Dato for udgivelse
08 Feb 2016 09:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jan 2016 09:10
SKM-nummer
SKM2016.63.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-1535954
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Afgifter, registreringsafgift
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at hyrevogne, der er fritaget for afgift i medfør af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6, kan bruges til at udføre vægteropgaver, uanset at chaufføren er uddannet til vægteropgaver, og turen faktureres som almindelig bestillingstur, idet det efter bestemmelsen er en forudsætning for afgiftsfritagelsen, at hyrevognen udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring.

Hjemmel

Registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 6.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 6.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit E.A.8.1.3.3.

Spørgsmål

 1. Kan spørger benytte en hyrevogn, som er afgiftsfritaget efter registreringsafgiftslovens § 2 stk. 1 nr. 6, til at udføre en vægteropgave under forudsætning af, at den føres af en politiets godkendte vægter og at turen bliver faktureret som en almindelig bestillingstur.

Svar

 1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers virksomhed har haft til opgave at etablere telefonsystemer på en lang række taxiselskaber i Danmark.

I forbindelse med denne opgave har spørger set muligheden for at anvende de mange biler til andet end personbefordring og kørsel af hastende små forsendelser. Formålet med spørgers idegrundlag er at bruge den store vognpark af hyrevogne til at udføre vagtopgaver.

Spørger har fået autorisation som vagtvirksomhed og nedsat en direktion og bestyrelse for virksomheden.

Spørger har haft dialog med en lokal vicepolitiinspektør.

Spørger har på forsøgsbasis opsat alarmsystemer som skal teste systemet, samt teste at spørger kan opretholde en gennemsnitlig reaktionstid på 10 minutter.

Spørger har indgået aftaler om afholdelse af vagtkurser. Spørger har uddannet 25 vognmænd /chauffører samt callcenter med 5 agenter.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at ved at benytte hyrevognene i gadebilledet kombineret med en hurtig reaktionstid ved alarm, sammen vil være med til at skabe en præventiv effekt, som vil kunne nedsætte antallet af indbrud i Danmark, samt vil skabe tryghed til ældre eller svage borgere.

Dette begrundes med samarbejdet med politiet, som skal få gavn af de mange hyrevogne som kører rundt i landet og derfor kan bruges til at rapportere tilbage til politiet, samt bruges ved efterlysninger. Det begrundes endvidere med at der efter spørgers opfattelse altid er en taxa i nærheden uanset, hvor man befinder sig, og dermed vil det være vanskeligt at vide hvorvidt der er tale om en vagt eller en chauffør i vognen.

Det er spørgers opfattelse at en hyrevogn, som benyttes til vagtopgaver vil kunne bidrage med tryghed til borgerene samt nytænkning inden for en taxibranchen. Det er spørgers vision, at skabe en præventiv effekt ved at være meget synlige i gadebilledet for på denne måde at kunne skabe tryghed for borgerne. Trygheden ligger også i spørgers vision om at have en kort reaktionstid fra alarm til ankomst på adressen. Det er også spørgers vision at sætte nye standarder inden for sikkerhedsbranchen, og samarbejde med andre vagtselskaber i Danmark.

Et taxiselskab har etableret et sms setup, hvor chaufføren kan sende en besked til politiet hvis der observeres mistænkelige situationer, eller hvor politiet har givet hyrevogne lov til at køre igennem gågader i de sene timer for at skabe tryghed. 

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes besvaret hvorvidt spørger kan benytte en hyrevogn, som er afgiftsfritaget efter registreringsafgiftslovens § 2 stk. 1 nr. 6, til at udføre vægteropgaver under forudsætning af, at den føres af en af politiet godkendt vægter og at turen bliver faktureret som en almindelig bestillingstur.

Lovgrundlag

Med virkning fra den 1. januar 2015 (lov nr. 1503 af 23. december 2014 om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv.) blev registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6 ændret. Ændringen skete for at sikre, at der er lige beskatningsvilkår for alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport.

