Dato for udgivelse
16 Feb 2016 09:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jan 2016 13:44
SKM-nummer
SKM2016.87.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-2390185
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Kurser, økonomisk virksomhed, leverancer til medlemmer, almenvelgørende foreninger
Resumé

Skatterådet bekræfter, at et trossamfund ikke er momspligtig af deltagergebyret for obligatoriske kurser, X-kurser, fyraftensmøder, pædagogiske 1-dags kurser og kurser for frivillige, idet kurserne anses for at være omfattet af momsfritagelsen vedrørende varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger. Skatterådet afviser derimod, at deltagergebyret for fællesudflugter også er fritaget for moms. Afvisningen begrundes med, at en momsfritagelse vil kunne medføre konkurrencefordrejning, idet de øvrige aktører på markedet skal sælge lignede udflugter med moms.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4.

Reference(r)

Momslovens §§ 3, 4, stk. 1, § 13, stk. 1, nr. 1- 6 og § 13, stk. 1, nr. 21

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.3.1.4.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.4.1.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.4.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.21.2.

Spørgsmål

 1. Er Spørger momspligtig af deltagergebyret for deltagelse i trossamfundets obligatoriske kurser?

 2. Er Spørger momspligtig af deltagergebyret for deltagelse i X- kurser?

 3. Er Spørger momspligtig af deltagergebyret for deltagelse i fællesudflugter?

 4. Er Spørger momspligtig af deltagergebyret for deltagelse i fyraftensmøder?

 5. Er Spørger momspligtig af deltagergebyret for deltagelse i trossamfundets religionspædagogiske kurser?

 6. Er Spørger momspligtig af deltagergebyret for deltagelse i kurser for frivillige?

Svar

 1. Nej

 2. Nej

 3. Ja

 4. Nej

 5. Nej

 6. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et trossamfund, som har en lang række aktiviteter i forbindelse med udøvelsen og praktiseringen af X tro.  

Trossamfundet finansieres gennem medlemmernes frivillige indbetalinger, samt gaver og donationer. Herudover finansieres aktiviteterne gennem deltagerbetaling ved nogle aktiviteter. Ud over afholdelse af kurser forestår Spørger bl.a. udgivelse af bøger. Spørger er derfor registreret for moms.

Deltagerbetaling har ikke til formål at skabe overskud på den enkelte aktivitet eller for Spørger generelt, men for at dække de omkostninger Spørger afholder i forbindelse med aktiviteterne, og aktiviteterne bæres i stort omfang af frivillige hjælpere.

Omkostningerne er typisk:

 • Kørselsgodtgørelse til undervisere og frivillige hjælpere

 • Honorarer til enkelte undervisere, når indholdet kræver særlige fagfolk

 • Forplejning under kurset, mødet m.v.

 • Evt. lokaleleje

 • Undervisningsmateriale 

Om kurserne:

Obligatoriske kurser er et 1-dags kursus. Kurset behandler emner i lyset af den pågældende trosretning.

Deltagergebyret på X kr. dækker det undervisningsmateriale, som deltagerne får og bruger under kurset, refusion af transportudgifter til de frivillige, der underviser og hjælper med kursets gennemførelse, samt dækning af udgifter til forplejning, lokaler, rengøring m.v. af de lokaler, hvor kurset afholdes.

X-kurser giver deltagerne mulighed for at hellige sig forholdet til troen gennem stilhed og refleksion. X-Kurserne bliver typisk ledet af en frivillig, som indfører deltagerne i programmet. Deltagergebyret dækker overnatning, forplejning og lokaler, samt evt. honorarer til undervisere, kursusmaterialer og kørselsgodtgørelse/transport til de frivillige hjælpere.

Fællesudflugter går typisk til historiske steder med betydning for trossamfundet, og steder der er eller har været centrale for medlemmerne af trossamfundet. Deltagergebyret dækker rejseomkostninger på fællesrejser og eventuelle udgifter til billetter eller forplejning undervejs.

Fyraftensmøder af 2-3 timers varighed om et emne af relevans for den udøvede tro. Deltagergebyret dækker te og kaffe samt eventuelle udgifter til kørselsgodtgørelse og uddelte materialer.

