Dato for udgivelse
05 Feb 2016 11:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Feb 2016 11:09
SKM-nummer
SKM2016.57.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-1489554
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Selskaber, indkomstår
Resumé

Under udviklingen af TastSelv Selskabsskat har SKAT foretaget en række generelle fortolkninger og vurderinger, som ikke tidligere har været fuldt ud beskrevet i Den juridiske vejledning. Dette styresignal beskriver SKATs opfattelse af, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang. Styresignalet har virkning for indkomstår, der påbegyndes efter offentliggørelsen af styresignalet.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 10
Selskabsskatteloven § 4

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 10
Selskabsskatteloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.1.2. Indkomstår

1.    Sammenfatning

I styresignalet beskrives en tilpasning af praksis vedrørende et selskabs indkomstår, som SKAT har foretaget en vurdering af under udviklingen af TastSelv Selskabsskat (DIAS - Digitaliseringen af Selskabsselvangivelsen).

Styresignalet har virkning for indkomstår, der påbegyndes efter offentliggørelsen af styresignalet. 

2.    Baggrund og problemstilling

I forbindelse med udviklingen af TastSelv Selskabsskat har SKAT foretaget en række generelle fortolkninger og vurderinger, som ikke tidligere har været fuldt ud beskrevet i Den juridiske vejledning.

TastSelv Selskabsskat skal kunne håndtere en række juridiske spørgsmål, der vil kunne opstå i forbindelse med et selskabs indkomstår. Det drejer sig blandt andet om spørgsmålet om, hvorvidt et selskabs indkomstår kan strække sig over to gange 1. april.

3.    Regelgrundlaget 

Retsregler

Selskabsskattelovens § 4, stk. 2, 2. pkt.

(...)

Den første indkomstperiode kan udgøre op til 18 måneder, medmindre andet følger af § 10, stk. 5.

Selskabsskattelovens § 10, stk. 1, 2 og 5

Stk. 1. Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af indkomsten i indkomståret. Indkomståret er kalenderåret. Består skattepligten kun en del af året, er indkomståret denne del. Selskabet eller foreningen mv. kan vælge et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår). Har et selskab eller en forening mv. et andet indkomstår end kalenderåret, opgøres den skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Et bagudforskudt indkomstår kan tidligst begynde den 2. april i kalenderåret forud for det kalenderår, som det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for. Et fremadforskudt indkomstår kan senest begynde den 1. april i det kalenderår, som det fremadforskudte indkomstår træder i stedet for.

Stk. 2. Et tidligere benyttet indkomstår kan vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for selskabet eller foreningen mv., såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold. Omlægning af et indkomstår kan kun ske, såfremt alle indkomstperioder kommer til beskatning, og såfremt intet indkomstår efter reglerne i stk. 1, 6. og 7. pkt., hverken overspringes eller dubleres. Selskabet eller foreningen mv. skal inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, give meddelelse herom til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til omlægning af et tidligere benyttet indkomstår begrundet i andre forhold i selskabet eller foreningen mv. Ansøgning herom skal indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt.

Stk. 5. Alle selskaber i en sambeskatning omfattet af § 31 eller § 31 A skal have samme indkomstår som administrationsselskabet, jf. § 31, stk. 6, eller § 31 A, stk. 4. Hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter reglerne i stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår. Hvis administrationsselskabet ved etableringen af koncernforbindelsen med et andet selskab har påbegyndt et indkomstår, som ikke er påbegyndt for det pågældende selskab, anses det pågældende selskabs indkomstår for at være udløbet på tidspunktet for etableringen af koncernforbindelsen. Hvis et nystiftet selskab etablerer koncernforbindelse med et andet selskab i sin første indkomstperiode og denne indkomstperiode vedrører et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af det andet selskab, indtræder sambeskatningen dog først med virkning for det nystiftede selskabs første indkomstår. Hvis et selskab med bagudforskudt indkomstår opløses, finder § 5, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Praksis mv.

