Indhold

Dette afsnit handler om hvem der har kompetence til at behandle en anmodning fra borgeren om ordinær genoptagelse

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Vejledningspligt
  • Suspension af klagefrist.

Regel

En anmodning om genoptagelse skal indgives og effektueres ved den myndighed, der sidst har truffet realitetsafgørelse i sagen.

Skatteforvaltningen har kompetencen til at træffe afgørelse om ordinær genoptagelse og anmodningen skal indgives til Skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen har ikke kompetence til at træffe afgørelse, i det omfang Skatterådet, Landsskatteretten, Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn har taget stilling til sagen. Se SFL § 14, stk. 1, nr. 2. Se A.A.1.11.2.

Hvis en ansættelse er påklaget og behandlet af en klageinstans, skal anmodningen om genoptagelse indgives til den pågældende klageinstans, der skal behandle anmodningen efter de almindelige regler herfor.

Vejledningspligt

Hvis en anmodning om genoptagelse fremsendes til den forkerte myndighed inden fristen, er myndigheden forpligtet til at videresende anmodningen til den kompetente myndighed. En anmodning, der er fremsendt til en forkert myndighed inden fristen, anses for rettidig, selvom den først er fremme ved rette myndighed efter fristens udløb. Se FVL § 7, stk. 1. Se A.A.7.4.1.

Suspension af klagefrist

Hvis Skatteforvaltningen eller klageinstansen bliver bedt om at genoptage sin egen afgørelse inden klagefristen udløber, bliver klagefristen suspenderet. Klagefristen løber videre fra det tidspunkt, hvor den nye afgørelse er meddelt parten. Fristen er dog altid mindst 14 dage. Se FVL § 20, stk. 3. Se A.A.10.2.2.1.

Se også

Se også afsnit A.A.10.2.5 Genoptagelse af klagesag.