Dato for udgivelse
28 Jan 2016 13:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Jan 2016 13:41
SKM-nummer
SKM2016.41.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-2814066
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Energiafgift, CO2-afgift og elpatronordningen
Resumé

I styresignalet beskrives en ændring af praksis vedrørende ordningen om afgiftslempelse for fjernvarme (elpatronordningen) som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKM2015.447.LSR.

Landsskatteretten traf afgørelse om, at klager var berettiget til tilbagebetaling af gasafgift efter gasafgiftslovens § 8, stk. 4, uden at der skulle ske modregning af forskellen mellem den faktiske kuldioxidafgift og grænsen for tilbagebetaling af kuldioxidafgift efter kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

Der er adgang til genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 1, fra og med den 1. november 2011.

Hjemmel

Gasafgiftsloven og CO2-afgiftsloven

Reference(r)

Gasafgiftsloven § 8, stk. 4 og
CO2-afgiftsloven § 7, stk. 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit E.A.4.3.9.3.

1. Sammenfatning

I styresignalet beskrives en ændring af praksis vedrørende tilbagebetaling af energiafgift ved brug af elpatronordningen som følge af Landsskatterettens afgørelse offentliggjort som SKM2015.447.LSR.

Landsskatteretten traf afgørelse om, at klager var berettiget til tilbagebetaling af gasafgift efter gasafgiftslovens § 8, stk. 4, uden at der skulle ske modregning af forskellen mellem den faktiske kuldioxidafgift og grænsen for tilbagebetaling af kuldioxidafgift efter kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

2. Hidtidig praksis

Ved lov nr. 1564 af 21. december 2010, sat i kraft pr. 1. november 2011, jf. bekendtgørelse nr. 998 af 25. oktober 2011, blev det tilføjet i bl.a. gasafgiftslovens § 8, stk. 4, at det er en betingelse for tilbagebetalingen efter elpatronordningen, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7, stk.7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Efter hidtidig praksis skulle der udarbejdes én samlet opgørelse af afgiftslempelse for energiafgift og CO2-afgift ved brug af elpatronordningen. Dette indebar, at hvis grænsen for tilbagebetaling af CO2-afgift (maksimumgrænsen for CO2-afgift for varme ab værk) var større end CO2-afgiften på de anvendte afgiftspligtige brændsler mv., så skulle denne forskel modregnes i afgiftslempelsen for energiafgift.

Ovenstående situation med modregning af CO2-afgift i energiafgiften ved beregning af afgiftslempelsen kommer normalt på tale, når der anvendes naturgas til varmeproduktion. Det kan ikke afvises, at situationen også kan opstå ved brug af brændsler, som er afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven.

Se afsnit E.A.4.3.9.3 i Den juridiske vejledning 2015-2.

3. Baggrunden for ændring af praksis

Landsskatteretten har i SKM2015.447.LSR truffet afgørelse om tilbagebetaling af energiafgift ved brug af elpatronordningen.

Sagen drejede sig om, hvorvidt der i det tilbagebetalingsberettigede beløb for gasafgift skal ske modregning af forskellen mellem den faktiske kuldioxidafgift og grænsen for tilbagebetaling af kuldioxidafgift i henhold til den dagældende kuldioxidafgiftslovs § 7, stk. 7, i det omfang den faktiske afgift for den producerede varme er lavere end grænsen for tilbagebetaling.

Tre retsmedlemmer, herunder retsformanden, udtaler, at en sådan modregning ikke er i overensstemmelse med ordlyden af gasafgiftslovens § 8, stk. 4, hvoraf det udtrykkelig fremgår, at den del af afgiften, der overstiger en sats angivet i lovens bilag 4 tilbagebetales. I lovens bilag 4 er der for 2011 angivet en fast sats på 48,6 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, og denne sats er således ikke afhængig af kuldioxidafgiftens størrelse for den samme varme.

Gasafgiftslovens § 8, stk. 4, sidste pkt. opstiller som betingelse for tilbagebetaling af gasafgift, at virksomheden udnytter muligheden for tilbagebetaling efter elpatronordningen af kuldioxidafgift for den samme varme. Den dagældende kuldioxidafgiftslovs § 7, stk. 7, sidste pkt. opstiller tilsvarende som betingelse for tilbagebetaling af kuldioxidafgift, at virksomheden udnytter muligheden for tilbagebetaling af energiafgift efter elpatronordningen for den samme varme. Bestemmelserne opstiller betingelser for tilbagebetaling, men der er hverken i bestemmelsernes ordlyd eller i forarbejderne til lov nr. 722 af 25. juni 2010 grundlag for at fortolke bestemmelserne, således at de har betydning for størrelsen af det tilbagebetalingsberettigede beløb i henhold til gasafgiftslovens § 8, stk. 4.

Det bemærkes herved, at SKATs nyhedsbrev af 14. december 2011 er udarbejdet efterfølgende og ikke kan tillægges betydning som en del af forarbejderne. Endvidere fremgår opgørelsesmetoden ikke klart af bemærkningerne til høringssvaret fra Dansk Fjernvarme i høringsnotat til L 80 (2010-11).

Disse retsmedlemmer finder herefter, at selskabet er berettiget til tilbagebetaling af gasafgift efter gasafgiftslovens § 8, stk. 4, uden at der skal ske modregning af forskellen mellem den faktiske kuldioxidafgift og grænsen for tilbagebetaling af kuldioxidafgift efter kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7. Der er ikke i øvrigt uenighed om den talmæssige opgørelse af tilbagebetalingskravet.

Et retsmedlem udtaler, at gasafgiftslovens § 8, stk. 4, sidste pkt., sammenholdt med kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7, sidste pkt. logisk må forstås således, at der i overensstemmelse med SKATs nyhedsbrev af 14. december 2011 skal foretages en samlet opgørelse af godtgørelsen vedrørende energi- og kuldioxidafgift. Denne opgørelsesmetode har tillige støtte i Skatteministeriets bemærkninger til høringssvaret fra Dansk Fjernvarme i høringsnotat til L 80 (2010-11). Dette retsmedlem voterer herefter for at stadfæste SKATs afgørelse.

Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. Landsskatteretten ændrer herefter SKATs afgørelse. Klager var således berettiget til yderligere godtgørelse af gasafgift for perioden 1. november 2011 - 31. december 2011.

4. Ny praksis

Landsskatterettens afgørelse i SKM2015.447.LSR betyder, at gas til varmefremstilling ved brug af elpatronordningen afgiftspålægges efter bestemmelserne for elpatronordningen i gasafgiftslovens § 8, stk. 4, og efter de almindelige bestemmelser i CO2-afgiftsloven, når grænsen for tilbagebetaling efter CO2-afgiftsloven ved brug af elpatronordningen overstiger CO2-afgiften.

Forskellen mellem hidtidig praksis og Landsskatterettens afgørelse er illustreret i nedenstående eksempel. I eksemplet er brugt 2015-satserne. 

Fremstillet varme

 

1 GJ

Brug af naturgas

 

1,05 GJ

Energiafgift af naturgas *

1,05 GJ * 54,5 kr./GJ

57,2 kr.

CO2-afgift af naturgas **

1,05 GJ * 9,7 kr./GJ

10,2 kr.

Energiafgift elpatron - grænse for tilbagebetaling ***

1 GJ * 45,4 kr./GJ

45,4 kr.

CO2-afgift elpatron - grænse for tilbagebetaling ***

1 GJ * 13,5 kr./GJ

13,5 kr.

Note *: Energiafgiften for naturgas er 215,8 øre./Nm3, hvor en Nm3 indeholder 39,6 MJ/Nm3. Dette svarer til en afgift på 54,5 kr./GJ.

Note **: CO2-afgiften er 38,4 øre/Nm3, hvilket svarer til en afgift på 9,7 kr./GJ.

Note ***: Afgiften ved brug af elpatronordningen er 45,4 kr./GJ varme ab værk efter energiafgiftslovene og 13,5 kr./GJ efter CO2-afgiftsloven.

 

Tilbagebetaling efter hidtidig praksis

Tilbagebetaling efter SKM2015.447.LSR

Energiafgift

57,2kr. - 45, 4 kr. = 11,8 kr.

57,2 kr. - 45,4 kr.= 11,8 kr.

CO2-afgift

10,2 kr. - 13, 5 kr. = - 3,3 kr.

10,2 kr. - 13,5 kr. (ingen modregning)

I alt

11,8 kr. - 3,3 kr. = 8,5 kr.

 

5. Genoptagelse

SKM2015.447.LSR medfører en ændring af  praksis, og der er på denne baggrund adgang til genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 1.

Der kan for tiden efter den 1. november 2011 ske genoptagelse og tilbagebetaling af energiafgifter ved brug af elpatronordningen med henblik på, at der betales CO2-afgift efter de almindelige regler uden modregning i energiafgift.

5.1 Betingelser for genoptagelse

Det er en betingelse for genoptagelse, at der fra den 1. november 2011 er sket modregning i energiafgiften som følge af, at grænsen for tilbagebetaling af CO2-afgift var større end CO2-afgiften på de anvendte brændsler.

Det er endvidere en betingelse, at tilbagebetalingen af afgift ikke medfører en ugrundet berigelse for den pågældende virksomhed, fordi afgiften er endeligt overvæltet på næste omsætningsled, så der ikke er lidt noget tab.

Varmeleverancer er omfattet af varmeforsyningslovens regler om omkostningsbestemte priser, jf. § 20, og er således underlagt et hvile-i-sig-selv-princip. Dette indebærer grundlæggende, at varmeproducentens omkostninger og dermed også afgifter på varmeproducentens fremstilling varme er overvæltet på aftagerne af varmen.

Som følge af "hvile-i-sig-selvprincippet" i varmeforsyningsloven vil varmeproducenten være forpligtet til at indregne den ekstraordinære indtægt, som tilbagebetalingen vil udgøre, ved den omkostningsbestemte prisfastsættelse for de(t) følgende år. Det tilbagebetalte beløb vil derved komme varmekunderne til gode ved en nedsættelse af prisen med det tilbagebetalte beløb. Tilbagebetaling vil derfor ikke udgøre en ugrundet berigelse for varmeproducenterne under forudsætning af, at det tilbagebetalte beløb viderebetales som anført ved indregning i de efterfølgende varmepriser.

Det er endelig en betingelse for genoptagelse og tilbagebetaling, at den pågældende virksomhed afgiver en erklæring om, at tilbagebetalingen videreføres til varmekunderne.

5.2 Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2 kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

5.3 Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, 2. led, efter anmodning ske ekstra-ordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, som resulterede i underkendelse af praksis.

Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan der ske ekstraordinær genoptagelse af sager, der vedrører tiden efter 1. november 2011.

5.4 Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

5.5 Indsendelse af anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse, med oplysninger, der kan identificere den pågældende virksomhed, skal indsendes til SKAT

  • enten ved at anvende kontaktformularen på SKATs hjemmeside www.skat.dk/tastselverhverv/ og udfyld skemaet "Anmodning om genoptagelse af tilbagebetaling af energiafgift ved brug af elpatronordning" og indsend dette via kontaktformular under Punktafgifter -> Genoptagelse af tilbagebetaling af energiafgift (elpatronordningen),
  • eller ved at indsende en skriftlig anmodning til SKAT på adressen: SKAT, Nykøbingsvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet om godtgørelse.

Anmodningen skal indeholde en opgørelse af CO2-afgift, der er modregnet i energiafgiften, periodiseret for hver godtgørelsesperiode. Anmodningen bedes indsendt i et redigerbart dokument (fx word, excel eller lignende).

Det vil være fremmende for SKATs sagsbehandling, hvis en virksomhed, der anmoder om genoptagelse, udfylder en genoptagelsesformular med følgende oplysninger:  

  • Opgørelse af angivne beløb til godtgørelse efter elpatronordningen - periodiseret for hver momsperiode og en sammentælling for året.

  • Oplysning om modregnede negative CO2-afgiftsbeløb - periodiseret for hver momsperiode og en sammentælling for året.

  • Oplysning om det beløb, der søges godtgørelse for, i alt (sammentælling af kolonnen for modregnede negative CO2-afgiftsbeløb).

Formular til brug ved genoptagelse af tilbagebetaling af energiafgift (elpatronordningen) kan hentes her.

5.6 Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere, at der er sket modregning i afgiftslempelsen efter en af energiafgiftslovene.

Dokumentationen kan ske ved brug af samme målinger, opgørelser og regnskab, som ligger til grund for den hidtidige opgørelse.

Dokumentationen skal kunne fremsendes til SKAT på forlangende.

Ændringer, som er en direkte følge af tilbagebetalingen efter ovenstående retningslinjer, skal modregnes i tilbagebetalingen, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 2.

6. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2016-2, afsnit E.A.4.3.9.3.

Efter offentliggørelsen i Den juridiske vejledning 2016-2 og udløbet af reaktionsfristen i pkt. 5.4 er styresignalet ophævet.