Indhold

Dette afsnit handler om den korte ligningsfrist.

Afsnittet indeholder:

 • Kort ligningsfrist
 • Regel
 • Personkreds
 • Undtagelser til reglen
 • Følgeændringer hos ægtefælle
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Kort ligningsfrist

Kort ligningsfrist er en forkortet frist for SKATs ►(nu Skatteforvaltningens)◄ forhøjelser af indkomst- og ejendomsværdiskat. Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 (ændret ved BEK. nr. 374 af 8. april 2015). Bek nr. 534 af 22. maj 2013 trådte i kraft 1. juni 2013.◄

xx

For indkomstår før 2013 skal BEK. nr. 1095 af 15. november 2005 (ændret ved BEK. nr. 1243 af 23. oktober 2007)◄ anvendes.

Den korte frist er en undtagelse til den ordinære frist for skatteansættelser på Skatteforvaltningens initiativ. Se A.A.8.2.1.1.1.

Bemærk, at Byretten i SKM2017.530.BR mener, at SKAT skal begrunde, hvis kort frist ikke finder anvendelse, hvis borgeren som udgangspunkt er omfattet af kort frist. Byretten udtalte: SKATs afgørelse burde have indeholdt en begrundelse for, hvorfor SKAT fandt borgeren omfattet af fristen i SFL § 26 og ikke af bekendtgørelsen om skatteydere med særligt enkle økonomiske forhold. Retten finder midlertidigt, at hverken dette eller andre forhold i SKATs afgørelse kan begrunde afgørelsens ugyldighed. Det bemærkes i den forbindelse, at Landsskatteretten udførligt har redegjort for det relevante lovgrundlag. Se nedenfor om undtagelser til reglen.

Regel

SKATs ►(nu Skatteforvaltningens)◄ forslag om forhøjelse af en skatteansættelse skal sendes senest 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 1, stk. 1.

Ændringen skal gennemføres senest 1. oktober i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. SKAT ►(nu Skatteforvaltningen)◄ skal, efter anmodning fra borger, give udsættelse med fristen, hvis det har betydning for borgerens mulighed for at varetage sine interesser. Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 1, stk. 2. Se A.A.8.2.1.1.3.

Eksempel

Hvis borgeren er omfattet af den korte frist, og der efter udløbet af den korte frist kommer kontroloplysninger fra arbejdsgiver, pensionskasse, banker, Lønmodtagernes Garantifond m.fl. kan Skatteforvaltningen kun ændre skatteansættelsen, hvis forholdet er omfattet af SFL § 27, stk. 1, nr. 5. Se A.A.8.2.2.1.2.5

Personkreds

Reglen gælder kun for fysiske personer med enkle økonomiske forhold. Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 1 og § 2

Fra indkomståret 2010 modtager begrænset skattepligtige med enkle økonomiske forhold (S 14 personer) ikke længere en selvangivelse, men alene en årsopgørelse. Disse personer er omfattet af den korte ligningsfrist.

Enkle økonomiske forhold

En borger har enkle økonomiske forhold, hvis vedkommende modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse i henhold til BEK. nr. 535 af 22. maj 2013 § 1, sammenholdt med BEK nr. 534 af 22. maj 2013 § 1 .

Fra indkomståret 2013 er det ikke længere afgørende om tallene er på årsopgørelsen, men om der kommer en årsopgørelse.

Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 2 stk. 1 nr. 1, hvorefter en borger anses for at have enkle økonomiske forhold, hvis der modtages en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse.

En borger, som modtager en årsopgørelse før selvangivelse anses ikke for at have enkle økonomiske forhold. Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 2 stk. 1 nr. 2 sammenholdt med BEK nr. 535 af 22. maj 2013 § 2.  

Se om definitionen på enkle økonomiske forhold SKM2009.810.LSR.

Ejendomsværdiskat er omfattet uanset det fremgår af en speciel blanket (blanket 04.052), da det fremgår direkte af BEK. nr. 534 af 22. maj § 1, stk. 1.

AM-bidrag er omfattet, da AM-bidrag er en indkomstskat.

Hvis borgeren skal bruge eller selv vælger at bruge udvidet selvangivelse (blanket 04.003), selvangivelse for begrænset skattepligtige (blanket 04.009), eller selvangivelse for udenlandsk indkomst (blanket 04.012), gælder den korte frist ikke.

Hvis en begrænset skattepligtig med enkle økonomiske forhold vælger at benytte grænsegængerreglerne (blanket 04.031) gælder den korte frist ikke. Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 2, stk. 1, nr. 5.

Hvis en borger har fået udvidet selvangivelse, men skulle have haft en årsopgørelse, gælder den korte frist. Hvis en borger har fået en årsopgørelse, men skulle have haft en selvangivelse, gælder den korte frist ikke.

Medarbejdende ægtefælle - uanset om en medarbejdende ægtefælle har årsopgørelse - er vedkommende ikke omfattet af den korte frist, da indkomsten som medarbejdende ægtefælle ikke er omfattet af rubrikkerne på årsopgørelsen, men selvangives på ægtefællens udvidende selvangivelse.