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.D.2.2

(...)

Et bagudforskudt indkomstår kan tidligst begynde den 2. april i kalenderåret før det kalenderår, som det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for.

Et fremadforskudt indkomstår kan senest begynde den 1. april i det kalenderår, som det fremadforskudte indkomstår træder i stedet for.

Se SEL § 10, stk. 1, 4. - 7. pkt.

(...)

Et selskab kan dog kun omlægge et tidligere benyttet indkomstår til et andet indkomstår, hvis alle indkomstperioder kommer til beskatning, og hvis intet indkomstår hverken overspringes eller dubleres (dvs. to indkomstår med samme "nummer").

En forlængelse af et indkomstår hen over den 1. april ville føre til, at et indkomstår overspringes. Ved en forkortelse af et indkomstår tilbage over den 1. april ville der opstå to indkomstår med samme nummer. Omlægningsåret kan maksimalt udgøre 24 måneder minus én dag, hvilket vil være tilfældet, hvis omlægningsåret løber fra den 2. april i år 1 (maksimalt bagudforskudt) til den 31. marts i år 3 (maksimalt fremadforskudt).

(...)

4.    SKATs opfattelse

Den skattepligtige indkomst opgøres efter selskabsskattelovens § 10, stk. 1, på grundlag af indkomsten i indkomståret.

Et indkomstår, der ikke følger kalenderåret, vil enten være bagudforskudt eller fremadforskudt.

Det fremgår af selskabsskattelovens § 10, stk. 1, 6.-7. pkt., at et bagudforskudt indkomstår tidligst kan begynde den 2. april i kalenderåret forud for det kalenderår, som det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for. Et fremadforskudt indkomstår kan senest begynde den 1. april i det kalenderår, som det fremadforskudte indkomstår træder i stedet for.

Det fremgår videre af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 2. pkt., at omlægning af et indkomstår kun kan ske, efter § 10, stk. 1, 6. og 7. pkt., såfremt alle indkomstperioder kommer til beskatning, og såfremt intet indkomstår hverken overspringes eller dubleres.

På baggrund af ovenstående er det SKATs opfattelse, at det følger af selskabsskattelovens regler, at der ikke kan være to gange 1. april i et indkomstår.

For så vidt angår nystiftede selskaber kan den første indkomstperiode udgøre op til 18 måneder, medmindre andet følger af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, jf. selskabsskattelovens § 4, stk. 2, 2. pkt.

Det fremgår af selskabsskattelovens § 4, stk. 2, 1. pkt., at skatteansættelsen finder sted første gang for det indkomstår, jf. § 10, som den første indkomstperiode udgør eller træder i stedet for uden hensyn til dennes længde.

Henvisningen til § 10 viser, at det er reglerne i § 10, der beskriver indkomstårets længde. Ordlyden af selskabsskattelovens § 10, stk. 1, 6. - 7. pkt., medfører, at et nystiftet selskab i nogle situationer ikke kan opnå et indkomstår på op til 18 måneder, selvom det fremgår af selskabsskattelovens § 4, stk. 2, 1. pkt., at den første indkomstperiode kan udgøre op til 18 måneder, med mindre andet følger af § 10, stk. 5 (SKATs understregning).

Et nystiftet selskabs indkomstår kan derfor heller ikke omfatte 1. april to gange.

Selskabsskattelovens regler praktiseres herefter således, at et indkomstår ikke kan omfatte to gange 1. april, heller ikke et nystiftet selskabs første indkomstår.

Styresignalet har virkning for indkomstår, der påbegyndes efter offentliggørelsen af styresignalet.

5.    Gyldighed

Der vil blive indarbejdet et resume af dette styresignal i Den juridiske vejledning. Styresignalet er fortsat gældende, og kan ikke anses for ophævet i forbindelse med indarbejdelsen af resumeet i Den juridiske vejledning.