Religionspædagogiske 1-dags kurser henvender sig til frivillige undervisere, der er tilknyttet trossamfundet. Der gøres brug af kvalificerede fagfolk til undervisningen og kurserne holdes typisk i lokaler, som lejes eller lånes billigt på en skole eller lign. Deltagerne får ved afslutningen et kursusbevis. Deltagergebyret dækker udgifter til honorarer af undervisere, kursusmaterialer, forplejning, lokaler, kørselsgodtgørelse og den administration, der er i forbindelse med afholdelse af kurset.

Kurser for frivillige omhandler den udøvede tro, og klæder gennem brug af fagfolk, de frivillige hjælpere på i trossamfundets traditioner. Deltagergebyret dækker honorar til undervisere, kursusmaterialer, forplejning, lokaleleje og kørselsgodtgørelse.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1, 2, 3, 4, 5 og 6

Det er Spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 - 6 skal besvares med "nej".

Økonomisk virksomhed

Af momslovens § 3 fremgår, at afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Det fremgår af retspraksis, samt af Den juridiske vejledning, at for, at der er tale om en afgiftspligtig person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, skal der ske udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på at opnå en indtægt af en vis varig karakter.

De udbudte kurser har ikke en sådan karakter. Kurserne udbydes ikke med henblik på at opnå en varig indtægt, men derimod med henblik på at oplyse om og praktisere X tro og leveregler. Betalingen for kurserne har alene til formål at dække omkostningerne ved kurserne og ikke at skabe en varig indtægt. Spørger driver ikke økonomisk virksomhed med afholdelse af kurser.

Alene af denne årsag bør spørgsmål 1 - 6 besvares med nej.

Momsfritagelser

Udover at momsloven stiller krav om, at leveringen skal foretages af en afgiftspligtig personer, der optræder i denne egenskab, oplister momsloven en række transaktioner, der er fritaget for moms.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 fremgår, at:

"Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning. "

Spørger opfylder utvivlsomt betingelserne om at være en organisation med et religiøst formål og en momsfritagelse af Spørgers kurser kan ikke fremkalde konkurrencefordrejning, da ingen andre udbyder tilsvarende kurser med udspring i X tro.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra l. Det fremgår videre af momssystemdirektivets artikel 133, at medlemsstaterne kan momsfritage andre organer end offentligretlige og som er omfattet af litra l, på betingelse af, at:

 1. Pågældende organer må ikke have til formål systematisk at søge vinding, hvorfor et eventuelt overskud aldrig må uddeles, men skal anvendes til opretholdelse eller forbedring af ydelserne.

 2. Disse organer skal i hovedsagen forvaltes og administreres vederlagsfrit af personer, der ikke selv eller gennem formidlere direkte eller indirekte er interesseret i driftsresultaterne.

 3. Disse organers priser skal være godkendt af det offentlige, eller må ikke overstige sådanne godkendte priser, eller - for så vidt angår transaktioner, der ikke kræver godkendelse af priserne - være lavere end de priser, som momspligtige erhvervsvirksomheder forlanger for tilsvarende transaktioner

 4. Fritagelserne må ikke skabe konkurrenceforvridning til skade for momspligtige erhvervsvirksomheder.

Spørger opfylder ved udbydelsen af kurser alle betingelserne for at opnå en sådan fritagelse efter momssystemdirektivets artikel 133. Spørger søger ikke at opnå systematisk vinding, men alene at få udgifterne til kurserne dækket. Herudover varetages hovedparten af arbejdet på kurserne af ulønnede frivillige, som alene får dækket deres direkte udgifter i form af transportomkostninger. Da det alene er Spørger, som udbyder denne type af kurser, kan fritagelsen ikke skabe konkurrenceforvridning, og der findes derfor ingen erhvervsvirksomheder, der kræver en højere pris.

Herudover fremgår det af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, at:

"Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen. "

Også efter denne bestemmelse kan Spørgers kurser fritages, et evt. overskud på et kursus bruges alene til Spørgers formål, og en momsfritagelse af aktiviteterne kan ikke fremkalde konkurrencefordrejning.

Det er derfor Spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 - 6 skal besvares med nej.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 6

Spørgsmål 1:

Er Spørger momspligtig af deltagergebyret for deltagelse i trossamfundets obligatoriske kurser?

Spørgsmål 2

Er Spørger momspligtig af deltagergebyret for deltagelse i X-kurser?

Spørgsmål 4

Er Spørger momspligtig af deltagergebyret for deltagelse i fyraftensmøder?

Spørgsmål 5

Er Spørger er momspligtig af deltagergebyret for deltagelse i trossamfundets religionspædagogiske kurser?