Ikke enkle økonomiske forhold

En borger har ikke enkle økonomiske forhold (se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 2), hvis vedkommende:

Dette medfører, at hele ansættelsen er undtaget fra den korte frist

Dette medfører, at hele ansættelsen er undtaget fra den korte frist

 • Er hovedaktionær i henhold til ABL.

Dette medfører, at hele ansættelsen er undtaget fra den korte frist.

 • Har aktiver/passiver i udlandet - herunder Færøerne og Grønland - af betydning for skatteansættelsen i Danmark.

Dette medfører, at hele skatteansættelsen ikke er omfattet af den korte frist.

Hvis en borger har udenlandske aktier i Værdipapircentralen, gælder den korte frist ikke, da det er udenlandske aktier uanset registreringen i Værdipapircentralen.

Udbytte af udenlandske børsnoterede aktier i dansk depot indberettes til Skatteforvaltningen. Uanset udbyttet er indberettet til Skatteforvaltningen, er ansættelsen ikke omfattet af den korte frist, da der er tale om indkomst vedrørende aktiver i udlandet.

 • Har valgt beskatning i henhold til grænsegængerreglerne i KSL afsnit 1 A.

Dette medfører, at hele ansættelsen er undtaget fra den korte frist

I dette tilfælde gælder fristen i SFL § 26, stk. 8 for disse ændringer, der giver mulighed for ændringer indtil 1. maj i det 6. år efter indkomstårets udløb. Se A.A.8.2.1.8.

Undtagelser til reglen

Den korte ligningsfrist gælder ikke, hvis:

Se ovenfor.

Her gælder den ordinære frist i SFL § 26, stk. 1, 1. pkt. for det/de nedsatte punkter i skatteansættelsen, mens den korte frist gælder for resten af skatteansættelsen.

Se SFL § 27, SKM2011.735.BR, SKM2015.301.BR, SKM2015.321.LSR ►(anket og efterfølgende hævet)◄, SKM2017.467.ØLR, SKM2017.530.BR, SKM2017.623.ØLR  og A.A.8.2.2.1.2.5.

Den korte frist gælder stadig for de punkter i skatteansættelsen, som ikke er omfattet af den ekstraordinære skatteansættelse.

Østre Landsret har i SKM2017.623.ØLR fastslået, at reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2 gælder uanset om ansættelsen foretages indenfor ordinær frist i SFL § 26, stk. 1. Det vil sige, at reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2 skal overholdes i alle tilfælde, hvor § 3 i Bek. nr. 534 af 22 maj 2013 anvendes. Se A.A.8.2.2.1.4

 

Her gælder den ordinære frist i SFL § 26, stk. 2 for skatteyders anmodning og den ordinære frist i SFL § 26, stk. 1, 1. pkt. for den del af Skatteforvaltningens ændringer, som er en følge af genoptagelsesanmodningen. For resten af skatteansættelsen gælder den korte frist stadig.

Se SKM2013.240.LSR

Her gælder den ordinære frist i SFL § 26, stk. 1, 1. pkt. for genoptagelse af det helt tilsvarende forhold for tidligere år.

Helt tilsvarende forhold - definition

Et helt tilsvarende forhold er den samme skatteretlige vurdering af de samme civilretlige forhold mellem de samme parter. Se SKM2009.477.VLR.

Eksempler

 • Beskatning af fri bil i samme ansættelsesforhold
 • Ændringer i henhold til lagerbeskatningsprincippet vedrørende samme værdipapirsbeholdning.
 • Befordringsfradrag vedrørende kørsel for samme arbejdsgiver. Se SKM2009.477.VLR.
 • Ejendomsværdiskat på samme ejendom.

Følgeændringer hos ægtefællen

Hvis en ægtefælles skatteansættelse ændres som en direkte følge af den anden ægtefælles skatteansættelse for samme eller tidligere år, skal ændringen varsles senest 30 dage efter skatteansættelsen er lavet for den første ægtefælle. Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 4.

Det er et krav, at ægtefællerne var samlevende ved indkomstårets udløb. Se KSL § 4.

Ansættelsen skal gennemføres senest 3 måneder efter varslingen.

Ansættelsesfristen kan dog forlænges efter anmodning fra borgeren, hvis det har betydning for borgerens mulighed for at varetage sine interesser. Se A.A.8.2.1.1.3 og A.A.8.2.1.2.3.

30 dages fristen gælder ikke ved ændringer af skatteberegningen, som ikke skal varsles efter SFL. Se SFL § 20, stk. 1, 1. pkt. Se A.A.7.4.5.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2017.623.ØLR

Landsretten udtalte bl.a.:

Det er uomtvistet, at borgeren var omfattet af den korte ligningsfrist i § 1, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005 om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold, og at varsel om ændring af skatteansættelsen ikke blev udsendt inden udløbet af denne frist.

