Dato for udgivelse
01 Dec 2015 12:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Dec 2015 12:34
SKM-nummer
SKM2015.741.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-2324962
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Energiafgifter, elafgifter, måling
Resumé

Styresignalet præciserer, hvordan elafgiftslovens "effekt-regel" i § 11, stk. 5, nr. 3, finder anvendelse, når der i en campinghytte skal ske opgørelse af den godtgørelsesberettigede mængde elektricitet anvendt til rumvarme mv., således at virksomheden ved anvendelse af "effekt-reglen" frem for at foretage direkte måling ikke får en øget samlet tilbagebetaling af elafgift.

Hjemmel

Lovgivning

Reference(r)

Elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3

Henvisning

E.A.4.6.13.4

1. Sammenfatning

Momsregistrerede virksomheder har mulighed for at få delvis godtgørelse af afgift af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling. Hovedreglen er, at den delvis godtgørelsesberettigede mængde elektricitet opgøres efter måler. Virksomheden kan dog vælge at opgøre forbruget til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling ved bl.a. at anvende en alternativ metode, der består i at gange den installerede effekt med 350 timer pr. måned eller den målte driftstid ("effekt-reglen").

Styresignalet præciserer, at elafgiftslovens "effekt-regel" kan anvendes til at opgøre elforbruget til rumvarme mv. i en campinghytte i den situation, hvor der kun foreligger måling af det samlede forbrug i campinghytten, og der både er et forbrug til rumvarme og et forbrug til procesformål, og det samtidig sikres, at virksomheden ved anvendelse af "effekt-reglen" frem for at foretage direkte måling ikke får en øget samlet tilbagebetaling af elafgift.

2. Baggrund og problemstilling

Der er opstået tvivl om, hvorvidt elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3, - "effekt-reglen" -, kan anvendes af en momsregistreret virksomhed til at opgøre elforbruget til rumvarme mv. i en campinghytte, når der kun foreligger måling af det samlede forbrug i campinghytten, og det er givet, at der både er et forbrug til rumvarme mv. og et forbrug til procesformål i hytten, som f.eks. belysning.

 

3. Regelgrundlaget

3.1 Elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3

Bestemmelsen om opgørelse af delvis godtgørelse af rumvarme mv. efter elafgiftslovens § 11, stk. 3, 7. pkt., findes i elafgiftslovens § 11, stk. 5 med følgende ordlyd:

"For at der kan ydes tilbagebetaling efter stk. 3, 7. pkt., skal den tilbagebetalingsberettigede mængde elektricitet være opgjort som den faktiske mængde elektricitet forbrugt i de nævnte anlæg opgjort efter måler. Et af de øvrige nedenstående principper kan dog vælges, såfremt virksomheden kan godtgøre, at den derved ikke opnår øget tilbagebetaling af afgift efter denne lov, ud over hvad den kan opnå ved opgørelse efter 1. pkt. Virksomheder kan vælge mellem følgende principper ved opgørelsen af den mængde elektricitet, som ikke er berettiget til tilbagebetaling efter stk. 3:

1) Den faktiske mængde elektricitet forbrugt i de nævnte anlæg opgjort efter måler.

2) Den fremstillede mængde varme opgjort efter måler ganget med 1,1.

3) Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned eller den målte driftstid."

 

3.2 Forarbejderne til bestemmelsen

Det fremgår af forarbejderne til den nuværende § 11, stk. 5, nr. 3, (2010/1 LSF 195, fremsat af skatteministeren den 27. april 2011), at udgangspunktet for opgørelsen af mængden af elektricitet, som berettiger til delvis tilbagebetaling af elafgift anvendt til rumvarme mv. er, at den relevante mængde elektricitet opgøres som den faktiske mængde elektricitet efter måler (direkte måling). Der åbnes dog op for, at der (fortsat) kan vælges mellem en række alternative metoder (herunder "effekt-reglen") på betingelse af, at virksomheden kan godtgøre, at den ved at bruge en af de alternative metoder - frem for direkte måling - derved ikke får en øget samlet tilbagebetaling af afgift efter elafgiftsloven, herunder eventuel procesgodtgørelse.

 

4. SKATs opfattelse

Det er SKATs opfattelse, at "effektreglen" i elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3, kan anvendes af en momsregistreret virksomhed til at opgøre elforbruget til rumvarme mv. i en campinghytte/flere campinghytter, når der kun foreligger måling af det samlede forbrug i campinghytten/flere campinghytter, og når der både er et forbrug til rumvarme og et forbrug til procesformål.

Det er en betingelse for en virksomheds anvendelse af effektreglen, at virksomheden kan godtgøre, at den ikke derved får en øget samlet tilbagebetaling af afgift efter elafgiftsloven, jf. de nedenstående eksempler:

Eksempel 1:

En momsregistreret virksomhed ejer én campinghytte. Der er i campinghytten elforbrug til belysning og til rumvarme.

Der er kun én måler, der måler det samlede elforbrug i hytten.

Det samlede målte elforbrug er på 10.000 kWh.

Det beregnede forbrug efter effektreglen i elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3 er på 7.000 kWh.

I et sådan situation, hvor det målte forbrug er 10.000 kWh, og det beregnede forbrug efter effektreglen er på 7.000 kWh, er det SKATs opfattelse, at der kan ske delvis godtgørelse efter effektreglen af det beregnede forbrug på 7.000 kWh.

Eksempel 2:

En momsregistreret virksomhed ejer én campinghytte. Der er i campinghytten elforbrug til belysning og til rumvarme.

Der er kun én måler, der måler det samlede elforbrug i hytten.

Det samlede målte elforbrug er på 10.000 kWh.

Det beregnede forbrug efter effektreglen i elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3 er på 21.000 kWh.

I en sådan situation, hvor det målte forbrug er 10.000 kWh, og det beregnede forbrug efter effektreglen er på 21.000 kWh, er det SKATs opfattelse, at der fortsat kan gives delvis godtgørelse efter "effektreglen" af campinghyttens beregnede forbrug på 21.000 kWh dog maksimeret til det målte forbrug på 10.000 kWh.

Eksempel 3:

En momsregistreret virksomhed ejer ti campinghytter med samme type elforbrug. Der er i alle campinghytterne et elforbrug til belysning og til rumvarme.

Der er ikke nogen måler til måling af elforbruget i de enkelte campinghytter, men der er én måler til måling af elforbruget i alle ti campinghytter.

Det samlede målte elforbrug er på 150.000 kWh.

Det samlede beregnede forbrug efter effektreglen i elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3 er på 250.000 kWh.

I en sådan situation, hvor det målte forbrug er 150.000 kWh, og det beregnede forbrug efter effektreglen er på 250.000 kWh, er det SKATs opfattelse, at der kan gives delvis godtgørelse efter "effektreglen" af campinghytternes beregnede forbrug på 250.000 kWh dog maksimeret til det målte forbrug på 150.000 kWh.

En virksomhed kan godtgøre, at den ikke ved anvendelse af effektreglen får en øget samlet tilbagebetaling af afgift efter elafgiftsloven, ved eksempelvis, at montere én elmåler, der måler det samlede forbrug af el på én eller flere campinghytter i en gruppe.

 

5. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske Vejledning 2016-1, afsnit E.A.4.6.13.4. Herefter er styresignalet ophævet.