Dato for udgivelse
08 Jan 2016 10:39
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport af varer
Sagsnummer
16-0025719
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ny tariferingsforordning for havegrej (redskaber m.v.)


Kommissionen har den 21. december 2015 vedtaget gennemførelsesforordningen nr. 2351/2015 vedrørende tarifering af en vare bestående af kød fra forskellige krebs- og bløddyr, der for størstedelens vedkommende er rå, under KN-kode 1605 54 00.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L331 af 17. december 2015 og træder i kraft den 04. januar 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning. BTO'er, der påvirkes af den nye tariferingsforordning, kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret