Dato for udgivelse
16 Feb 2016 13:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Jan 2016 14:32
SKM-nummer
SKM2016.93.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
131/2015
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Formue, selvhjælpsgrupper, stofmisbrugere, satspulje.
Resumé

Sagen vedrører, hvorvidt SKAT kan foretage udlæg i tilskudsmidler, der er blevet udbetalt til en borger efter satspuljeordningen. Tilskuddet blev givet til brug for et projekt, som havde til formål at udvikle og facilitere selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Der var dog ikke etableret en fond eller forening. Tilskudsmodtageren var således borgeren selv.

Tvistepunktet i sagen var, om de af ministeriet udbetalte tilskudsmidler kunne anses for fortsat at tilhøre tilskudsgiver, selvom midlerne blev udbetalt til en bankkonto tilhørende borgeren, ligesom kontoen stod frit og ubehæftet til borgerens frie rådighed.

Det var fogedretten og landsrettens synspunkt, at pengene var udlægsfritaget, fordi tilskuddet stod på en særskilt oprettet konto, ligesom der var pligt til at aflægge regnskab over for tilskudsgiver. Fogedretten og Landsrets flertal fandt som følge heraf, at midlerne fortsat tilhørte tilskudsgiver, således at midlerne ikke var en del af borgerens formue og dermed ikke kunne gøres til genstand for udlæg fra hans kreditorer, jf. retsplejelovens § 507, stk. 1.

Højesteret gav SKAT fuldt medhold i sine synspunkter. Højesteret fandt, at midlerne på projektkontoen var en del af borgerens formue, således at midlerne kunne gøres til genstand for udlæg hos ham. Herved blev det fastslået, at aftalemæssigt øremærkede midler på skyldnerens bankkonto tilhører skyldneren, når skyldneren har fri og uhindret adgang til kontoen. Midlerne kan derfor gøres til genstand for udlæg, jf. herved retsplejelovens § 507, stk. 1.

 

Reference(r)

Retsplejeloven § 507 stk. 1
Retsplejeloven § 516

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1 G.A.3.2.2.1.3.1

Parter

SKAT
(Kammeradvokaten ved advokat Rune Demo)

mod

A
(advokat Tage Siboni)

Afsagt af Højesteretsdommerne

Jon Stokholm, Jens Peter Christensen og Oliver Talevski

I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten den 9. oktober 2014 og af Østre Landsrets 19. afdeling den 3. marts 2015.

Påstande

Kærende, SKAT, har nedlagt påstand om, at udlægget hjemvises til fornyet behandling i fogedretten.

Indkærede, A, har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært stadfæstelse.

Sagsfremstilling

Ved kendelsen af 9. oktober 2014 ophævede fogedretten et udlæg, som SKAT havde foretaget i en konto knyttet til projektet .... Ved kendelsen af 3. marts 2015 stadfæstede landsretten fogedrettens afgørelse.

I landsrettens kendelse er anført bl.a. følgende:

"...

Det fremgår af udateret "Projektansøgning", at A som "ansvarlig" ansøgte om økonomisk støtte til projekt ... for perioden 1. oktober 2013 til 31. oktober 2016 med det formål at udvikle og facilitere selvhjælpsgrupper blandt stofmisbrugere på baggrund af konceptet Projekt ... samt indsamle data og erfaringer til brug for vurdering af B" med henblik på at etablere konceptet som et supplement til behandlingstilbud på misbrugsområdet. I ansøgningen hed der det under overskriften "Tidsplan for B", at der i delperioden 1. oktober - 31. oktober 2013 blandt andet skulle ske "Stiftelse af fonden B. Under overskriften "Organisation og ledelse" hedder det, at den bevillingsansvarlige var A. Det var tillige anført, at "hvis den bevilgende myndighed stiller krav herom, vil en selvejende fond blive stiftet umiddelbart efter opnået bevilling", og at udgifterne til oprettelse af fonden for en ordens skyld var inkluderet i budgettet, men at beløbet ville blive tilbagebetalt, hvis dette ikke blev aktuelt. Det fremgår af budget for projektet ... ", at der i oktober 2013 var budgetteret med 75.000 kr. til "Stiftelse af FOND."

Det fremgår endvidere, at Puljestyring ved brev af 21. oktober 2013 til A anførte, at ansøgningen om støtte til projektet ... var imødekommet, dog med et betydeligt mindre beløb end ansøgt, og at tilskuddet skulle anvendes i perioden 1. oktober 2013 til 31. oktober 2016. Brevet var vedlagt bilaget "Betingelser for tilskudsmodtagere" med generelle krav, som skulle overholdes, samt en fortrykt "Udbetalingsblanket". Det var i brevet af 21. oktober 2013 anført blandt andet, at Puljestyring for hvert projektår skulle modtage elektronisk afrapportering samt revideret regnskab med eventuelle revisionsbemærkninger alt inden for nærmere fastsatte frister.