Registreringsafgiftsloven § 2 stk. 1 nr. 6 før den 1. januar 2015 (Lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014)

§ 2. Fritaget for afgift er:

...

6) køretøjer, der med tilladelse til offentlig servicetrafik efter lov om taxikørsel m.v. udelukkende benyttes til udførelse af almindelig rutekørsel for et trafikselskab omfattet af lov om trafikselskaber.

Registreringsafgiftsloven § 2 stk. 1 nr. 6 efter den 1. januar 2015 (Lov nr. 1503 af 23. december 2014)

§ 2. Fritaget for afgift er:

(...)

6) Personbiler med tilladelse til en erhvervsmæssig persontransport, som udelukkende anvendes hertil.

Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3

§ 2, stk. 3. Et køretøj, som er fritaget for afgift efter stk. 1-2, afgiftsberigtiges efter §§ 4-6 b, når betingelserne for afgiftsfritagelsen ikke længere er opfyldt.

Taxilovgivningen:

Følgende fremgår af henholdsvis lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8.oktober 2009 (taxikørsel loven) og bekendtgørelse om taxikørsel nr. 405 af 8. maj 2012 (taxikørsel bekendtgørelsen).

Taxikørsel loven § 1

§ 1. Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, skal have tilladelse hertil.

Praksis

Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.1.3.3.

Før den 1. januar 2015 fremgik det af Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.1.3.3. vedrørende personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, at disse biler var afgiftsfritaget efter daværende registreringsafgiftslov § 2 stk. 1, nr. 6, se ordlyd under lovgrundlag.

Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.1.3.3.

Efter den 1. januar 2015 fremgår følgende af Den juridiske vejledning:

Fritaget for registreringsafgift er personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udelukkende anvendes hertil. Se registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6.

Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1 i lov nr. 1503 af 23 december 2014 om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. (ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport).

Ændringen er foretaget for at sikre, at der er lige beskatningsvilkår for alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport. Ændringerne har virkning fra den 1. januar 2015.

Ved erhvervsmæssig personbefordring forstås, jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel m.v., kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højest 9 personer føreren medregnet,

  1. med personer uden nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre,
  2. som udføres mod vederlag, idet godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag, eller
  3. som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

Fritagelsen omfatter

 • Kørestolstaxier.  Kørestolstaxier defineres som taxier, som er godkendt til befordring af mindst én person siddende i kørestol.
 • Limousiner. Limousiner defineres som køretøjer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, der udfører repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i køretøjer med særlig indretning, udstyr og lignende, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 
 • Sygetransportbiler. Ved sygetransport forstås befordring af personer henvist til sundhedsfag behandling, og personer der på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordring af blod -og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde, jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om taxikørsel m.v. Ambulancekørsel er ikke omfattet.  
 • Biler til offentlig servicetrafik (OST-biler). Ved offentlig servicetrafik forstås kørsel i forbindelse med kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel jf. § 1, stk. 4, i bekendtgørelse om taxikørsel m.v

Begrundelse

Det fremgår af de faktiske oplysninger, at spørger påtænker at anvende køretøjer, der er afgiftsfritaget i henhold til registreringslovens § 2, stk. 1, nr. 6, med henblik på erhvervsmæssig personbefordring, til at udføre vagtopgaver.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 2 stk. 1 nr. 6, at personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, og som udelukkende anvendes hertil, er fritaget for registreringsafgift.

Ved erhvervsmæssig personbefordring forstås, jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel m.v., kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højest 9 personer føreren medregnet,

  1. med personer uden nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre, 
  2. som udføres mod vederlag, idet godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag, eller
  3. som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

Det er SKATs opfattelse at den påtænkte anvendelse af køretøjerne til udførelse af vagtopgaver ligger udenfor det afgiftsfritagne område. Det vil sige at køretøjerne ikke kan anvendes til at udføre vægteropgaver, heller ikke selvom bilen føres af en af politiets godkendte vægter.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "NEJ".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.