalt korrekt registreringsafgift ved registreringen af den bil, som sagen omhandler.

Denne lovmæssige ordning er til gunst for borgerne fraveget ved SKATs praksis, hvorefter SKAT i tilfælde, hvor et motorkøretøj er erhvervet hos en bilforhandler af en køber, der er i god tro med hensyn til, hvorvidt der er betalt korrekt registreringsafgift, ikke stiller krav om efterbetaling hos køberen.

Hovedbetingelsen for, om A er omfattet af den beskrevne administrative praksis, er således, om A var i god tro ved erhvervelsen af den pågældende bil, jf. herved Højesterets dom af 26. juni 2013 (SKM2013.447.HR).

Landsretten lægger til grund, at listeprisen for bilen, som ifølge salgsslutsedlen blev leveret fabriksny og med en kilometerstand på 1.500, var 1.268.474,18 kr., og at A således opnåede en rabat i forhold hertil på ca. 180.000 kr. eller ca. 14 %. Efter vidnet TR's forklaring for landsretten lægges det endvidere til grund, at det tilbud om en pris på 1.120.000 kr., som vidnet som sælger hos den autoriserede BMW-forhandler G6 A/S gav A, vedrørte en bil af samme model, men med mindre udstyr og dermed lavere listepris.

Efter A's egen forklaring lægges det endvidere til grund, at han havde udfoldet betydelige bestræbelser på at undersøge prisniveau og -sammensætning for den pågældende biltype, ligesom han var bekendt med, at der var lange leveringstider for denne biltype.

Landsretten lægger efter indholdet af A's og OF's mailkorrespondance tillige til grund, at A havde modtaget oplysning om OF's indkøbspris, der ikke gav plads til moms og registreringsafgift - endsige fortjeneste - inden for den pris, som A betalte.

Endelig lægger landsretten vægt på, at omstændighederne ved indgåelsen af aftalen ikke var sædvanlige for en forhandlervirksomhed, idet G1 ApS ikke havde forretningslokaler og ikke blev markedsført, A's prøvekørsel af bilen foregik ved hans ægtefælles arbejdsplads og bilen blev leveret af OF på A's bopæl. Endvidere angav salgsslutsedlen ikke den beregnede registreringsafgift, og momsbeløbet var angivet til "kr. 0,-".

Landsretten finder herefter, at A ved erhvervelsen af bilen ikke kan anses for at have været i god tro med hensyn til, at der var betalt fuld registreringsafgift. A er derfor ikke omfattet af SKATs administrative praksis for ikke at efteropkræve manglende registreringsafgift.

Skatteministeriet frifindes derfor.

A skal betale sagsomkostninger for begge retter til Skatteministeriet med i alt 124.000 kr. Beløbet omfatter 4.000 kr. til retsafgift og 120.000 kr. til udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

I sagsomkostninger for begge retter skal A betale 124.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.