Landsretten lagde til grund, at SKAT havde adgang til at foretage ekstraordinær ansættelse ifølge bekendtgørelsens § 3, jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 5.

Efter ordlyden af § 3 i bekendtgørelsen gælder fristerne i bekendtgørelsens § 1 ikke, "når betingelserne for ekstraordinær ansættelse efter SFL § 27 er opfyldt". I SFL § 27, stk. 2, 1. og 2. pkt., bestemmes følgende: En ansættelse kan kun foretages i de i stk. 1 nævnte tilfælde, hvis den varsles … senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i SFL § 26. En ansættelse, der er varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt." Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i SFL § 26, stk. 1.

Efter ordlyden af § 3 i bekendtgørelsen, sammenholdt med ordlyden af SFL § 27, og efter sammenhængen mellem de to bestemmelser, må bestemmelsen i bekendtgørelsens § 3 forstås således, at samtlige betingelser for ekstraordinær ansættelse efter SFL § 27 skal være opfyldt. Den generelt holdte bemærkning i forslag til SFL, lovforslag nr. L 110 af 24. februar 2005, pkt. 4.11.2, kan ikke føre til andet resultat. De tidsmæssige betingelser i SFL § 27, stk. 2, gælder således også ved en ekstraordinær ansættelse omfattet af bekendtgørelsens § 3.

Før SKM2017.91.BR

SKM2017.467.ØLR

Det er ubestridt, at borgeren var omfattet af den forkortede frist i dagældende Bek. nr. 1095 af 15. november 2005. Ifølge bekendtgørelsens § 3 gælder den forkortede genoptagelsesfrist imidlertid ikke, når betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27, er opfyldt. Som følge heraf finder Landsretten, at SKAT har været beføjet til at genoptage hendes skatteansættelser for indkomstårene 2008 og 2009 som sket. 

Før SKM2016.598.BR

SKM2016.444.ØLR

Retten udtalte, at BEK nr. 1095 af 15. november 2005 § 3 ikke skulle forstås således, at betingelsen i SFL § 27, stk. 2, skal være opfyldt, når ordinær ansættelsesfrist, jf. SFL § 26, stk. 1, ikke er udløbet.

SKM2009.477.VLR

Sagen drejede sig om befordringsfradrag for en tolk, som i begge indkomstår både havde fast arbejde og arbejdede freelance forskellige steder. Landsretten fandt, at ændringen af skatteansættelsen for 2002 var begrundet i samme forhold som ændringen af skatteansættelsen for 2003, og ændringen var derfor ikke omfattet af den korte frist.

Byretsdomme

SKM2017.530.BR

Sagen drejede sig om der var tale om lån eller skattepligtig indkomst.

Byretten udtalte bl.a.:

Parterne er enige om, at borgeren som udgangspunkt var omfattet af Bek. nr. 1095 af 15. november 2005 § 1 om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold.

Det følger af FVL § 24, at SKATs afgørelse skulle indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilken afgørelsen var truffet, og om en fornødent en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

SKATs afgørelse burde have indeholdt en begrundelse for, hvorfor SKAT fandt borgeren omfattet af fristen i SFL § 26 og ikke af bekendtgørelsen om skatteydere med særligt enkle økonomiske forhold. Retten finder midlertidigt, at hverken dette eller andre forhold i SKATs afgørelse kan begrunde afgørelsens ugyldighed. Det bemærkes i den forbindelse, at Landsskatteretten udførligt har redegjort for det relevante lovgrundlag.

Anket

Se også SKM2017.623.ØLR.

SKM2015.301.BR

Borgeren havde handlet groft uagtsomt, jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 5, og SKAT var derfor berettiget til at forhøje ansættelsen, uanset borgeren var omfattet af kort frist.

SKM2011.735.BR

Borgeren havde handlet groft uagtsomt, jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 5, og SKAT var derfor berettiget til at forhøje ansættelsen, uanset borgeren var omfattet af kort frist.

Landsskatteretskendelser

SKM2015.321.LSR

Borgeren havde handlet groft uagtsomt, jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 5, og SKAT var derfor berettiget til at forhøje ansættelsen, uanset borgeren var omfattet af kort frist.

►Anket og efterfølgende hævet.◄
SKM2013.240.LSR

Årsopgørelse nr. 1 blev udskrevet 22. marts 2009. I januar 2011 indberettede borgeren via tast selv yderligere renteudgifter. Denne indberetning var en anmodning om genoptagelse. Fristen i SFL § 26, stk. 1 var derfor gældende for SKATs varsling af ændringer i forhold til de ændringer, der var en følge af genoptagelsesanmodningen.

SKM2009.810.LSR

Sagen drejede sig for indkomståret 2005 om renteindtægter fra en konto med flere ejere. Da renteindtægterne var dækket af rubrikkerne på oplysningskortet, fandt Landsskatteretten, at borgeren var omfattet af den korte frist.