Af teksten på bilaget "Udbetalingsblanket" fremgik det, at blanketten skulle anvendes til "udbetaling af tilskud til projektet ... til A ". Under overskriften "Tilskuds modtager" var det anført, at man skulle angive "projektets identifikations-nummer (dvs. enten projektets CVR-nummer eller dit eget CPR-nummer)", og blanketten indeholdt fortrykte kolonner til angivelse af enten CVR- eller CPR-nummer. Det var endvidere angivet, at der kun kunne "udbetales til en bankkonto, der er oprettet separat til midler fra Social- og Integrationsministeriet". Den "tilskudsansvarlige" skulle underskrive udbetalingsblanketten og herved bekræfte at kende ansøgningen og de vilkår og betingelser, der var anført i tilskudsbrevet inkl. bilag. Det var tillige angivet, at det var et krav, at der skulle anvendes en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor skulle ved sin underskrift på udbetalingsblanketten bekræfte at kende tilskudsbrevet og ansøgningen, at ville revidere regnskabet for tilskuddet i henhold til revisionskravene til tilskudsbrevet inkl. bilag, samt give Tilskudskontoret besked, hvis der skete uregelmæssigheder i projektet, eller hvis tilskuddet ikke blev anvendt til det formål og i den periode, der var nævnt i tilskudsbrevet. Af en underskreven kopi af "Udbetalingsblanket" fremgår det, at A' s cpr-nummer var angivet som projektets identifikationsnummer, at A den 6. november 2013 havde underskrevet som "Tilskudsansvarlig", og at "R1" samme dag havde underskrevet som revisor.

Det fremgår tillige, at tilskuddet for 2013 på i alt 306.661 kr. blev udbetalt den 25. november 2013 til den i udbetalingsblanketten angivne bankkonto i Nordea, som var oprettet under A' s cpr-nummer med kontonavn projekt ...

Det fremgår af et fremlagt ikke-underskrevet regnskab for projektet for 2013, at der ikke var afholdt udgifter til stiftelse af fond, og at ubrugt tilskud på 197.067 kr. blev overført til næste år.

Det fremgår endvidere, at yderligere tilskudsbeløb på 133.855 kr. og 133.850 kr., hver svarende til cirka en fjerdedel af det for 2014 bevilgede støttebeløb, blev udbetalt til den pågældende bankkonto henholdsvis den 5. marts og 24. april 2014. SKAT foretog den 24. juni 2014 udlæg i kontoen for et beløb på 216.828,69 kr., som blev udbetalt til SKAT og kontoens saldo var herefter 4.867,18 kr.

..."

Af det i sagen fremlagte bilag med overskriften "Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / Puljestyring / Juli 2014 / Betingelser for tilskudsmodtager" fremgår bl.a. følgende:

"...

Udbetaling af tilskud

Udbetalingen af tilskuddet sker altid til en separat projektkonto. Hvis I ikke allerede har en separat konto i projektets navn, skal I derfor oprette en projektkonto. Desuden skal I udfylde og sende den vedlagte udbetalingsblanket til Puljestyring, før udbetaling af tilskuddet kan ske.

Tildelte midler vil blive udbetalt efter det godkendte periodiserede budget således, at udbetalingsraterne vil svare til det budgetterede.

Ændringer af aktiviteter og formål

I skal sende en skriftlig og begrundet ansøgning, hvis I ønsker at anvende tilskuddet til andre aktiviteter eller udgifter, end dem der er beskrevet i ansøgningen. I må først gå i gang, når I har fået en godkendelse fra os. Bruger I tilskuddet til nye/ændrede aktiviteter eller udgifter, uden at have fået vores skriftlige godkendelse af ændringerne, skal I betale tilskuddet tilbage.

Vi skal også have besked, hvis projektets budget vil ændre sig væsentligt. I samme forbindelse skal I sende et nyt budget, som vi skal godkende, før I kan fortsætte med at bruge tilskuddet til projektudgifterne.

Pligt til tilbagebetaling af tilskuddet

Tilskuddet skal betales tilbage helt eller delvist hvis:

  •  

Hele beløbet ikke er brugt og ikke ønskes overført til næste periode

  •  

Der ikke er aflagt et fyldestgørende, revideret og underskrevet regnskab

  •  

Fristen for at indsende regnskabet ikke er overholdt

  •  

Betingelserne for tilskuddet ikke er overholdt.

