Indhold

Dette afsnit beskriver de varer, som er omfattet af reglerne om afgift på gas fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.) efter gasafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Gas fremstillet på basis af biomasse.
  • Blandinger af biogas mv. og andre varer.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Gas fremstillet på basis af biomasse

Der skal betales afgift efter gasafgiftsloven af gas, som er fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.), når gassen forbruges her i landet, og

  • er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning,
  • udbydes til salg som brændsel til opvarmning,
  • anvendes som brændsel til opvarmning, eller
  • når gassen anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker.

Se GASAL § 1, stk. 1, 2. pkt.

Biogas mv., som bruges til motordrift - bortset fra stationære motorer til fremstilling af elektricitets- og kraftvarme hos kraftvarmeværker - er omfattet af afgiftspligten efter MINAL § 1, stk. 2, 2. pkt., hvorefter der skal betales afgift som for det tilsvarende motorbrændstof.

Se også

Se også Afsnit E.A.4.1.3 om mineralolieprodukter omfattet af reglerne efter mineralolieafgiftsloven.

Blandinger af biogas mv. og andre varer

Der skal betales afgift af en blanding af gasser, som er afgiftspligtige efter gasafgiftsloven, og af en blanding af disse gasser og andre produkter.

Der skal betales afgift af hele blandingen efter satsen for den vare, der har den højeste afgiftssats. Biogas mv., som blandes med fx naturgas, skal der betales afgift af, som var der tale om naturgas.

Se GASAL § 1 a.

Det følger af SKM2006.728.SR, at der skal betales afgift som af naturgas, når biogas mv. og naturgas blandes sammen inden indfyring i kedel eller motor. Dette gælder fx i den situation, hvor der til et motoranlæg i to separate rør fremføres henholdsvis biogas mv. og naturgas, og gasserne blandes i et rør inden indfyringen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet

SKM2022.438.SR

►Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers brug af gas under normal drift kunne anses for at være biogas en time inden anormal drift og til og med en time efter, at normal drift var etableret. Anormal drift indtrådte på det tidspunkt, hvor spørgers biogasproduktion var mindre end biogasanlæggets eget forbrug. Der var normal drift, når spørgers produktion af biogas oversteg spørgers aftag af gas.

Når biogas blev tilført gasnettet, hvor der også var naturgas, da skete der en blanding af biogas og naturgas, hvorfor hele blandingen og al gas i gasnettet skulle afgiftsberigtiges som naturgas.◄

►Afgørelsen er indbragt for Skatteankestyrelsen◄

SKM2016.37.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at propan fremstillet på basis af biomasse skal anses for at være biogas efter gasafgiftsloven.

Skatterådet finder, at propan til varmefremstilling er omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16, for anden flaskegas i form af LPG. 

 

SKM2006.728.SR

Biobrændsler bliver afgiftspligtige, når de blandes sammen med afgiftspligtige olieprodukter inden indfyring i en kedel.