Spørgsmål 6

Er Spørger momspligtig af deltagergebyret for deltagelse i kurser for frivillige?

Lovgrundlag

Momsloven § 3

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 - 6:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

1) Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed.

2) Socialforsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. [...]

3) Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v.

4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

5) Ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sport- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer. Fritagelsen omfatter dog ikke arrangementer, hvor der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere, fodboldkampe dog kun, når der deltager professionelle på begge hold.

6) Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver og lign. samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke radio- og fjernsynsudsendelser, biograf- og teaterforestillinger, koncerter og lign.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 21:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

1) [...]

21) Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

Momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1

Følgende transaktioner er momspligtige:

 1. Levering af varer, som mod vederlag foretages på en medlemsstats område af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab.
  ...

 2. Levering af ydelser, som mod vederlag foretages på en medlemsstats område af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab.

Momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1

Ved "afgiftspligtig person" forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved "økonomisk virksomhed" forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter".

Momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra l

...

l) Organisationers levering af ydelser og varer med nær tilknytning hertil til fordel for deres medlemmer i disses fælles interesser mod et kontingent, der er fastsat i overensstemmelse med vedtægterne, såfremt de pågældende organisationer ikke arbejder med gevinst for øje, og deres formål er enten af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder, under forudsætning, af, at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning.

Momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra o:

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

[...]

o) levering af ydelser og varer, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h), i), l), m) og n) i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages udelukkende til egen fordel, under forudsætning af, at denne fritagelse ikke vil skabe konkurrenceforvridning.

Forarbejder

LSF 2001/2, 2. samling L 137:

Som eksempel på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål kan nævnes amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, ulandshjælp samt kirkeligt arbejde. Det er bredden i overskuddets anvendelse, der er afgørende for, om overskuddet kan anses for anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme en videre kreds af personer til gode.

De aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen, er aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål. Aktiviteter inden for foreningens formål omfatter aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning hertil samt andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med almenvelgørende eller almennyttigt arbejde.

[...]

Praksis

SKM2007.899.LSR

Under hensyn til, at et administrationsselskab havde modtaget omkostningsdækning for de omhandlede ydelser, fandt Landsskatteretten, at der var foretaget levering af ydelser mod vederlag.

SKM2009.211.SR

En forenings salg af varer og ydelser var omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. Da foreningens aktiviteter efter sit vedtægtsbestemte formål var omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5 om amatøridrætsarbejde, og da overskuddet fra de omhandlede aktiviteter (koncerter, messer, julearrangementer og lignende) skulle bruges til disse velgørende sports- og idrætsaktiviteter, kunne foreningen bruge bestemmelsen om momsfritagelse af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, når de øvrige betingelser var opfyldt. 

SKM2010.66.SR

Foreningen opfyldte de betingelser, der stilles, herunder til foreningens formål, for at kunne blive momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Foreningen skulle således ikke betale moms af de ydelser og varer, der blev leveret til medlemmerne mod et kontingent. De varer, som blev leveret mod særskilt betaling var derimod hverken omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 eller af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22 [nu nr. 21]. Foreningen skulle derfor opkræve moms af dette salg.

SKM2010.152.SR

En frimenighedspræsts assistance ved bisættelser og begravelser var enten uden for momsloven eller momsfritaget som en del af kirkens ydelser efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Det var i den forbindelse afgørende, at ydelserne var finansieret ved medlemmernes kontingenter/løbende ydelser. Leverede frimenighedspræsten ydelser mod særskilt vederlag skulle der beregnes moms af vederlaget.

Begrundelse

Er Spørger momspligtig af deltagergebyret for deltagelse i trossamfundets obligatoriske kurser, X-kurser, fyraftensmøder, religionspædagogiske kurser samt kurser for frivillige?

Afgiftspligtig person:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3.

Momslovens § 3 implementerer momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, hvoraf det bl.a. fremgår, at der ved "afgiftspligtig person forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed, uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Afgørende for, at Spørger er en afgiftspligtig person, er derfor, om Spørger kan anses for at drive økonomisk virksomhed.

Økonomisk virksomhed:

Ved "økonomisk virksomhed" forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og ligestillede erhverv, herunder navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter, jf. momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, 2. afsnit.

Ved vurderingen af, hvorvidt der udøves økonomisk virksomhed er det derimod uden betydning, om virksomhedsaktiviteten hviler i sig selv eller genererer et overskud, jf. momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, hvoraf det fremgår, at formålet med eller resultat af den pågældende virksomhed ikke er afgørende.

