Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelse og afregning af elafgift, der gælder fra 1. april 2016 for registrerede virksomheder, der leverer elektricitet til forbrug her i landet.

Afsnittet indeholder:

  • Måling og fakturering mv. af elektricitet
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Måling og fakturering mv. af elektricitet

Netvirksomheder skal måle forbruget af elektricitet hos de forbrugere, der er tilsluttet virksomhedens net, samt måle eget forbrug af elektricitet.

Netvirksomheden skal føre regnskab over det nævnte forbrug og over mængden af elektricitet, der leveres og distribueres for andre registrerede virksomheder.

Se ELAL § 7, stk. 1.

Ved udlevering af afgiftspligtig elektricitet skal fakturaen fra en registreret virksomhed til elhandelsvirksomheden indeholde følgende oplysninger:

  • udstedelsesdato
  • leverandørens navn
  • købers navn og adresse navn
  • afgiftens størrelse.

Fakturaen skal derudover indeholde separat oplysning om udleveret elektricitet omfattet af et særligt afgiftsforhold, jf. ELAL § 9, stk. 1. Udleveret elektricitet skal oplyses for hvert særligt afgiftsforhold. Det gælder fx leverancer af elektricitet til nedsat afgift (elvarmeafgift). 

Se ELAL § 7, stk. 3, 1. pkt.

Se også

  • Afsnit E.A.4.3.4 om elektricitet omfattet af reglerne
  • Afsnit E.A.4.3.7.1 Generelle opgørelses- og afregningsregler for registrerede virksomheder
  • Afsnit E.A.4.3.7.2 om hvad der forstås ved særlige afgiftsforhold
  • Afsnit E.A.4.3.6.3 om regler for elektricitet til opvarmning af boligenheder efter ikrafttræden af el-engrosmodellen den 1. april 2016 (elvarmeafgift).

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Netvirksomhedernes afgiftspligtige leverancer i en kalendermåned er de leverancer, for hvilke der i den pågældende måned er udstedt fakturaer, herunder a conto opkrævninger samt virksomhedens eget forbrug af elektricitet. Se ELAL § 8, stk. 1. I praksis er der tale om netvirksomhedernes fakturering af engrosydelser inkl. elafgift til elhandelsvirksomhederne. Netvirksomheder sælger ikke varen elektricitet

Dette medfører, at alle fakturaer og a conto opkrævninger, der udstedes i en måned, skal tages med ved opgørelsen af de afgiftspligtige leverancer for den samme måned. Der gælder samme regler uanset om fakturaen/a conto opkrævningen sendes med post eller elektronisk.

En eventuel forfaldsdato eller dato for sidste rettidige betaling kan ikke lægges til grund for opgørelsen af de afgiftspligtige leverancer.

Fakturadatoen skal dermed anvendes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde elektricitet ved netvirksomhedernes afregning af elafgift.

►Det fremgår af lov nr. 1389 af 5. oktober 2022, § 5, stk. 5, at foretages der måling, hvor den faktiske andel af leverancerne af elektricitet før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne anvendes ved opgørelsen af elafgiften. Der er tale om en undtagelse til den traditionelle tidsbaserede opgørelse af elafgiften i § 5, stk. 4. ◄