Indhold

Dette afsnit handler om betingelserne i SFL § 27 for at foretage eller ændre en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, når de ordinære ansættelsesfrister i SFL § 26 er udløbet.

Afsnittet indeholder:

  • Ekstraordinær varsling og ansættelse på Skatteforvaltningens initiativ (A.A.8.2.2.1)
  • Ekstraordinær genoptagelse på borgers initiativ (A.A.8.2.2.2)

Baggrund

Baggrunden for fristreglerne om ekstraordinær genoptagelse i SFL § 27 er et ønske om at regulere de situationer, hvor der er grundlag for ændringer af indkomst- og ejendomsværdiskat efter udløbet af fristerne i SFL § 26.

Som udgangspunkt gælder fristerne i SFL § 27 både for ansættelser, der foretages på Skatteforvaltningens initiativ og genoptagelser, der foretages efter anmodning fra borgere og virksomheder. Det vil fremgå af beskrivelsen af hver enkelt af de udtømmende undtagelser i SFL § 27, stk. 1, nr. 1-8, om dette udgangspunkt er fraveget.

Regelgrundlag

Reglerne om frister for ekstraordinær genoptagelse findes i SFL § 27. SFL § 27 er en videreførelse af SSL § 35. Baggrunden for SSL § 35, der blev vedtaget med lov nr. 410 af 2. juni 2003, findes i Fristudvalgets Betænkning 1426/2003. Reglen i  SSL § 35 har stadig virkning for indkomstår inden 2000, hvis reglerne i SSL § 35 medfører et gunstigere udfald for borgeren end reglerne i SFL § 27. Om praksis efter disse tidligere regler henvises til Vejledning om processuelle regler på SKATs (nu Skatteforvaltningens) område 2005-3, afsnit G.1.1.2.

Andre frister - lex specialis

Hvis der i særlovgivningen er fastsat andre frister for ændringer af skatteansættelsen, går disse frister forud for de ordinære ansættelsesfrister i SFL. Det følger af princippet om lex specialis.

Se A.A.8.1.