I henhold til anmodningen om bindende svar udbyder Spørger en række kurser i form af obligatoriske kurser, X-kurser, fælles udflugter, fyraftensmøder, kurser for frivillige og religionspædagogiske kurser.

Kursisternes deltagelse i de nævnte kurser forudsætter betaling af et kursusgebyr. Af Spørgers hjemmeside fremgår eksempelvis, at det koster X kr. inkl. moms, at deltage i et obligatorisk kursus.

Det er SKATs opfattelse, at Spørger er en afgiftspligtig person, som driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3. At Spørger alene opnår omkostningsdækning i forbindelse med salget af de nævnte kurser, kan efter SKATs vurdering ikke tillægges afgørende betydning ved afgørelsen, jf. herfor også SKM2007.899.LSR, hvor Landsskatteretten konkluderede, at der var foretaget levering af ydelser mod vederlag og dermed var tale om økonomisk virksomhed, i et tilfælde, hvor et administrationsselskab alene havde modtaget omkostningsdækning for de omhandlede ydelser.

Det er endvidere SKATs vurdering, at Spørger foretager levering mod vederlag, jf. momslovens § 4, idet SKAT ved vurderingen har henset til, at Spørger sælger en række forskellige kurser m.v. mod vederlag. Udgangspunktet er derfor, at der er tale om momspligtige transaktioner.

Momsfritagelsen i momslovens 13, stk. 1, nr. 4:

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, er foreningers levering af ydelser til deres medlemmer momsfritaget, når følgende betingelser er opfyldt

 • Leveringen sker mod et kontingent

 • Leveringen har nær tilknytning til foreningens formål

 • Foreningen opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål

 • Foreningen arbejder ikke med gevinst for øje

 • Afgiftsfritagelsen ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning.

Betingelsen om, at der er tale om levering mod kontingent betyder, at leverancen skal være finansieret af kontingentet og ikke ved særskilte betalinger, jf. herfor også SKM2010.66.SR og SKM2010.152.SR, hvor Skatterådet bl.a. konkluderede, at henholdsvis varer og ydelser, leveret mod særskilt betaling, ikke var omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. 

Ifølge Spørgers oplysninger finansieres kursisternes deltagelse i kurserne m.v. ikke af et kontingent, men af kursisternes individuelle betaling for deltagelse i kurset m.v.

Da en af de afgørende betingelser for at leverancerne kan være omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13. stk. 1, nr. 4, ikke er opfyldt, er det SKATs vurdering, at momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 ikke kan finde anvendelse på levering af de omhandlede kurser m.v.

Fritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21:

I medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 er varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter fritaget for moms. Det er dog en forudsætning, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning, at overskuddet anvendes fuldt ud til foreningens eget formål. Endelige er levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter ikke omfattet af fritagelsen.

Efter SKATs vurdering kan Spørgers levering af de i spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 6 nævnte kurser m.v. ikke anses for at være af forretningsmæssig karakter. Ved vurderingen er der bl.a. lagt vægt på, at deltagerne på kurserne må antages fortrinsvis at være medlemmer af trossamfundet, ligesom der er lagt vægt på at kurserne fortrinsvis udbydes til og markedsføres over for medlemmerne af trossamfundet.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 har baggrund i momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra o), som opregner følgende almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål: hospitalsbehandling m.v., socialsikring og bistand, beskyttelse af børn og unge, uddannelse og undervisning, organisationer med aktiviteter af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter samt visse tjenesteydelser i forbindelse med sport og kultur.

De tilsvarende fritagelser af de nævnte transaktioner findes i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 - 6.

For at Spørgers levering af de i spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 6 nævnte kurser m.v. er omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 skal nedenstående 4 betingelser være opfyldt: 

 1. Salget skal ske i forbindelse med aktiviteter, som er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 -6

 2. Salget skal ske i forbindelse med organisationens velgørende m.v. aktivitet

 3. Et overskud skal udelukkende bruges til foreningens velgørende formål

 4. Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

Ad. 1: Salg i forbindelse med aktiviteter, som er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 - 6

Blandt de formål, som foreninger m.fl. skal have efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 - 6, for foreningens aktivitet er momsfritaget nævnes bl.a. formål af religiøs karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

I henhold til Spørgers hjemmeside, er Spørger en selvstændig institution, som "...XX forkynder troen."