Indberetning til SKAT

Alle tilskud bliver indberettet til SKAT, uanset om det udbetalte tilskud er skattefrit eller ej. Beløbet får en særlig kode, der angiver, at tilskuddet er givet for at fremme særlige sociale formål. Det kommer derfor ikke til at indgå i tilskudsmodtagerens personlige årsopgørelse.

Puljestyrings indberetning af tilskud forudsætter det identifikationsnummer, som projektet normalt anvender over for SKAT - der vil sige projektets CVR-nummer. Har projektet ikke et CVR-nummer, kan i stedet bruges CPR-nummeret på den, der modtager tilskuddet. Oplysningerne om CVR-nummer eller CPR-nummer skal angives på den vedlagte udbetalingsblanket.

Opmærksomheden henledes på, at selvom Puljestyring indberetter tilskuddet til SKAT, så har I selv pligt til at opgive skattepligtige beløb, som f.eks. løn, til skattemyndighederne.

..."

Indkærede har til sagen indhentet en udtalelse af 9. december 2014 fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I udtalelsen hedder det bl.a.:

"...

Ejerforholdet samt forpligtelser vedrørende midler udbetalt til projekt

Baggrund

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har den 1. december 2014 modtaget en henvendelse fra A, der er projektkoordinator i Projekt .... A har anmodet om en udtalelse fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedrørende udbetaling af midler til Projekt...

Som tilskudsansvarlig for projektet ... modtog A den 21. november 2013 tilsagn om tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Tilskuddet er bevilget fra puljen "Afprøvning af B selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere" og midlerne er afsat på Finanslovskonto § 15.75.26.40,00 - "Social indsats over for stofmisbrugere."

Tilskudsperioden for Projektet ...

Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. oktober 2013 til 31. oktober 2016, og må alene anvendes til at dække de udgifter, som er nævnt i budgettet for ansøgningen, og godkendt af ministeriet.

Udbetaling af tilskud

Der er samlet givet tilsagn om tilskud på 1.882.414 kr. til projektet .... Der er i 2013 udbetalt 306.661,00 kr. og 535.411,00 kr. i 2014. Under forudsætning af, at finansloven for 2015 vedtages med det forventede beløb, vil der i 2015 blive udbetalt 556.171,00 kr. og 484.171,00 kr. i 2016.

Tildelte midler bliver udbetalt i overensstemmelse med det godkendte budget, således at udbetalingsraterne svarer til det budgetterede.

Udbetaling af tilskud sker altid til en separat projektkonto, der er angivet med projektets navn.

Ejerforhold

Projektet ..., og dermed den tilskudsansvarlige A, der administrerer de midler, der er udbetalt i 2013 og 2014 fra finanslovskonto § 15.75.26.40 - "Social indsats over for stofmisbrugere".

Midlerne tilhører dog reelt staten, indtil de er anvendt i henhold til kravene i bevillingen, idet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold kan kræve midlerne tilbagebetalt, såfremt de ikke anvendes i overensstemmelse med kravene.

Nedenfor vil krav til bevillingen blive gennemgået.

Ændringer

Hvis der er ønske om at anvende tilskuddet til andre aktiviteter eller formål, end dem der er beskrevet i ansøgningen, skal der indsendes en skriftlig og begrundet ansøgning. Ændringerne må ikke træde i kraft, før de er godkendt af ministeriet. Hvis tilskuddet anvendes til aktiviteter eller formål, der ikke er godkendt, skal tilskuddet betales tilbage til ministeriet.

Tilskuddet skal endvidere anvendes inden for den tilskudsperiode, der er nævnt i tilskudsbrevet, og hvis projektet ikke er igangsat senest et år efter tilskudsperiodens begyndelse, vil projektet miste tilskuddet.

Det medfører, at den tilskudsansvarlige har råderet over tilskuddet så længe, at det anvendes inden for rammerne af bevillingen. Hvis dette ikke er tilfældet, vil ministeriet kunne kræve tilskuddet tilbagebetalt.

Tilbagebetaling af de bevilligede midler

Tilskuddet skal betales tilbage helt eller delvist hvis:

  •  

Hele beløbet ikke er brugt og ikke ønskes overført til næste periode.

  •  

Der ikke er aflagt et fyldestgørende, revideret og underskrevet regnskab.

  •  

Fristen for at indsende regnskabet ikke er overholdt.

  •  

Betingelserne for tilskuddet ikke er overholdt.


Indberetning til SKAT

Puljestyring indberetter alle tilskud til SKAT. Beløbet får en særlig kode, der angiver, at tilskuddet er givet for at fremme særlige sociale formål, og beløbet indgår derfor ikke i tilskudsmodtagerens personlige årsopgørelse. Ved indberetningen anvendes projektet CVR-nummer som identifikationsnummer. Hvis projektet ikke har et CVR-nummer, anvendes CPR-nummeret på den person, der modtaget tilskuddet. Projektet ... har ikke angivet et CVR-nummer, men CPR-nummeret på den tilskudsansvarlige A. Det er derfor CPR-nummeret, der er anvendt som identifikationsnummer i forbindelse med indberetningen af tilskuddet til SKAT.