Henset til at Spørgers formål er, at forkynde X tro og dermed af religiøs karakter, er det SKATs opfattelse, at Spørger opfylder kravet om salget af kurserne sker i forbindelse med aktiviteter som er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 -6. 

Ad. 2 Salg i forbindelse med foreningens velgørende m.v. aktiviteter

Det er SKATs vurdering, at Spørgers salg af de i spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 6 nævnte kurser sker i forbindelse med Spørgers almenvelgørende m.v. aktiviteter.  

Ved vurderingen har SKAT lagt vægt på, at de i de i spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 6 nævnte kurser efter deres art og indhold falder ind under Spørgers formål, om at forkynde X tro, som bl.a. realiseres ved afholdelse af de nævnte obligatoriske kurser m.v.

Ad. 3: Overskuddet skal anvendes til foreningens velgørende formål.

Det er en betingelse, at overskuddet bruges fuldt ud til organisationens velgørende eller på anden måde almennyttige formål, idet der med overskud menes overskud efter at udgifterne er afholdt.

I anmodningen oplyses, at deltagerbetalinger ikke har til formål at skabe overskud på den enkelte aktivitet eller for Spørger generelt, ligesom det oplyses, at et eventuelt overskud på et kursus alene bruges til Spørgers formål.

På baggrund af de modtagne oplysninger, er det SKATs vurdering, at et eventuelt overskud ved salg af de omhandlede kurser fuldt ud ved blive anvendt til institutionens almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, hvorfor betingelsen må anses for opfyldt.

Ad. 4 Konkurrencefordrejning 

Endelig er det en betingelse for at være omfattet af bestemmelsen, at momsfritagelsen ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning, jf. momslovens §§ 13, stk. 1, nr. 21, 1. punkt in fine.

Konkurrencefordrejning foreligger, når en momsfritagelse vil påvirke konkurrencevilkårene på markedet til skade for andre udbydere, som udøver lignende aktiviteter. Der vil dog ikke være tale om konkurrencefordrejning, når en organisations salg af varer og ydelser alene fungerer, som en normal service for foreningens medlemmer og momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedsætte priserne.

For så vidt angår de i spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 6 nævnte kurser i form af obligatoriske kurser, X kurser, fyraftensmøder, religionspædagogiske 1-dags kurser og kurser for frivillige er det på det foreliggende grundlag SKATs vurdering, at en momsfritagelse af Spørgers salg af de omhandlede kurser ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Ved SKATs vurdering er der bl.a. lagt vægt på, at Spørgers salg af de ovenfor nævnte kurser m.v. må anses for at vedrøre en normal service for medlemmerne af et trossamfund og at momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedbringe priserne. 

Sammenfatning i forhold til spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 6

På baggrund af ovenstående er det SKATs samlede vurdering, at Spørgers kurser i form af obligatoriske kurser, X kurser, fyraftensmøder, religionspædagogiske 1-dags kurser og kurser for frivillige opfylder betingelserne for at være momsfritagne i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Herudover, er den en grundlæggede betingelse, for at være omfattet af momsfritagelsens, at foreningens levering af varer og ydelser, ikke er af forretningsmæssig karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, 3. punkt. 

Det er SKATs vurdering, at Spørgers levering af de i spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 6 nævnte kurser ikke kan anses for at være af forretningsmæssig karakter. SKAT har herved bl.a. navnlig henset til kursernes art, idet det må antages at kursusdeltagerne fortrinsvis er medlemmer af trossamfundet, ligesom der bl.a. er lagt vægt på, at afholdelsen af kurserne ikke sker med henblik på at generere et positivt økonomisk resultat. 

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 6 besvares med "Nej".

Spørgsmål 3,

Er Spørger momspligtig af deltagergebyret for deltagelse i fællesudflugter?

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, 1. punkt:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

1) [...]

21) Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Forarbejder

LSF 2001/2, 2. samling L 137:

Vedrørende spørgsmål om konkurrencefordrejning bemærkes, at almenvelgørende eller almennyttige foreninger i almindelighed kun vil have salg af varer og ydelser i mindre omfang.  [...] Ved vurderingen af, om momsfritagelsen vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning, vil nedenstående have afgørende betydning.

Prisfastsættelsen er et afgørende element ved vurderingen. Har den almenvelgørende eller almennyttige forening fastsat en salgspris svarende til markedsværdien eller en vejledende udsalgspris, vil fritagelsen ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Ved vurderingen af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund.

Andre elementer såsom afstanden til nærmeste konkurrent, salgets omfang, anvendelse af markedsføring m.v. kan være relevante for vurderingen af, hvorvidt der foreligger konkurrencefordrejning.

Begrundelse

Det ønskes vurderet, om Spørger er momspligtig af deltagergebyret for "Fællesudflugter"?

Får så vidt angår spørgsmål om, hvorvidt Spørger driver selvstændig økonomisk virksomhed, og hvorvidt Spørgers salg af "Fællesudflugter kan være omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, skal der henvises til SKATs begrundelse under svaret på spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 6. Der er således SKATs vurdering, at Spørger også i forhold til salg af "Fællesudflugter" driver økonomisk virksomhed, ligesom det er SKATs vurdering, at fællesudflugterne ikke er omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Det skal herefter vurderes, hvorvidt Spørgers levering af "Fællesudflugter" kan være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. 

Det er SKATs vurdering, at betingelserne om, at salget skal ske i forbindelse med aktiviteter, som er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 - 6, at salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter samt at overskuddet alene anvendes til foreningens velgørende formål, er opfyldt, idet SKAT skal henvise til SKATs begrundelse under svaret på spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 6.

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, 3. punkt, er det tillige en betingelse, at momsfritagelsen ikke må medføre konkurrencefordrejning.

I henhold til forarbejderne til bestemmelsen, skal der ved vurderingen af, om momsfritagelsen vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning, navnlig ses på prisfastsættelsen af ydelsen. Udbydes ydelsen til en salgspris svarende til markedsværdien eller en vejledende udsalgspris, vil momsfritagelsen ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning. 

Af forarbejderen til bestemmelsen fremgår endvidere, at der ved vurderingen af, hvorvidt momsfritagelsen vil kunne skabe konkurrenceforvridning også kan indgå andre elementer, herunder salgets omfang, afstanden til nærmeste konkurrent og anvendelse af markedsføring m.v.

I henhold til anmodningen om bindende svar består ydelsen "Fællesudflugter" af arrangerede ture/ udflugter til historiske steder med betydning for medlemmerne af trossamfundet, og steder, der er eller har været centrale for medlemmer af trossamfundet

En simpel søgning på internettet viser, at der udover Spørger eksisterer en lang række større og mindre aktører, som mod betaling tilbyder rejser, udflugter, ture m.v. til religiøse steder, herunder til steder af betydning for medlemmer af det pågældende trossamfund.  

Der er på baggrund af de modtagne oplysninger ikke grundlag for at antage, at Spørgers ydelser i form af "Fællesudflugter" adskiller sig væsentligt fra de udflugter til religiøse steder, som de øvrige aktører på markedet tilbyder. Efter SKATs opfattelse, er der således et eksisterende marked for den type af udflugter m.v., som Spørger sælger, og hvor Spørger er i konkurrence med andre aktører.

I forhold til Spørgers prisfastsættelse af fællesudflugterne, har Spørger oplyst, at der alene er tale om omkostningsdækning og at aktiviteterne i vidt omfang forestås af frivillige. Salgsprisen for de af Spørgers arrangerede udflugter må derfor være lavere end markedsprisen, idet Spørgers udflugter bl.a. ikke skal generere et overskud og at der i et vist omfang heller ikke skal ske dækning af lønudgifter m.v., hvilket tillige taler for, at en momsfritagelse vil kunne medføre konkurrencefordrejning, jf. forarbejderne til bestemmelsen.

Efter en samlet vurdering, hvor der bl.a. er henset til at salgsprisen i henhold til de faktuelle oplysninger alene dækker omkostningerne, hvorfor prisen må være under markedsprisen og henset til at en momsfritagelse af ydelsen vil blive brugt til at nedsætte salgsprisen, jf. at prisen alene dækker omkostningerne, er det på det foreliggende grundlag SKATs vurdering, at en momsfritagelse af Spørgers salg af "Fællesudflugter" i sig selv, vil kunne medføre konkurrencefordrejning, idet de øvrige aktører på markedet skal sælge lignende udflugter med moms.

Betingelsen om, at en momsfritagelse af ydelsen ikke må kunne skabe konkurrencefordrejning er derfor ikke opfyldt.

Det er derfor SKATs vurdering, at Spørger er momspligtig af gebyret for "Fællesudflugter".

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har tiltrådt SKATs indstilling med den af SKAT anførte begrundelse.