..."

Anbringender

SKAT har anført, at der ikke er grundlag for at afvise sagen. Der foreligger ikke som hævdet af A - en tvist mellem to offentlige myndigheder. SKATs advokat repræsenterer i sagen staten som en klient.

Udlægget er foretaget med rette. Kontoen tilhører A og indgår dermed i hans formue efter retsplejelovens § 507, stk. 1. Ministeriet har ydet et tilskud og har ikke ejendomsret til midlerne på kontoen.

Tredjemands særskilte ejendomsret til midlerne på en skyldners konto forudsætter, at der foreligger en udtrykkelig aftale herom. Når særskilt ejendomsret er aftalt, kan tredjemand kun opretholde ejendomsretten, såfremt midlerne holdes adskilt fra skyldnerens øvrige formue på en tydelig og betryggende måde. Der kan ikke opretholdes særskilt ejendomsret til midlerne, hvis skyldneren har fri rådighed over dem.

I den foreliggende sag er der ikke indgået en aftale om, at ministeriet skal have særskilt ejendomsret til midlerne på A's konto. Hertil kommer, at midlerne ikke kan anses for at være holdt adskilt fra A's øvrige formue på en tydelig og betryggende måde. I den forbindelse er det afgørende, at A har haft uindskrænket adgang til at hæve og indsætte beløb på bankkontoen.

Det udlagte beløb er ikke fritaget for udlæg i medfør af retsplejelovens § 516, idet A ikke kan siges at udføre et offentligt hverv.

A har anført, at sagen skal afvises, fordi SKAT ønsker at gøre udlæg i midler, der ifølge en anden statslig myndighed reelt tilhører denne. Interne uoverensstemmelser i statsadministrationen afgøres efter fast statsretlig praksis ikke ved domstolene, men ved intern regeringskoordination.

Hvis sagen ikke afvises, skal landsrettens kendelse stadfæstes. Midlerne på den omtvistede konto er ikke en del af A' s formue efter retsplejelovens § 507, stk. 1. Det oplyste om det konkrete forbrug af midler kan ikke føre til et andet resultat.

Betingelserne for anvendelse af midler på kontoen udgør en udtrykkelig aftale om særskilt ejendomsret. Kravet om effektiv adskillelse fra skyldnerens formue er opfyldt ved, at midlerne står på en separat konto, som ikke sammenblandes med A' s øvrige midler.
Der gælder ikke et krav om effektiv rådighedsberøvelse.

Under alle omstændigheder vil udlægget være i strid med retsplejelovens § 516, som har til formål at beskytte offentlige midler med udlæg.

Højesterets begrundelse og resultat

Det er oplyst, at SKATs advokat repræsenterer staten som en klient i den foreliggende sag. Allerede derfor tages A's afvisningspåstand ikke til følge.

Sagen angår herefter, om udlæg i midlerne på den omtvistede konto er i strid med retsplejelovens § 507, stk. 1, eller § 516.

I sagens dokumenter, herunder brevet af 21. oktober 2013, udbetalingsblanketten og "Betingelser for tilskudsmodtager", bliver de midler, der er overført til den omtvistede konto, betegnet som tilskud. Den omtvistede konto er oprettet under A's CPR-nummer. A kan råde over kontoen uden tilladelse fra ministeriet, hvorimod ministeriet ikke kan råde over kontoen. Vilkårene vedrørende revision og eventuel tilbagebetaling af tilskuddet indebærer ikke, at ministeriet har en ejers råden over midlerne.

På den anførte baggrund finder Højesteret, at midlerne indgår i A's formue efter retsplejelovens § 507, stk. 1.

Højesteret finder endvidere, at de tilskudsmidler, der er tale om, ikke kan anses for omfattet af retsplejelovens § 516.

Højesteret tager herefter SKATs påstand til følge, således at landsrettens og fogedrettens kendelse ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i fogedretten.

Da sagen efter det af SKAT oplyste har principiel karakter, skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til den anden part for landsret eller Højesteret, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3.

Fogedretten må ved afgørelsen i forlængelse af sagens fortsatte behandling tage stilling til spørgsmålet om sagsomkostninger for den hidtidige behandling af sagen i fogedretten.

T h i   b e s t e m m e s

Afvisningspåstanden tages ikke til følge.  

Landsrettens kendelse og fogedrettens kendelse ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i fogedretten.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part for landsret eller Højesteret.

Kæreafgiften for landsret og Højesteret skal betales tilbage til SKAT.